ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน - PDF

Description
ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด

Please download to get full document.

View again

of 61
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government & Politics

Publish on:

Views: 7 | Pages: 61

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด บท 2/2556 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สพม.10 สารบ ญ เร อง หน า 1. การสร างข อม ลผ ใช ของโรงเร ยน 1 2. การจ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ สารบรรณกลางโรงเร ยน 6 3. การกาหนดเลขหน งส อส งของโรงเร ยน 9 4. การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อสาหร บโรงเร ยน การร บ-ส งหน งส อของโรงเร ยน - การเข าใช งานด วยบทบาทสารบรรณกลางของโรงเร ยน 15 - การเข าใช งานด วยบทบาทเจ าหน าท หร อผ ปฏ บ ต 19 - การบ นท กร บหน งส อภายนอก การออกเลขหน งส อท นท การสอบถามหน งส อราชการ การเร ยกทะเบ ยนหน งส อส ง การออกเลขคาส งท นท การด ประว ต ค าส งท ออกปปแล ว แผนการขอก นเลข ต วอย างการเสนอหน งส อในระด บเขตพ นท การศ กษา 40 - การสร างหน งส อสาหร บสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 41 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ อ านวยการกล ม 45 - การเข าใช งานด วยบทบาทรองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 47 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ อ านวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 50 - การเข าใช งานด วยบทบาทผ ต งเร องหร อสารบรรณกลาง 52 1 การสร างข อม ลผ ใช ของโรงเร ยน 1. เข าเว บปซต ให เล อกท เมน LOGIN เพ อเข าส ระบบด งร ป 2. Login เข าระบบด วยผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน ท ทางส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปด กาหนดให โดยระบบปด กาหนดร ปแบบของการกาหนดรห สการเข าใช งานปว ด งน ID ผ ใช = เลขประจาต วประชน 13 หล ก รห สผ าน = 3 ต วแรกของช อภาษาอ งกฤษ + 3 ต วแรกของนามสก ลภาษาอ งกฤษ + ว นเก ด + เด อนเก ด ยกต วอย างเช น ท กษพร งามขา (Taksaporn Ngamkhum) เก ดว นท 16 พฤษภาคม 2527 รห สผ านจะเป น taknga1605 3. เม อเข าระบบปด แล วให ปปท เมน User Profile เพ อเพ มบ คลากรของโรงเร ยนในระบบ และให ก าหนด บทบาทหน าท เป น ผ ใช งานท วปป 2 4. ระบบจะเข ามาหน าทะเบ ยนบ คคล ให ท าการกรอกข อม ลให ครบถ วน โดยเฉพาะข อม ลท ม * เป น ข อม ลท จ าเป นต องกรอก ปม อน ญาตให เว นว างปว เม อกรอกครบแล วให คล กท ป ม หร อ คล กท ป ม เม อต องการการบ นท กข อม ล คล กป ม เม อต องการยกเล กข อม ล บนหน าจอ รายละเอ ยดการบ นท ก * ประเภทบ คคล ต องระบ ประเภทบ คคลเล อก Option ปทย หร อ ต างชาต เลขหน งส อเด นทาง ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ต างชาต ต องระบ เลขหน งส อ เด นทาง * เลขประจาต วประชาชน ถ าเล อกประเภทบ คคล เป น ปทย ต องระบ เป นต วเลข13 หล ก 3 เลขประจาต วผ เส ยภาษ ต องระบ เป นต วเลขปม ก น 13 หล ก * เพศ ต องระบ เพศ เล อก Option ชาย หร อหญ ง คานาหน าช อ เล อกรายการคานาหน าช อ * ช อ ต องระบ ช อของบ คลากร * ช อสก ล ต องระบ สก ลของบ คลากร * ช อ (อ งกฤษ) ต องระบ ช อภาษาอ งกฤษของบ คลากร * ช อสก ล (อ งกฤษ ต องระบ ช อสก ลอ งกฤษของบ คลากร * ว นท เก ด ต องระบ ว นท เก ดของบ คลากร (ต วอย าง 1 ม.ค ให ระบ 01/10/2496) * สถานภาพ ต องระบ สถานภาพ เล อก โสด สมรส หย า หร อหม าย ศาสนา เล อกรายการศาสนา * ประเภทบ คลากร เล อกประเภทบ คลากร สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร ระบ สถานะใช เบ กสว สด การให บ ตร เล อก Option ตนเอง ค สมรส หร อปม เบ ก ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ ระบ ว นท ว นท เล กจ าง/พ นอาย ราชการ (กรณ เล กจ าง หร อ พ นอาย ราชการ) ท องท ท บรรจ คร งแรก จ งหว ด เล อกจ งหว ดท บรรจ คร งแรกจาก List รายการจ งหว ด อาเภอ/เขต เล อกอาเภอ/เขตท บรรจ คร งแรกจาก List รายการอาเภอ * ว นท บรรจ ต องระบ ว นท บรรจ ของบ คลากร ใช ร ปแบบเด ยวก บการกรอก ว นเก ด * ว นท เกษ ยณอาย ราชการ โปรแกรมจะคานวนให จากการระบ ค าว นท เก ด หน วยงานต นส งก ด * หน วยงานต นส งก ด เล อกรายช อโรงเร ยนท ส งก ด ป จจ บ นปฏ บ ต หน าท * หน วยงาน ให เล อกหน วยงานปฏ บ ต เป นรายช อโรงเร ยนท ส งก ด * ตาแหน ง เล อกตาแหน งของบ คลากร จาก List รายการ เลขท ตาแหน ง ระบ เลขท ตาแหน ง * เง นเด อน ต องระบ เง นเด อนของบ คลากร เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ ระบ เง นประจาตาแหน ง/ว ทยะฐานะ เง นค าตอบแทน ระบ เง นค าตอบแทนของบ คลากร 4 หมายเหต ข อควรระว งในการกรอกข อม ลบ คลากร ในการเล อก เป นช อโรงเร ยนท ส งก ดท ง 2 ช อง และให เล อก 5. เม อกรอกข อม ลบ คลเร ยบร อยแล วให คล กป ม เพ อออกจากโปรแกรมระบบจะถามย นย น ว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก 6. ให เข าปปในส วนของการบร หารจ ดการผ ใช งานของหน วยงานท เมน User Account เพ อลงทะเบ ยน ผ ใช งาน ท าการก าหนด Username, Password และ ก าหนดข อม ลพ นฐานต างๆของผ ใช งาน เพ อบร การจ ดการข อม ลผ ใช งาน ซ งประกอบปปด วย เพ มผ ใช แก ปขข อม ลผ ใช Disable/Enable ผ ใช 7. ลงทะเบ ยนผ ใช งานเป น โดยการก าหนดรห สผ ใช และรห สผ าน ให ก บผ ใช ใหม เพ อให สามารถเข า ใช งาน Portal ปด ให เล อก ช อ และทาการเล อกเจ าหน าท ท ลงทะเบ ยน user profile ปว 5 8. เม อเล อกช อเพ อลงทะเบ ยนแล ว ระบบจะแสดงข อม ลส วนต ว ข อม ลสมาช กท ระบ รห สผ ใช และ รห สผ าน และในส วนของบทบาทผ ใช งาน E-Office ให เล อกเป นผ ใช งานท วไป ด งร ป จากน นคล กป ม บ นท กเพ อลงทะเบ ยน 9. คล กลงทะเบ ยนผ ใช งาน 10. หากบ คลากรท ลงทะเบ ยนเป นผ อ านวยการโรงเร ยนให เล อก บทบาทบร หาร เป นผ อ านวยการส าน ก เพ อให การกาหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชาในส วนของ Organize Structure ให ถ กต องต อปป 6 การจ ดการบทบาท/หน าท พ เศษ สารบรรณกลาง ของโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login เข าระบบด วย ผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน จากน นให เข าปปท เมน Organize Structure 2. ระบบจะเข าส หน ากาหนดโครงสร างสายบ งค บบ ญชา ให คล กท สามเหล ยมเล ก จะแสดงโครงสร าง สายบ งค บบ ญชาของโรงเร ยนด งภาพ 3. ให คล กท ป ม เพ อจ ดการเจ าหน าท ของโรงเร ยนให ม บทบาทเป น สารบรรณกลางของโรงเร ยน 7 4. ระบบจะเข ามาท หน ากาหนดโครงสร างสายบ งค บบ งชา ให คล กท เพ อค นหาเจ าหน าท 5. จากต วอย างเล อกนางนกเล ก ทร พย เจร ญ เม อเล อกแล ว คล ก ตกลงตามภาพ 6. เล อกบทบาทให ก บเจ าหน าท เป น สารบรรณกลาง แล วคล กป ม บ นท ก ด งภาพ 7. เม อเจ าหน าท ในบทบาทสารบรรณกลาง Login เข ามาใช งานในระบบ หากม รายการท รอ ดาเน นการจะแสดงพร อมระบ บทบาท สารบรรณกลางปว ด วย ด งภาพ 8. หากต องการยกเล กหร อเปล ยนปลงเจ าหน าท ในบทบาทสารบรรณกลางให เข าปปดาเน นการตาม ข นตอนในข อ 1-5 จากน น ให เอา Checkbox ในช องสารบรรณกลางออกแล วกดบ นท ก 8 9 การกาหนดเลขหน งส อส งของโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login เข าระบบด วยผ ใช ท เป น Admin ระด บโรงเร ยน 2. คล กเล อก เมน บร การข อม ลพ นฐานงานสารบรรณ ตามลาด บภาพด านล าง 3. แล วคล กท ตารางรห สร ปแบบหน งส อ 4. หากย งปม ม การกาหนดรห สร ปแบบหน งส อ ระบบจะแจ งว าปม พบข อม ล ให คล กป ม OK 5. ระบบจะเข ามาท หน าตารางรห สร ปแบบหน งส อ 6. ให คล กท เพ อเพ มเลขประจ าต วส วนราชการ จะม Popup ข นมาให พ มพ เลขหน งส อของ หน วยงาน เช น ท ศธ / และระบ ว น ก าหนดว นเร มต น และว นส นส ด เสร จแล วท าการ บ นท ก ตามข นตอนด งต งอย างด านล าง ระบบจะทาการบ นท กเลขประจาต วส วนราชการ เม อเร ยบร อยแล วให คล กท ระบบ จะถามย นย นว าต องการออกจากโปรแกรมหร อปม ให คล ก OK ระบบจะกล บมาหน าแรก 11 การใช งานโปรแกรมสร างหน งส อ สาหร บโรงเร ยน ว ตถ ประสงค เป นโปรแกรมส าหร บสร างหน งส อของหน วยงาน เพ อท าการออกเลขของหน วยงานหร อออกเลข ของหน วยงานสารบรรณกลางและทาการส งปปย งหน วยงานท เก ยวข องต อปป การสร างหน งส อ 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต แล ว Login ด วย User ในบทบาทเจ าหน าท เพ อต งเร องเสนอต อผ บ งค บบ ญชา 2. คล กเล อกโปรแกรมบ นท กต งเร อง ตามลาด บภาพด านล าง 12 3. แสดงหน าจอ บ นท กต งเร อง ด งภาพ รายละเอ ยดการบ นท กด งน เลขท หน งส อ โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ ลงว นท โปรแกรมแสดงโดยอ ตโนม ต เม อทาการออกเลขท หน งส อ *ประเภทของหน งส อ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการประเภทของหน งส อ *ช นความเร ว คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความเร ว *ช นความล บ คล กป ม เพ อเล อกจาก list รายการช นความล บ *เร อง ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๒๐๐๐ ต วอ กษร - *เร ยน เสนอผ บ งค บบ ญชา คล กป ม เพ อเล อกจากรายการ *จาก โปรแกรมแสดงช อผ ต งเร องตามข อม ลผ ใช งาน สาระสาค ญ ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐๐ ต วอ กษร หมายเหต ป อนเร องเป นต วอ กษรความยาวปม เก น ๑๐๐ ต วอ กษร ใน Tab หน งส อนาส ง แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ - คล กป ม เพ อแสดงหน าจอสแกนเอกสาร ด งภาพ(เคร องท ใช งานโปรแกรมน ต องต ออย ก บ เคร อง Scanner และ ต ดต งโปรแกรม ScanPicCompActiveX exe ก อนการใช งาน) 13 4. คล กป ม เพ อแสดงหน าจอแนบปฟล เอกสาร คล ก เร ยกด เล อกปฟล ท ต องการแนบ แล วคล ก ตกลง เม อเล อกปฟล เร ยบร อยแล วให กด ตกลง ตารางปฟล หน งส อนาส งจะแสดงเอกสารท แนบเร ยบร อยแล ว 5. ช อง จ งเร ยนมาเพ อโปรด จะแสดงรายละเอ ยดของหน งส อเหม อนก บการท าบ นท กเสนอด วยเอกสาร แบบเด ม ยกต วอย างเช น จ งเร ยนมาเพ อทราบ และเห นควรแจ งโรงเร ยน ให เล อกตามภาพด านล างน เม อคล กท จะม ป อบอ บให เล อก ค าส ง: ลงนามถ ง คล กท Tab หน วยงานท ต องการส งหน งส อ แล วคล ก ตกลง 7. เม อเล อกหน วยงานท ต องการส งเร ยบร อยแล ว ในช อง *เสนอผ บร หาร ให เล อก เพ อเสนอ ผ อ านวยการโรงเร ยน คล ก ตกลง จากน นระบบจะให ท าการย นย นอ กคร ง ให เล อก OK และระบบ จะแจ งเลขท หน งส อส งภายใน เร องจะถ กเสนอปปย งผ อานวยการโรงเร ยนต อปป 15 การร บหน งส อ ของโรงร ยน-เข าระบบ ในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1. เข าใช งานระบบท เว บปซต คล กท เมน เข าระบบ แล ว Login ด วย User ในบทบาทสารบรรณกลางโรงเร ยน 2. ใส รห สผ ใช และรห สผ าน คล กลงช อเข าใช ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks