รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท PDF

Description
รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ )

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 3 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล ก นยายน 2557 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 มาตรา 16 และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ข อ 8 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องจ ดท าแผน การบร หารราชการแผ นด น ตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของคณะร ฐมนตร และเม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนการบร หารราชการแผ นด นแล ว ให ประกาศในราชก จจาน เบกษา และให ส วนราชการ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ให สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด น และเม อส นป งบประมาณให ส วนราชการ จ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ สอดคล องก บนโยบายร ฐบาลและเช อมโยงก บแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงคมนาคมแล ว และส าน กงาน กพร. ได ก าหนดกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยก าหนดต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน การต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ) ซ งส าน กแผนงาน กล มต ดตามและประเม นผล เป นผ ร บผ ดชอบ จ งได ด าเน นการ ต ดตามและประเม นผลโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ พร อมสร ปประเม นผลส าเร จ การด าเน นงาน กล มต ดตามและประเม นผล ก นยายน สารบ ญ บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ บทท 2 ผลการต ดตามและประเม นผลการด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพรวม ผลการต ดตามความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร 10 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ เด อนก นยายน การประเม นผลการด าเน นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณป 2557 ภายใต 17 แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ บทท 3 สร ปและข อเสนอแนะ 3.1 สร ปผลความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. (พ.ศ ) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ เด อนก นยายน การบรรล ว ตถ ประสงค 3.3 ป ญหา/อ ปสรรคในการด าเน นงาน ข อเสนอแนะเพ อปร บปร งการด าเน นงานในรอบต อไป 30 หน า 27 สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1-1 แสดงโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ท ต องด าเน นการต ดตามและประเม นผลตามต วช ว ดค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ สนข. ประจ าป 2557 ตารางท 2-1 แสดงจ านวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 2-2 แสดงผลการเบ กจ ายเง นงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ จากการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ ณ ว นท 22 ก นยายน 2557 ตารางท 2-3 แสดงผลความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ระหว างเด อนต ลาคม 2556 ก นยายน 2557) สารบ ญภาพ ภาพท 1-1 ข นตอนการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. 7 พ.ศ ภาพท 2-1 แสดงร อยละงบประมาณป 2557 ของ สนข. จ าแนกตามประเด นย ทธศาสตร 9 ภาพท 2-2 แสดงจ านวนงบประมาณท สนข. ได ร บในการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจร 10 ป 2557 ภาพท 2-3 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 15 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพท 2-4 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ 13 สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นงบประมาณแผ นด น ภาพท 2-5 แสดงความก าวหน าการเบ กจ ายเง นนอกงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ ณ ว นท 15 ก นยายน 2557 ของโครงการด านการขนส งและจราจรประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาพท 2-6 แสดงความก าวหน าการด าเน นโครงการด านการขนส งและจราจรตามแผนปฏ บ ต ราชการ 14 สนข. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ใช เง นนอกงบประมาณ หน า บทท 1 บทน า 1.1 ความเป นมาของแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ก าหนดไว ด งน 1) มาตรา 13 ให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลา การบร หารราชการของคณะร ฐมนตร เม อคณะร ฐมนตร ได แถลงนโยบายต อร ฐสภาแล ว ให ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต และ ส าน กงบประมาณร วมก นจ ดท าแผนการบร หารราชการแผ นด น เสนอคณะร ฐมนตร พ จารณาภายในเก าส บว น น บแต ว นท คณะร ฐมนตร แถลงนโยบายต อร ฐสภา เม อคณะร ฐมนตร ให ความเห นชอบในแผนการบร หารราชการแผ นด นตามวรรคหน งแล ว ให ม ผลผ กผ นคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร และส วนราชการ ท จะต องด าเน นการจ ดท าภารก จให เป นไปตาม แผนการบร หารราชการแผ นด นน น 2) มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 ในแต ละป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและผลส มฤทธ ของงาน รวมท ง ประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท ต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ เม อร ฐมนตร ให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการใดตามวรรคสองแล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อปฏ บ ต งานให บรรล ผลส าเร จในแต ละภารก จ ตามแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าว ในกรณ ท ส วนราชการม ได เสนอแผนปฏ บ ต ราชการในภารก จใดหร อภารก จใดไม ได ร บ ความเห นชอบจากร ฐมนตร ม ให ส าน กงบประมาณจ ดสรรงบประมาณส าหร บภารก จน น เม อส นป งบประมาณให ส วนราชการจ ดท ารายงานแสดงผลส มฤทธ ของการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป เสนอต อคณะร ฐมนตร 1.2 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ท สอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นและย ทธศาสตร กระทรวงคมนาคม เพ อใช เป นกรอบแนวทาง การปฏ บ ต ราชการ ท งน น บต งแต สนข. จ ดต งข นเม อป พ.ศ ได ม การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการข นแล ว จ านวน 3 ฉบ บ ค อ แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 1 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. ฉบ บท 3 (พ.ศ ) ซ งเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ฉบ บท ใช อย ป จจ บ น 1 ป งบประมาณ พ.ศ สนข. ได ด าเน นการทบทวนและปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข. (พ.ศ ) เพ อให ท นต อสถานการณ และการเปล ยนแปลง ท งน แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ของ สนข.ฯ (ทบทวน ณ เด อนพฤศจ กายน 2556) ม ความสอดคล องก บย ทธศาสตร สนข. พ.ศ ย ทธศาสตร คค. พ.ศ และ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ โดยม สาระส าค ญด งน ว ส ยท ศน องค กรน าในการก าหนดท ศทางการพ ฒนาระบบการขนส งและจราจรของประเทศ พ นธก จ (1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบ รณาการการจ ดท าแผนด านการขนส ง และจราจร รวมท งการข บเคล อนไปส การปฏ บ ต (2) ส งเสร มความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งและจราจร (3) พ ฒนาและประย กต ใช เทคโนโลย เพ อจ ดท าและเผยแพร ข อม ลสารสนเทศ และ องค ความร ด านการขนส งและจราจร ค าน ยมองค กร OTP to TOP ท มงานเป นเล ศ ร วมเป ดใจกว าง สานสร างเคร อข าย ประเด นย ทธศาสตร (๑) การพ ฒนานโยบายและแผนด านการขนส งและจราจรให สอดคล องก บสถานการณ ของประเทศ (2) การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศการขนส งและจราจรเพ อจ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร (3) การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการองค กรส การเป นองค กรสมรรถนะส ง เป าประสงค เช งย ทธศาสตร (1) ม การน าข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม (๒) ม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท านโยบายและ แผนด านการขนส งและจราจร (3) สนข. เป นองค กรสมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) เป าหมายการให บร การหน วยงาน หน วยงานท เก ยวข องด าเน นการตามนโยบายและแผนอย างเป นร ปธรรม ในการพ ฒนา และเสร มสร างศ กยภาพการขนส งและจราจร 2 1.3 การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 การบร หารราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ มาตรา 9 (3) ส วนราชการต องจ ดให ม การต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส วนราชการก าหนดข น ซ งต องสอดคล องก บมาตรฐานท ก.พ.ร. ก าหนด ในการน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดกรอบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ประกอบด วย ม ต ภายนอก (ประส ทธ ผลและค ณภาพ) ม ต ภายใน (ประส ทธ ภาพและการพ ฒนาองค การ) โดยจ ดท าเป นค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในแต ละป ซ งในส วนของ สนข. ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดต วช ว ด ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผน การต ดตามและประเม นผลด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการด านการขนส งและจราจร ตามแผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ โดยม เกณฑ การให คะแนน ด งน ระด บ 1 ด าเน นง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks