รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา PDF

Description
รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 10 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ม นโยบายให ส วนจ ดหางานและฝ กงานของน กศ กษา จ ดก จกรรมช วยเหล อบ ณฑ ตและน กศ กษาท ก าล งจะส าเร จการศ กษา เพ อท จะด าเน นการ ช วยเหล อบ ณฑ ตให ม งานท าหร อพ ฒนาท กษะท จ าเป นให พร อมท จะท างานเม อส าเร จการศ กษา เป น การเพ มศ กยภาพในการแข งข นในตลาดแรงงาน ด งน น ส วนจ ดหางานและฝ กงานของน กศ กษาจ งได จ ดก จกรรมอบรมเสร มท กษะ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ในห วข อ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารศ นย ปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ ณฑ ต น กศ กษา และบ คลากรของมหาว ทยาล ยม ความร และท กษะ ในการใช คอมพ วเตอร ส าหร บงานอาช พและเพ มศ กยภาพในการแข งข นให แก บ ณฑ ต น กศ กษา ท จะส าเร จการศ กษา และบ คลากรของมหาว ทยาล ย รายงานฉบ บน ได รวบรวมผลประเม นความพ ง พอใจของผ เข าร วมการอบรม การบรรล ว ตถ ประสงค ของการฝ กอบรม ตลอดจนป ญหาอ ปสรรค และแนวทางการแก ไขป ญหา เพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานต อไป ส วนจ ดหางานและฝ กงานของน กศ กษา ขอขอบค ณบ ณฑ ตและน กศ กษาท ให ความร วมม อ ตอบแบบสอบถามและหากม ข อเสนอแนะประการใดอ นจะเป นประโยชน ต อการจ ดท า รายงานการประเม นผลโครงการต อไป โปรดแจ งฝ ายฝ กอบรมและว จ ยด วย จ กขอบค ณย ง ฝ ายฝ กอบรมและว จ ย ส วนจ ดหางานและฝ กงานของน กศ กษา ต ลาคม 2557 สารบ ญ หน า 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร 2 ความน า 3 ว ตถ ประสงค 5 ระเบ ยบว ธ การประเม นผล 5.1 เคร องม อท ใช ในการประเม นผล 5.2 ระด บความพ งพอใจ 5 5 ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการส ารวจความพ งพอใจด านเน อหา ผลการส ารวจความพ งพอใจด านว ทยากร ผลการส ารวจความพ งพอใจด านท วไป 7 5. ข อเสนอแนะอ น ๆ 7 6 ด ชน ช ว ดความส าเร จ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ 7 7 สร ปงบประมาณในการด าเน นงาน 8 ภาคผนวก 1 รายละเอ ยดโครงการ ต วอย างแบบประเม นก จกรรม ภาพก จกรรม รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ในห วข อ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารศ นย ปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร การด าเน นงานจ ดอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ในห วข อ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารศ นย ปฏ บ ต การ คอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ม ผ เข าร วมการอบรมท งส น 33 คน ค ดเป น ร อยละ 110 ของกล มเป าหมาย โดยใช งบประมาณ 6,555 บาท ค ดเป นร อยละ ของวงเง นท ได ร บอน ม ต ค ดเป นเง นต อผ เข าร วม บาท/คน ด านผลการประเม นความพ งพอใจแบ งเป น 3 ด านด งน 1. ความพ งพอใจด านเน อหา ภาพรวมอย ในระด บ เท าก บ.80 (ร อยละ 96) 2. ความพ งพอใจด านว ทยากร ภาพรวมอย ในระด บ เท าก บ.85 (ร อยละ 97) 3. ความพ งพอใจด านท วไป ภาพรวมอย ในระด บ เท าก บ.81 (ร อยละ 96.2) ผ เข าร วมอบรมม ข อเสนอแนะ ควรม การจ ดอบรมภาค 2 และระยะเวลาของการอบรม ควรยาวนานกว าน เพ อผ เข าอบรมจะได เก ดความช านาญมากข นและได เร ยนร เคร องม อต างๆ ใน Microsoft Excel ท หลากหลายข น ซ งส วนจ ดหางานและฝ กงานของน กศ กษา จะพ จารณาด าเน นการปร บปร งแก ไขในการอบรมคร งถ ดไป 2. ความน า เน องด วยมหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ได ม นโยบายช วยเหล อบ ณฑ ตและน กศ กษา ท ก าล งจะส าเร จการศ กษาให ม งานท าหร อพ ฒนาท กษะท จ าเป นให พร อมท จะท างานเม อส าเร จ การศ กษา เป นการเพ มศ กยภาพการแข งข นในตลาดแรงงาน ด งน น เพ อเป นการเพ มท กษะ ให แก บ ณฑ ตและเป นการเตร ยมต วให น กศ กษาท ก าล งจะส าเร จการศ กษา ก อนเข าส การแข งข นในตลาดแรงงานย คป จจ บ น อ กท งท กษะด านคอมพ วเตอร เป นท กษะท สร าง ความได เปร ยบในการแข งข นเป นอย างมากในตลาดแรงงาน การได ร บการอบรมท กษะ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ท ม งเน นท กษะท เก ยวข องก บการท างานในร ปแบบต างๆ จะสามารถสร างม ลค าเพ มให ก บความสามารถของน กศ กษาท ก าล งจบการศ กษาได ท าให โอกาส การพ จารณาร บเข าท างานม มากข น ส วนจ ดหางานฯ จ งจ ดโครงการอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พในห วข อ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ข น 5 3. ว ตถ ประสงค 3.1 เพ อให บ ณฑ ต น กศ กษา และบ คลากรม ความร และท กษะการใช งาน Microsoft Excel มากย งข น 3.2 เพ อให บ ณฑ ต น กศ กษา และบ คลากรสามารถน าความร และท กษะการใช งาน Microsoft Excel ประย กต ใช ก บการท างานจร งได อย างม ประส ทธ ภาพ. ระเบ ยบว ธ ว จ ยและเคร องม อประมวลผล.1 เคร องม อท ใช ประเม นผล เคร องม อท ใช ในการประเม นผลคร งน ค อ แบบประเม นก จกรรม.2 ระด บความพ งพอใจ ล กษณะค าถามม ค าตอบให เล อก 5 ระด บ ค อ มาก ปานกลาง น อย และน อยท ส ด โดยม เกณฑ การให คะแนนเฉล ยด งน - ค าเฉล ยระหว าง หมายความว า พ งพอใจ - ค าเฉล ยระหว าง หมายความว า พ งพอใจมาก - ค าเฉล ยระหว าง หมายความว า พ งพอใจปานกลาง - ค าเฉล ยระหว าง หมายความว า พ งพอใจน อย - ค าเฉล ยระหว าง หมายความว า พ งพอใจน อยท ส ด 5. ผลการว เคราะห จากการแจกแบบประเม นความพ งพอใจให ก บน กศ กษา บ ณฑ ต และบ คลากรท เข าร วม ก จกรรม 33 คน และได ร บค น 31 ช ด ค ดเป นร อยละ 93.9 ซ งม เน อหา ครอบคล มข อม ลท วไปด งน 5.1 ผลการส ารวจความพ งพอใจด านเน อหา ตารางท 1 ระด บความพ งพอใจด านเน อหา (N=31) ความพ งพอใจ ด านเน อหา 1. ความเหมาะสมของ ห วข อในการบรรยาย 2. ประโยชน ท ได ร บ จากการบรรยาย 3. เน อหาสาระท ได ร บ จากการบรรยาย. การน าความร ไป ประย กต ใช ในการ ท างานและหางานท า (5) 22 (70.96) 27 (87.10) 26 (83.87) 27 (87.10) มาก () 8 (25.81) 3 (9.67) รวมค าเฉล ย ปานกลาง (3) 1 ระด บความค ดเห น น อย (2) น อยท ส ด (1) รวม ค าเฉล ย 6 ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจในด านเน อหาของการอบรมด งกล าว ภาพรวม อย ในระด บ (.79) โดยม ความพ งพอใจท กห วข อ ได แก ประโยชน ท ได ร บ จากการบรรยาย (.87) การน าความร ไปประย กต ใช ในการท างานและหางานท า (.8) เน อหาสาระท ได ร บจากการบรรยาย (.81) และความเหมาะสมของห วข อในการบรรยาย (.68) 5.2 ผลการส ารวจความพ งพอใจในด านว ทยากร ตารางท 2 ระด บความพ งพอใจด านว ทยากร (N=31) ความพ งพอใจ ด านว ทยากร (5) มาก () ปานกลาง (3) ระด บความค ดเห น น อย (2) น อยท ส ด (1) รวม ค าเฉล ย 1. ความสามารถในการ ถ ายทอดความร 2. ความสามารถในการ สร ปประเด น 3. ความเหมาะสมของ บ คล กภาพโดยรวม (การ แต งกาย, ค าพ ด, น าเส ยง). ความสอดคล องระหว าง เน อหาก บห วข อการ บรรยาย 27 (87.10) 25 (80.65) 29 (93.55) 26 (83.87) 3 (9.67) 6 (19.35) 2 (6.5) รวมค าเฉล ย ผ เข าร วมการอบรมม ความพ งพอใจการอบรมห วข อ คอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ด านว ทยากรในภาพรวมอย ในระด บ (ค าเฉล ย.85) โดยม ความพ งพอใจ ท กห วข อ ได แก ความเหมาะสมของบ คล กภาพโดยรวม (การแต งกาย, ค าพ ด, น าเส ยง) (.9) ความสามารถในการถ ายทอดความร (.8) และความสามารถในการสร ปประเด นรวมถ ง ความสอดคล องระหว างเน อหาก บห วข อการบรรยาย (.81) 7 5.3 ผลการส ารวจความพ งพอใจด านท วไป ตารางท 3 ระด บความพ งพอใจด านท วไป (N=31) ความพ งพอใจ ด านว ทยากร 1. ความเหมาะสมของ สถานท จ ดก จกรรม 2. ความเหมาะสมของ ระยะเวลา 3. ความเหมาะสมของ อ ปกรณ โสตฯ ภายใน ห องการบรรยาย (5) 27 (87.10) 26 (83.87) 26 (83.87) มาก () 3 (9.67) รวมค าเฉล ย ปาน กลาง (3) ระด บความค ดเห น น อย (2) น อยท ส ด (1) รวม ค าเฉล ย ผ เข าร วมอบรมม ความพ งพอใจด านท วไปของการอบรมน ในภาพรวมอย ในระด บมาก ท ส ด (.81) โดยม ความพ งพอใจท กห วข อ ได แก ด านความเหมาะสมของสถานท จ ดก จกรรม (.87) ความเหมาะสมของอ ปกรณ โสตฯ ภายในห องบรรยาย (.81) และความเหมาะสมของระยะเวลา (.7) ท านเห นว าควรม การจ ดอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พในคร งต อไปหร อไม จากการสอบถามตามแบบประเม น ผ เข าร วมเห นว าควรให จ ดการแบรมด งกล าวอ ก ในคร งต อไป ร อยละ ข อเสนอแนะอ นๆ ด านการบร หารจ ดการ ควรจ ดอบรมภาค 2 เพ อเสร มสร างท กษะและความช านาญ อ กท งได เร ยนร การใช เคร องม อท หลากหลายข น 6. ด ชน ช ว ดความส าเร จ 6.1 เช งปร มาณ ผ เข าร วมร อยละ 80 กล มเป าหมายเป นบ ณฑ ต น กศ กษา และบ คลากรของมหาว ทยาล ย 30 คน ด งน นต องม ผ เข าร วมการอบรมไม น อยกว า 2 คน ซ งในก จกรรมน ม ผ เข าร วมการอบรมท งหมด 33 คน ค ดเป นร อยละ เช งค ณภาพ ผ เข าร วมการอบรมม ความพ งพอใจ จากแบบประเม นความพ งพอใจ ไม น อยกว าร อยละ 80 ผ เข าร วมอบรมม ความพ งพอใจในระด บ เฉล ย.82 ค ดเป นร อยละ 8 7. สร ปงบประมาณในการด าเน นงาน - งบประมาณท ได ร บอน ม ต 7,300 บาท ใช ไป 6,555 บาท ค ดเป นร อยละ งบประมาณท ใช /ผ เข าร วม บาท/คน รายละเอ ยดค าใช จ ายม ด งน 1. ค าตอบแทนว ทยากร,500 บาท 2. ค าอาหารว างผ เข าอบรม 1,800 บาท 3. ค าเบ ดเตล ด 255 บาท รวม 6,555 บาท ******************************************************************************* 9 ภาพก จกรรม การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 เวลา น. ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks