เร อง โดย ดร.เลขา ป ยะอ จฉร ยะ - PDF

Description
รายงานสร ปผลการดำเน นงานโครงการนำร องระด บชาต เร อง สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : บทเร ยนและข อเสนอแนะเช งนโยบาย โดย ดร.เลขา ป ยะอ จฉร ยะ โครงการโรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพผ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sales

Publish on:

Views: 7 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปผลการดำเน นงานโครงการนำร องระด บชาต เร อง สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : บทเร ยนและข อเสนอแนะเช งนโยบาย โดย ดร.เลขา ป ยะอ จฉร ยะ โครงการโรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สำน กนายกร ฐมนตร ส 691 ร สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต. รายงานสร ปผลการดำเน นงานโครงการนำร องระด บชาต เร อง สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : บทเร ยนและข อ เสนอแนะเช งนโยบาย/กร งเทพฯ : สกศ., หน า. ISBN โครงการนำร องโรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร. 2. การปฏ ร ปกระบวนการเร ยนร ท งโรงเร ยน. 3. ช อเร อง. รายงานสร ปผลการดำเน นงานโครงการนำร องระด บชาต เร อง สถานภาพการ ปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : บทเร ยนและข อเสนอแนะเช งนโยบาย (Learning Reform Situation in the Pilot Schools : Lessons and Policy Recommendations) ส งพ มพ สกศ. อ นด บท 10/2546 พ มพ คร งท 1 ต ลาคม 2545 จำนวน 40,000 เล ม ผ จ ดพ มพ เผยแพร โครงการโรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน สำน กพ ฒนาการเร ยนร และมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ถนนส โขท ย เขตด ส ต กร งเทพฯ โทร หร อ ต อ 2510, 2511 โทรสาร Web site : ผ พ มพ ห างห นส วนจำก ด อร ณการพ มพ 99/2 ถนนด นสอ แขวงบวรน เวศ เขตพระนคร กร งเทพฯ โทรศ พท : โทรสาร : คำนำ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได ดำเน นโครงการ โรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โดยค ดเล อกโรงเร ยน เข าร วมโครงการจำนวน 250 โรง เพ อส งเสร มสน บสน นให ดำเน นการ ปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยนในล กษณะโครงการนำร อง ในเร องการ ปฏ ร ปการเร ยนร การจ ดกระบวนการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ การบร หารจ ดการ การทำว จ ยในช นเร ยนเพ อปร บปร งค ณภาพผ เร ยน และการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา การดำเน นโครงการด งกล าวม ผ เก ยวข องท ม บทบาทสำค ญค อ น กว จ ยหร อท ปร กษาระด บพ นท ซ งเป นคณาจารย จากสถาบ นคร ศ กษา และศ กษาน เทศก รวม 44 คณะ โดยม ภารก จท สำค ญค อการร วมก บ โรงเร ยนนำร องวางแผนการปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยน แลกเปล ยนเร ยนร ให คำปร กษา และร วมปฏ บ ต การก บคร และผ บร หารในโรงเร ยนท เข า ร วมโครงการฯ รวมท งต ดตามและรายงานผลการดำเน นงานโครงการ เป นระยะ ๆ สำน กงานฯ ได ให การสน บสน นงบประมาณ เอกสารทางว ชาการ และจ ดหาท ปร กษาทางว ชาการจากสถาบ นคร ศ กษาให ก บท กโรงเร ยน ในโครงการฯ ต อมาธนาคารพ ฒนาเอเช ย (Asian Development Bank : ADB) เล งเห นว าโครงการน จะเก ดผลต อการพ ฒนาการศ กษาได ด จ ง ให การสน บสน นแบบให เปล าในร ปของเง นอ ดหน นให ก บโรงเร ยนโดยตรง รวมท งจ ดหาผ เช ยวชาญประจำโครงการท งฝ ายไทยและต างประเทศ เพ อสน บสน นการดำเน นงานปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยนของโรงเร ยน นำร องในโครงการฯ รายงานสร ปผลการดำเน นงานโครงการนำร องระด บชาต เร อง สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง: บทเร ยนและข อเสนอแนะ เช งนโยบาย เล มน จ ดทำข นเพ อเสนอประสบการณ ท เป นบทเร ยน เก ยวก บการปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยน การดำเน นงานร วมก บโรงเร ยน ของน กว จ ยในพ นท และการปร บเปล ยนบทบาทของท กฝ ายท เก ยวข อง การขยายผลการสร างเคร อข ายของโรงเร ยนและข อเสนอแนะเช งนโยบาย ท จะนำไปส การปฏ บ ต ท กว างขวางย งข น สำน กงานฯ ขอขอบค ณ ดร.เลขา ป ยะอ จฉร ยะ ผ เช ยวชาญ ประจำโครงการฯ ฝ ายไทยด านการว จ ยและดำเน นงานปฏ ร ปการเร ยนร ท ได ร วมดำเน นโครงการฯ จนบรรล ว ตถ ประสงค ด วยด รวมท งได ว เคราะห ผลการดำเน นงานของโรงเร ยนนำร องและน กว จ ยในพ นท และ เร ยบเร ยงรายงานสร ปฉบ บน ข น และหว งว ารายงานสร ปฉบ บน จะสามารถ ใช เป นแนวทางในการดำเน นการปฏ ร ปการเร ยนร ให ก บผ บร หารโรงเร ยน คร และสถาบ นคร ศ กษา รวมท งหน วยงานต าง ๆ ท เก ยวข อง เพ อขยายผล การปฏ ร ปท งโรงเร ยนอย างเป นระบบโดยความร วมม อจากผ เก ยวข องท กฝ าย ให ครอบคล มท กสถานศ กษาต อไป (นายร ง แก วแดง) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ รายงานสร ปสถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : บทเร ยนและข อเสนอแนะเช งนโยบาย 1 ว ตถ ประสงค 2 กรอบความค ดและย ทธศาสตร 3 กรอบความค ด 3 ย ทธศาสตร 5 แผนการดำเน นงานและข นตอน 6 สร ปผลการดำเน นงานโครงการ 11 การปฏ ร ปกระบวนการเร ยนร 13 การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 14 การประเม นและการประก นค ณภาพ 15 บทบาทในการรวมพล งเพ อปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยน 16 การปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยน 18 องค ประกอบและป จจ ย/เง อนไขสำค ญ 22 ข อเสนอแนะเช งนโยบาย 26 รายงานสร ป สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : บทเร ยนและข อเสนอแนะเช งนโยบาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ในฐานะหน วยงาน กำหนดนโยบายระด บชาต เพ อการปฏ ร ปการศ กษาได ประสานงานก บ กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงมหาดไทย และมหาว ทยาล ยเพ อร วมก น ดำเน นงานโครงการว จ ยและพ ฒนาเพ อปฏ ร ปโรงเร ยนท งโรงเร ยน ให นำไปส การเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน เป นท น าย นด ท ธนาคาร พ ฒนาเอเช ย (Asian Development Bank) เห นความสำค ญของ โครงการน เช นก น จ งได สน บสน นความช วยเหล อทางว ชาการในล กษณะ เป นท นสน บสน นแบบให เปล า การดำเน นงานโครงการโรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร เพ อพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน ภายใต การสน บสน นด านงบประมาณของสำน กงาน คณะกรรมการการศ กษาแห งชาต และธนาคารพ ฒนาเอเช ย (Asian Development Bank) เป นไปตามความสม ครใจของโรงเร ยน 253 โรงเร ยน ค ดเล อกจากจำนวน 3,800 โรงเร ยนท เสนอความต องการและ แสดงความพร อมท จะปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยนบนฐานประสบการณ เด มของตน การค ดเล อกโรงเร ยนเป าหมายได ร บความสน บสน นจาก หน วยต นส งก ดของโรงเร ยน สามารถครอบคล มท กส งก ด ท กจ งหว ด ท ก ขนาดของโรงเร ยน และล กษณะช มชนท ต ง ท ง 253 โรงเร ยนเป น โรงเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน หล งจากส นส ดการดำเน นงานในระยะท 1 การพ ฒนาตนเอง โรงเร ยน จำนวน 3 โรง ในส งก ดของสำน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษา แห งชาต (สปช.) ในภาคกลางขอลาออก เน องจากประสบป ญหาภายใน โรงเร ยน จ งเหล อโรงเร ยนนำร อง จำนวน 250 โรงเร ยน ร บผ ดชอบ 2 สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : ดำเน นการต อในระยะท 2 ซ งสามารถจำแนกตามส งก ดและภ ม ภาคได ด งน ภาค ส งก ด สปช กรมสาม ญฯ เทศบาล กทม ตชด เอกชน กรมศาสนา รวม ว ตถ ประสงค เหน อ ตะว นออก เฉ ยงเหน อ กลาง ใต กร งเทพฯ รวม 1. เพ อส งเสร มให โรงเร ยน 250 โรงเร ยนจากท กส งก ดท วประเทศ ปฏ ร ปการเร ยนร ท งโรงเร ยน โดยเน นค ณภาพของน กเร ยนเป นเป าหมาย สำค ญ 2. เพ อสน บสน นให โรงเร ยน 250 โรงเร ยนดำเน นการอย างม อ อาช พโดยปฏ ร ปการเร ยนร การประเม นผล และการบร หารโรงเร ยนให เก ดการประก นค ณภาพภายในท งโรงเร ยน 3. เพ อส งเสร มให โรงเร ยน 250 โรงเร ยนสามารถเป นแกนนำใน การขยายผลหร อเป นต วอย างให โรงเร ยนอ นๆ เร ยนร จากปฏ บ ต การท ประสบท งความล มเหลวและความสำเร จในการดำเน นงานปฏ ร ปการ เร ยนร ท งโรงเร ยน สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : 3 4. เพ อให น กว ชาการ/น กว จ ยในท องถ นจากสถาบ นคร ศ กษา หน วย ศ กษาน เทศก และองค กรพ ฒนาเอกชนจำนวน 44 คณะ ม ส วนร วม ปฏ ร ปและเร ยนร จากการทำงานร วมก บโรงเร ยน กรอบความค ดและย ทธศาสตร โครงการโรงเร ยนปฏ ร ปการเร ยนร เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ย ดเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ เป น หล กค ดและสาระของหมวดท 4 แนวการจ ดการศ กษาเป นแนวทางด งน กรอบความค ด 1. ห วใจของการปฏ ร ปการศ กษา ค อ การปฏ ร ปการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นสำค ญ ท กคนเป นผ เร ยนท เร ยนร ได ต อเน องตลอดช ว ต 2. กฎหมายและนโยบายทางการศ กษาในระด บชาต จะกำหนด ท ศทางโดยรวม ส วนว ธ การดำเน นงานท จะบรรล เป าหมายท พ งประสงค เป นการต ดส นใจของหน วยต นส งก ดและของโรงเร ยน/สถานศ กษาโดย อาจม เป าหมายท หลากหลาย แต จำเป นต องม ล กษณะร วมค อ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ผลการพ ฒนาในท กด านและท กข นตอนของ ช ว ตน กเร ยน 3. น กเร ยนจำเป นต องม บทบาทและม ส วนร วมท สำค ญในการ พ ฒนาตนเองให เก ดผลท พ งปรารถนา ความร บผ ดชอบต อการเร ยนร ของตนเองเป นส งท จะช วยให น กเร ยนเป นต วของต วเอง สามารถพ ฒนา ได ตามธรรมชาต เพราะร จ กตนเอง ร ว ธ ท จะใช ศ กยภาพของตนเองอย าง เต มท จ งเก ดเป นส ขก บการเร ยนร 4. พ อแม ผ ปกครองและสมาช กในช มชนใกล และไกลต วน กเร ยน 4 สถานภาพการปฏ ร ปการเร ยนร ในโรงเร ยนนำร อง : จะต องม ความตระหน กเก ยวก บบทบาทการเร ยนร ของน กเร ยนท ต อง เปล ยนแปลง และม ความพร อมท จะสน บสน นส งเสร มน กเร ยนอย าง เหมาะสมสอดคล องก บความต องการของเขา 5. คร เป นผ สร างคน จ งต องพ ฒนาตนเองในด านค ณล กษณะท พ งประสงค ในฐานะคนในส งคม และในฐานะผ ม ว ชาช พโดยเพ มพ นความร ท กษะอย างต อเน อง ให ท นต อการเปล ยนแปลงของความร และส งคม โดยร กษามาตรฐานและจรรยาบรรณของว ชาช พ 6. ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และบ คลากรทางการศ กษา อ นๆ เป นผ ม ความสำค ญในด านการสน บสน นส งเสร มคร โดยเฉพาะ ผ บร หารต องเป นผ นำของคร ท งในด านว ชาการและด านขว ญกำล งใจ บ คคลท งหลายเหล าน ล วนเป นม ออาช พเช นเด ยวก บคร จ งต องม การ พ ฒนาตนเองด วย 7. คร ของคร และของบ คลากรทางการศ กษาต างๆ ต องยกระด บ ค ณภาพของตนเองเช นก น การปฏ ร ปสถาบ นคร ศ กษาจ งควรเช อมโยง ก บการปฏ ร ปโรงเร ยน จะทำให เก ดกระบวนการเร ยนร ร วมก น ท งภาค ทฤษฎ และปฏ บ ต 8. การปฏ ร ปการเร ยนร ท เน นผลการดำเน นงาน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks