บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ - PDF

Description
1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 7 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน 5. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของหน วยงำน 6. รำยงำนกำรค นเร อง ข นตอนการส บค นหน งส อราชการ 1. Login โดยรห สผ ำนของตนเอง (ตำมบทบำทท ต องกำรส บค น) 2. ไปท เมน E-office 3. ไปท เมน งานสารบรรณ 4. ไปท เมน บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 5. ไปท เมน ย อย ท ต องกำรดำเน นกำร 2 1. สอบถามหน งส อ สำมำรถเล อกค นหำหน งส อได ท กประเภทภำยในระบบ ท งหน งส อร บภำยนอก หน งส อ ร บใหม หน งส อส งภำยนอก หน งส อส งภำยใน (บ นท กข อควำม) คำส ง เป นต น ต วอย ำง ค นหำหน งส อส งภำยนอก เลขท ศธ /68 ลงว นท 2 ส งหำคม 2557 เร อง ขอเล อนว ทยฐำนะชำนำญกำรพ เศษ ข นตอนการสอบถามหน งส อราชการ Login โดยรห สผ ำนของสำรบรรณกลำงสำน กงำน, สำรบรรณกลำงโรงเร ยน หร อ สำรบรรณกล ม ปฏ บ ต ด งน 1) E-office 2) งำนสำรบรรณ 3) บร กำรส บค นข อม ลงำนสำรบรรณ 4) สอบถำมหน งส อ ) ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรส บค น เพ อค นหำ 5.1 เล อกบทบำทพ เศษ (สำรบรรณกลำงสำน กงำน, สำรบรรณกลำงโรงเร ยน และสำรบรรณ กล ม) เม อต องกำรส บค นหน งส อของหน วยงำน หร อกล มงำน 3 5.2 ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรส บค น เพ อค นหำ กรอกข อม ลอ นท ทรำบ เพ อค นหำ เช น เลขท หน งส อ ศธ /68 หร อระบ ลงว นท... เร อง... จำกหน วยงำน/บ คคล หร อ ระบ ข อม ลเท ำท ทรำบ เพ อประโยชน ในกำรค นหำ กด ค นหำ หน ำจอจะแสดงผลข อม ลท ค นหำ (ด งภำพ) คล กท 1 คร ง เพ อเป ดงำนท ต องกำร หน ำจอจะแสดงผลข อม ลท ค นหำ (ด งภำพ) ศธ /68 5 2. สอบถามหน งส อภายนอก ก อนท จะไปด ว ธ กำรส บค นหน งส อรำชกำร ต องทำควำมเข ำใจก บหน งส อ และว ธ กำร ส งออกหน งส อรำชกำรก นก อน กำรส งหน งส อรำชกำรออกภำยนอก ม ว ธ กำรส ง 2 แบบ ด งน แบบท 1 ส งออกแบบปกต ม กำรเสนอหน งส อรำชกำรท ต องกำรส งออกเพ อพ จำรณำอน ม ต ตำมลำด บสำยงำน แบบท 2 ส งออกโดยใช เมน ออกเลขท นท จะไม ม กำรเสนอหน งส อรำชกำรท ต องกำร ส งออกเพ อพ จำรณำอน ม ต ตำมลำด บสำยงำน จะปฏ บ ต ได โดย ใช รห สของผ อำนวยกำรหน วยงำน สำรบรรณกลำง การส บค นหน งส อราชการ * จำกว ธ กำรส งออกหน งส อรำชกำรท แตกต ำงตำมบทบำท และว ธ กำร จ งส งผลให ควำมสำมำรถในกำรส บค นหำหน งส อท ส งออกไปแล วม ควำมแตกต ำงก นไปตำมบทบำทพ เศษ ของ แต ละบ คคล โดยคำน งถ งว ธ กำรส งออกจำก 2 กรณ ท กล ำวไว ข ำงต น ** กำรส บค นหน งส อรำชกำรจะใช เมน เด ยวก น แตกต ำงก นท ควำมสำมรถในกำรส บค น ข นอย ก บบทบำทหน ำท พ เศษท กำหนดไว แบบท 1 ส บค นหน งส อราชการท ส งออกแบบปกต ผ ใช งำนท กคน จะสำมำรถส บค นหน งส อรำชกำรท ส งออกโดยเสนองำนตำมล ำด บข นตอน ได แต ม ข อจำก ดในกำรส บค นตำมบทบำทหน ำท ของตน ด งน 1) สารบรรณกลางส าน กงาน สารบรรณกลางโรงเร ยน สำมำรถส บค นหน งส อ ส งออก หน งส อร บได ท งหมด ภำยในหน วยงำนของตนเอง ได 3 ร ปแบบ ด งน - ส บค นแบบหน วยงำน (ภำยในสำน กงำน หร อภำยในโรงเร ยนของตนเอง) - ส บค นแบบกล มงำน (ท กกล มงำนภำยในสำน กงำน หร อภำยในโรงเร ยนของตนเอง) - ส บค นแบบบ คคล (ท กคนภำยในสำน กงำน หร อภำยในโรงเร ยนของตนเอง) 6 2) สารบรรณกล ม สำมำรถส บค นหน งส อส งออก หน งส อร บได เฉพำะภำยในกล มงำนท ตนเองร บผ ดชอบ ได 2 ร ปแบบ ด งน - ส บค นแบบกล มงำน (ค นกล มงำนตนเองร บผ ดชอบ) - ส บค นแบบบ คคล (ท กคนภำยในกล มงำนของตนเอง) 3) บ คคล สำมำรถส บค นหน งส อส งออก หน งส อร บได เฉพำะงำนท ตนเองร บผ ดชอบ แบบท 2 ส บค นหน งส อราชการท ส งออกโดยใช เมน ออกเลขท นท ผ ท สำมำรถส บค นหน งส อรำชกำรท ออกโดยเมน ออกเลขท นท ได จะต องเป นผ ท ม บทบำทพ เศษ ค อ สำรบรรณกลำงสำน กงำน สำรบรรณกลำงโรงเร ยน และสำรบรรณกล ม ต วอย างการส บค นหน งส อราชการ ปฏ บ ต ตำมข นตอน ด งน หน งส อท ต องกำรส บค น ศธ /68 ลงว นท 02/08/2557 เร อง ขอเล อนว ทยฐำนะชำนำญกำรพ เศษ ข นตอนการส บค นหน งส อราชการ 1. Login โดยรห สผ ำนของตนเอง (ตำมบทบำทท ต องกำรส บค น) 2. ไปท เมน E-office 3. ไปท เมน งานสารบรรณ 4. ไปท เมน บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 5. ไปท เมน สอบถามข อม ลหน งส อส งภายนอก 7 6. ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรส บค น เพ อค นหำ 6.1 กรณ ส บค นหน งส อรำชกำรท ส งออกโดยใช เมน ออกเลขท นท ต องเล อกบทบำท พ เศษ (สำรบรรณกลำงสำน กงำน, สำรบรรณกลำงโรงเร ยน และสำรบรรณกล ม) ก อนค นหำ ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรส บค น เพ อค นหำ กรอกข อม ลอ นท ทรำบ เพ อค นหำ เช น เลขท หน งส อ : ศธ /68 หร อระบ ลงว นท... เร อง... จำกหน วยงำน/บ คคล หร อ ระบ ข อม ลเท ำท ทรำบ เพ อประโยชน ในกำรค นหำ กด ค นหา หน ำจอจะแสดงผลข อม ลท ค นหำ (ด งภำพ) คล กท 1 คร ง เพ อเป ดงำนท ต องกำร 8 หน าจอจะแสดงผลข อม ลท ค นหา (ด งภาพ) เล อก หน งส อนาส ง และเป ด file งานเม อต องการด รายละเอ ยดเอกสาร หร อ... เล อก ความเคล อนไหว เพ อต ดตามความเคล อนไหว ของหน งส อ และเป ด file งานเม อต องการด รายละเอ ยดเอกสาร 9 3. รายงานสม ดทะเบ ยน เพ อตรวจสอบข อม ลสม ดทะเบ ยนหน งส อของหน วยงำนต ำง ข นตอนการเร ยก รายงานสม ดทะเบ ยน 1. Login โดยรห สผ ำนของตนเอง (ตำมบทบำทท ต องกำรส บค น) 2. ไปท เมน E-office 3. ไปท เมน งานสารบรรณ 4. ไปท เมน บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 5. ไปท เมน รายงานสม ดทะเบ ยน ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรเร ยกด รำยงำน เพ อค นหำ ควำมสำมำรถในกำรเร ยกรำยงำน ของแต ละคน จะข นอย ก บบทบำทพ เศษ ด งน - สำรบรรณกลำงหน วยงำน/โรงเร ยน สำมำรถเร ยกด รำยงำนได ท งหมด ท งแบบ หน วยงำน กล มงำน หร อแบบรำยบ คคลท อย ภำยในหน วยงำนน นๆ - สำรบรรณกล ม สำมำรถเร ยกด รำยงำนได แบบกล มงำน และแบบรำยบ คคลท อย ภำยในกล มงำนน นๆ - ผ ใช งำนท วไป หร อเจ ำหน ำท ท ไม ม บทบำทพ เศษ จะสำมำรถเร ยกด รำยงำนได เฉพำะ ของตนเองท ปฏ บ ต หมำยเหต กรณ เร ยกด รำยงำนของหน วยงำน หร อ กล มงำน ผ ท ม บทบำทพ เศษ ก อนท จะดำเน นกำรส บค น ต องเล อกบทบำทพ เศษก อน 10 จะแสดงหน ำจอ ด งภำพ เล อกบทบาทพ เศษ ระบ ข อม ล เพ อค นหำ - เล อก ช อสม ดทะเบ ยน - เล อกช วงว นท ต องกำรรำยงำน จากว นท... ถ งว นท... 11 - เล อกกล มงำน หร อบ คคลท ต องกำรเร ยกรำยงำน กรณ เล อกบ คคล คล กท บ คคล และแว นขยำย เพ อเร ยกรำยช อบ คคล คล กท แว นขยำย เพ อเร ยกรำยช อบ คคล คล กเล อกรำยช อท ต องกำรเร ยกรำยงำน กด ตกลง จะแสดงผลด งภำพ เม อระบ ข อม ลครบ เล อกแสดงผลในร ปแบบ PDF หร อ Excel คล กเล อกคำส ง พ มพ เพ อแสดงรำยงำน 12 กรณ เล อกแบบกล มงาน หร อ หน วยงาน คล กท หน วยงำน และแว นขยำย เพ อเร ยก รำยช อหน วยงำน หร อ กล มงำน คล กเล อกรำยช อหน วยงำน หร อ กล มงำนท ต องกำรเร ยกรำยงำน กด ตกลง เม อระบ ข อม ลครบ เล อกแสดงผลในร ปแบบ PDF หร อ Excel คล กเล อกคำส ง พ มพ เพ อแสดงรำยงำน 13 เม อคล กคำส ง พ มพ ระบบจะดำวน โหลด ขอม ลแสดงรำยงำนในร ปแบบท เล อกเป นไฟล PDF หร อ Excel ตำมท ต องกำร ด งต วอย ำง 4. รายงานสถ ต การดาเน นงานของผ ปฏ บ ต งาน เพ อตรวจสอบข อม ลกำรดำเน นงำนของผ ปฏ บ ต งำนในหน วยงำน ข นตอนการเร ยก รายงานสถ ต การดาเน นงานของผ ปฏ บ ต งาน 1. Login โดยรห สผ ำนของตนเอง (ตำมบทบำทท ต องกำรส บค น) 2. ไปท เมน E-office 3. ไปท เมน งานสารบรรณ 4. ไปท เมน บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 5. ไปท เมน รายงานสถ ต การดาเน นงานของผ ปฏ บ ต งาน แสดงหน ำจอรำยงำนสถ ต กำรดำเน นงำนของผ ปฏ บ ต งำน ด งภำพ ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรเร ยกด รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของผ ปฏ บ ต งำน ควำมสำมำรถในกำรเร ยกด รำยงำนสถ ต กำรดำเน นงำนของผ ปฏ บ ต งำนของแต ละคน จะข นอย ก บบทบำทพ เศษ ด งน - สำรบรรณกลำงหน วยงำน/โรงเร ยน สำมำรถเร ยกด รำยงำนแบบรำยบ คคลได ท กคนท อย ภำยในหน วยงำนน นๆ - สำรบรรณกล ม สำมำรถเร ยกด รำยงำนได แบบกล มงำน และแบบรำยบ คคลท อย ภำยในกล มงำนน นๆ - ผ ใช งำนท วไป หร อเจ ำหน ำท ท ไม ม บทบำทพ เศษ จะสำมำรถเร ยกด รำยงำนได เฉพำะ ของตนเองท ปฏ บ ต หมำยเหต กรณ เร ยกด รำยงำนของหน วยงำน หร อ กล มงำน ผ ท ม บทบำทพ เศษ ก อนท จะดำเน นกำรส บค น ต องเล อกบทบำทพ เศษก อน 15 - เล อกช วงว นท ต องกำรรำยงำน จากว นท... ถ งว นท... - คล กป ม เพ อพ มพ รำยงำน ด งภำพ กำรออกจำกโปรแกรม คล กป ม ออก เพ อออกจำกโปรแกรม 16 5. รายงานสถ ต การดาเน นงานของหน วยงาน เพ อตรวจสอบข อม ลกำรดำเน นงำนของหน วยงำน ข นตอนการเร ยก รายงานสถ ต การดาเน นงานของผ ปฏ บ ต งาน 1. Login โดยรห สผ ำนของตนเอง (ตำมบทบำทท ต องกำรส บค น) 2. ไปท เมน E-office 3. ไปท เมน งานสารบรรณ 4. ไปท เมน บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 5. ไปท เมน รายงานสถ ต การดาเน นงานของหน วยงาน แสดงหน ำจอรำยงำนสถ ต กำรดำเน นงำนของผ ปฏ บ ต งำน ด งภำพ ระบ ข อม ลหน งส อท ต องกำรเร ยกด รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของหน วยงำน สำมำรถเร ยกด รำยงำนได แบบกล มงำน และหน วยงำน ผ ท สำมำรถในกำรเร ยกด รำยงำนสถ ต กำรดำเน นงำนของหน วยงำนต องม บทบำทพ เศษ ด งน - สำรบรรณกลำงหน วยงำน สำรบรรณกลำงโรงเร ยน สำมำรถเร ยกด รำยงำนแบบกล ม งำน และหน วยงำน - สำรบรรณกล ม สำมำรถเร ยกด รำยงำนแบบกล มได เท ำน นๆ 17 - ผ ใช งำนท วไป หร อเจ ำหน ำท ท ไม ม บทบำทพ เศษ จะไม สำมำรถเร ยกด รำยงำนสถ ต กำร ด ำเน นงำนของหน วยงำนได - เล อกช วงว นท ต องกำรรำยงำน จากว นท... ถ งว นท... คล กป ม เพ อพ มพ รำยงำน แสดงรำยงำน ด งภำพ - กำรออกจำกโปรแกรม คล กป ม ออก เพ อออกจำกโปรแกรม 18 6. รายงานการค นเร อง เพ อตรวจสอบรำยกำรหน งส อท หน วยงำนผ ใช งำนได ท ำกำรลงสม ดส งไปย งหน วยงำน ปลำยทำงแล วหน วยงำนปลำยทำงได ทำกำรค นเร องกล บมำย งหน วยงำนผ ใช งำน ข นตอนการเร ยก รายงานการค นเร อง 1. Login โดยรห สผ ำนขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks