แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร - PDF

Description
แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.4, ปร.4(พ) และ ปร.5 ท แนบ ม จานวน 5 แผ น คานวณราคากลาง เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ แบบ ปร.6 แผ นท 1 ลาด บท รายการ ค างานก อสร าง 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 2,628,487.27

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Letters

Publish on:

Views: 0 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบสร ปราคากลางงานก อสร างอาคาร แบบ ปร.4, ปร.4(พ) และ ปร.5 ท แนบ ม จานวน 5 แผ น คานวณราคากลาง เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ แบบ ปร.6 แผ นท 1 ลาด บท รายการ ค างานก อสร าง 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 2,628, หมวดงานคร ภ ณฑ 77, สร ป ต วอ กษร รวมค าก อสร างท งโครงการ/งานก อสร าง 2,705, ราคากลาง 2,705, สองล านเจ ดแสนห าพ นห าร อยย ส บเจ ดบาทย ส บเจ ดสตางค... (อาจารย ชยพล ข นทองนราพล) ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง (นายพ ระพงษ เพ ชรพ น) กรรมการกาหนดราคากลาง (นางสาวส ภ ทรา น นด ) กรรมการกาหนดราคากลางและเลขาน การ แบบฟอร มน สามารถปร บปร งและเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสมและสอดคล องก บ โครงการ/งานก อสร างท คานวณราคากลาง แบบสร ปค าก อสร าง แบบ ปร.4 ท แนบ ม จานวน 2 หน า คานวณราคากลาง เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ ลาด บท รายการ ค างานต นท น Factor F ค างานก อสร าง แบบ ปร.5 (ก) แผ นท 2 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 2,067, ,628, เง อนไขการใช ตาราง Factor F เง นล วงหน า % 0 เง นหล กประก นผลงานห ก % 5 ดอกเบ ยเง นก % 7 ภาษ ม ลค าเพ ม % 7 รวมค าก อสร าง 2,628, (อาจารย ชยพล ข นทองนราพล) ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง (นายพ ระพงษ เพ ชรพ น) กรรมการกาหนดราคากลาง (นางสาวส ภ ทรา น นด ) กรรมการกาหนดราคากลางและเลขาน การ แบบฟอร มน สามารถปร บปร งและเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสมและสอดคล องก บ โครงการ/งานก อสร างท คานวณราคากลาง แบบสร ปค าใช จ ายพ เศษตามข อกาหนดและค าใช จ ายอ นท จาเป นต องม แบบ ปร.5 (ข) แผ นท 3 แบบ ปร.4(พ) ท แนบ ม จานวน 1 หน า คานวณราคากลาง เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ ลาด บท รายการ ค างาน ภาษ ม ลค าเพ ม ค างานก อสร าง 1 หมวดงานคร ภ ณฑ 72, % 77, รวมค าก อสร าง 77, (อาจารย ชยพล ข นทองนราพล) ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง (นายพ ระพงษ เพ ชรพ น) กรรมการกาหนดราคากลาง (นางสาวส ภ ทรา น นด ) กรรมการกาหนดราคากลางและเลขาน การ แบบฟอร มน สามารถปร บปร งและเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสมและสอดคล องก บ โครงการ/งานก อสร างท คานวณราคากลาง แบบ ปร.4 แผ นท 4 แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา คานวณราคากลางโดย นายพ ระพงษ เพ ชรพ น เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวม ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น ค าว สด และแรงงาน 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 1.1 ไม ย นต น - แคนา ขนาดลาต น 6 ต น 7, , , , , กระพ จ น ขนาดลาต น 6 ต น 8, , , , , อ นทน ลน า ขนาดลาต น 6 ต น 7, , , , , หมากแดง ส ง 3.00 ม ต น 3, , , , ไม พ ม - ขาไก เข ยว ถ ง 4 -กระถาง 6 2, ต น , , ม. - รางทอง หร อ พ มกระต าย ถ ง 4 -กระถาง 6 3, ต น , , ม. - ชาฮกเก ยน ถ ง 4 -กระถาง 6 1, ต น , , ม. - ไทรเกาหล ส ง 2.00 ม ต น 1, , , ม. - พล บพล งต นเป ด ถ ง 4 -กระถาง 6 8, ต น , , ม. - เข มสามส ส ง 1.50 ม ต น , , กกราช น (ไม น า)หร อ พ นธ ไม น ากระถาง ต น , , ,700.00 แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา คานวณราคากลางโดย นายพ ระพงษ เพ ชรพ น เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวม ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น ค าว สด และแรงงาน 1 หมวดงานพรรณพ ชต างๆ(ต อ) 1.3 งานด นและว สด ปล ก - ด นปล กต นไม ลบ.ม , , , ไม ค าย น หน า6 3 ม ท อน , , , แบบ ปร.4 แผ นท 5 รวม หมวดงานพรรณพ ชต างๆ 1,724, , ,067,396.00 แบบ ปร.4(พ) แผ นท 6 แบบแสดงรายการ ปร มาณงาน และราคา คานวณราคากลางโดย นายพ ระพงษ เพ ชรพ น เม อว นท 29 เด อน พฤษภาคม พ.ศ ลาด บท รายการ จานวน หน วย ค าว สด ค าแรงงาน รวม ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น ค าว สด และแรงงาน 2 หมวดงานคร ภ ณฑ 2.1 คร ภ ณฑ - มอเตอร 2.5 แรง 4.00 ช ด 5, , , เคร องก งห นต น า สาหร บบาบ ดน า 2.00 ช ด 25, , , รวม หมวดงานคร ภ ณฑ 72, ,000.00
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks