แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ - PDF

Description
แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 7 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช อเร อง การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 จานวน 6 ช วโมง ห วข อเร อง ด านความร 1. ใช งานโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 ได ด านท กษะ 2. ใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 ได ด านค ณธรรม จร ยธรรม 3. ความร บผ ดชอบ 4. ความสนใจใฝ ร สาระสาค ญ การน าเสนอ เป นการส อสารเพ อถ ายทอดข อม ลจากผ น าเสนอไปย งกล มของผ ร บสารให เก ดความเข าใจในเร องท นาเสนอ โดยอาศ ยเทคน ค และส อต างๆ ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อโน มน าวให ผ ฟ งเก ดความประท บใจการน าเสนอม ความส าค ญ ต ออาช พหลายๆ อาช พ ฉะน น ผ น าเสนอจะต องท าการศ กษาข อม ลต างๆ ว เคราะห ผ ฟ ง โอกาสและสถานการณ ในการ น าเสนอด วยเพ อให บรรล จ ดม งหมายท วางไว และสามารถส อความหมายได ตรงก นระหว างผ น าเสนอ ในบทน เป นการศ กษา การใช โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เป นโปรแกรมท ใช งานได ง าย และสะดวกในการใช งาน สมรรถนะอาช พประจาหน วย 1. ใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010ได จ ดประสงค การสอน/การเร ยนร จ ดประสงค ท วไป / บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง 1. เพ อให ม ความร เก ยวก บ การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010ได (ด านความร ) 2. เพ อให ม ท กษะในการใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010ได (ด านท กษะ) 3. เพ อให ม เจตคต ท ด ต อการเตร ยมความพร อมด าน ว สด อ ปกรณ และการปฏ บ ต งานอย างถ กต อง ส าเร จภายใน เวลาท กาหนด ม เหต และผลตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (ด านค ณธรรม จร ยธรรม) จ ดประสงค เช งพฤต กรรม / บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง 1. ใช งานพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Power point ได (ด านความร ) 2. การทางานก บภาพน ง ได (ด านท กษะ) 3. การเตร ยมความพร อมด านการเตร ยม ว สด อ ปกรณ น กศ กษาจะต องกระจายงานได ท วถ ง และตรงตาม ความสามารถของสมาช กท กคน ม การจ ดเตร ยมสถานท ส อ ว สด อ ปกรณ ไว อย างพร อมเพร ยง (ด าน ค ณธรรม จร ยธรรม/บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง) 4. ความม เหต ม ผลในการปฏ บ ต งาน ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง น กศ กษาจะต องม การใช เทคน คท แปลกใหม ใช ส อและเทคโนโลย ประกอบการนาเสนอท น าสนใจนาว สด ในท องถ นมาประย กต ใช อย างค มค าและ ประหย ด (ด านค ณธรรม จร ยธรรม/บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง) เน อหาสาระการสอน/การเร ยนร ด านความร (ทฤษฎ ) 1. ใช งานพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Power point ได (จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อ 1) การใช งานข นพ นนฐานของโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ม ล กษณะคล ายก บการเร ยกใช โปรแกรมอ นๆ ใน ระบบปฏ บ ต การโดยม ข นตอนด งน 1) คล กป ม Start 2) เล อก All Program 3) เล อกโฟลเดอร (Folder) Microsoft Office 4) เล อกโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1) ป มแฟ ม (File) เป นส วนท ใช เก บคาส งต างๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง(New), บ นท ก (Save) เป นต น 2) แถบเคร องม อด วน (Quick Access) เป บแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งานบ อยๆ ข นมาให เราสามารถ เร ยกใช งานได ท นท 3) แถบช อเร อง (Title bar) เป นส วนท ใช แสดงช อโปรแกรม และรายช อไฟล ท ได เป ดใช งานอย 4) ป มควบค ม (Control box) Windows เป นป มท ใช ควบค มการ เป ด-ป ด และขยายหน าต างโปรแกรมท ได เป ดข นมา 5) ร บบอน (Ribbon) เป นแถบท ใช รวบรวมเคร องม อการใช งานเข าไว ด วยก น เพ อให สะดวกต อการใช งาน 6) เค าโครงภาพน ง (Slide and outline) เป นส วนท ใช แสดงแบบจาลองของภาพน งท งหมดท ม อย ในสไลด โชว 7) Slide Pane เป นพ นท ท ใช แสดงรายละเอ ยดของสไลด โชว 8) แถบสถานะ (Status Bar) เป นส วนท ใช แสดงรายละเอ ยดของสไลด โชว ท เป ดข นมาใช งาน 9) แถบบ นท กย อ (Note Pane) เป นส วนท ใช ใส ข อความเพ มเต มลงไปในสไลด โชว 2. การทางานก บภาพน ง ได (จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อ 2) การสร างภาพน ง เม อเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Power Point โปรแกรมจะสร างงานนาเสนอเปล า (Blank Presentation) ให โดยอ ตโนม ต แต จะสร างไว เพ ยงหน งภาพน งผ ใช สามารถเพ มจานวนภาพน งเพ อให เพ ยงพอต อ ข อม ลท จะนาเสนอโดยม ข นตอนด งน 1) คล กแถบคาส งหน าแรก (Home) 2) คล กล กศรห วลงท ป มสร างภาพน ง 3) เล อกร ปแบบการจ ดวางเค าโครงภาพน งจากช ดร ปแบบของ Office (ในต วอย างเล อกช ดร ปแบบช อเร อง และเน อหา) 4) จะปรากฏภาพน งตามร ปแบบท เล อก การสร างงานนาเสนอเปล า (Blank presentation) เม อเข าส โปรแกรม PowerPoint แล วต องการสร างงานนาเสนอช นใหม ม ว ธ ด งน 1) คล กป มแฟ ม (File) 2) เล อกเมน สร าง (Create) 3) เล อกงานนาเสนอเปล า (Blank Presentation) 4) คล กป มสร าง (Create) ด านท กษะ(ปฏ บ ต ) (จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อท 1-2) 1. (ก จกรรมการเร ยนร ท ) ด านค ณธรรม/จร ยธรรม/จรรยาบรรณ/บ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง (จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อท 3-4) 1. การเตร ยมความพร อมด านการเตร ยม ว สด อ ปกรณ น กศ กษาจะต องกระจายงานได ท วถ ง และตรงตาม ความสามารถของสมาช กท กคน ม การจ ดเตร ยมสถานท ส อ ว สด อ ปกรณ ไว อย างพร อมเพร ยง 2. ความม เหต ม ผลในการปฏ บ ต งาน ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง น กศ กษาจะต องม การใช เทคน คท แปลกใหม ใช ส อและเทคโนโลย ประกอบการน าเสนอท น าสนใจน าว สด ในท องถ นมาประย กต ใช อย างค มค าและประหย ด ก จกรรมการเร ยนการสอนหร อการเร ยนร ข นตอนการสอนหร อก จกรรมของคร ข นตอนการเร ยนร หร อก จกรรมของน กเร ยน 1. ข นนาเข าส บทเร ยน (30 นาท ) จ ดให น กเร ยนศ กษาคาศ พท ในบทเร ยน 1. ผ สอนจ ดเตร ยมเอกสาร พร อมก บแนะน า รายว ชา ว ธ การให คะแนนและว ธ การเร ยนเร อง การ ใช โปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point ผ สอนแจ งจ ดประสงค การเร ยนของหน วย เร ยนท 7 และขอให ผ เร ยนร วมก นทาก จกรรมการเร ยน การสอน 3. ผ สอนให ผ เร ยนแสดงความร เก ยวก บเร อง การใช โปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point ข นนาเข าส บทเร ยน (30 นาท ) น กเร ยนศ กษาค าศ พท ในบทเร ยน 1. ผ เร ยนเตร ยมอ ปกรณ และ ฟ งคร ผ สอนแนะน า รายว ชา ว ธ การให คะแนนและว ธ การเร ยนเร อง การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point ผ เร ยนท าความเข าใจเก ยวก บจ ดประสงค การ เร ยนของหน วยเร ยนท 7 และการให ความร วมม อในการ ทาก จกรรม 3. ผ เร ยนแสดงความร ความร เก ยวก บการใช งาน โปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point ข นให ความร (120 นาท ) 1. ผ สอนแนะน าว ธ การใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม น าเสนอMicrosoft Power Point 2010 และให ผ เร ยนศ กษาเอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ หน วยท 7 หน าท ผ สอนและผ เร ยนร วมก นอธ บายเก ยวก บ เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010ตามท ได ศ กษาจากบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3. อาจารย ผ สอนคอยให คาแนะนาแก ผ เร ยน 2. ข นให ความร (120 นาท ) 1. ผ สอนแนะนาว ธ การใช บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วย สอน หน วยท 7 การใช งานโปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2010และให ผ เร ยนศ กษา เอกสารประกอบการสอน คอมพ วเตอร และสารสนเทศ เพ องานอาช พ หน วยท 7 หน าท ผ สอนและผ เร ยนร วมก นอธ บายเก ยวก บ การใช งานโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 ตามท ได ศ กษาจากบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน 3.อาจารย ผ สอนคอยให คาแนะนาแก ผ เร ยน ก จกรรมการเร ยนการสอนหร อการเร ยนร ข นตอนการสอนหร อก จกรรมของคร ข นตอนการเร ยนร หร อก จกรรมของน กเร ยน 3. ข นประย กต ใช ( 180 นาท ) 1. ผ สอนให ผ เร ยนท าก จกรรมท หน าท เร อง การใช งานโปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2010 ผ สอนให ผ เร ยนส บค น ข อม ลจากอ นเทอร เน ต 3. ข นประย กต ใช ( 180 นาท ) 1. ผ เร ยนท าก จกรรมท หน าท เร อง การใช งานโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 ผ เร ยนส บค นข อม ลจาก อ นเทอร เน ต 4. ข นสร ปและประเม นผล ( 30 นาท ) 1. ผ สอนและผ เร ยนร วมก นสร ปเน อหาท ได เร ยน ให ม ความเข าใจในท ศทางเด ยวก น 2. ผ สอนให ผ เร ยนศ กษาเพ มเต มนอกห องเร ยน ด วยบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท จ ดทาข น 4. ข นสร ปและประเม นผล ( 30 นาท ) 1. ผ สอนและผ เร ยนร วมก นสร ปเน อหาท ได เร ยน เพ อให ม ความเข าใจในท ศทางเด ยวก น 2. ผ เร ยนศ กษาเพ มเต มนอกห องเร ยน ด วย บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนท จ ดทาข น (บรรล จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อท 1-4) (รวม 360 นาท หร อ 6 ช วโมงเร ยน) (บรรล จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อท 1-4) (รวม 360 นาท หร อ 6 ช วโมงเร ยน) งานท มอบหมายหร อก จกรรมการว ดผลและประเม นผล ก อนเร ยน 1. จ ดเตร ยมเอกสาร ส อการเร ยนการสอนหน วยท 7 2. ทาความเข าใจเก ยวก บจ ดประสงค การเร ยนของหน วยท 7 และให ความร วมม อในการท าก จกรรมใน หน วยท 7 ขณะเร ยน - หล งเร ยน 1. ทาแบบประเม นการเร ยนร 2. ทาก จกรรมการเร ยนร หน วยท 7 คาถาม - ผลงาน/ช นงาน/ความสาเร จของผ เร ยน ก จกรรมท 7 เร อง การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 สมรรถนะท พ งประสงค ผ เร ยนสร างความเข าใจเก ยวก บ การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point ว เคราะห และต ความหมาย 2. ต งคาถาม 3. อภ ปรายแสดงความค ดเห นระดมสมอง 4. การประย กต ความร ส งานอาช พ สมรรถนะการสร างค าน ยม ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม สมรรถนะการปฏ บ ต งานอาช พ 1. ใช งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ได สมรรถนะการขยายผล - ส อการเร ยนการสอน/การเร ยนร ส อส งพ มพ 1. เอกสารประกอบการสอนว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ (ใช ประกอบการเร ยนการ สอนจ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อท 1-4) 2. ก จกรรมการเร ยนร ท เร อง การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 (ใช ประกอบการเร ยนการสอนข นให ความร เพ อให บรรล จ ดประสงค เช งพฤต กรรมข อท 1-4) 3. แบบประเม นผ เร ยนในช นเร ยน ใช ประกอบการสอนข นประย กต ใช ข อ 1 ส อโสตท ศน (ถ าม ) 1. บทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอน เร อง การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 ส อของจร ง 1. คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ (ใช ประกอบการเร ยนการสอนจ ดประสงค เช งพฤต กรรม ข อท 1-4) แหล งการเร ยนร ในสถานศ กษา นอกสถานศ กษา 1. ห องสม ดว ทยาล ยเทคน คสม ทรสาค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks