ศ นย พ ฒนาการค าและธ รก จไทยในอาเซ ยน ส าน กงานส งเสร มการค าระหว างประเทศ ณ กร งมะน ลา - PDF

Description
การจ ดต งบร ษ ท 1. ร ปแบบบร ษ ทต างๆ กฎหมายท เก ยวข อง 1. กฎหมาย Corporation Code of the Philippines ระบ ข นตอนการปฏ บ ต และกฎระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข องก บการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ ท ง บร ษ ทท แบ

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 8 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดต งบร ษ ท 1. ร ปแบบบร ษ ทต างๆ กฎหมายท เก ยวข อง 1. กฎหมาย Corporation Code of the Philippines ระบ ข นตอนการปฏ บ ต และกฎระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข องก บการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ ท ง บร ษ ทท แบ งท นออกเป นห นและองค กรไม แสวงหาก าไร 2. กฎหมาย Civil Code (Partnerships) ระบ ข นตอนการปฏ บ ต และกฎระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข องก บการจดทะเบ ยนจ ดต งห างห นส วน 3. พระราชบ ญญ ต Securities Regulation Code (R.A. 8799) ระบ ข นตอนกฎระเบ ยบและว ธ ปฏ บ ต ต างๆ ท เก ยวข องก บการจดทะเบ ยนธ รก จในตลาดหล กทร พย 4. Presidential Decree (P.D.) 902-A ฉบ บปร บปร ง กฎหมายท เก ยวข องก บการถ ายโอนอ านาจหน าท ในการควบค มธ รก จบางส วน จากกรมการค าและ อ ตสาหกรรม (Department of Trade and Industry : DTI) ไปส ส าน กงานจดทะเบ ยนและก าก บ ด แลธ รก จ (Company Registration and Monitoring Department : CRMD) ภายใต คณะกรรมการตลาดหล กทร พย (Securities and Exchange Commission : SEC) ประกอบด วย การควบค มการจดทะเบ ยนของห างห นส วน องค กรแสวงและไม แสวงหาก าไร (Stock and Nonstock corporation) นอกจากน กฎหมายฉบ บน ย งได ให อ านาจ SEC ในการต ดส นคด ความของธ รก จภายใต อ านาจกฎหมาย ท ก าหนด ร ปแบบการจ ดต งบร ษ ท การจดทะเบ ยนด าเน นธ รก จในร ปแบบบร ษ ทท ชาวต างชาต สามารถจดทะเบ ยนได ในประเทศ ฟ ล ปป นส แบ งเป น 7 ประเภทหล ก 1. ห างห นส วน (Partnerships) 1.1 ห นส วนท วไป (General Partnership) ผ เป น ห นส วนม ห นไม จ าก ด โดยผ เป น ห นส วนคนหน งหร อมากกว าจะม ความร บผ ดชอบผ กพ นตามกฎหมายอย างไม จ าก ด 1.2 ห นส วนจ าก ดความร บผ ดชอบ (Limited Partnership) ผ เป นห นส วนจ าก ดความ ร บผ ดชอบจะม ความร บผ ดชอบผ กพ นตามกฎหมายตามจ านวน 2. บร ษ ทจ าก ด (Corporations) 2.1 บร ษ ทไม แบ งท นเป นห น (Non-Stock Corporation) องค กรท ม ว ตถ ประสงค เพ อ การสาธารณะ การก ศล NGOs การศ กษาและว ฒนธรรมโดยไม ม การจ าหน ายห นให สมาช ก 2.2 บร ษ ทท แบ งท นออกเป นห น (Stock Corporations) ร ปแบบบร ษ ทท สามารถแบ ง ท นออกเป นห นท ม การจ าหน ายห นให ผ ถ อห น 3. ส าน กงานสาขา (Branch Office) 4. ส าน กงานต วแทน (Representative Office) 5. ส าน กงานภ ม ภาค (Regional Head Quarters ) 6. ส าน กงานปฏ บ ต การภ ม ภาค (Regional Operating Head Quarters) สามารถท าหน าท วางแผน บร หารจ ดการด านธ รก จและการเง น โฆษณาและก จกรรมการตลาด บร หารงานส วนบ คคล บร การโลจ สต ก จ ดช อ ว สด อ ปกรณ ส าน กงาน ว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ บร การทางเทคน คและการส อสาร 7. ก จการท เป นเจ าของคนเด ยวโดยต างชาต (Sole Proprietorship Foreign owned) เง นท นจดทะเบ ยน การก าหนดท นจดทะเบ ยนข นต าตามร ปแบบการจดทะเบ ยนธ รก จด งน 1. ห างห นส วน (Partnerships) ค อ ก จการท ม การร วมท นต งแต 2 คนข นไป โดยอ ตราส ดส วนการถ อห นของฟ ล ปป นส และชาวต างชาต ม ผลต อเง นท นจดทะเบ ยนด งน หากห นส วนธ รก จชาวต างชาต น อยกว าหร อเท าก บ 40 % ท นจดทะเบ ยนข นต า 3,000 เปโซ หากห นส วนธ รก จชาวต างชาต มากกว าหร อเท าก บ 60 % ท นจดทะเบ ยนข นต า 200,000 ดอลลาร สหร ฐฯ 2. บร ษ ทจ าก ด (Corporations) ค อ น ต บ คคลท ม ผ ถ อห น 5 คนข นไป หากห นส วนธ รก จชาวต างชาต น อยกว าหร อเท าก บ 40 % ท นจดทะเบ ยนข นต า 5,000 เปโซ (Filipino corporation) หากห นส วนธ รก จชาวต างชาต มากกว าหร อเท าก บ 60 % ท นจดท นจดทะเบ ยนข นต า 200,000 ดอลลาร สหร ฐฯ (Domestic foreign-owned corporation) 3. ส าน กงานสาขา (Branch Office) ค อก จการท จดทะเบ ยนและม ส าน กงานใหญ ในไทยแต ต งสาขาใน ฟ ล ปป นส ท นจดทะเบ ยนข นต า 200,000 ดอลลาร สหร ฐฯ 4. ส าน กงานต วแทน (Representative Office) หมายถ งก จการท จดทะเบ ยนในต างประเทศแต ต ง ส าน กงานต วแทนในฟ ล ปป นส โดยม ได ม รายได ในฟ ล ปป นส ท นจดทะเบ ยนข นต า 30,000 ดอลลาร สหร ฐฯ 5. ส าน กงานภ ม ภาค (Regional Head Quarters : RHQ) หมายถ งก จการท จดทะเบ ยนในฟ ล ปป นส ท า หน าท ประสานงาน รวบรวมข อม ลให แก ส าน กงานใหญ ในต างประเทศ โดยม ได ม รายได ในฟ ล ปป นส ท นจดทะเบ ยนข นต า 50,000 ดอลลาร สหร ฐฯ (ช าระท กป ) 6. ส าน กงานปฏ บ ต การภ ม ภาค (Regional Operating Head Quarters: RHOQs) หมายถ งก จการท จด ทะเบ ยนในฟ ล ปป นส ท าหน าท ด าเน นก จกรรมแทนบร ษ ทแม โดยม รายได ในฟ ล ปป นส ท นจดทะเบ ยนข นต า 200,000 ดอลลาร สหร ฐฯ 7. ก จการท เป นเจ าของคนเด ยวโดยต างชาต (Sole Proprietorship Foreign owned) ท นจดทะเบ ยนข นต า 200,000 ดอลลาร สหร ฐฯ ส ดส วนการถ อห น ส ญชาต ของบร ษ ทท แบ งท นออกเป นห นม ผลส าค ญต อการท าธ รกรรม อาท การถ อครองท ด น การร บส ทธ ประโยชน ทางภาษ การประกอบธ รก จท จ าก ดส ดส วนการถ อห นโดยผ ประกอบการต างชาต ท งน ผ ประกอบการต างชาต สามารถถ อห นในบร ษ ทท แบ งท นออกเป นห นได ร อยละ 100 หากไม ได ด าเน นธ รก จท อย ในบ ญช ควบค มของฟ ล ปป นส (Philippines Foreign Investment Negative List) ข นตอนการจดทะเบ ยน การจดทะเบ ยนม ข นตอนด าเน นงาน 4 ข นตอนหล ก ด งน 1. การจองช อธ รก จ ผ ประกอบการสามารถจองช อธ รก จได 3 ช อ หากช อธ รก จไม ได ร บการอน ม ต ระบบจะพ จารณา ช อใน ล าด บถ ดไป ค าธรรมเน ยมการจองช อข นอย ร บระยะเวลาการจอง (30 90 ว น) การจองช อธ รก จท าได 2 ช องทาง ด งน การจองช อด วยตนเองท ส าน กงาน SEC ท ฝ ายจองช อ จองช อผ านระบบออนไลน SEC i-register 2. จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ การจดทะเบ ยนสามารถท าได 2 ช องทางเช นก น ค อ จดทะเบ ยนด วยตนเองท ส าน กงาน SEC จดทะเบ ยนผ านระบบออนไลน SEC i-register ผ ประกอบการสามารถดาวน โหลดเอกสาร พ มพ แบบฟอร มร บรองเอกสาร และส งเอกสารได ท ส าน กงาน CRMD 3. ส าน กงาน SEC พ จารณาเอกสารและออกหน งส อส าค ญการจดทะเบ ยน (Certificate of Registration) กรณ ท ผ ประกอบการน าส งเอกสารถ กต องครบถ วน ส าน กงาน SEC สามารถพ จารณาอน ม ต จด ทะเบ ยนห างห นส วน บร ษ ทท แบ งท นออกเป นห น และบร ษ ทไม แบ งท นเป นห นได ภายใน 1 ว น เอกสารท ผ ประกอบการจะได ร บแตกต างก นไปตามร ปแบบองค กรธ รก จท จดทะเบ ยน ด งน ร ปแบบองค กรธ รก จ เอกสารการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จท ได ร บ ห างห นส วน Certificate of Recording บร ษ ทท แบ งท นออกเป นห นและไม แบ งท นเป นห น Certificate of Incorporation ส าน กงานสาขา (Branch Office) License to Do Business ส าน กงานผ แทน (Rep. Office) ส าน กงานภ ม ภาค (RHQ) ส าน กงานปฏ บ ต การภ ม ภาค (RHOQs) 4. จดทะเบ ยนเลขประจ าต วผ เส ยภาษ หล งจากท ธ รก จได จดทะเบ ยนจ ดต ง เสร จเร ยบร อยแล วผ ประกอบการด าเน นการขอเลขประจ าต วผ เส ยภาษ (TIN) ท กรมสรรพากร (BIR) ซ งท าได 2 ช องทาง ค อ จดทะเบ ยนด วยตนเองท ส าน กงาน BIR จดทะเบ ยนผ านระบบออนไลน e-registration โดยผ ประกอบการสามารถช าระค าธรรมเน ยมได 3 ช องทาง ค อ กรมสรรพากร (Revenue District Office : RDO) หร อ ผ านระบบออนไลน ท efps หร อ G-Cash ยกเว นร ปแบบก จการเจ าของคนเด ยวท สามารถจองช อและจดทะเบ ยนโดยตรงท งหมดท DTI โดยการ จดทะเบ ยนก จการเจ าของคนเด ยวม ข นตอนด าเน นงาน 4 ข นตอนในล กษณะเด ยวก นด งน 1. การจองช อธ รก จ ผ ประกอบการสามารถจองช อธ รก จได 3 ช อหากช อธ รก จไม ได ร บการอน ม ต ระบบจะพ จารณาช อใน ล าด บถ ดไป ใช ระยะเวลาพ จารณา 1 ว น การจองช อธ รก จท าได 2 ช องทาง ด งน การจองช อด วยตนเองท ส าน กงาน DTI ผ ประกอบการกรอกแบบฟอร ม BTRCP No.16 และ ช าระค าธรรมเน ยมท ส าน กงาน DTI ซ งม เวลาท าการ น. จองช อผ านระบบออนไลน (Web-Enabled Business Name Registration System :WEBNRS) ท ผ ประกอบการต องส งเอกสารให ส าน กงาน DTI ภายใน 10 ว น หล งจากจองช อผ านระบบออนไลน ได แก ส าเนาเอกสารระบ รห สการท าธ รกรรม TRN จ านวน 2 ช ด เอกสารย นย นต วบ คคลและร ปถ ายป จจ บ น การพ จารณาช อใช ระยะเวลาประมาณ 1-2 ว น ค าธรรมเน ยมแบ งเป น 2 ส วนค อค าอากรแสตมป และ ค าธรรมเน ยมขอบเขตการท าธ รก จ (Business Scope) 2. จดทะเบ ยนธ รก จก บส าน กงานเทศบาล (Municipality) ผ ประกอบการขอใบอน ญาตประกอบธ รก จท องถ น (Barangay Clearance) จากส าน กงาน โดยน าส ง ส าเนาเอกสาร TRN ท ส าน กงานเทศบาลและกรอกเอกสารร บรองการประกอบธ รก จในเขตเทศบาล(Mayor s Permit) การพ จารณาใช ระยะเวลาประมาณ 1 ว น ค าธรรมเน ยมประมาณ 500 เปโซ 3. จดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จ ผ ประกอบการด าเน นการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จและขอเลขประจ าต วผ เส ยภาษ (TIN) ท กรมสรรพากร (BIR) ท าได 2 ช องทางค อ จดทะเบ ยนด วยตนเองท ส าน กงาน BIR จดทะเบ ยนผ านระบบออนไลน e-registration โดยผ ประกอบการสามารถช าระค าธรรมเน ยมได 3 ช องทาง ค อ กรมสรรพากร (Revenue District Office : RDO) หร อ ผ านระบบออนไลน ท efps หร อ G-Cash 4. ส าน กงาน BIR พ จารณาเอกสารและออกหน งส อส าค ญการจดทะเบ ยน (Certificate of Registration) กรณ ท ผ ประกอบการน าส งเอกสารถ กต องครบถ วน ส าน กงาน BIR สามารถพ จารณาอน ม ต จด ทะเบ ยนก จการเจ าของคนเด ยวได ภายใน 2 ว น เอกสารการจดทะเบ ยน เอกสารท ใช ในการจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จของบร ษ ทส ญชาต ฟ ล ปป นส และบร ษ ทต างชาต ประกอบด วยเอกสารและข อม ลท จ าเป นด งต อไปน 1. ก จการเจ าของเด ยว (Sole Proprietorship) เตร ยมเอกสาร 6 ช ด ด งน ส าเนาเอกสารแสดงส ญชาต ฟ ล ปป นส เช น บ ตรประจ าต วประชาชน แบบฟอร มการจองช อ แบบฟอร ม 16 ร ปบ ตรประชาชน (ขนาดเด ยวก บพาสปอร ต) 7 ร ป ต วเง นฝากย นย นการช าระท น (Bank Certificates of Deposit) ใบอน ญาตจากหน วยงานท เก ยวข อง (Endorsement) (ถ าม ) 2.ห างห นส วน (Partnership) ใบจองช อ หล กฐานการช าระค าธรรมเน ยม หน งส อส าค ญการจดทะเบ ยนและข อบ งค บบร ษ ท (Articles of Association and By-laws) ข อม ลการจดทะเบ ยน (Registration Data Sheet) ใบอน ญาตจากหน วยงานท เก ยวข อง (Endorsement) (ถ าม ) ใบอน ญาตต วแทนพ ธ การศ ลกากร ส าหร บธ รก จต วแทนส งของ (Customs Brokerages) หน งส อการจดทะเบ ยนห างห นส วน (Articles of Partnership) ในกรณ ท ห นส วนเป นผ ประกอบการต างชาต ม เอกสารเพ มเต มด งน แบบฟอร ม No. F-105 หน งส อร บรองทางการเง น (Bank Certificate) ส าหร บการลงท นของห นส วนต างชาต (Capital Contribution) หล กฐานการช าระท นจดทะเบ ยนข นต า (Inward remittance) 3. บร ษ ทไม แบ งท นเป นห น (Non-Stock Corporation) ใบจองช อ หล กฐานการช าระค าธรรมเน ยม หน งส อส าค ญการจดทะเบ ยนและข อบ งค บบร ษ ท (Articles of Association and By-laws) ข อม ลการจดทะเบ ยน (Registration Data Sheet) รายการช าระท น (Contribution) หน งส อร บรอง (Affidavit) แบบฟอร ม No. F108 การจดทะเบ ยนจ ดต งธ รก จในประเทศฟ ล ปป นส 4. บร ษ ทท แบ งท นออกเป นห น (Stock Corporation) ใบจองช อหล กฐานการช าระค าธรรมเน ยม หน งส อส าค ญการจดทะเบ ยนและข อบ งค บบร ษ ท (Articles of Association and By-laws) หน งส อร บรอง (Treasurer s Affidavit) ต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks