แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม - PDF

Description
แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 3 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ... ฝ าย... ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ... สาน กงาน... ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ... ช อน ส ตท ร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรม ช นป... หล กส ตร... สาขาว ชา ช องทางการต ดต อ เบอร ม อถ อ... อ เมล... หมายเหต คาอธ บายเพ มเต ม ข อ 2 กรณ โครงการ/ก จกรรมท จ ดโดยน ส ต หน วยงานท จ ดก จกรรมสาหร บน ส ตอาจระบ ภาระหน าท ร บผ ดชอบหร อ การม ส วนร วมในการจ ดโครงการ/ก จกรรมของน ส ตไว ให ช ดเจน โดยส งเสร มให น ส ตม การนาความร ด านการประก นค ณภาพ (วงจร PDCA) มาใช ในการจ ดก จกรรมน นๆ ด วย 3. ระยะเวลา และสถานท จ ดโครงการ ว น /เด อน /ป ท จ ดโครงการ / ก จกรรม ระยะเวลา (ระบ จานวนว น / เด อน / ป ) สถานท จ ดโครงการ 4. ว ตถ ประสงค การจ ดโครงการ 1. เพ อบ รณาการก บรายว ชา 2... หมายเหต กรณ ท ม การบ รณาการโครงการน ก บการเร ยนการสอน งานว จ ย หร อการท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โปรดระบ และถ าม การบ รณาการก บการว ชาใด ควรระบ ไว ในเค าโครงการสอนของรายว ชาน นด วย 5. การปร บปร งการจ ดโครงการจากคร งก อน (โดยนาผลการประเม น/ข อเสนอแนะ จากการดาเน นงานในคร งก อนมาพ ฒนาปร บปร งการดาเน นงาน) 6. งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ แหล งงบประมาณ หมวด จานวนเง น (บาท) ได ร บ ใช จร ง งปม.แผ นด น เง นอ ดหน น เง นจ ายอ น งปม.รายได งบดาเน นงาน นอกงบประมาณ / ไม ใช งบประมาณ ระบ แหล งท มา สน บสน นพ นธก จ ด านผล ตบ ณฑ ต / การจ ดการเร ยนการสอน ระด บปร ญญาตร ระด บบ ณฑ ตศ กษา ด านการว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรม ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ด านการบร การว ชาการแก ช มชน ด านการบร หารและพ ฒนาองค กร 8. ความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร คณะสาธารณส ขศาสตร 9. ต วช ว ดความสาเร จ ต วช ว ดเช งปร มาณ ต วช ว ดเช งค ณภาพ หมายเหต คาอธ บายเพ มเต ม ข อ 9 (1) ต วช ว ดเช งปร มาณ หมายถ ง ความสาเร จตามว ตถ ประสงค ของโครงการท สามารถว ดได ในเช งต วเลขก บความสาเร จ โดยจะระบ ต วเลขตามหน วยท ต องการ เช น จานวน ความถ ร อยละ ระยะเวลา อ ตราส วน เช น ม บ คลากรเข าร วม ส มมนา 50 คน ผล ตส อการสอนจานวน 3 รายว ชา / ภาคการศ กษา ฯลฯ (2) ต วช ว ดเช งค ณภาพ หมายเหต การว ดความสาเร จท ปรากฏเป นเช งปร มาณ ว าม ค ณภาพระด บไหน อย างไร เช น ระด บความร ความสามารถ ความสมบ รณ ความน าสนใจ ความน าเช อถ อ ความสวยงาม ความคงทนถาวร การได ร บการยอมร บ ความพ งพอใจ ฯลฯ (ท งน ให พ จารณาจากว ตถ ประสงค ของโครงการเป นหล ก) 10. ผ เข าร วมโครงการ / ก จกรรม กล มเป าหมาย จานวนเป าหมาย (คน) ก จกรรม :. - คณาจารย - บ คลากร - น ส ต - ปร ญญาตร - บ ณฑ ตศ กษา - บ คลากรภายนอก - หน วยงาน / องค กร ระบ... - อ นๆ... ผ เข าร วมโครงการ / ก จกรรม จานวน (คน) ค ดเป นร อยละของ เป าหมาย 11. สร ปเน อหาของการจ ดโครงการพอส งเขป (เช น การจ ดโครงการ / ก จกรรม เก ยวข องก บการว จ ย ห วข อเร องอะไร เน อหา ท ว ทยากรบรรยายเก ยวก บอะไร เป นส วนหน งของรายว ชาอะไร น ส ต/ผ เข าฟ งสามารถนาไปใช ประโยชน อะไรได บ างจากการฟ งบรรยาย) 12. ผลการประเม นโครงการ / ก จกรรม 12.1 จานวนผ ตอบแบบสอบถาม ผ ตอบแบบสอบถาม จานวน...คน ค ดเป นร อยละ...ของผ เข าร วมโครงการท งหมด 12.2 ผลการประเม นโครงการ / ก จกรรม ลาด บ รายการ มาก ท ส ด (5) ระด บความค ดเห น มาก ปาน น อย กลาง (4) (3) (2) 1 2 รวม หมายเหต แบบประเม นผลจะต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ / ก จกรรม 13. สร ปข อเสนอแนะ / ความค ดเห นเพ มเต ม ของผ ตอบแบบประเม น น อย ท ส ด (1) คะแนน เฉล ย (เต ม 5 คะแนน) แนวปฏ บ ต ท ด / ส งท ได ร บความช นชม ส งท ควรแก ไขปร บปร ง ความค ดเห นอ นๆ 14. ป ญหา / อ ปสรรค ในการจ ดโครงการ / ก จกรรม ภาพประกอบโครงการ / ก จกรรม กรณ เป นโครงการบร การว ชาการแก ช มชน ขอให ผ ร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรม ระบ ข อม ลในข อ 16 พร อมแนบหล กฐานประกอบด วย 16. การนาความร และประสบการณ จากการให บร การว ชาการไปใช ประโยชน ในการเร ยนการสอน การว จ ย และการ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม หร อด านอ นๆ (ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ) การเร ยนการสอน ระบ รายว ชา... การว จ ย ระบ ช อและรายละเอ ยดงานว จ ย การทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบ รายละเอ ยดก จกรรมท นาไปใช การถ ายทอด หร อเผยแพร องค ความร ท ได จากการให บร การว ชาการแก ช มชน เน อหา / ร ปแบบ (...) รายงานผลการจ ดโครงการ/ก จกรรม ว นท... หล กฐานประกอบการรายงานผลการจ ดโครงการ 1) แบบรายงานผลการจ ดโครงการ สามารถดาวน โหลดแบบฟอร มได จากเว บไซต คณะสาธารณส ขศาสตร 2) ภาพประกอบการจ ดโครงการ / ก จกรรม 3) หน งส อขออน ม ต จ ดโครงการ 4) รายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรม 5) ก าหนดการ (ถ าม ) 6) คาส งแต งต งคณะกรรมการ / รายช อคณะกรรมการดาเน นงาน 7) รายช อผ เข าร วมโครงการ 8) จดหมายเช ญว ทยากร (ถ าม ) 9) รายงานการประช ม (ถ าม ) 10) เอกสาร/หล กฐานการเผยแพร ความร (กรณ ท เป นโครงการบร การว ชาการ จะต องม หล กฐานข อน ) 11) เอกสาร/หล กฐาน อ นท เก ยวข อง ระบ... 12) กรณ เป นโครงการบร การว ชาการแก ช มชน จะต องเพ มหล กฐานตามการรายงานในข อ 16 ด วย หมายเหต แนวปฏ บ ต ในการนาส งรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม ม ด งน 1) ให ผ ร บผ ดชอบโครงการ / ก จกรรม นาส งไฟล / เอกสารรายงานผลการจ ดโครงการ พร อมหล กฐาน ภายใน 2 ส ปดาห หล งเสร จส นโครงการ ท ฝ ายวางแผน (นายเดช ษฐ น มม ช ย) 2) โครงการ / ก จกรรม ท จ ดโดยภาคว ชา ให นาส งรายงานผลโครงการพร อมหล กฐานท ธ รการภาคว ชา เพ อสแกน และจ ดเก บไฟล หล กฐานไว สาหร บจ ดทา SAR 3) โครงการ / ก จกรรม ท จ ดโดยสาน กงานคณบด ให ผ ร บชอบโครงการรายงานผลพร อมแนบหล กฐาน ส งท ฝ ายประก นค ณภาพ (นายเอกล กษณ จ นเจร ญ) 4) โครงการ / ก จกรรม ท จ ดโดยน ส ต ให นาส งรายงานผลฯ ท รองคณบด ฝ ายก จกรรมน ส ต และกรณ ท ใช งบประมาณของคณะฯ ให นาส งรายงานผลมาย งฝ ายวางแผน (นายเดช ษฐ น มม ช ย) ด วย 5) หากไม ม การรายงานข อม ลในข อใดตามแบบฟอร มน ให ท านใส เคร องหมาย - ในข อน นๆ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks