ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ - PDF

Description
ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ สารบ ญ เร อง หน า ช อส วนราชการ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นไทย- อ งกฤษ ช อสาน ก กอง ส วน ฝ าย และงานต างๆ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น Names of Bureaus, Division,

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 11 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ช อหน วยงานราชการ ภาษาไทย อ งกฤษ สารบ ญ เร อง หน า ช อส วนราชการ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นไทย- อ งกฤษ ช อสาน ก กอง ส วน ฝ าย และงานต างๆ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น Names of Bureaus, Division, Subdivisions and section Under Department of Local Administration (DLA) - สาน กเลขาน การกรม(Office of the Secretary) 1 - กองการเจ าหน าท (Division of personal) 1 - กองคล ง(Division of Finance) 1 - สาน กกฎหมายและระเบ ยบท องถ น(Bureau of local Legal Affaire) 1 - กองตรวจสอบระบบการเง นและบ ญช (Division of Local Audit) 1 - ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศท องถ น(Local Information Technology Centre) 1 - สถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น(Local Personnel Development Institution) 2 - สาน กบร หารการคล งท องถ น(Bureau of Local Finance) 2 - สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น(Bureau of Local Personnel 2 System Development) - สาน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น(นโยบายและแผน)(Bureau of 3 Local Administrative Development (Police and Planning)) - สาน กพ ฒนาระบบ ร ปแบบและโครงสร าง(Bureau of System and 3 Organizational Structure Development) - สาน กส งเสร มการพ ฒนาและเศรษฐก จ ส งคมและการม ส วนร วม(Bureau of Social 3 Economic and Public Participation Development) - สาน กมาตรฐานการบร หารงานท องถ น(Bureau of Local Administrative 3 Standards) - สาน กประสานและพ ฒนาการจ ดการศ กษาท องถ น(Bureau of Local Educational 4 Development and Co-ordination) - สาน กประสานการส งเสร มการปกครองท องถ น(Bureau of Local 4 AdministrativeCo-ordination) - กล มพ ฒนาระบบบร หาร(Division of Administrative System Development) 4 - หน วยตรวจสอบภายใน(Internal Audit Unit) 4 - สาน กงานท องถ นจ งหว ด(Provincial Office for Local Administration) 4 - สาน กงานท องถ นอาเภอ(District Office for Local Administration) 4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า ช อตาแหน ง ของการส งเสร มการปกครองท องถ นไทย อ งกฤษ ช อตาแหน งต างๆของ กรมการส งเสร มการปกครองท องถ น(Names of positions) ช อตาแหน งในสายงานต างๆของ - กรมส งเสร มการปกครองท องถ น(Names of Positions) 5 ช อส วนราชการ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ไทย อ งกฤษ องค การบร หารส วนจ งหว ด (อบจ.)(Provincial Administtative Organization (PAO)) - สาน กปล ดองค การบร หารส วนจ งหว ด(Office of the chief Administrator of 6 PAO) - กองก จการสภา(Division of PAO council Affairs) 6 - กองแผนและงบประมาณ(Division of Planning and Budgeting) 7 - กองคล ง(Division of Finance) 7 - กองช าง(Division of Public Works) 7 - หน วยตรวจสอบภายใน(Internal Audit Unit) 7 - เทศบาล นคร/เม อง/ตาบล(City /Town /Subdistrict Municipality) 7 - สาน กงานปล ดเทศบาล(Office of the Municipal Clerk) 7 - ส วนอานวยการ(Division of Directing) 8 - ฝ ายการเจ าหน าท (Subdivision of Personnel Administration) 8 - ฝ ายควบค มเทศพาณ ชย (Subdivision of Municipal Enterprises Control) 8 - ฝ ายส งเสร มการท องเท ยว(Subdivision of Tourism Promotion) 8 - ส วนปกครอง(Division of Local Administration) 8 - ฝ ายป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย(Subdivision of Disaster Prevention and 8 Mitigation) - ฝ ายร กษาความสงบ(Subdivision of Safety and Security) 8 - บร หารงานท วไป(Subdivision of General Administration) 8 สาน ก/กองว ชาการและแผนงาน(Bureau/ Division of Technical Services and Planning) - ส วนแผนงานและงบประมาณ(Division of planning and Budgeting) 9 - ฝ ายว เคราะห นโยบายและแผน(Subdivision of plan and Police Analysis) 9 - ฝ ายงบประมาณ(Subdivision of Budgeting) 9 - ฝ ายว จ ยและประเม นผล(Subdivision of Research and Evaluation) 9 - ส วนบร หารและเผยแพร ว ชาการ(Division of Technical Services And 9 promotion) - สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า - ฝ ายประชาส มพ นธ (Subdivision of Public Relations) 9 - ฝ ายสถ ต ข อม ลและสารสนเทศ(Subdivision of Statistical Information) 9 - ฝ ายว เทศส มพ นธ (Subdivision of Foreign Administration) 9 - ฝ ายบร หารงานท วไป(Subdivision of General Administration) 9 - ฝ ายน ต การ(Subdivision of Legal Affairs) 9 - สาน ก/กองคล ง(Bureau/ Division of Finance) 9 - ส วนบร หารการคล ง(Division of Local Finance Management) 9 - ฝ ายพ สด และทร พย ส น(Subdivision of Supplies and Property) 9 - ฝ ายการเง นและบ ญช (Subdivision of Finance and Accounting) 9 - ฝ ายระเบ ยบการคล ง(Subdivision of Financial Regulation) 9 - ฝ ายสถ ต การคล ง(Subdivision of financial Statistics) 9 - ส วนพ ฒนารายได (Division of financial Resources Development) 9 - ฝ ายพ ฒนารายได (Subdivision of Financial Resources Development) 9 - ฝ ายผลประโยชน และก จการพาณ ชย (Subdivision of Property Development 9 and Commerce) - ฝ ายแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น(Subdivision of Taxation Mapping and 9 Property Registration) สาน ก/ กองช าง(Bureau/ Division of Public Works) 10 - ฝ ายงานบร หารท วไป(Subdivision of General Administration) - ส วนควบค มอาคารและผ งเม อง(Division of Building control and City 11 Planning) - ฝ ายควบค มอาคาร(Subdivision of Building control) 11 - ฝ ายผ งเม อง(Subdivision of City Planning) 11 - ส วนควบค มการก อสร างอาคารและผ งเม อง(Division of Construction Control 11 And City Planning) - ฝ ายว ศวกรรมโยธา(Subdivision of Civil Engineering) 11 - ฝ ายสถาป ตยกรรม(Subdivision of Architecture) 11 - ส วนการโยธา(Division of Civil Work) 11 - ฝ ายสาธารณ ปโภค(Subdivision of Public Utilities) 11 - ฝ ายศ นย เคร องจ กรกลและระบบจราจร(Mechanical Engineering and Traffic 11 System Center) - ฝ ายช างส ขาภ บาล(Subdivision of Sanitary Work) 11 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า สาน ก/ กองสาธารณส ขและส งแวดล อม(Bureau/ Division of Public Health and Environment) - กล มงานส งเสร มส งแวดล อม(Group of Environmental Promotion) 11 - กล มงานส งเสร มส ขภาพ(Group of Health Promotion) 12 - กล มงานป องก นและควบค มโรค (Group of Disease Prevention and Control) 12 - กล มงานส งเสร มส งแวดล อม (Group of Environmental Promotion) 12 ส วนบร การสาธารณส ขและส งแวดล อม(Division of Public Health and Environmental Services) - กล มงานบร การการแพทย (Group of Medical Services) 12 - กล มงานบร การส งแวดล อม(Group of Environmental Services) 12 - กล มงานบร การสาธารณส ข(Group of Public Health center) 12 - ศ นย บร การสาธารณส ข(Public Health Center) 12 - ฝ ายบร หารงานท วไป(Subdivision of General Administration) 12 - ฝ ายบร หารงานสาธารณส ข(Subdivision of Public Health Administration) 12 - ฝ ายบร การและส งเสร มการอนาม ย(Subdivision of Public Health Services and 13 Promotion) สาน ก/ กองสว สด การส งคม(Bureau / Division of Social Welfare) - ส วนส งคมสงเคราะห (Division of Social Welfare) 13 - ฝ ายสว สด ภาพเด กและเยาวชน(Subdivision of child and Youth Security) 13 - ฝ ายก จการสตร ละคนชรา(Subdivision of Women and the Elderly Affairs) 13 - ฝ ายส งคมสงเคราะห (Subdivision of Social Work) 13 - ฝ ายส งเสร มสว สด การส งคม(Subdivision of Social Welfare Promotion) 13 - ส วนพ ฒนาช มชน(Division of Community Development) 13 - ฝ ายส งเสร มพ ฒนาช มชน(Subdivision of Community Development 13 Promotion) - ฝ ายส งเสร มและพ ฒนาอาช พ(Subdivision of Occupational Development and 13 Promotion) - ฝ ายบร หารท วไป(Subdivision of General Administration) 13 สาน ก/ กองประปา(Bureau/ Division of Water Supply) - ส วนผล ต(Division of Production) 13 - ส วนบร การและซ อมบาร ง(Division of Distribution and Maintenance) 14 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า - สาน ก/ กองการแพทย (Bureau / Division of Medical Services) 14 - ส วนบร การการแพทย (Division of Medical Services) 14 - ฝ ายว ชาการและแผนงาน(Subdivision of Technical Services and Planning) 14 - ฝ ายเภส ชกรรม(Subdivision of Pharmaceutical) 14 - ฝ ายท นตสาธารณส ข(Subdivision of Dental Hygiene) 14 - ฝ ายช นส ตรและร งส ว ทยา(Subdivision of Investigation and Radiography) 14 - ส วนการพยาบาล(Division of Nursing) 14 - ฝ ายเวชกรรมส งคม(Subdivision of Out-Reach Health Services) 14 - ฝ ายผ ป วยนอกและอ บ ต เหต (Subdivision of Outpatient and Accident) 14 - ฝ ายผ ป วยในและห องคลอด(Subdivision of Inpatient and Delivery) 14 - ฝ ายห องผ าต ดและว ส ญญ (Subdivision of Surgery and anesthetization) 14 -ส วนบร การสาธารณส ขและส งแวดล อม(Division of Public Health and Environment) ศ นย บร การสาธารณส ข(Public Health Centers) กองช างส ขาภ บาล(Division of Sanitary works) 14 - ฝ ายจ ดการส งแวดล อมด านว สด ท ใช แล ว(Subdivision of Used Materials Management) - ฝ ายจ ดการค ณภาพน า(Subdivision of Waste Quality Management) - แขวง(Municipal District) องค การบร หารส วนตาบล(Sub district Administrative Organization (SAO)) 15 -สาน กปล ดองค การบร หารส วนตาบล(Office of the Chief Administrator of the SAO) - กองคล ง(Division of finance) 16 - กองช าง (ส วนโยธา)(Division of Public Works (Civil Works)) - กอง (ส วน) สว สด การส งคม(Subdivision (Section) of Social Work) -กอง (ส วน) ส งเสร มการเกษตร(Subdivision (Section) of Agriculture Promotion) - กอง (ส วน) การศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม(Division of Education Religious 17 and Culture) -กอง (ส วน) สาธารณส ขและส งแวดล อม(Division of Public Health and Environment) - เม องพ ทยา(The City of Pattaya) - กร งเทพมหานคร(Bangkok Metropolitan Administration (BMA)) ช อตาแหน งต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ นไทย อ งกฤษ 17 องค การบร หารส วนจ งหว ด (อบจ.) (Provincial Administrative Organization(PAO)) เทศบาล นคร/ เม อง/ ตาบล(City/ Town/ Subdistrict Municipality) 18 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า - กร งเทพมหานคร(Bangkok Metropolitan Administration (BMA)) 20 ช อตาแหน งในสายในต างๆขององค กรปกครองส วนท องถ นไทย-อ งกฤษ 20 กล มงานน กบร หาร กล มงานธ รการ สถ ต ประชาส มพ นธ ท องเท ยว น ต การ และบรรเทาสาธารณภ ย - เม องพ ทยา(The City of Pattaya) 21 - กร งเทพมหานคร(Bangkok Metropolitan Administration (BMA)) 22 ช อตาแหน งต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ นไทย อ งกฤษ - องค การบร หารส วนจ งหว ด (อบจ.) (Provincial Administrative Organization (PAO)) - เทศบาล นคร/ เม อง/ ตาบล(City/ Town/ Subdistrict Municipality) - องค การบร หารส วนตาบล(Subdistrict Administrative Organization (SAO)) 23 - เม องพ ทยา(The City of Pattaya) - กร งเทพมหานคร(Bangkok Metropolitan Administration (BMA)) 24 ช อตาแหน งในสายในต างๆขององค กรปกครองส วนท องถ นไทย-อ งกฤษ กล มงานน กบร หาร - กล มงานธ รการ สถ ต ประชาส มพ นธ ท องเท ยว น ต การ และบรรเทาสาธารณภ ย 25 - กล มงานการคล ง - กล มงานการแพทย พยาบาล สาธารณส ข และว ทยาศาสตร 26 - กล มงานสถาป ตยกรรม ว ศวกรรม และช างเทคน ค 27 - กล มงานประปา - กล มงานสว สด การ ส งคมและการเกษตร 27 - กล มงานการศ กษา ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและการศ กษา 28 ช อส วนราชการส วนกลาง 28 - หน วยราชการอ สระ กระทรวงต างประเทศ(Ministry of Foreign Affairs) 31 กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา (กก.) (Ministry of Tourism and Sports) 32 กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม งคงของมน ษย (พม.)(Ministry of Social Development and Human Security) กระทรวงการเกษตรและสหกรณ (กษ.)(Ministry of Agriculture and Cooperatives) 33 กระทรวงคมนาคม (คค.)(Ministry of Transport กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (ทส.)(Ministry of Natural Resource and 34 Environment) สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ทก.)(Ministry of Information and Communication Technology) กระทรวงพล งงาน (พน.)(Ministry of Energy) 35 กระทรวงมหาดไทย (มท.)(Ministry of Interior) กระทรวงย ต ธรรม (ยธ.)(Ministry of Justice) 36 กระทรวงแรงงาน (รง.)(Ministry of Labour) กระทรวงว ฒนธรรม (วธ.)(Ministry of Culture) กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (วท.)(Ministry of Science and Technology) 37 กระทรวงศ กษาธ การ (ศธ.)(Ministry of Education (MOE)) กระทรวงสาธารณะส ข (สธ.)(Ministry of Public Health) 38 กระทรวงอ ตสาหกรรม (อก.)(Ministry of Industry) 39 ช อส วนราชการในจ งหว ดและอาเภอ ช อตาแหน องต างๆของส วนราชการในจ งหว ดและอาเภอ 40 ศ พท ควรร 42 ช อส วนราชการ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ นไทย- อ งกฤษ ช อสาน ก กอง ส วน ฝ าย และงานต างๆ ของ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Names of Bureaus, Division, Subdivisions and section Under Department of Local Administration (DLA) สาน กเลขาน การกรม Office of the Secretary ฝ ายบร การท วไป Subdivision of General Administration ฝ ายช วยอานวยการ Subdivision of Executive Services ฝ ายประชาส มพ นธ Subdivision of Public Relations กองการเจ าหน าท Division of personal งานบร หารท วไป Section of General Administration ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบาเหน จความชอบ Subdivision of personal Records and Rewards ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง Subdivision of Recruitment and placement กล มงานวางแผนอ ตรากาล งและระบบงาน Group of personal and Organization structure planning กล มงานว จ ย Group of personal Discipline กองคล ง Division of Finance งานบร หารท วไป Section of General Administration ฝ ายการเง น Subdivision of finance ฝ ายบ ญช Subdivision of Accounting ฝ ายพ สด สถานท และยานพาหนะ Subdivision of Supplies, Premises and Vehicles สาน กกฎหมายและระเบ ยบท องถ น Bureau of local Legal Affaire ฝ ายงานบร หารท วไป Subdivision of General Administration ส วนเร องราวร อง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks