การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน - PDF

Description
-1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 9 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
-1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช ทร พยากรเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและค มค าหร อไม รวมถ งการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบท เก ยวข องภายใต ระยะเวลาท ก าหนด การตรวจสอบการด าเน นงานจะท าให ห วหน าส วนราชการทราบถ งผลการด าเน นงานตาม แผนงาน งาน/โครงการท อาจม ความเส ยงเป นผลให การด าเน นงานเบ ยงเบนไปจากท ก าหนด รวมท งป ญหา อ ปสรรคหร อผลกระทบท อาจเก ดข นและม ผลต อความส าเร จของการด าเน นงาน ตลอดจนแนวทางหร อ มาตรการในการปร บปร งแก ไขการด าเน นงาน ซ งข อม ลต างๆ ด งกล าวเป นข อม ลท ส าค ญต อการต ดส นใจ ของห วหน าส วนราชการในการปร บเปล ยนกลย ทธ ในการด าเน นงานท งระยะส นและระยะยาวได ท นกาล อ นจะช วยให การด าเน นงานของส วนราชการน นๆ ประสบผลส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพตามเป าหมายท ก าหนด ว ตถ ประสงค 0 เพ อให ทราบว าผลการด าเน นงานบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ แผนงาน งาน/โครงการ และปฏ บ ต ถ กต องตามเกณฑ มาตรฐานการปฏ บ ต งานท ก าหนดไว หร อไม อย างไร และผลล พธ หร อผลกระทบท เก ดข นมาจากการด าเน นงานจะท าให สามารถต ดตามผลการ ด าเน นงาน รวมถ งการให ข อเสนอแนะในการปร บปร งแก ไขการด าเน นงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ของส วนราชการให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและบรรล ผลส มฤทธ ของงานตามเป าหมาย แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน ผ ตรวจสอบภายในควรปฏ บ ต ตามกระบวนการตรวจสอบ ภายใน โดยจะเร มจากการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ซ งผ ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจ ข อม ลเบ องต น ประเม นผลระบบการควบค มภายในและประเม นความเส ยง เพ อให ทราบว าส วนราชการม ความเส ยงในเร องใดบ าง ระด บส งต าเพ ยงใด แล วน าข อม ลท ได ด งกล าวไปจ ดท าแผนการตรวจสอบ ล าด บ -2- ต อไป จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานตรวจสอบ (Engagement Plan) ในแต ละเร องท ก าหนดไว ในแผนการ ตรวจสอบและปฏ บ ต งานตรวจสอบตามแผนการปฏ บ ต งานน น ตลอดจนรายงานผลการปฏ บ ต งาน และ ต ดตามผลการตรวจสอบ ซ งแนวปฏ บ ต การตรวจสอบการด าเน นงาน ประกอบไปด วยข นตอน ด งน 1. การวางแผนการปฏ บ ต งาน 2. การปฏ บ ต งานตรวจสอบ 3. การรายงานผลการปฏ บ ต งาน 4. การต ดตามผลการตรวจสอบ ข นตอนการตรวจสอบด าเน นงาน -3-1. จ ดเตร ยมการตรวจ โดยการส ารวจข อม ลเบ องต น จากผ งองค กร,สายบ งค บบ ญชา,แผนปฏ บ ต งานของหน วยร บตรวจ 2. ก าหนดแผนการตรวจสอบการด าเน นงาน (Audit program) 3. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ระบ ถ งว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ และระยะเวลาในการเข าตรวจ 4. เป ดการตรวจ โดยเข าพบผ บ งค บบ ญชาหน วยร บตรวจ 5. ด าเน นการตรวจสอบ ตามแนวทางการตรวจสอบท ได ก าหนด 6. บ นท กข อม ลท ได จากการตรวจสอบลงในกระดาษท าการ 7. พบข อส งเกต ส าค ญ ไม ส าค ญ 7.1 แจ งด วยวาจาให หน วยร บตรวจแก ไขให ถ กต อง 7.2 จ ดท าร างรายงานข อส งเกต/ข อเสนอแนะ เพ อน าเสนอต อหน วยร บตรวจ 8. สร ปผลการตรวจสอบเบ องต นก บผ บ งค บบ ญชาหน วยร บตรวจ เพ อให ร บทราบ และหาข อสร ปท นท ท ม ข อโต แย ง การวางแผนการปฏ บ ต งาน แผนการปฏ บ ต งาน (Engagement Plan) เป นรายละเอ ยดของงานท งหมดท ผ ตรวจสอบ ภายในได จ ดท าข นไว ล วงหน าเป นลายล กษณ อ กษรตามท ได ร บมอบหมายให ตรวจสอบจากห วหน า หน วยงานตรวจสอบภายใน โดยผ ตรวจสอบภายในจะก าหนดว าก จกรรมใดๆ ท ได ร บมอบหมายควรจะม ประเด นการตรวจสอบใด ด วยว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมายอะไรบ าง ขอบเขตในการปฏ บ ต งานตรวจสอบ -4- จะม ปร มาณมากน อยเพ ยงใด รวมท งว ธ การตรวจสอบว าจะด าเน นการต งแต เร มต นจนส นส ดอย างไร เพ อให ได หล กฐานครบถ วน เพ ยงพอ และบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว การวางแผนการปฏ บ ต งาน ต องอาศ ยข อม ลจากการส ารวจข อม ลข นต นรวมท งผลจากการ ประเม นระบบการควบค มภายในและการประเม นความเส ยงเป นส าค ญเพ อให สามารถวางแผนการ ปฏ บ ต งานตรวจสอบในแต ละก จกรรมได ครอบคล มประเด นการตรวจสอบท ส าค ญ อ นจะท าให การ ปฏ บ ต งานตรวจสอบเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ซ งแผนการปฏ บ ต งานตรวจสอบการ ด าเน นงานม ข นตอนการวางแผน ด งน 1. การก าหนดประเด นการตรวจสอบ เป นการก าหนดในเร องความเส ยงท ม น ยส าค ญต อ ผลการด าเน นงานของส วนราชการ ซ งอาจไม บรรล ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของแผนงาน งาน/ โครงการอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยประเด นการตรวจสอบ ผ ตรวจสอบภายในอาจได มาจาก ในข นตอนการวางแผนการตรวจสอบหร อจากการส งการของห วหน าส วนราชการ หร อจากข อร องเร ยน หร อจากสถานการณ ใดๆ ท ได ร บความสนใจจากส วนราชการหร อสาธารณชน ซ งประเด นการตรวจสอบ ส วนใหญ ท พบโดยท วไป เช น ผลการด าเน นงานล าช ากว าท ก าหนดไว ไม เป นไปตามว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายท ก าหนด ไม เป นประโยชน เท าท ควร เป นต น ท งน หากข อม ลต างๆ ด งกล าวย งม รายละเอ ยดไม เพ ยงพอท จะน ามาก าหนดประเด นการตรวจสอบ ผ ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจข อม ลเพ มเต ม โดย ด าเน นการด งน (1) รวบรวมข อม ล ผ ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข อม ลต างๆ เช น รายละเอ ยด แผนงาน งาน/โครงการท จะตรวจสอบ รายละเอ ยดงบประมาณท ได ร บ ค ม อการปฏ บ ต งาน กฎหมาย ระเบ ยบและข อบ งค บต างๆ รวมถ งสภาพการด าเน นงานและผลการด าเน นงาน (2) ว เคราะห ข อม ล น าข อม ลท รวบรวมได มาศ กษาว เคราะห ว าข อเท จจร งหร อส งท เก ดข นจากการด าเน นงาน ม ความแตกต างจากหล กเกณฑ หร อส งท ควรจะเป นตามแผนงาน งาน/โครงการ หร อไม ถ าม ข อแตกต างและเก ดผลกระทบต อผลส าเร จของแผนงาน งาน/โครงการ ควรน ามาพ จารณาเป น ประเด นตรวจสอบ 2. ก าหนดว ตถ ประสงค การตรวจสอบ เม อผ ตรวจสอบภายในได ประเด นการตรวจสอบ แล ว ข นตอนต อไปควรก าหนดว ตถ ประสงค ว าในประเด นการตรวจสอบด งกล าวจะตรวจสอบเพ อให ทราบ ข อเท จจร งท เก ดข นแตกต างจากผลการด าเน นงานท ก าหนดไว อย างไร ป ญหา อ ปสรรคและผลกระทบท เก ดข น รวมท งสาเหต และข อเสนอแนะ ท งน ว ตถ ประสงค ด งกล าวควรสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของ แผนการตรวจสอบด วยการปฏ บ ต งานตรวจสอบ 3. ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ เม อก าหนดว ตถ ประสงค การตรวจสอบท สอดคล องก บ ประเด นการตรวจสอบแล ว ข นตอนต อไป ควรก าหนดขอบเขตการตรวจสอบท สามารถบรรล ว ตถ ประสงค การตรวจสอบด งกล าว โดยขอบเขตการตรวจสอบอาจครอบคล มถ งระบบงาน เอกสาร หล กฐาน รายงาน บ คลากร สถานท ระยะเวลาและทร พย ส นท เก ยวข อง ซ งควรให สอดคล องก บประเด นการตรวจสอบท -5- ก าหนดไว ด วย ท งน การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบควรค าน งถ งทร พยากรท ใช ในการตรวจสอบ เช น อ ตราก าล ง ความร ความสามารถและประสบการณ ของผ ตรวจสอบภายใน ระยะเวลา งบประมาณ เป นต น 4. ก าหนดแนวทางการตรวจสอบ ผ ตรวจสอบภายในควรก าหนดแนวทางการตรวจสอบให สามารถบรรล ว ตถ ประสงค การตรวจสอบและสอดคล องก บขอบเขตการตรวจสอบ รวมท งครอบคล ม ประเด นการตรวจสอบด วย ซ งแนวทางการตรวจสอบควรก าหนดให ช ดเจนและม รายละเอ ยดเพ ยงพอท จะ ปฏ บ ต ตามได โดยแนวทางการตรวจสอบควรประกอบด วยเร องด งน (1) เกณฑ การตรวจสอบ ควรก าหนดเป นมาตรฐานท สมเหต สมผล และสอดคล องก บ สภาพการณ ท พ งเป นไปได ม หล กการท ด และสามารถน าไปปฏ บ ต ได รวมท งควรม ความย ดหย น (2) ว ธ การตรวจสอบ เป นการระบ รายละเอ ยดข นตอนหร อว ธ การปฏ บ ต งานตรวจสอบ เพ อให ได มาซ งข อม ลหล กฐานต างๆ ท ด และเพ ยงพอในการสน บสน นข อสร ปหร อข อค ดเห นเก ยวก บข อ ตรวจพบท ได จากการตรวจสอบตามประเด นการตรวจสอบท ก าหนดไว (3) แหล งท มาของข อม ล เป นการระบ แหล งท มาของข อม ลต างๆ ท ใช ในการตรวจสอบ ได แก เอกสาร หล กฐาน รายงาน ระบบงาน บ คลากร และทร พย ส น การปฏ บ ต งานตรวจสอบ เม อผ ตรวจสอบภายในได ก าหนดแผนการปฏ บ ต งานตรวจสอบการด าเน นงานของแผนงาน งาน/โครงการและได ร บความเห นชอบจากห วหน าหน วยงานตรวจสอบภายในแล ว ผ ตรวจสอบภายในควร ก าหนดร ปแบบกระดาษท าการส าหร บรวบรวมข อม ลและหล กฐาน ท สอดคล องก บประเด นการตรวจสอบ ในแต ละประเด น เพ อให บรรล ถ งว ตถ ประสงค การตรวจสอบท ต งไว และสามารถสร ปเป นข นตอนการ ปฏ บ ต งานท ส าค ญได แต ละข นตอนได ด งน 1. รวบรวมข อม ล ผ ตรวจสอบภายในควรตรวจสอบและรวบรวมข อม ลต างๆ ท เก ยวข อง โดยข อม ลด งกล าวควรเป นข อม ลท น าเช อถ อ ม ความเพ ยงพอท จะใช สร ปประเด นข อตรวจพบ ม ความ เก ยวข องก บงาน/โครงการท ตรวจสอบ และเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานตรวจสอบให บรรล ว ตถ ประสงค การตรวจสอบท ก าหนด โดยข อม ลท รวบรวมควรม ล กษณะส าค ญด งน (1) ความถ กต องหร อเช อถ อได ควรเป นข อม ลท แสดงเน อหาอย างถ กต องตามความจร ง และมาจากแหล งท เช อถ อได เช น ใบเสร จร บเง นและใบส งของท ออกโดยร านค า รายงานการเบ กจ ายตาม แผนงาน งาน/โครงการท กองคล งรายงาน ฯลฯ เป นต น ท งน ข อม ลและหล กฐานจากบ คคลภายนอกม ความน าเช อถ อกว าข อม ลหล กฐานของผ ร บตรวจ ข อม ลหล กฐานต นฉบ บม ความน าเช อถ อกว าภาพถ าย ส าเนา (2) ความเก ยวข องหร อส มพ นธ ก บประเด นการตรวจสอบ ควรเป นข อม ลท ม สาระส าค ญ และตรงตามประเด นการตรวจสอบท ก าหนดไว ซ งจะช วยสน บสน นในการสร ปผลการตรวจสอบ เช น ประเด น การตรวจสอบเร องความม ประส ทธ ภาพการให บร การ ข อม ลเก ยวข องท ควรรวบรวม อาท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks