๑. เอกสารแนบท ายเอกสาร สอบราคา - PDF

Description
เอกสาร สอบราคาซ อ เลขท ๑/๒๕๕๘ สอบราคาซ อกระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม ตามประกาศ โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ลงว นท ๑๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๗... โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 3 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสาร สอบราคาซ อ เลขท ๑/๒๕๕๘ สอบราคาซ อกระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม ตามประกาศ โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ลงว นท ๑๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๗... โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ซ งต อไปน เร ยกว า โรงเร ยน ม ความประสงค จะสอบ ราคาซ อ กระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม ตามรายการ ด งน ๑. กระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม ซ งพ สด ท จะซ อน ต องเป นของแท ของใหม ไม เคยใช งานมาก อน ไม เป นของเก าเก บ อย ในสภาพท จะใช งานได ท นท และม ค ณล กษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว ในเอกสารสอบราคาฉบ บน โดยม ข อแนะน า และข อก าหนด ด งต อไปน ๑. เอกสารแนบท ายเอกสาร สอบราคา ๑.๑ รายละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ๑.๓ แบบส ญญาซ อขาย ๑.๔ แบบหน งส อค าประก น (๑) หล กประก นส ญญา ๑.๕ บทน ยาม (๑) ผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก น (๒) การข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม ๑.๖ แบบบ ญช เอกสาร (๑) บ ญช เอกสารส วนท ๑ (๒) บ ญช เอกสารส วนท ๒ ๑.๗ แบบหน งส อมอบอ านาจ ๒. ค ณสมบ ต ของผ เสนอราคา ๒.๑ ผ เสนอราคาต องเป นผ ม อาช พขายพ สด ท สอบราคาซ อ ๒.๒ ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ท ถ กระบ ช อไว ในบ ญช รายช อผ ท งงานของทางราชการและได แจ ง เว ยนช อแล ว หร อไม เป นผ ท ได ร บผลของการส งให น ต บ คคลหร อบ คคลอ นเป นผ ท งงานตามระเบ ยบของทางราชการ ๒.๓ ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ น ณ ว นประกาศ สอบ ราคา หร อไม เป นผ กระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม ตามข อ ๑.๕ -๒-๒.๔ ผ เสนอราคาต องไม เป นผ ได ร บเอกส ทธ หร อความค มก น ซ งอาจปฏ เสธไม ยอมข นศาลไทย เว น แต ร ฐบาลของผ เสนอราคาได ม ค าส งให สละส ทธ และความค มก นเช นว าน น ๒.๕ ผ เสนอราคาต องผ านการค ดเล อกผ ม ค ณสมบ ต เบ องต นในการซ อของโรงเร ยน ๓. หล กฐานการเสนอราคา ผ เสนอราคาจะต องเสนอเอกสารหล กฐานย นมาพร อมก บซองใบเสนอราคา โดยแยกไว นอกซองใบ เสนอราคาเป น ๒ ส วน ค อ ๓.๑ ส วนท ๑ อย างน อยต องม เอกสารด งต อไปน (๑) ในกรณ ผ เสนอราคาเป นน ต บ คคล (ก) ห างห นส วนสาม ญหร อห างห นส วนจ าก ด ให ย นส าเนาหน งส อร บรองการจด ทะเบ ยนน ต บ คคล บ ญช รายช อห นส วนผ จ ดการ ผ ม อ านาจควบค ม พร อมร บรองส าเนาถ กต อง (ข) บร ษ ทจ าก ดหร อบร ษ ทมหาชนจ าก ด ให ย นส าเนาหน งส อร บรองการจดทะเบ ยน น ต บ คคล หน งส อบร คณห สนธ บ ญช รายช อกรรมการผ จ ดการ ผ ม อ านาจควบค ม และบ ญช ผ ถ อห นรายใหญ พร อม ร บรองส าเนาถ กต อง (๒) ในกรณ ผ เสนอราคาเป นบ คคลธรรมดาหร อคณะบ คคลท ม ใช น ต บ คคล ให ย นส าเนาบ ตร ประจ าต วประชาชนของผ น น ส าเนาข อตกลงท แสดงถ งการเข าเป นห นส วน (ถ าม ) ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของ ผ เป นห นส วน พร อมท งร บรองส าเนาถ กต อง (๓) ในกรณ ผ เสนอราคาเป นผ เสนอราคาร วมก นในฐานะเป นผ ร วมค า ให ย นส าเนาส ญญา ของการเข าร วมค า ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ร วมค า และในกรณ ท ผ เข าร วมค าฝ ายใดเป นบ คคลธรรมดาท ม ใช ส ญชาต ไทย ก ให ย นส าเนาหน งส อเด นทาง หร อผ ร วมค าฝ ายใดเป นน ต บ คคลให ย นเอกสารตามท ระบ ไว ใน (๑) (๔) แบบแสดงการลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ (๕) บ ญช เอกสารส วนท ๑ ท งหมดท ได ย นพร อมก บซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข อ ๑.๖ (๑) ๓.๒ ส วนท ๒ อย างน อยต องม เอกสารด งต อไปน (๑) แค ตตาล อกและหร อแบบร ปรายการละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ ตามข อ ๔.๔ (๒) หน งส อมอบอ านาจซ งป ดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณ ท ผ เสนอราคามอบอ านาจ ให บ คคลอ นลงนามในใบเสนอราคาแทน (๓) บ ญช เอกสารส วนท ๒ ท งหมดท ได ย นพร อมก บซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข อ ๑.๖ (๒) - ๓-๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผ เสนอราคาต องย นเสนอราคาตามแบบท ก าหนดไว ในเอกสารสอบราคาน โดยไม ม เง อนไข ใด ๆ ท งส นและจะต องกรอกข อความให ถ กต องครบถ วน ลงลายม อช อของผ เสนอราคาให ช ดเจน จ านวนเง นท เสนอ ต องระบ ตรงก นท งต วเลขและต วอ กษร โดยไม ม การข ดลบหร อแก ไข หากม การข ดลบ ตกเต ม แก ไข เปล ยนแปลง จะต องลงลายม อช อผ เสนอราคาพร อมประท บตรา (ถ าม ) ก าก บไว ด วยท กแห ง ๔.๒ ผ เสนอราคาจะต องเสนอราคาเป นเง นบาท และเสนอราคาเพ ยงราคาเด ยว โดยเสนอราคา รวม และหร อราคาต อหน วย และหร อต อรายการ ตามเง อนไขท ระบ ไว ท ายใบเสนอราคาให ถ กต อง ท งน ราคารวมท เสนอจะต องตรงก นท งต วเลขและต วหน งส อ ถ าต วเลขและต วหน งส อไม ตรงก นให ถ อต วหน งส อเป นส าค ญ โดยค ดราคา รวมท งส นซ งรวมค าภาษ ม ลค าเพ ม ภาษ อากรอ น ค าขนส ง ค าจดทะเบ ยน และค าใช จ ายอ น ๆ ท งปวง จนกระท งส ง มอบพ สด ให ณ ห องผล ตเอกสาร อาคารช วคราว โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ราคาท เสนอจะต องเสนอก าหนดย นราคาไม น อยกว า ๖๐ ว น น บแต ว นเป ดซองใบเสนอ ราคา โดยภายในก าหนดย นราคาผ เสนอราคาต องร บผ ดชอบราคาท ตนได เสนอไว และจะถอนเสนอราคาม ได ๔.๓ ผ เสนอราคาจะต องเสนอก าหนดเวลาส งมอบพ สด ไม เก น ๓๐ ว น น บถ ดจากว นลงนามใน ส ญญาซ อขาย ๔.๔ ผ เสนอราคาจะต องส งแค ตตาล อก และหร อแบบร ปรายการละเอ ยดค ณล กษณะเฉพาะ ของ กระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม ไปพร อมใบเสนอราคาเพ อประกอบการพ จารณา หล กฐาน ด งกล าวน โรงเร ยนจะย ดไว เป นเอกสารของทางราชการ ส าหร บแค ตตาล อกท แนบให พ จารณา หากเป นส าเนาร ปถ ายจะต องร บรองส าเนาถ กต อง โดยผ ม อ านาจท าน ต กรรมแทนน ต บ คคล หากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา ม ความประสงค จะขอด ต นฉบ บ แค ตตาล อกผ เสนอราคาจะต องน าต นฉบ บมาให คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ ว น ๔.๕ ผ เสนอราคาจะต องส งต วอย างของพ สด ท เสนอ จ านวน ๒ ร ม เพ อใช ในการตรวจทดลอง หร อประกอบการพ จารณาและหร อประกอบส ญญา ท งน โรงเร ยนจะไม ร บผ ดชอบในความเส ยหายใด ๆ ท เก ดข นแก ต วอย างด งกล าว ต วอย างท เหล อหร อไม ใช แล ว โรงเร ยนจะค นให แก ผ เสนอราคา ๔. ๖ ก อนย นซอง สอบราคา ผ เสนอราคาควรตรวจด ร างส ญญา รายละเอ ยดค ณ ล กษณะเฉพาะ ฯลฯ ให ถ ถ วนและเข าใจเอกสาร สอบราคา ท งหมดเส ยก อนท จะตกลงย นซอง สอบราคา ตามเง อนไข ในเอกสาร สอบราคา ๔.๗ ผ เสนอราคาจะต องย นซองใบเสนอราคาท ป ดผน กซองเร ยบร อยจ าหน าซองถ ง ประธาน คณะกรรมการเป ดซองสอบราคาซ อกระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม โดยระบ ไว ท หน าซองว า ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท ๑/๒๕๕๘ ย นต อเจ าหน าท ในว นท ๑๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ถ งว นท ๒๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ต งแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถ งเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห องพ สด อาคาร ๓ ช น ๑ - ๔ - เม อพ นก าหนดเวลาย นซองสอบราคา แล วจะไม ร บซอง สอบราคาโดยเด ดขาด คณะกรรมการเป ดซองสอบราคา จะด าเน นการตรวจสอบค ณสมบ ต ของผ เสนอราคาแต ละ รายว า เป นผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ นตามข อ ๑.๕ (๑) ณ ว นประกาศสอบราคา หร อไม และประกาศรายช อผ เสนอราคาท ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกก อนการเป ดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต อคณะกรรมการเป ดซองสอบราคาก อนหร อในขณะท ม การเป ดซองใบเสนอ ราคาว า ม ผ เสนอราคากระท าการอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม ตามข อ ๑.๕ (๒) และคณะ กรรมการฯ เช อว าม การกระท าอ นเป นการข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม คณะกรรมการฯ จะต ดรายช อผ เสนอราคารายน นออกจากการเป นผ เสนอราคา และประกาศรายช อผ เสนอราคาท ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อก และกรมจะ พ จารณาลงโทษผ เสนอราคาด งกล าวเป นผ ท งงาน เว นแต คณะกรรมการฯ จะว น จฉ ยได ว า ผ เสนอราคารายน นเป นผ ท ให ความร วมม อเป นประโยชน ต อการพ จารณาของทางราชการและม ได เป นผ ร เร มให ม การกระท าด งกล าว ผ เสนอราคาท ถ กต ดรายช อออกจากการเป นผ เสนอราคา เพราะเหต เป นผ เสนอราคาท ม ผลประโยชน ร วมก นก บผ เสนอราคารายอ น ณ ว นประกาศสอบราคา หร อเป นผ เสนอราคาท กระท าการอ นเป นการ ข ดขวางการแข งข นราคาอย างเป นธรรม อาจอ ทธรณ ค าส งด งกล าวต อปล ดกระทรวงภายใน ๓ ว น น บแต ว นท ได ร บ แจ งจากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา การว น จฉ ยอ ทธรณ ของปล ดกระทรวงให ถ อเป นท ส ด คณะกรรมการเป ดซองสอบราคาจะเป ดซองใบเสนอราคาของผ เสนอราคาท ม ส ทธ ได ร บ การค ดเล อกด งกล าวข างต น ณ ห องเก ยรต ยศ โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ในว นท ๒๖ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ ต งแต เวลา ๑๐.๐๐ น. เป นต นไป การย นอ ทธรณ ตามวรรคห า ย อมไม เป นเหต ให ม การขยายระยะเวลาการเป ดซองใบเสนอ ราคา เว นแต ปล ดกระทรวงพ จารณาเห นว าการขยายระยะเวลาด งกล าวจะเป นประโยชน แก ทางราชการอย างย งและใน กรณ ท ปล ดกระทรวงพ จารณาเห นด วยก บค าค ดค านของผ อ ทธรณ และเห นว าการยกเล กการเป ดซองใบเสนอราคาท ได ด าเน นการไปแล ว จะเป นประโยชน แก ทางราชการอย างย งให ปล ดกระทรวงม อ านาจยกเล กการเป ดซองใบเสนอราคา ด งกล าวได ๕. หล กเกณฑ และส ทธ ในการพ จารณาราคา ๕.๑ ในการสอบราคา คร งน โรงเร ยนจะพ จารณาต ดส นด วย ราคารวม ๕.๒ หากผ เสนอราคารายใดม ค ณสมบ ต ไม ถ กต องตามข อ ๒ หร อย นหล กฐานการเสนอราคาไม ถ กต องหร อไม ครบถ วนตามข อ ๓ หร อย นซองสอบราคาไม ถ กต องตามข อ ๔ แล วคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา จะ ไม ร บพ จารณาราคาของผ เสนอราคารายน น เว นแต เป นข อผ ดพลาดหร อผ ดหลงเพ ยงเล กน อย หร อผ ดพลาดไปจาก เง อนไขของเอกสารสอบราคาในส วนท ม ใช สาระส าค ญ ท งน เฉพาะในกรณ ท พ จารณาเห นว าจะเป นประโยชน ต อกรม เท าน น - ๕-๕.๓ โรงเร ยนสงวนส ทธ ไม พ จารณาราคาของผ เสนอราคา โด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks