รายงานผลการด าเน นงาน - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า อ าเภอเม อง จ งหว ดนครนายก ฤด นาป 2552 ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 4 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า อ าเภอเม อง จ งหว ดนครนายก ฤด นาป 2552 ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว ค ากราบบ งคมท ลถวายรายงาน ขอพระราชทานกราบบ งคมท ลทราบฝ าละอองพระบาท ข าพระพ ทธเจ า นายไพฑ รย อ ไรรงค ผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ขอพระราชทานพระราชาน ญาต ถวายรายงานเก ยวก บก จกรรมการปล กพ ชในนา พ.ศ ณ แปลงสาธ ตการเกษตรบร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ในห วงท ผ านมาเพ อทรงทราบด งน ก จกรรมปล กข าวในฤด ฝนป 2552 ได ด าเน นการปล กข าวพ นธ กข31 (ปท มธาน 80) พ นท จ านวน 6.96 ไร ผลผล ตข าวท เก บเก ยวแล ว ท าการลดความช นและท าความสะอาด ได เมล ดพ นธ หน ก 3,900 ก โลกร ม เพ อใช เป นเมล ดพ นธ ถวายเป นข าวพระราชทานและ งานโครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร ส วนอ กว ธ ปล ก ค อ การ โยนกล าใช ข าวล กผสมสายพ นธ PTT06022H พ นท จ านวน 1.09 ไร ผลผล ตข าวท เก บเก ยว แล ว ท าการอบและท าความสะอาดได น าหน กจ านวน 700 ก โลกร ม เพ อใช ในก จการโรงส ข าวพระราชทานภายในโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ก จกรรมพ ชหล งนาฤด แล งป 2552 ได ด าเน นการปล กข าวโพดหวานพ นธ ไฮบร กซ 3 พ นท จ านวน 2.08 ไร ได ผลผล ตเฉล ยประมาณ 4,100 ฝ กต อไร ปล กข าวโพดข าวเหน ยว พ นธ ล กผสม พ นท จ านวน 0.96 ไร เก บเก ยวผลผล ตได 4,000 ฝ กต อไร ปล กถ วเหล อง ฝ กสดพ นธ เช ยงใหม 60 พ นท จ านวน 1.09 ไร และปล กถ วเข ยว พ นธ ช ยนาท 72 พ นท จ านวน 3.92 ไร โดยว ธ หว าน เม อถ วเหล องและถ วเข ยวออกดอกไถกลบเพ อการบ าร งด น ข าพระพ ทธเจ า ขอพระราชทานพระราชาน ญาตจบการถวายรายงานแต เพ ยงเท าน ด วยเกล าด วยกระหม อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า อ าเภอเม อง จ งหว ดนครนายก ฤด นาป 2552 โดย ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว ช อโครงการ โครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า 2. ช อโครงการย อย แปลงสาธ ตการเกษตรโครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจาก พระราชด าร บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า 3. หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ส าน กว จ ยและพ ฒนาข าว กรมการข าว 4. ระยะเวลาด าเน นงาน ต งแต ป พ.ศ หล กการและเหต ผล พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงทราบว าภายในโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า จ งหว ดนครนายก ย งม พ นท ว างเปล าเพ ยงพอส าหร บท าการเกษตร โดยเฉพาะการท านาปล กข าว ทรง มอบหมายให ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เลขาธ การม ลน ธ ช ยพ ฒนาเป นผ ประสานงานก บโรงเร ยนนายร อย พระจ ลจอมเกล า โดยความร วมม อก บศ นย ว จ ยข าวปท มธาน ท าแปลงปล กข าวนาปร ง ต งแต ต นป 2541 และด าเน นการปล กข าวนาป ต อเน องมาเพ อเป นต วอย างแก ประชาชนในการพ ฒนาท ว างเปล าให เป น ประโยชน น าไปส หล กการท ว า พออย พอก น ตามพระราชกระแส พลเอกหญ ง สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ท ลกระหม อมอาจารย ทรงน าคณะน กเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า เข าร วมก จกรรมในการท านา ทรงไถนา ทรงหว านข าว และเก ยวข าว โดยทรงด าเน นการครบท กข นตอนในการปล กข าว 2 6. ว ตถ ประสงค ของโครงการ เพ อเป นต วอย างให ก บประชาชนในการพ ฒนาพ นท ว างเปล าให เก ดประโยชน โดยการ ท านาปล กข าวในฤด ฝนและน าผลผล ตข าวท ได ไปใช ในก จกรรมโรงส ข าวพระราชทานภายในโรงเร ยน นายร อยพระจ ลจอมเกล า ฤด แล งปล กพ ชตระก ลถ วและพ ชผ ก เพ อบ าร งด น เป นการใช ท ด นและน า อย างม ประส ทธ ภาพ ท าให ม รายได ตลอดป 7. แผนด าเน นงาน พ ฒนาพ นท ว างเปล าโดยปร บพ นท ท าแปลงปล กข าว 8 แปลง พ นท 8.05 ไร ปล กข าว ต นเต ยไม ไวแสงในฤด ฝน และปล กพ ชไร พ ชผ กอาย ส นในฤด แล ง เป นแปลงสาธ ตระบบการปล กพ ช ในนา 8. ผลการด าเน นงาน การด าเน นงานโครงการพ ฒนาพ นท ว างเปล าอ นเน องมาจากพระราชด าร บร เวณ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ในฤด นาป 2552 ม ก จกรรมด งน 8.1 ก จกรรมปล กข าวโดยว ธ การโยนกล า ใช ข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท าการตกกล าใน กระบะพลาสต กท ม ล กษณะเป นหล ม จ านวน 651 หล มต อหน งกระบะ เม อกล าม อาย 14 ว น น ามาโยน กล าในแปลงท 3 และ 5 รวมพ นท 2.53 ไร 8.2 ก จกรรมปล กข าวโดยว ธ การป กด า ใช ข าวพ นธ กข31 ท าการตกกล าด วยอ ตรา เมล ดพ นธ 50 กร มต อตารางเมตร ในแปลงนาทดลองศ นย ว จ ยข าวปท มธาน เม อต นกล าม อาย 24 ว นจ ง น ามาป กด าในแปลงท และ 8 รวมพ นท 5.52 ไร ท งสองก จกรรมย อยได ด าเน นปล กข าวในว นท 28 กรกฎาคม 2552 รวมพ นท ท งหมด 8.05 ไร ขณะน ข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ม อาย 122 ว น และข าวพ นธ กข 31 ม อาย 132 ว น อย ในระยะ เก บเก ยว ภายหล งจากการปล กข าวได ด าเน นการด แลร กษาแปลงสาธ ตการเกษตร โดยแบ งออก เป น 2 ว ธ การ ค อ การใช ว ธ เกษตรเคม ได ปฏ บ ต ในแปลงท และ 4 รวมพ นท 4.13 ไร ด าเน นการใส ป ยเคม ตามค าว เคราะห ด น ด วยป ยส ตร อ ตรา 25 ก โลกร มต อไร และป ยส ตร อ ตรา 7 ก โลกร มต อไร การใช สารก าจ ดศ ตร พ ช ด วยสารก าจ ดว ชพ ชใบกว างและสารก าจ ดแมลง จ านวน 2 คร ง การใช ว ธ เกษตรอ นทร ย ปฏ บ ต ในแปลงท และ 8 รวมพ นท 3.92 ไร ด าเน นการ ใส แหนแดงท ได ร บจากกรมว ชาการเกษตรในการบ าร งด น พร อมด วยการใส ป ยอ นทร ย อ ดเม ด อ ตรา 50 ก โลกร มต อไร การใช สารก าจ ดศ ตร พ ช ด วยสารสก ดสะเดาผสมบอระเพ ดในการควบค มแมลง และ ผงขม นช นในการควบค มโรคข าว 3 จากการเปร ยบเท ยบการเจร ญของต นข าวท ปล กโดยว ธ อ นทร ย และเคม ภายหล งการป กด า และโยนกล า 8 ส ปดาห พบว าความส งของข าวพ นธ กข 31 ท ปล กโดยว ธ ป กด าม ค าโดยเฉล ย และ เซนต เมตร เม อด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 1) ส วนการแตกกอม ค าโดย เฉล ย และ ต นต อกอ เม อด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 2) ส าหร บข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ปล กโดยว ธ การโยนกล าม ความส งโดยเฉล ย และ เซนต เมตร เม อด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 3) ส วนการแตกกอม ค าโดยเฉล ย และ ต นต อกอ เม อ ด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย ตามล าด บ(ร ปท 4) ศ ตร พ ชส วนใหญ ท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร ค อ แมลงศ ตร ข าว โดยม ประชากร ของหนอนห อใบข าวเป นแมลงศ ตร ข าวท ส าค ญ ม กท าลายใบข าวม ล กษณะเป นแถบยาวส ขาว ม ผลให การส งเคราะห แสงลดลง ส วนแมลงศ ตร ข าวชน ดอ น ๆ ได แก เพล ยกระโดดส น าตาล หนอนกอ และ ต กแตนข าว นอกจากน ย งตรวจพบศ ตร ธรรมชาต เช น แมลงปอ ด วงเต า และแมงม ม เม อเปร ยบเท ยบ ระหว างแปลงนาท ด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย พบว า จ านวนใบท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวม ค า โดยเฉล ยระหว าง ใบต อกอ (ร ปท 5) ส วนจ านวนแมลงศ ตร ข าวชน ดอ น ๆ ม ค าโดยเฉล ย ระหว าง ต วต อกอ (ร ปท 6) และจ านวนศ ตร ธรรมชาต ม ค าโดยเฉล ยระหว าง ต ว ต อกอ (ร ปท 7) ส าหร บการเปร ยบเท ยบในข าวแต ละพ นธ ท ด แลโดยว ธ เคม และอ นทร ย พบว าจ านวนใบ ท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวม ค าโดยเฉล ยระหว าง ใบต อกอ (ตารางท 1) ส วนจ านวน แมลงศ ตร ข าวชน ดอ น ๆ ม ค าโดยเฉล ยระหว าง ต วต อกอ (ตารางท 2) และจ านวนศ ตร ธรรมชาต ม ค าโดยเฉล ยระหว าง ต วต อกอ (ตารางท 3) การศ กษาผลของการปนเป อนจากการใช สารควบค มศ ตร ข าว ในแปลงท ด าเน นการโดย ว ธ เคม ต อแปลงท ด แลโดยว ธ อ นทร ย ได ด าเน นการเก บต วอย างน าในแปลงสาธ ตการเกษตรไปว เคราะห หาสารตกค างท ห องปฏ บ ต การกล มว จ ยว ตถ ม พ ษการเกษตร ส าน กว จ ยพ ฒนาป จจ ยการผล ตทางการ เกษตร กรมว ชาการเกษตร พบว า แปลงท ด แลโดยว ธ เคม ม สารฆ าแมลงกล ม Organophosphorus และ กล ม Carbamates โดยสารกล ม Organophosphorus ท พบได แก Chlorpyrifos ethion EPN และ triazophos ส วนสารกล ม Carbamates ท พบ ได แก fenobucarb ส าหร บแปลงท ด แลโดยว ธ อ นทร ย พบสารก าจ ดศ ตร ข าวท ปนเป อนมาก บน าท ใช ร วมก บแปลงด แลโดยว ธ เคม ได แก สารฆ าแมลงกล ม Organophosphorus แต ไม พบสารกล ม Carbamates โดยสารกล ม Organophosphorus ท พบได แก ethion EPN และ triazophos 4 S E W N บ อปลา 1.5 ไร 30 ม. แปลงท 8 แปลงท 7 40 ม ไร 0.72 ไร ด นราษฎร ท ค น า แปลงท 6 44 ม. แปลงท 5 44 ม. 48 ม ไร 46 ม ไร 49 ม. 49 ม. 43 ม. 49 ม. แปลงท 4 36 ม. แปลงท 3 35 ม ไร 37 ม ไร 39 ม. 42 ม. 44 ม. 41 ม. 44 ม. แปลงท 2 40 ม. แปลงท 1 46 ม ไร 38 ม ไร 41 ม. ท ประท บ ถนน ลาด ยาง 40 ม. 37 ม. แปลงสาธ ตการเกษตร โครงการพระราชด าร ฯ บร เวณโรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า ถนน คลอง 5 ร ปท 1 การเจร ญเต บโตด านความส งของข าวพ นธ กข31 ท ปล กโดยว ธ ป กด า 120 ความส ง (เซนต เมตร) 60 เคม อ นทร ย 0 ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งป กด า ร ปท 2 การแตกกอของข าวพ นธ กข31 ท ปล กโดยว ธ ป กด า จ านวนต น/กอ 10 5 เคม อ นทร ย 0 ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งป กด า 6 ร ปท 3 การเจร ญเต บโตด านความส งของข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ปล กโดยว ธ โยนกล า 120 ความส ง (เซนต เมตร) 60 0 เคม อ นทร ย ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งโยนกล า ร ปท 4 การแตกกอของข าวพ นธ พ ษณ โลก 2 ท ปล กโดยว ธ โยนกล า จ านวนต น/กอ 10 5 เคม อ นทร ย 0 ข าวอาย 8 ส ปดาห หล งโยนกล า 7 ร ปท 5 จ านวนใบท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวในแปลงท ด าเน นการโดยว ธ เคม และอ นทร ย จ านวนใบ/กอ สค กย กย ตค. 52 ว นท ท าการตรวจน บ เคม อ นทร ย ร ปท 6 จ านวนแมลงศ ตร ข าวในแปลงท ด าเน นการโดยว ธ เคม และอ นทร ย จ านวนแมลง/กอ เคม อ นทร ย 0 26 สค กย กย ตค. 52 ว นท ท าการตรวจน บ 8 ร ปท 7 จ านวนศ ตร ธรรมชาต ในแปลงท ด าเน นการโดยว ธ เคม และอ นทร ย จ านวนศ ตร ธรรมชาต /กอ สค กย กย ตค. 52 ว นท ท าการตรวจน บ เคม อ นทร ย ตารางท 1 ค าเฉล ยจ านวนใบข าวต อกอท ถ กท าลายโดยหนอนห อใบข าวท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร พ นธ ข าว ว ธ การปฏ บ ต อ นทร ย เคม กข พ ษณ โลก cv = 51.7 % ตารางท 2 ค าเฉล ยจ านวนแมลงศ ตร ข าวต อกอท ตรวจพบในแปลงสาธ ตการเกษตร พ นธ ข าว ว ธ การปฏ บ ต อ นทร ย เคม กข พ ษณ โลก cv = 37.2 % ตารางท 3 ค าเฉล ยจ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks