หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) - PDF

Description
จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร.... (นายพงษ ศ กด สมใจ) อน ม ต โดย ผ อ านวยการจ ตเวชขอนแก นราช นคร นทร..... (นายทว ต งเสร ) บ นท กประกาศใช แก ไขคร งท ประกาศใช รายละเอ ยด / 8 / 45 ประกาศใช ฉบ บร าง 01 1/11/49 ทบทวนและแก ไขเอกสารท งฉบ บ เอกสารน เป นสมบ ต ของจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ห ามน าออกไปใช ภายนอกหร อท าซ าโดยไม ได ร บอน ญาต P: การด แลระบบ จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 2 1. ว ตถ ประสงค เพ อควบค มและด แลการปฏ บ ต งานของการใช งานระบบ 2. ขอบเขต ครอบคล มเฉพาะหน วยงานท ใช งานระบบ 3. นโยบาย 3.1 มาตรฐาน - ISO:9001: , 4.2.4, 7.6, HA.: IM 2, IM 3, IM มาตรฐานอ น กฎระเบ ยบและกฎหมาย - 4. ค าจ าก ดความ ผ ด แลระบบ หมายถ ง ผ ท ม หน าท ด แลระบบ ของ จ ตเวชขอนแก นโดยค าส งแต งต งจากผ อ านวยการจ ตเวชขอนแก น ผ ช วยผ ด แลระบบ หมายถ ง ผ ท ได ร บแต งต งให เป นผ ช วยผ ด แลระบบ ของจ ตเวชขอนแก น หน วยงาน หมายถ ง กล มงาน ฝ าย งานต าง ๆ ท ให บร การด วยระบบ ผ ปฏ บ ต งาน หมายถ ง บ คลากรหร อผ ท ใช งานระบบ 5. ความร บผ ดชอบ ผ ด แลระบบม หน าท ด แลการปฏ บ ต งาน ปร บปร ง แก ไขป ญหาในการปฏ บ ต งานของ หน วยงานต าง ๆ ท ใช งานระบบ ผ ช วยผ ด แลระบบม หน าท ช วยผ ด แลระบบปฏ บ ต งาน ด แล ปร บปร ง แก ไขในการ ปฏ บ ต งานของหน วยงานต าง ๆ ท ใช งานระบบ เอกสารน เป นสมบ ต ของจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ห ามน าออกไปใช ภายนอกหร อท าซ าโดยไม ได ร บอน ญาต P: การด แลระบบ จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 3 6. เอกสารท เก ยวข อง 6.1 ค ม อการด แลระบบ (S-MR-003) 6.2 ค ม อผ ใช งานระบบเคร อข ายศ นย คอมพ วเตอร (S-IT-006) 6.3 สม ดบ นท กการแก ไขป ญหาการให บร การระบบโรง พยาบาล (F-MR-025) 6.4 ทะเบ ยนผ ใช งานระบบ (F-MR-027) 6.5 ตารางบ นท กการปฏ บ ต งานด แลระบบประจ าว น (F-MR-028) 6.6 แผนการบ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงอ น ๆ (F-IT-024) 6.7 แบบบ นท กการส ารองข อม ล Database Server (F-IT-023) 7. การควบค มบ นท ก ช อเอกสาร รห สเอกสาร สถานท 1. ตารางบ นท กการ แก ไขป ญหาการ ให บร การระบบ 2. ตารางการน เทศ ผ ใช งานระบบ 3. ทะเบ ยนผ ใช งาน ระบบ 4.ตารางบ นท กการ ปฏ บ ต งานด แล ระบบประจ าว น ผ ร บผ ดชอบ F-MR-025 งานเวชระเบ ยน ผ ด แลระบบ F-MR-026 งานเวชระเบ ยน ผ ด แลระบบ F-MR-027 งานเวชระเบ ยน ผ ด แลระบบ F-MR-028 งานเวชระเบ ยน ผ ด แลระบบ การ ระยะเวลา ผ เข าถ ง การ เอกสาร 5 ป ผ ด แลระบบ 5 ป (ยกเล ก) เอกสารน เป นสมบ ต ของจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ห ามน าออกไปใช ภายนอกหร อท าซ าโดยไม ได ร บอน ญาต P: การด แลระบบ ผ ด แลระบบ 5 ป ผ ด แลระบบ 5 ป ผ ด แลระบบ จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 4 ช อเอกสาร รห ส เอกสาร 5. แผนการบ าร งร กษา เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง อ น ๆ 6. แบบบ นท กการ ส ารองข อม ล Database Server สถานท ผ ร บผ ดชอบ F-IT-024 งานเวชระเบ ยน ผ ด แลระบบ F-IT-023 ศ นย คอมพ วเตอร ผ ด แลระบบและ ผ ช วยผ ด แลระบบ การ ระยะเวลา การ ผ เข าถ ง เอกสาร 5 ป ผ ด แลระบบ 5 ป ผ ด แลระบบและผ ช วย ผ ด แลระบบท ได ร บ แต งต ง 8. ข นตอนการปฏ บ ต งาน 8.1 ผ ปฏ บ ต งานหน วยงานต างปฏ บ ต งาน หากเก ดป ญหาขณะปฏ บ ต งานแจ งทางโทรศ พท ต อผ ด แลระบบหร อผ ช วยผ ด แลระบบทราบ 8.2 ผ ด แลระบบหร อผ ช วยผ ด แลระบบ ด าเน นการตรวจสอบและประเม นป ญหาท เก ดข น ด งน - ถ าเป นป ญหาเก ยวก บระบบด าเน นการแก ไข - ถ าเก ดจากป ญหาเก ยวก บเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงอ น ๆ ให หน วยงานน น ๆ ด าเน นการแจ งขอร บบร การต อศ นย คอมพ วเตอร ตาม (F-IT- 001) 8.3 ด าเน นการแก ไขป ญหา 8.4 ผ ด แลระบบหร อผ ช วยผ ด แลระบบ ท าการลงบ นท กในบ นท กการแก ไขป ญหาการ ให บร การระบบ (F-MR-025) 8.5 การขอเพ มผ ปฏ บ ต งานในระบบ ให ห วหน าหน วยงานน น ๆ ด าเน นการท าบ นท กขอ เพ มปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการ ตามค ม อผ ใช งานระบบเคร อข าย (S-IT-006) 8.6 ผ ด แลระบบหร อผ ช วยผ ด แลระบบ ด าเน นการ ปฏ บ ต งานประจ าว นตามค ม อการด แล ระบบ (S-MR-003) ท กว นท าการ และบ นท กการปฏ บ ต งานตามตาราง บ นท กการปฏ บ ต งานด แลระบบประจ าว น (F-MR-028) เอกสารน เป นสมบ ต ของจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ห ามน าออกไปใช ภายนอกหร อท าซ าโดยไม ได ร บอน ญาต P: การด แลระบบ จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท การด แลบ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานระบบ ให ห วหน าหน วยงานด าเน นจ ดท าแผนการบ าร งร กษาด แลเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง อ น ๆ ตาม (F-IT-024) และข นตอนการ Update Virus และการ Scan Virus ระบ อย ในค ม อผ ใช งาน ระบบเคร อข าย ศ นย คอมพ วเตอร (S-IT-006) 8.8 การส ารองข อม ลของระบบเคร อข ายระบ ตามว ธ ปฏ บ ต การควบค มการส ารองข อม ล (W-IT-007) 8.9 ผ ด แลระบบหร อด าเน นการปฏ บ ต งานตรวจสอบการท างานของแม ข ายตามว ธ ปฏ บ ต การควบค ม Server (W-IT-004) เอกสารน เป นสมบ ต ของจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ห ามน าออกไปใช ภายนอกหร อท าซ าโดยไม ได ร บอน ญาต P: การด แลระบบ จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 6 9. เอกสารแนบท าย 9.1 ผ งกระบวนการ(Flow Chart) ข นตอนการปฏ บ ต งานเร อง:การด แลระบบ ผ งกระบวนการ (Flow chart) ข นตอนการปฏ บ ต งาน เร อง: การด แลระบบ ส ญล กษณ เร มต น / ส นส ด ด าเน นการ พ จารณา จ ดเช อมโยง ส อสาร ห วข อ กระบวนการ งานเวชระเบ ยน หน วยงาน O.P.D. ศ นย คอมพ วเตอร 1 ร บแจ งป ญหาการใช งาน เอกสาร ท เก ยวข อง 2. ด าเน นการประเม นป ญหา 3. ด าเน นการแก ไขป ญหา Y N 4. ลงบ นท กการแก ไขป ญหา F-MR ขอเพ มผ ปฏ บ ต งาน 6. ผ ด แล/ผ ช วยผ ด แลระบบ F-MR029 ปฏ บ ต งานประจ าว น 7. การบ าร งร กษา F-MR การส ารองไฟล ฐานข อม ล 9. ตรวจสอบการท างานของ แม ข าย W-IT-004 เอกสารน เป นสมบ ต ของจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ห ามน าออกไปใช ภายนอกหร อท าซ าโดยไม ได ร บอน ญาต P: การด แลระบบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks