หล กเล ยงการเป นหน ส น - PDF

Description
THAI หล กเล ยงการเป นหน ส น How to make a complaint or provide feedback ฉ นควรทาอย างไรหากสถานการณ ของฉ นเปล ยนไป หากท านได ร บเง น Centrelink ท านจาเป นต องแจ งให เราทราบถ งรายได ของท านและการเปล ยนแปลงใดๆ

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 7 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
THAI หล กเล ยงการเป นหน ส น How to make a complaint or provide feedback ฉ นควรทาอย างไรหากสถานการณ ของฉ นเปล ยนไป หากท านได ร บเง น Centrelink ท านจาเป นต องแจ งให เราทราบถ งรายได ของท านและการเปล ยนแปลงใดๆ ในสถานการณ ของท าน ท งน เพ อให เราแน ใจได ว าท านได ร บเง นเป นจานวนท ถ กต องและไม ได ร บเง นมากเก นไป เง นจานวนใดท จ ายเก นอาจต องม การชาระค น และในบางกรณ ท านอาจต องจ ายค าธรรมเน ยมเพ มเต มสาหร บการเร ยกเง นด งกล าวค น หมายเหต ผ ท ให ข อม ลเท จโดยไตร ตรองไว ก อนน นม ความเส ยงจะถ กฟ องร องและม ประว ต อาชญากรรมต ดต ว กระทรวงฯ ตรวจสอบรายได ก บนายจ าง และจ บค ข อม ลก บ Australian Taxation Office, the Department of Immigration and Border Protection และหน วยงานราชการหน วยงานอ น และผ ให บร การหางานอ นๆ รายได แจ งให เราทราบ หากท านเร มหร อหย ดทางาน จานวนช วโมงท ท านทางานและหากจานวนช วโมงเหล าน เปล ยนแปลง เป นการทางานประจาแบบเต มเวลา การทางานไม ประจา และการทางานประจาแบบไม เต มเวลา เง นได หร อรายได ของท านก อนห กภาษ และค าลดหย อนอ นๆ รายได ท ท านได จากนอกประเทศออสเตรเล ย หร อ รายได หร อเง นได ของค ครองของท านก อนห กภาษ (หากท านม ค ครอง) ผ ท ทางานอ สระ แจ งให เราทราบ หากท านเป นผ ท ทางานอ สระหร อม ส วนเก ยวข องก บธ รก จหร อบร ษ ทใดบร ษ ทหน ง รายได ของธ รก จหร อบร ษ ทของท านเปล ยนไปจากท ท านได แจ งเราไว ในคราวก อน (ปกต จะทราบเม อท านกรอกแบบฟอร มย นเส ยภาษ เง นได ประจาป ) หากท านเป นผ ร บผลประโยชน ในทร สต (รวมถ งทร สต ครอบคร ว) หร อ รายได ท ต องเส ยภาษ ของท านในป ท ผ านมาน นเพ มข นหร อลดลง ท านต องนาส ง Profit and Loss Statements อย างต อเน องท กๆ 3 เด อน (หร อเม อเราแจ ง) จนกว าท านจะสามารถนาส งแบบฟอร มย นภาษ เง นได มาให เรา) CO166THA.1404 PAGE 1 OF 5 หมายเหต โปรดเก บใบแจ งการจ ายเง นเด อนท งหมดของท านไว เพ อการอ างอ งของท านและเพ อการทบทวนและตรวจสอบ ของเรา เพ อช วยในการต ดตามเง นได ของท าน โปรดขอค ม อ Reporting your earnings What you need to know จากเรา หร อขอแบบฟอร ม Earnings Worksheet การเปล ยนแปลงในสถานการณ ของท าน แจ งให เราทราบหาก ท านเปล ยนท อย ท านแต งงาน เร มความส มพ นธ ท ม ล กษณะเหม อนการแต งงาน แยกก นอย หร อกล บมาค นด ก บค ครอง ท านจ ายค าเช าท พ ก ค าท พ กรวมค าอาหาร หร อค าท พ กช วคราว ท ท านได จ ายไป ท านกาล งออกจากประเทศออสเตรเล ยเป นการช วคราว ถาวร หร อกาล งศ กษาอย ต างประเทศ บ ตรไม ได อย ในความด แลของท านอ กต อไปหร อกล บมาอย ในความด แลของท าน ข อตกลงเร องการด แลบ ตรของท านเปล ยนไป บ ตรของท านม รายได มากกว าข ดจาก ดท อน ญาต (โปรดสอบถามเราว าข ดจาก ดอย ท เท าใด) ท านได ร บเง นก อน ท านหนร อค ครองของท านได ร บเง นตามส ทธ ว นลาหร อเง นท ได อ นเน องมาจากการให ออกจากงาน ท านได ร บรายได จากแหล งอ นใด ทร พย ส นของท านเปล ยนแปลงไป ข อตกลงในการทาหน าท ผ ด แลของท านเปล ยนไปหร อหย ดลง (หากท านได ร บเง นจากเราในฐานะผ ด แล) หร อ บ ตรของท านหย ดเร ยนหน งส อ ส งอ นๆ ท ท านอาจต องร ท านเป นน กเร ยนอย หร อไม หากท านเป นน กเร ยน ท านจาเป นต องแจ งให เราทราบหากท าน หย ดเร ยนหน งส อ เปล ยนจานวนช วโมงเร ยนท ท านกาล งเร ยนอย เปล ยนหล กส ตรท เร ยน เปล ยนสถานบ นการศ กษา หร อ เปล ยนรายละเอ ยดหล กส ตรของท าน CO166THA.1404 PAGE 2 OF 5 แม ว าเราจะได ร บข อม ลจากสถาบ นการศ กษา แต ก อาจไม ได ร บท นท หากท านต ดส นใจในระหว างป ดภาคเร ยน (ไม ว าจะป ดกลางป หร อปลายป ) ว าจะไม กล บไปเร ยนต อ ท านต องแจ งเราท นท และอย ารอจนกว าภาคเร ยนใหม เร มต น หากท านหย ดเร ยนเต มเวลา ท านอาจจะย งม ส ทธ ได ร บเง นประเภทอ นบางประเภทหากท านต ดต อเราท นท ท านได ร บเง น Youth Allowance อย หร อไม หากท านได ร บเง น Youth Allowance ท านต องแจ งเราหากท าน ออกจากบ าน กล บไปอย ท บ าน หร อ เร มอย ก บบ ดาหร อมารดาคนใดคนหน งหร อท งสองคน นอกจากน หากท านได ร บเง นในจานวนท ข นอย ก บรายได ของบ ดามารดา ซ งหมายความว า ท านไม ใช ผ ท พ งพาตนเองได ท านควรแจ งให เราทราบหาก รายละเอ ยดเก ยวก บรายได ของบ ดามารดาของท านเปล ยนแปลงไป ท านม พ ชายน องชาย หร อพ สาวน องสาว ท ออกจากบ านหร อกล บไปอย ท บ าน ท านได ร บเง นช วยเหล อในอ ตราสาหร บผ ท ไม ได อย ท บ านและท านกล บไปอย บ าน (แม จะกล บไปเป นการช วคราว) บ ดามารดาของท าน แยกก นอย กล บมาค นด ก น หร อกลายมาเป นค ครองก น พ น องคนใดคนหน งของท านเร มทางานเต มเวลา ท านเปล ยนบ ดามารดาท ท านอย อาศ ยด วย หร อ ท านได ร บท นการศ กษา (ไม รวม Student Start-up Scholarship และ Relocation Scholarship) หร อเง นอ นใดท เก ยวข องก บการเร ยนของท าน ท านได ร บ Family Tax Benefit อย หร อไม ประมาณการรายได ของท านน นใช เพ อคานวณว าท านจะได เง นช วยเหล อสาหร บครอบคร วเป นจานวนเท าใด เช น Family Tax Benefit และ Child Care Benefit ส งสาค ญค อท านต องแจ งประมาณการรายได ของครอบคร วท ถ กต องมากท ส ดเท าท ท านจะทาได เพ อให เราสามารถจ ายเง นช วยเหล อสาหร บครอบคร วในจานวนท ถ กต องได ประมาณการของท านควรสะท อนให เห นถ งสถานการณ ทางการเง นของครอบคร วของท านสาหร บท งป การเง น ประมาณการรายได ควรรวมถ งรายได จากท กแหล ง นอกจากน ท านจาเป นต องแจ งให เราทราบหากสถานการณ ครอบคร วของท านเปล ยนแปลงไป เช น ท านเปล ยนท อย บ ตรของท านไม ได อย ในความด แลของท านอ กต อไป หร อข อตกลงเร องการด แลเปล ยนแปลง ท านม ค ครองหร อแยกก นอย ก บค ครอง หมายเหต ท านควรแจ งให เราทราบหากท าน หร อค ครองของท าน ไม ม หน าท ต องย นแบบฟอร มเส ยภาษ เง นได CO166THA.1404 PAGE 3 OF 5 ท านจาเป นต องแจงเราเม อใด ท านต องแจ งให เราทราบถ งรายได และช วโมงการทางานของท านในท กสองส ปดาห ท ท านทางาน (แม ว าท านจะย งไม ได ร บค าจ างก ตาม) หากตามปกต ท าน ย นแบบฟอร ม Application for Payment ท กสองส ปดาห รายงานท กสองส ปดาห โดยไม ต องใช แบบฟอร ท หร อ ย นแบบฟอร มท กสองส ปดาห ส ส ปดาห หกส ปดาห แปดส ปดาห หร อ 12 ส ปดาห หากท านรายงานเฉพาะสถานการณ ของท านท เปล ยนแปลงไป ท านต องแจ งภายใน 14 ว น ต ดต อเราได อย างไร ท านสามารถจ ดการรายละเอ ยดของท าน รายงานรายได ของท าน ด และส งพ มพ จดหมายของท านและตรวจสอบรายละเอ ยดเง นของท านโดยใช บ ญช ออนไลน หร อแอพโทรศ พท เค ล อนท ขอความช วยเหล อในการลงทะเบ ยนและการใช บ ญช ออนไลน ได ท humanservices.gov.au/onlineguides ย นเอกสารเก อบท กช ดได ทาง Centrelink online account หร อแอพโทรศ พท เคล อนท โดยไปท humanservices.gov.au/submitdocumentsonline หากต องการใช แอพโทรศ พท เคล อนท โปรดลงทะเบ ยนบ ญช ออนไลน ของท านและจากน นดาวน โหลดแอพโทรศ พท เคล อนท Express Plus จาก App Store หร อ Google Play * เข าถ งบ ญช ออนไลน ใน Centrelink, Medicare และ Child Support ได ท mygov โดย mygov เป นว ธ ท รวดเร วในการใช บร การต างๆ ของร ฐบาลทางออนไลน ด วยช อผ ใช และรห สผ านเพ ยงหน งช ดในสถานท หน งเด ยวท ม การร กษาความปลอดภ ย สร างบ ญช ได ท my.gov.au ด ข อม ลเพ มเต มได ท humanservices.gov.au หร อโทรศ พท ไปย งหมายเลขท เก ยวข องด านล างน เยาวชนและน กเร ยน ผ ฝ กงานชาวออสเตรเล ย ABSTUDY Freecall Indigenous Call Centre Freecall บร การหางาน CO166THA.1404 PAGE 4 OF 5 ผ ส งอาย ชาวออสเตรเล ย ผ พ การ ผ ป วย และผ ด แล ครอบคร วและบ ดามารดา สอบถามเก ยวก บ TTY* Freecall หากต องการพ ดก บเราเป นภาษาอ นท ไม ใช ภาษาอ งกฤษ National Business Gateway คาแนะนาและคาต ชม Freecall สายตรงความส มพ นธ ล กค า TTY* *TTY เป นหมายเลขสาหร บผ พ การทางการได ย นหร อผ ท สมรรถภาพใ Freecall นการได ย นหร อในการพ ดเส อม โดยต องใช โทรศ พท TTY เท าน นเพ อใช บร การน Australian Government Services Fraud Tip-off Line การปฎ เสธข อเร ยกร อง ข อม ลท ระบ ไว ในเอกสารประชาส มพ นธ น ม เจตนาเพ อเป นแนวทางเก ยวก บเง นและบร การต างๆ เท าน น ท านต องร บผ ดชอบในการต ดส นใจว าท านประสงค จะสม ครขอร บเง นและย นคาขอหร อไม เก ยวก บสถานการณ เ ฉพาะของท าน ข อม ลน ถ กต อง ณ เด อนเมษายน 2014หากท านใช เอกสารประชาส มพ นธ น หล งจากว นด งกล าว โปรดตรวจสอบก บเราว ารายละเอ ยดน นเป นป จจ บ นอย หร อไม ท านสามารถใช แอพโทรศ พท เคล อนท Express Plus เพ อการเช อมต อก บเราได ดาวน โหลดแอพโทรศ พท เคล อนท Express Plus ได จาก App Store หร อ Google Play Apple และโลโก Apple เป นเคร องหมายการค าของ Apple Inc. ซ งจดทะเบ ยนในประเทศสหร ฐอเมร กา และประเทศอ นๆ App Store เป นเคร องหมายบร การของ Apple Inc. Google Play เป นเคร องหมายการค าของ Google Inc. CO166THA.1404 PAGE 5 OF 5 ENGLISH Avoid a debt How to make a complaint or provide feedback What should I do if my circumstances change? If you receive a Centrelink payment you need to tell us about your income and any changes in your circumstances. This is so we can make sure you get the correct payment amount and do not get overpaid. Any amount overpaid may have to be paid back, and in some instances you may have to pay an additional recovery fee. Note: people who deliberately give false information also risk prosecution and a criminal record. The department verifies income with employers, and matches information with the Australian Taxation Office, the Department of Immigration and Border Protection and other government agencies and providers of employment services. Income Tell us: if you start or stop work the number of hours you work and if these hours change if the work is full-time, casual or part-time your earnings/income before tax and other deductions any income you get from outside of Australia, or your partner s earnings/income before tax (if you have a partner). Self-employed Tell us if: you are self-employed or involved in a business or company your business or company income changes from what you have previously advised us (usually known when you complete the annual income tax return) you are a beneficiary of a trust (including family trust), or there is an increase or decrease to your previous year s taxable income. You need to provide ongoing Profit and Loss Statements every three months (or when otherwise advised by us) until you are able to provide a tax return. Note: please keep all your payslips for your own reference and for our review and verification purposes. To help you keep track of your earnings, ask us for the booklet Reporting your earnings What you need to know or an Earnings Worksheet form. CO PAGE 1 OF 5 Changes in your circumstances Tell us if: you change your address you get married, start to live in a marriage-like relationship, separate or reconcile there is a change in the amount of rent, board, or lodgings you pay you are leaving Australia temporarily, permanently or studying overseas children leave your care or come into your care your child care arrangements change your child earns income above the allowable limit (ask us what the limit is) you receive a lump sum payment you or your partner receive a payment for leave entitlements or a redundancy payment you receive income from any other source your assets change your caring arrangements change or cease (if you are paid by us as a carer), or your child stopped studying. Other things you might need to know Are you a student? If you are a student, you need to tell us if you have: stopped studying changed the number of hours you are studying changed courses changed educational institutions, or changed yo
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks