บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร - PDF

Description
บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๑๕๓๕ ว นท ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment

Publish on:

Views: 3 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๑๕๓๕ ว นท ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล ดกระทรวงว ฒนธรรม ตามท สาน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม แจ งให สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ส ง รายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ท ได ดาเน นการเสร จส นสมบ รณ แล วในแต ละเด อน รวมท ง รายงานการประช มข าราชการและล กจ าง โดยให จ ดส งภายในว นท ๕ ของท กเด อน เพ อนาผลการรายงาน เสนอปล ดกระทรวงว ฒนธรรมให ทราบต อไป น น สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ได ดาเน นงานโครงการ/ ก จกรรมต าง ๆ ของเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ เสร จแล ว จานวน ๓๓ งาน/โครงการ/ก จกรรมพร อมท งรายงานการประช มข าราชการและ ล กจ าง ด งได แนบรายงาน ฯ (พร อมแผ น CD) มาพร อมหน งส อน จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณา (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ด รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ/ก จกรรม ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร และเฝ าระว งทางว ฒนธรรม Address : สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ศาลากลางจ งหว ด(ช น๓) ถนน-ส โขท ย อาเภอเม อง จ งหว ด ๖๒๐๐๐ คานา เอกสารรายงานผลการปฏ บ ต งานโครงการ/ ก จกรรม ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ ของ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ฉบ บน จ ดทาข น เพ อรายงานผลการปฏ บ ต งาน /โครงการ/ก จกรรม ท ดาเน นการเสร จส นแล ว ในเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ ส งให สาน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรมทราบ อ กท งเพ อให น กว ชาการว ฒนธรรมตลอดจนผ ท เก ยวข องได นาผลการปฏ บ ต งานโครงการ/ ก จกรรม ด งกล าว มาเป นแนวทาง ในการปร บปร งและพ ฒนาการปฏ บ ต งานในคร งต อ ๆ ไปให ม ประส ทธ ภาพย งข น สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ขอขอบค ณผ ท เก ยวข อง และให ข อม ล เพ อทาให งาน สาเร จล ล วงด วยด มา ณ โอกาสน (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ด เมษายน ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ประจาเด อน ม นาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ /ผ ร บผ ดชอบ ๑ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ จ ดทารายงานการใช จ ายงบประมาณ ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ ท ได ร บ จากส วนกลาง และจ งหว ด ท งหมด ภายในเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ ค ด เป นร อยละ ๑๔.๘๔ เป นเง น ๒๘๘,๕๙๔.๕๙.- บาท สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ฝ ายบร หารท วไป สาน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด ๒ ๑-๒ ม.ค.๕๕ ประช มประจาเด อนห วหน าส วน ราชการประจาอาเภอ ๑๑ อาเภอใน จ งหว ด ๓ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ จ ดทารายการประชาส มพ นธ งาน ว ฒนธรรมทางสถาน ว ทย กระจาย เส ยงแห งประเทศไทย ในรายการ - เราร กว ฒนธรรมไทย(ท กว นศ กร ) - ร กไทยร กถ นร กแผ นด น (ท กว นอ งคาร) ๔ ๑-๓๐ ม.ค.๕๕ การดาเน นงานภาพยนตร และว ด ท ศน ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ.๒๕๕๑ - การย นขอใบอน ญาตประกอบ ก จการร านเกมฯ ๗ ร าน, คารา- โอเกะ ๔ ร าน, ให เช าจาหน าย ๔ ร าน รวมท งส น ๑๕ ร าน ๕ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ งานจ ดเก บรายได ค าธรรมเน ยม เก ยวก บงาน พ.ร.บ.ภาพยนตร และ ว ด ท ศน พ.ศ.๒๕๕๑ รวมท งส น จานวน ๑๓,๐๐๐.- บาท (เกม ๗,๐๐๐.-บาท, คาราโอเกะ ๔,๐๐๐.-บาท,ให เช า ๒,๐๐๐.- บาท) ๖ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ โครงการว ถ ธรรม ว ถ พ ทธ ส เยาวชน จ งหว ดประจาป ๒๕๕๕ ๑๑ อาเภอในจ งหว ด - น กว ชาการว ฒนธรรมท ร บผ ดชอบอาเภอ ท ง ๑๑ อาเภอ ใน จว. สวท. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - น กว ชาการว ฒนธรรม จ งหว ด สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - งานเฝ าระว ง กล ม ย ทธศาสตร ฯ - ว ฒนธรรมจ งหว ด - งานเฝ าระว ง กล ม ย ทธศาสตร ฯ ณ ว ดหนองปล ง - พระคร ว เช ยรธรรมนาถ เจ า อ. เม อง อาวาสว ดหนองปล ง ๗ ๑-๓ ม.ค.๕๕ อบรมหล กส ตรการเข ยนแผนเพ อ ณ ห องบอลล ม - ปล ดกระทรวงว ฒนธรรม จ ดทาคาของบประมาณและเตร ยม โรงแรมกานมณ ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน พาเลซ กร งเทพฯ ๘ ๔ ม.ค.๕๕ ร วมงานว นน กข าว ป ๒๕๕๕ ห องล ไท โรงแรม เพชร ๙ ๕ ม.ค.๕๕ ร วมงานว นน กข าวสมาคมน กหน งส อ ห องประช มม.ราชภ ฏ พ มพ และส อมวลชน ๑๐ ๕ ม.ค.๕๕ จ ดทาและส งรายงานการประช ม/ สาน กงานว ฒนธรรม รายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ จ งหว ด ก จกรรม ประจาเด อน ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ ให สาน กตรวจ/ประเม นผล (นายสมชาย เส ยงหลาย) - ผวจ. - ส อมวลชน - ผวจ. - ส อมวลชน - ว ฒนธรรมจ งหว ด -๒- ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ / ผ ร บผ ดชอบ ๑๑ ๕ ม.ค.๕๕ จ ดทารายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ/ก จกรรม เด อน ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ จานวน ๓๕ งานฯ ส ง สาน ก บร หารกลาง ภายในว นท ๕ ของเด อน ถ ดไป สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด ๑๒ ๕ ม.ค.๕๕ จ ดส งรายงานการประช มประจา เด อน ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ ให สาน กนโยบาย และย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ๑๓ ๖ ม.ค.๕๕ เป ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในว นมาฆบ ชา ๑๔ ๗-๘ ม.ค.๕๕ -พ ธ บวงสรวงอด ตกษ ตร ยาธ ราช -พ ธ เป ดงานนบพระ-เล นเพลง -พ ธ เป ดการแสดงโขนศาลาเฉล มกร งฯ ๑๕ ๑-๓๐ ม.ค.๕๕ การพ ฒนาปร บปร งและจ ดเก บข อม ล กลางทางว ฒนธรรม ของ สาน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ด จานวน ๑,๓๗๗ ข อม ล(Work) จานวน ๘๕๐ ข อม ล (m-culture. in.th) ๑๖ ๒๙ ม.ค.๕๕ ประช มห วหน าส วนราชการจ งหว ด ประจาเด อน ม นาคม ๒๕๕๕ ๑๗ ๒๙ ม.ค.๕๕ ประช มคณะกรรมการ ศตส. จ งหว ด ประจาเด อน ม นาคม สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด เร อนจากลาง - ว ดพระธาต อ ทยานฯ - ว ดพระบรมธาต ฯ - ว ดพระธาต อ ทยานฯ สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด ห องประช มซ มกอ ศาลากลางจ งหว ด ห องประช มซ มกอ ศาลากลางจ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ห วหน าส วนราชการ - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการฯ - รมต.ทร พยากร ธรรมชาต /ส งแวดล อม - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ด ๒๕๕๕ ห องประช ม สาน กงาน ว ฒนธรรม จ งหว ด - นวธ.กพ. ๑๘ ๒๙ ม.ค.๕๕ ประช มประจาเด อนน กว ชาการ ว ฒนธรรมจ งหว ด ประจาเด อน ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ ๑๙ ๓๐ ม.ค.๕๕ ร วมออกหน วยบาบ ดท กข บาร งส ข สร างรอยย มให ประชาชน ๒๐ ๓๐ ม.ค.๕๕ โครงการเผยแพร ส อสร างสรรค สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ภายใต โครงการ จ งหว ด บาบ ดท กข บาร งส ข สร างรอยย มให ประชาชน (จ งหว ด เคล อนท ) ประจาป ๒๕๕๕ ๒๑ ๑-๓๑ ม.ค.๕๕ โครงการจ ดระเบ ยบส งคมจ งหว ด ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕-๓- โรงเร ยนบ านบ งมาลย ต.หนองหลวง อ.ลาน กระบ อ จ งหว ด โรงเร ยนบ านบ งมาลย ต.หนองหลวง อ.ลาน กระบ อ จ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการ จ งหว ด - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการ จ งหว ด อาเภอเม อง - ผวจ. - ศตส.จ. ท ว น/เด อน/ป ท จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม สถานท ดาเน นการ ประธานในพ ธ / ผ ร บผ ดชอบ ๒๐ ๙ ม.ค.๕๕ ร วมเป นเก ยรต ในพ ธ เป ดงานน ดพบ ห างสรรพส นค าบ กซ - ผวจ. แรงงาน ผ ประสพอ ทกภ ย จ งหว ด ๒๑ ๑๑ ม.ค.๕๕ ร วมเป นเก ยรต ในงานพ ธ พระราชทาน ว ดไตรตร งษาราม - ผวจ. เพล งศพ พระคร ว ชรธรรมส นทร อด ต เจ าอาวาสว ดไตรตร งษาราม ๒๒ ๑๓ ม.ค.๕๕ ประช มคณะกรรมการร บรององค กร ห องประช ม สาน กงาน - พมจ.กพ. สว สด การช มชน กพมจ.กพ. ๒๓ ๑๔ ม.ค.๕๕ ตรวจต ดตาม การป องก นและแก ไข อ.พรานกระต าย - ผวจ. ป ญหายาเสพต ด จ งหว ด ๒๔ ๑๕ ม.ค.๕๕ ตรวจต ดตาม การป องก นและแก ไข อ.ลานกระบ อ - ผวจ. ป ญหายาเสพต ด จ งหว ด ๒๕ ๑๖ ม.ค.๕๕ ตรวจต ดตาม การป องก นและแก ไข อ.เม อง - ผวจ. ป ญหายาเสพต ด จ งหว ด ๒๖ ๑๙ ม.ค.๕๕ ตรวจต ดตาม การป องก นและแก ไข ป ญหายาเสพต ด จ งหว ด อ.เม อง - ผวจ. ๒๗ ๒๐ ม.ค.๕๕ ประช มเตร ยมการส ปดาห ส งเสร ม พระพ ทะศาสนา เน องในว นว สาขบ ชา ๒๘ ๒๑ ม.ค.๕๕ การร บการผ ตรวจราชการกระทรวง ว ฒนธรรม(นายบวรเวท ร งร จ ) ๒๙ ๒๑ ม.ค.๕๕ การประช มเตร ยมการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา เน องในว น ว สาขบ ชา ๓๐ ๒๒ ม.ค.๕๕ ประช มเตร ยมการจ ดงานพ ธ ถวาย ดอกไม จ นทน ในงานพระราชพ ธ พระราชทานเพล งพระศพสมเด จพระ- นางเจ าภค น เธอ เจ าฟ าเพชรร ตน- ราชส ดา ส ร โสภาพ ณณวด ๓๑ ๒๒ ม.ค.๕๕ ร วมเป นเก ยรต ในพ ธ งานประมงฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓๒ ๒๗ ม.ค.๕๕ ประช มช แจงแนวทางการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๓ ๓๑ ม.ค.๕๕ ร วมพ ธ และจ ดก จกรรมเน องในว นมหา เจษฎาบด นทร และว นข าราชการพล เร อนจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๕ ห องกล บจาปา(ช น ๒) ศ นย ราชการจ งหว ดฯ ณ สาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด, ห องประช มท งเศรษฐ ห องประช มท งเศรษฐ ศาลากลางจ งหว ด ห องประช มท งเศรษฐ ศาลากลางจ งหว ด ณ สนามหน าท ว าการ อาเภอเม องบ ห องประช มว ทยาการ จ ดการ ม.ราชภ ฎ หอประช มศาลากลาง จ งหว ด - ผวจ. - ผ ตรวจราชการ กระทรวงว ฒนธรรม - ว ฒนธรรมจ งหว ด - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ดฯ - ห วหน าส วนราชการฯ - ผวจ. - ว ฒนธรรมจ งหว ดฯ - ห วหน าส วนราชการฯ - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการฯ - ปล ดจ งหว ด - ว ฒนธรรมจ งหว ดฯ - ผวจ. - ห วหน าส วนราชการฯ - ข าราชการท กส งก ด ในจ งหว ด ภาคผนวก คณะทางาน ท ปร กษา ๑. นางศร สมร เทพส วรรณ ว ฒนธรรมจ งหว ด ๒. นางประสพส ข ก นภ ย ผ อานวยการกล มย ทธศาสตร ฯ ๓. นางสาวพชรพรรณ ช มเป ยม ผ อ านวยการกล มส งเสร มฯ ผ รวมรวม/เร ยบร ยง/ร ปเล มรายงาน นางจงกลร ตน เก ดเทพ น กว ชาการว ฒนธรรมชานาญการ ******************************************** โครงการว ถ ธรรม ว ถ พ ทธส เยาวชน ประจาป ๒๕๕๕ ว ตถ ประสงค สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ร วมก บ องค การบร หารส วนจ งหว ด และ สาน กปฏ บ ต ธรรมประจาจ งหว ด แห งท ๒ (ว ดหนองปล ง) ได จ ดทาโครงการว ถ ธรรม ว ถ พ ทธส เยาวชน ประจาป ๒๕๕๕ ข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ๑. เพ อเพ มพ นความร ความเข าใจในหล กธรรมเบ องต นของศาสนาพ ทธให ก บเยาวชน ๒. เพ อหล อหล อม บ มเพาะประสบการณ แหล งเร ยนร ท หลากหลายให ก บเยาวชน ๓. เพ อให เยาวชนคนร นใหม ม ความร ความเข าใจและร ท นการเปล ยนแปลงของโลกป จจ บ น ๔. เพ อสนองนโยบายของจ งหว ด ร วส งคม เพ อป องก นและแก ไขป ญหา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks