รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร อง Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 16 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคมและช มชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร อง Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน 2554 ณ ว ดท บสะแก อ าเภอท บสะแก จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร ค าน า มหาว ทยาล ยศ ลปากรส งเสร มก จกรรมด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมและจ ด โครงการบร การว ชาการต อเน องเป นประจ าท กป เช นเด ยวก บป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยศ ลปากรได จ ด โครงการบร การว ชาการและน าน กศ กษามาร วมจ ดก จกรรมก บประชาชนในพ นท อ าเภอท บสะแกเน องจาก น กศ กษาสามารถสร างสรรค ก จกรรมท การเช อมโยงก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ส งผลให เยาวชนและช มชน ม ความต นต วและม ความส ขในการร วมก จกรรมก บน กศ กษา อ กท งเพ อเป นการพ ฒนา น กศ กษาให ได เร ยนร การท างานร วมก บช มชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ ฒนาความค ด สร างสรรค ในการท าก จกรรมโดยน าองค ความร และท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคม อ กท งเพ อเป นไปตามเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 และการประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา องค การมหาชน (สมศ.) ในการเป ดโอกาสให ภาคประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น และต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ราชการ ของมหาว ทยาล ยศ ลปากรในด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคมและ ช มชน เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมอ กด วย รศ.ดร.เรณ เวชร ชต พ มล รองอธ การบด (ประก นค ณภาพการศ กษา) ห วหน าโครงการ สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ หล กการและเหต ผลของโครงการ 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 4 เป าหมายการด าเน นโครงการ 4 ว ธ การด าเน นโครงการ 5 ผลการด าเน นงาน 6 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ 9 ภาคผนวก ร ปภาพประกอบการด าเน นโครงการ หล กฐานการเข าร วมโครงการของผ ร บบร การ ค าส งมหาว ทยาล ยศ ลปากร ท ๓๑๖ / ๒๕๕๔ เร อง แต งต งคณะกรรมการภาค ประชาชนเพ อเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมแสดงความค ดเห น และ ร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประว ต คณะท างานภาคประชาชน โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก ว นอาท ตย ท 17 ถ งว นอ งคารท 19 เมษายน หล กการและเหต ผลของโครงการ มหาว ทยาล ยศ ลปากรส งเสร มก จกรรมด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย าง ต อเน อง และในป การศ กษา พ.ศ.2552 มหาว ทยาล ยฯ ได ร วมก บภาคประชาชนกล มอน ร กษ ท บสะแกและ กล มเยาวชน จ ดโครงการ การใช ศ ลปะเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม และได ร บความร วมม อจากประชาชนในพ นท เป นอย างด ในการจ ดก จกรรมเพ อกระต นให เยาวชนร กและหวง แหนทร พยากรธรรมชาต และช วยก นด แลร กษาส งแวดล อม ส งเสร มให สมาช กในครอบคร วร วมก นท าก จกรรม ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร วมก น รวมท งเก ดความร วมม อของประชาชนในช มชน ก จกรรมของโครงการท าให น กศ กษาของมหาว ทยาล ยได ใช ศ ลปะสร างแรงบ นดาลใจให ก บเยาวชนให สนใจใน ระบบน เวศใต ทะเลและสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต โดยเฉพาะธรรมชาต ใต ท องทะเลท น กศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากรได วาดร ปไว บนแท งค น าใหญ ของว ดท บสะแก ช มชนแจ งให มหาว ทยาล ยทราบ ว าเยาวชนขอให ผ ปกครองข บรถผ านโลกใต ทะเลบนแท งค น าก อนท จะเด นทางออกไปจากช มชน จ ดน จ งเป น สถานท ให ชาวบ านมาถ ายร ปเป นท ระล กและเสร มสร างจ ตส าน กร ค ณค าของทร พยากรธรรมชาต ไปพร อม ๆ ก น ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาได น ารายงานผลโครงการท ชาวท บสะแกม ส วนร วมในการจ ด โครงการ : การใช ศ ลปะเสร มสร างพล งร กษ พ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเผยแพร บนเว บไซต ของ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อเผยแพร ผลการด าเน นงานส สาธารณชนได ร บทราบการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยศ ลปากร และเช ญชวนให ช มชนท สนใจให มหาว ทยาล ยไปจ ด ก จกรรมโดยเฉพาะด านส งแวดล อม เน องจากองค การสหประชาชาต หร อ ย เอ น (UN) ประกาศให ป พ.ศ เป นป แห งการอน ร กษ ป าสากลอ กด วย ขอให ต ดต อแสดงความประสงค ตามท อย ท ระบ ไว ซ งมหาว ทยาล ยได ร บการต ดต อจากกล มอน ร กษ ท บสะแก แจ งความประสงค ว าต องการให มหาว ทยาล ย จ ดบร การว ชาการ ด านการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และร กษาค ณภาพส งแวดล อม รวมท งขอให น าน กศ กษา มาร วมจ ดก จกรรมก บประชาชนในพ นท อ าเภอท บสะแก เน องจากน กศ กษาสามารถสร างสรรค ก จกรรมท การ เช อมโยงก บการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ส งผลให เยาวชนและช มชนม ความต นต วและม ความส ขในการร วมก จกรรมก บน กศ กษา มหาว ทยาล ยจ งเด นทางไปร วมประช มก บช มชน และจ ดต ง คณะกรรมการร วมระหว าง มหาว ทยาล ยศ ลปากรและภาคประชาชนกล มอน ร กษ ท บสะแกเพ อวางแผนร วมก น ใจการจ ดท าโครงการต อไป ในสภาวการณ ป จจ บ นน พบว าม ช มชนจ านวนมากท ได ร บผลกระทบจากนโยบายของภาคร ฐและ เอกชนท ม งเน นการพ ฒนาโดยขาดการม ส วนร วมของช มชน จ งขาดมาตรการป องก นผลกระทบท ม ต อช มชนท ด รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 1 ในขณะเด ยวก นมหาว ทยาล ยซ งม องค ความร และทร พยากรหลายด านจ งให ความส าค ญในเร องของการบร การ ว ชาการแก ส งคมและช มชน เพ อเสร มสร างความเข มแข งของช มชนในการด แลทร พยากรและส งแวดล อมของ ท องถ นให พร อมร บต อการเปล ยนแปลง และท กภาคส วนม ความร และตระหน กต อการม ส วนร วมในการต ดตาม เฝ าระว งผลกระทบจากการกระท าของมน ษย ต อค ณภาพส งแวดล อม เพ อส งเสร มให การพ ฒนาต าง ๆ ม การ วางแผนอย างรอบคอบ เพ อให เก ดความย งย นของการพ ฒนาท เคารพต อส ทธ ของประชาชน รวมท งให ความ เป นธรรมต อประชาชนในพ นท อย างต อเน อง การจ ดก จกรรมของมหาว ทยาล ยน ย งสอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค า ร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 และการประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา องค การมหาชน (สมศ.) เพ อพ ฒนาน กศ กษาให ได เร ยนร การท างาน ร วมก บช มชนในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อ กท งเพ อให น กศ กษาพ ฒนาความค ด สร างสรรค ในการท าก จกรรมโดยน าองค ความร และท กษะท ม มาก อให เก ดประโยชน ต อส งคมต อไป ตารางท 1 แสดงต วช ว ดท เก ยวข องก บการด าเน นงานจ ดก จกรรม/โครงการ (สกอ.) ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2554) (ก.พ.ร.) ป งบประมาณ 2554 (1 ต ลาคม ก นยายน 2554) (สมศ.) ป การศ กษา (พ.ศ ) เกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ ของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) การปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ (ก.พ.ร.) การประเม นภายนอกรอบสาม ส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) สมศ. องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนา น กศ กษา ต วบ งช ท 3.2 : ระบบและกลไก การส งเสร มก จกรรมน กศ กษา องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 5.2 : กระบวนการบร การ ทางว ชาการให เก ดประโยชน ต อส งคม ต วช ว ดท 13 : ระด บความส าเร จในการให ความส าค ญก บผ ร บบร การและการเป ด โอกาสให ประชาชนแสดงความค ดเห น และร วมต ดตามตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ ด านการบร การว ชาการแก ส งคม ต วบ งช ท 9 การเร ยนร และเสร มสร าง ความเข มแข งของช มชนหร อองค กร ภายนอก ต วบ งช ท 18 ผลการช น า ป องก น หร อ แก ป ญหาของส งคมในด านต างๆม การ ด าเน นการ 2 เร อง ได แก จ ตสาธารณะ และ ความค ดสร างสรรค รายงานผลโครงการบร การว ชาการประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ Volunteer Spirit ท บสะแก 2 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อน าองค ความร ไปเสร มสร างความสนใจ จ ตส าน ก และกระต นให เก ดความร กและเห นค ณค าของ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท เอ อต อการด ารงช ว ตของคนและส งม ช ว ตชน ดอ น 2. เพ อเสร มสร างองค ความร และพ ฒนาศ กยภาพของช มชนในการด แลร กษาทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมให แก ประชาชนและเยาวชนในพ นท อ าเภอท บสะแก 3. เพ อเป ดโอกาสให ภาคประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและต ดตามตรวจสอบการ ปฏ บ ต ราชการ มหาว ทยาล ยศ ลปากรในด านการให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน 4. เพ อให คณาจารย ได น าความร จากการว จ ยไปให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท ง บ รณาการก บการเร ยนการสอน 5. เพ อพ ฒนาให น กศ กษาได น าความร และใช ความค ดสร างสรรค ไปท าประโยชน ให ก บช มชน และฝ ก ท กษะการท างานร วมก บผ อ น 6. เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชน ในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างต อเน อง 3. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ประชาชนชาวท บสะแกเก ดความร ในการด แล และเห นค ณค าของทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมท เอ อต อการด ารงช ว ตของคนและส งม ช ว ตชน ดอ น 2. ภาคประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นและต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต ราชการ ในด าน การให บร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน รวมท งม การพ ฒนาและวางแผนในด านการบร การทางว ชาการแก ส งคมและช มชน 3. คณาจารย ได น าความร จากการว จ ย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks