รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ - PDF

Description
รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Humor

Publish on:

Views: 6 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร และรอย ล พารากอนฮอลล ศ นย การค าสยามพารากอน กร งเทพมหานคร ท ช อ-สก ล ตาแหน ง หน วยงาน เบอร โทรศ พท จ งหว ด ภาค 1 นางส ว มล คร ธด ลกานนท ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนบ านว งมะด านพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 2 นางว ฒนา อ นทอาภา คร โรงเร ยนบ านว งมะด านพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 3 นายธนกฤต เล ศล า คร โรงเร ยนห องสอนศ กษาในพระ อ ปถ มภ ฯ แม ฮ องสอน เหน อ 4 ส รภา จ นทร เปล ง คร โรงเร ยนพ ทธช นราชพ ทยา พ ษณ โลก เหน อ 5 นายส นต ช นชม ผ บร หาร โรงเร ยนว ดเขาพระยาส งฆาราม อ ท ยธาน เหน อ 6 นายอ สรณ เก ดศร คร โรงเร ยนว ดเขาพระยาส งฆาราม อ ท ยธาน เหน อ 7 ว าท ร.ต.ประสพโชค โพธ ทอง ผ บร หาร โรงเร ยนว งทองพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 8 ว าท ร.ต. สมพล ศร ผ ง คร โรงเร ยนว งทองพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 9 นายชวฤทธ พ นธ เหล ก ผ บร หาร โรงเร ยนไทรย อยพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 10 นางสาวธ รน ช เร ยงคา คร โรงเร ยนไทรย อยพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 11 นางสมพ ศ ศ ต สาร ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนพะเยาพ ทยาคม พะเยา เหน อ 12 นางชน นษร ว ชรก ลปร ชาชาต คร โรงเร ยนพะเยาพ ทยาคม พะเยา เหน อ 13 นางสร ญญา ชานาญมา ผ บร หาร โรงเร ยนบางกระท มพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 1 14 นางสาวพ ชร กล นบ ญ คร โรงเร ยนบางกระท มพ ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 15 ว าท ร อยตร พ ท กษ เส ยงด ผ บร หาร โรงเร ยนบ านดอนช ย (ประชาอ ท ศ) แพร เหน อ 16 ว าท ร อตร พ ท กษ ช ย ป นเต ม คร โรงเร ยนบ านดอนช ย (ประชาอ ท ศ) แพร เหน อ 17 นางสาวราตร เสนาป า ผ บร หาร โรงเร ยนท าปลาประชาอ ท ศ อ ตรด ตถ เหน อ 18 นางสาวส ว นทร ท พย จาอ าย คร โรงเร ยนท าปลาประชาอ ท ศ อ ตรด ตถ เหน อ 19 นางเพ ยงจ ต ชานาญ ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนร องกวางอน สรณ แพร เหน อ 20 นางสาวพร มเพรา อนาวงศ คร โรงเร ยนร องกวางอน สรณ แพร เหน อ 21 นายส ธ ร ส ตยาภรณ ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนอ ตรด ตถ อ ตรด ตถ เหน อ 22 นายมลฑล ว งวลส นธ คร โรงเร ยนอ ตรด ตถ อ ตรด ตถ เหน อ 23 นายอน สรณ ศร วงค คร โรงเร ยนทร พย ไพรว ลย ว ทยาคม พ ษณ โลก เหน อ 24 นายบ ญญฤทธ ต ะบ ญเร อง คร โรงเร ยนลาปางก ลณ ลาปาง เหน อ 25 นางพวงเพ ชร ศร ส ข ผ บร หาร โรงเร ยนพ ร ยาส ย แพร เหน อ 26 นายณภดล ข มเพ ชร คร โรงเร ยนพ ร ยาส ย แพร เหน อ 27 นายส ธ ร ส ตยาภรณ ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนอ ตรด ตถ อ ตรด ตถ เหน อ 28 นางส ภาพรรณ คาสวน ผ บร หาร โรงเร ยนอ ตรด ตถ ดร ณ อ ตรด ตถ เหน อ 29 นางสาวศศ ว มล พชรศ ลป คร โรงเร ยนอ ตรด ตถ ดร ณ อ ตรด ตถ เหน อ 30 นางส จาร แถมเง น ผ บร หาร โรงเร ยนบ านกร ด ส ราษฎร ธาน ใต 31 นางสาวก นต ฤท ย ถ นเทพา คร โรงเร ยนบ านกร ด ส ราษฎร ธาน ใต 2 32 ว าท ร อยเอกบ ญชา ยอดย ง ผ บร หาร โรงเร ยนไทยร ฐว ทยา66 (นาเน ยน) ช มพร ใต ผ อานวยการ 33 นางจ ตราภรณ ขาวเฉาะ โรงเร ยน โรงเร ยนบ านว งปร ง สต ล ใต 34 นายส ไลมาน ตะร ร กษ คร โรงเร ยนบ านว งปร ง สต ล ใต 35 นายอาร กษ สว สด ประส ทธ ผ บร หาร โรงเร ยนก นต งร ษฎาศ กษา ตร ง ใต 36 นางศศ ธร ศร ส วรรณ คร โรงเร ยนก นต งร ษฎาศ กษา ตร ง ใต 37 ภ ญโญ จ นตนป ญญา ผ บร หาร โรงเร ยนท งยาวผด งศ ษย ตร ง ใต 38 สาคร ข นช คร โรงเร ยนท งยาวผด งศ ษย ตร ง ใต 39 นางส วญ อ งวรากร ผ บร หาร โรงเร ยนสาม คค ศ กษา ตร ง ใต 40 นางขว ญใจ กาญจนศร เมฆ คร โรงเร ยนสาม คค ศ กษา ตร ง ใต 41 นายเร องช ย ช วยจ นทร ผ บร หาร โรงเร ยนห วยนางราษฎร บาร ง ตร ง ใต 42 นายชาตร ศร เม อง คร โรงเร ยนห วยนางราษฎร บาร ง ตร ง ใต นางจ ราวรรณ ค มพร อม สาล 43 พ นธ ผ บร หาร โรงเร ยนว ดภ เขาทอง ส ราษฎร ธาน ใต 44 นางอ ญชนา ช เช อ คร โรงเร ยนว ดภ เขาทอง ส ราษฎร ธาน ใต 45 นางสาวพรรณพ ไล ยาษ สม คร โรงเร ยนลาท บประชาน ก ล กระบ ใต 46 นายสมชาย อ นทรโชต ผ อานวยการ โรงเร ยน โรงเร ยนน าผ ด ตร ง ใต 47 นายทาน ส องเจร ญ คร โรงเร ยนน าผ ด ตร ง ใต 3 48 นายธรรมท ศน เร กประด ษฐ ผ บร หาร โรงเร ยนบ านบ งล ด ช มพร ใต 49 นางส วรรณร ตน เล กบรรจง ผ บร หาร โรงเร ยนบ านร านต ดผม ช มร ใต 50 นายพ เชษฐ ท บทอง ผ บร หาร โรงเร ยนบ านในกร ม ช มพร ใต 51 นางสาวน ภาวรรณ ทองว เศษ คร โรงเร ยนบ านในกร ม ช มพร ใต 52 นายสมมารถ ผด งอรรถ ผ บร หาร โรงเร ยนท งหนองแห งประชาสรรค ตร ง ใต 53 นายด ส ต ล ข ตก จเกษตร คร โรงเร ยนท งหนองแห งประชาสรรค ตร ง ใต 54 นายส ชาต ช เจร ญ ผ บร หาร โรงเร ยนบ านว งพระเค ยน สต ล ใต 55 นายก ตต ศ กด อาหล คร โรงเร ยนบ านว งพระเค ยน สต ล ใต 56 นายส พร พาน ชกรณ ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนก นต งพ ทยากร ตร ง ใต 57 นายจาร ก ยกถาวร คร โรงเร ยนก นต งพ ทยากร ตร ง ใต 58 นายเอกช ย จ นทร ม รองผ อานวยการ โรงเร ยนช มชนมาบอามฤต ช มพร ใต 59 นางส ร พร ด ม คร โรงเร ยนช มชนมาบอามฤต ช มพร ใต 60 นายก ศล บ วเกต ผ บร หาร โรงเร ยนพนมเบญจา กระบ ใต 61 นายพาว ฒ ศ ร มาน ญ คร โรงเร ยนพนมเบญจา กระบ ใต 62 นายว ช ต วงศ ล จากรณ ผ บร หาร โรงเร ยนช มชนประชาน คม ช มพร ใต ผ อานวยการ 63 นายยงย ทธ ป ขาว โรงเร ยน โรงเร ยนตร งสฤษฎ ตร ง ใต 64 นายน พนธ เข ยดแก ว คร โรงเร ยนตร งสฤษฎ ตร ง ใต 4 65 นายมน ส ม พ ฒน ผ บร หาร โรงเร ยนช มชนว ดข นเง น ช มพร ใต 66 นายประมวล ไตรภ ม คร โรงเร ยนช มชนว ดข นเง น ช มพร ใต ผ อานวยการ 67 นายสมเก ยรต ผ องจ ต โรงเร ยน โรงเร ยนคณฑ พ ทยาคม กาแพงเพชร กลาง 68 นายศ กด ช ย อน สนธ คร โรงเร ยนคณฑ พ ทยาคม กาแพงเพชร กลาง 69 นายพ ฒนา ทรงประด ษฐ ผ บร หาร โรงเร ยนโกส มพ ว ทยา กาแพงเพชร กลาง 70 นายเกร ยงไกร น วมเล ศ คร โรงเร ยนโกส มพ ว ทยา กาแพงเพชร กลาง 71 นายณ ฐพงศ ท มด ผ บร หาร โรงเร ยนสหชาต เศรฐก จว ทยา นครสวรรค กลาง 72 นายสรว ศ ศร สงคราม คร โรงเร ยนสหชาต เศรฐก จว ทยา นครสวรรค กลาง 73 นายผด ง โมคศ กด ผ บร หาร โรงเร ยนตะพานห น พ จ ตร กลาง 74 นายว ฒนะพงษ ศ ต สาร คร โรงเร ยนตะพานห น พ จ ตร กลาง 75 นายส ร ย น จ นเก น ผ บร หาร โรงเร ยนนาเฉล ยงพ ทยาคม เพชรบ รณ กลาง 76 นายสมพร ทวนไกรพล คร โรงเร ยนนาเฉล ยงพ ทยาคม เพชรบ รณ กลาง 77 นายสมชาย เสมาก ล ผ บร หาร โรงเร ยนบ านเขาวง อ ท ยธาน กลาง 78 นายร ชวงค เสมาก ล คร โรงเร ยนบ านเขาวง อ ท ยธาน กลาง 79 นางส ดใจ สละต น ผ บร หาร โรงเร ยนดอนหญ านาง พระนครศร อย ธยา กลาง 80 นางณ ฐวด ส สดเข ยว คร โรงเร ยนดอนหญ านาง พระนครศร อย ธยา กลาง 81 นายกนกศ กด สอนเพ ยร ผ บร หาร โรงเร ยนกงไกรลาศว ทยา ส โขท ย กลาง 5 82 นายชวล ต ส ขคล าย คร โรงเร ยนกงไกรลาศว ทยา ส โขท ย กลาง 83 นายซาโก วราหะ ผ บร หาร โรงเร ยนบ านไร นาเด ยว อ ท ยธาน กลาง 84 นางสาวนพน ฎ ทนะแสง คร โรงเร ยนบ านไร นาเด ยว อ ท ยธาน กลาง 85 นายณ ฐพนธ ใยเกษ ผ บร หาร โรงเร ยนเทพศ ร นทร พ แค สระบ ร กลาง 86 นางกรชนก ส วร ตน คร โรงเร ยนเทพศ ร นทร พ แค สระบ ร กลาง 87 นางสาวอร ญญา บ ญประกอบ ผ บร หาร โรงเร ยนว ดไผ วง (ศ กรเสพย ว ทยาคาร) อ างทอง กลาง 88 นางสาวพ ชร นทร ปานหงษ คร โรงเร ยนว ดไผ วง (ศ กรเสพย ว ทยาคาร) อ างทอง กลาง 89 นายเสวก พ นธ อ น ผ บร หาร โรงเร ยนบ านน าผ อ ท ยธาน กลาง 90 นางสาวรมยกร เหล องพ ทธร ตน ผ บร หาร โรงเร ยนว ดโคกมะยม พระนครศร อย ธยา กลาง 91 นางสาวอร สรา ราชประด ษฐ คร โรงเร ยนว ดโคกมะยม พระนครศร อย ธยา กลาง 92 นายเจร ญศ กด กระแสร ผ บร หาร โรงเร ยนว ดสายประช ม(ว นคร 2504) อ างทอง กลาง 93 นายคณ ตชา ส วนราช คร โรงเร ยนว ดสายประช ม(ว นคร 2504) อ างทอง กลาง 94 นายด เรก ศร ส วรรณ ผ บร หาร โรงเร ยนอ มาดอ ทราย อ ท ยธาน กลาง 95 นายพ ทธ พ ฒน วราอ นทร คร โรงเร ยนอ มาดอ ทราย อ ท ยธาน กลาง 96 นายท ศน ยน ท งขา ผ บร หาร โรงเร ยนหนองกองพ ทยาคม กาแพงเพชร กลาง 97 นางสาวป ทมา บ ญเจร ญพงค คร โรงเร ยนหนองกองพ ทยาคม กาแพงเพชร กลาง 98 นายไพร ช ประจ นเขตต ผ บร หาร โรงเร ยนว ทยาน ก ลนาร เพชรบ รณ กลาง 99 นายไพศาล ร งส กรรพ ม คร โรงเร ยนว ทยาน ก ลนาร เพชรบ รณ กลาง 6 100 นางช ล พร น ยะสม ผ บร หาร โรงเร ยนพระนารายณ ลพบ ร กลาง 101 นางสมทรง ก รต มาพงศ คร โรงเร ยนพระนารายณ ลพบ ร กลาง 102 นายพ ระช ย โชคสม ย ผ บร หาร โรงเร ยนว ดเขาฝา นครสวรรค กลาง 103 นางสาวรส ตา อ นทรเกษตร คร โรงเร ยนว ดเขาฝา นครสวรรค กลาง 104 นางสาวหน งน ช กาฬภ กด ผ บร หาร โรงเร ยนว ดหนองเปาะ ส พรรณบ ร กลาง 105 นางสาวสารภ เก บด คร โรงเร ยนว ดหนองเปาะ ส พรรณบ ร กลาง 106 นางโอภา ศ ขเสง ยม คร โรงเร ยนว ดลาดทราย พระนครศร อย ธยา กลาง 107 นางส ก ญญา เร อนจ นทร ผ บร หาร โรงเร ยนผาเม องว ทยาคม เพชรบ รณ กลาง 108 นางสมศร ส ร เจร ญก ล คร โรงเร ยนผาเม องว ทยาคม เพชรบ รณ กลาง 109 นายประหย ด ส ร กรรณะ รองผ อานวยการ โรงเร ยนว ชรว ทยา กาแพงเพชร กลาง 110 นายพรช ย โพธ มาก คร โรงเร ยนว ชรว ทยา กาแพงเพชร กลาง 111 นางว ธ เหม นต ผ แทนผ บร หาร โรงเร ยนว ดโบราณหลวง ส โขท ย กลาง 112 นางเยาวล กษณ วงศ ว เช ยร คร โรงเร ยนว ดโบราณหลวง ส โขท ย กลาง 113 นายฝน ยงบ ตร ผ บร หาร โรงเร ยนศร มงคลว ทยาคม เพชรบ รณ กลาง 114 นายอน พงษ ส ส ตย ซ อ คร โรงเร ยนศร มงคลว ทยาคม เพชรบ รณ กลาง 115 นายจเร เตห าน ผ บร หาร โรงเร ยนบ านบ งอ ายเส ยม อ ท ยธาน กลาง 116 นายธน อ นปนาม ผ บร หาร โรงเร ยนบ านหนองจอก อ ท ยธาน กลาง 117 นาบกมล ไกรส ทธ พาณ ชย คร โรงเร ยนบ านหนองจอก อ ท ยธาน กลาง 7 118 นางกฤษฎ ณา ประสมส นร ตน ผ บร หาร โรงเร ยนว ดม วงค น อ าทอง กลาง 119 นางท ศน ย ภ ส วรรณ คร โรงเร ยนว ดม วงค น อ างทอง กลาง 120 นายจร ญ หนองหลวง ผ บร หาร โรงเร ยนไทรงามพ ทยาคม กาแพงเพชร กลาง 121 นายว นรบ อ ครศร ช ยโรจน คร โรงเร ยนไทรงามพ ทยาคม กาแพงเพชร กลาง 122 นางพ กตร ว ภา ตะเพ ยนทอง ผ บร หาร โรงเร ยนอน บาลพระนครศร อ ธยา พระนครศร อย ธยา กลา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks