ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร. อ.ดร.อภ ษฎาข ศร เคร อดง อาจารย ประจาหล กส ตรบ ณฑ ตศ กษา คณะส งคมศาสตร มจร โทร - PDF

Description
ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร อ.ดร.อภ ษฎาข ศร เคร อดง อาจารย ประจาหล กส ตรบ ณฑ ตศ กษา คณะส งคมศาสตร มจร โทร เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ ไอท เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ ไอท

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pets & Animals

Publish on:

Views: 20 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความร เบ องต นเก ยวก บคอมพ วเตอร อ.ดร.อภ ษฎาข ศร เคร อดง อาจารย ประจาหล กส ตรบ ณฑ ตศ กษา คณะส งคมศาสตร มจร โทร เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ ไอท เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ ไอท (IT ย อจาก Information Technology) หมายถ ง เทคโนโลย ส าหร บการประมวลผลสารสนเทศ ซ งครอบคล มถ งการร บ-ส ง การแปลง การ จ ดเก บ การประมวลผล และการค นค นสารสนเทศ ในการประย กต การบร การ และพ นฐาน ทางเทคโนโลย สามารถแบ งกล มย อยเป น 3 กล ม ได แก คอมพ วเตอร, การส อสาร และ ข อม ลแบบม ลต ม เด ย ซ งในแต ละกล มน ย งแบ งเป นกล มย อยๆ ได อ กมากมาย องค ประกอบ ท ง 3 ส วนน ย งต องอาศ ยการทางานร วมก น ยกต วอย างเช น เคร องเซ ร ฟเวอร คอมพ วเตอร (คอมพ วเตอร ) เป นองค ประกอบสาค ญของระบบเคร อข าย (การส อสาร) โดยม การส งข อม ล ต างๆ ไปย งเคร องล ก (ข อม ลแบบม ลต ม เด ย) ในบางคร งจะม การใช ช อว า เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (Information and Communications Technology ย อว า ICT) 2 การประมวลผลสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing) โดยท วไปแล ว หมายถ ง การกระทาใด ๆ ก ตามท ทาให สารสนเทศเปล ยนไป และสามารถ ส งเกตการเปล ยนแปลงได โดยผ ส งเกต (Observer) กล าวค อ เป นกระบวนการ และหร อว ธ การ ท ทาให ข อม ลข าวสารความร ใดก ตาม แปลร ปไปเป นข อม ลชน ด ใหม ท ให ความหมายหร อคงร ปแบบเด มเอาไว เช น การเจร ญเต บโตของต นไม ได ถ กส งเกตการณ และบ นท กไว เป นไฟล คอมพ วเตอร แบบตารางเพ อจ ดเก บ ข อม ลทางสถ ต ของการเจร ญเต บโตของต นไม และนาข อม ลน นเปล ยนไปเป น กราฟแสดงให เห นถ งอ ตราการเจร ญเต บโต 3 การประมวลผลสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ย งหมายถ งการประมวลผลข อม ลสารสนเทศท ถ ก จ ดเก บไว ในร ปของไฟล ในคอมพ วเตอร ได ถ กอ านข นมาจากท จ ดเก บ (Storage) เพ อเอาไป ประมวลผ านหน วยประมวลผล (Processor) เพ อให ได ผลล พธ ออกมาและแสดงผลออกมา ในหน วยแสดงผลทางหน าจอหร อทางพร นเตอร เพ อให ผ ใช ได ร บข อม ลท ต องการได อย าง ถ กต อง นอกจากน น การประมวลผลสารสนเทศ ย งม ความหมายในเช งจ ตว ทยาว าด วย เร องกระบวนการร บร ซ งเก ยวก บการศ กษาเพ อให เข าใจว ธ การค ดของมน ษย 4 ชน ดของคอมพ วเตอร คอมพ วเตอร (Computer น ยมอ านในภาษาไทยว า คอม-พ ว-เต อ) ค อ เคร องม อหร ออ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ม ความสามารถในการคานวณ อ ตโนม ต ตามคาส ง ส วนท ใช ประมวลผลเร ยกว าหน วยประมวลผล ช ด ของคาส งท ระบ ข นตอนการคานวณเร ยกว าโปรแกรมคอมพ วเตอร ผลล พธ ท ได ออกมาน นอาจเป นได ท ง ต วเลข ข อความ ร ปภาพ เส ยง หร อ อย ในร ปอ น ๆ อ กมากมาย คอมพ วเตอร แบ งได เป น 4 ชน ด ค อ 1. ซ เปอร คอมพ วเตอร 2. เมนเฟรมคอมพ วเตอร 3. ม น คอมพ วเตอร และ 4. ไมโครคอมพ วเตอร 5 1. ซ เปอร คอมพ วเตอร ซ เปอร คอมพ วเตอร (Supercomputer) เป นคอมพ วเตอร ท ม ความสามารถส งท ส ดใน กล มม ขนาดใหญ ซ เปอร คอมพ วเตอร สามารถประมวลผลข อม ลในปร มาณมากรวมถ งการ ประมวลผลงานท ม ร ปแบบอ นซ บซ อน ม ความรวดเร วในการคานวณได มากกว าหน งล าน ล านต อว นาท (1 Trillion calculations per second) ภายในซ เปอร คอมพ วเตอร สามารถรองร บ โปรเซสเซอร ได มากกว า 100 ต ว หน ายว ดความเร วของคอมพ วเตอร น ค อ หน วยก กะฟลอบ (Gigaflop) ซ เปอร คอมพ วเตอร เป นเคร องคอมพ วเตอร ท เหมาะก บงานคานวณท ต องม การ คานวณต วเลขจานวนหลายล านต วภายในเวลาอ นรวดเร ว เช น งานพยากรณ อากาศ ท ต องนา ข อม ลต าง ๆ เก ยวก บอากาศท งระด บภาคพ นด น และระด บช นบรรยากาศเพ อด การ เคล อนไหวและการเปล ยนแปลงของอากาศ งานน จาเป นต องใช เคร องคอมพ วเตอร ท ม สมรรถนะส งมาก 6 1. ซ เปอร คอมพ วเตอร นอกจากน ม งานอ กเป นจานวนมากท ต องใช ซ เปอร คอมพ วเตอร (Super Computer) ซ งม ความเร วส ง เช น งานการว จ ยน วเคล ยร งานควบค มทางอวกาศ งานประมวลผลภาพทาง การแพทย ด านการทหาร ว ศวกรรมเคม ภ ณฑ ป โตรเล ยม เช น การสร างโมเดลท สามารถ ประมวลผลด านความซ บซ อนส งในการจ าลองการประมวลผลต างๆ รวมท วใช ว จ ย พ นธ กรรมในมน ษย หร อโครงสร างด เอ นเอ ซ งม มากกว า 80,000 ถ ง 100,000 ย นในร างกาย ของมน ษย งานด านว ทยาศาสตร โดยเฉพาะทางด านเคม เภส ชว ทยา และงานด านว ศวกรรม การออกแบบ และเน องจากราคาของซ เปอร คอมพ วเตอร (Super Computer) ส งมาก จ งม กม การใช งานเฉพาะด านเท าน น หน วยงานท ม กาล งความสามารถในการนาไปใช เพ องานว จ ย ก ค อหน วยงานขององค การร ฐบาล ธ รก จท ม ขนาดใหญ มากและมหาว ทยาล ย 7 ไอบ เอ ม โรดร นเนอร ไอบ เอ ม โรดร นเนอร - ซ เปอร คอมพ วเตอร ท เร วท ส ดในโลกผล ตโดย ไอบ เอ ม และสถาบ นว จ ยแห งชาต ลอสอะลาโมส (2551) 8 2. เมนเฟรมคอมพ วเตอร เมนเฟรมคอมพ วเตอร (Mainframe Computer) ค อคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ท ใช ในองค กรเพ อ ประมวลผลข อม ลจานวนมาก เมนเฟรมคอมพ วเตอร สามารถให บร การผ ใช จานวนหลายร อยคนพร อม ๆ ก น ฉะน น จ งสามารถใช โปรแกรมจานวนน บร อยแบบในเวลาเด ยวก นได โดยเฉพาะถ าต อเคร องเข า เคร อข ายคอมพ วเตอร ผ ใช สามารถใช ได จากท วโลก ป จจ บ น องค กรใหญ ๆ เช น ธนาคาร จะใช คอมพ วเตอร ประเภทน ในการทาบ ญช ล กค า หร อการให บร การจากเคร องฝากและถอนเง นแบบอ ตโนม ต (automatic teller machine), ส ามะโนประชากร, สถ ต ผ บร โภค, การบร หารทร พยากรขององค กร 9 3. ม น คอมพ วเตอร ม น คอมพ วเตอร (Minicomputer) ค อ เมนเฟรมคอมพ วเตอร ขนาดเล ก ซ ง สามารถบร การผ ใช งานได หลายคนพร อม ๆ ก น แต จะไม ม สมรรถภาพเพ ยงพอท จะบร การ ผ ใช ในจานวนท เท ยบเท าเมนเฟรมคอมพ วเตอร ได จ งทาให ม น คอมพ วเตอร เหมาะสาหร บ องค กรขนาดกลาง หร อสาหร บแผนกหน งหร อสาขาหน งขององค กรขนาดใหญ เท าน น 10 4. ไมโครคอมพ วเตอร ไมโครคอมพ วเตอร (microcomputer) หร อ พ ซ (personal computer หร อ PC ) ไมโครคอมพ วเตอร ค อ คอมพ วเตอร ขนาดเล กแบบขนาดต งโต ะ (desktop computer) หร อ ขนาดเล กกว าน น อาท เช น ขนาดสม ดบ นท ก (notebook computer) และขนาดฝ าม อ (palmtop computer) ไมโครคอมพ วเตอร ได เร มม ข นในป พ.ศ ถ งแม ว าในระยะหล ง เคร องชน ดน จะม ประส ทธ ภาพท ส ง แต เน องจากม ราคาไม แพงและม ขนาดกะท ดร ด ไมโครคอมพ วเตอร จ งย งเหมาะสาหร บใช ส วนต ว 11 4. ไมโครคอมพ วเตอร ไมโครคอมพ วเตอร ได ถ กออกแบบส าหร บใช ท บ าน โรงเร ยน และส าน กงาน สาหร บท บ าน เราสามารถใช ไมโครคอมพ วเตอร ในการทางบประมาณรายร บรายจ ายของ ครอบคร วช วยท าการบ านของล กๆ การค นคว าข อม ลและข าวสาร การส อสารแบบ อ เล กทรอน กส (electronic mail หร อ E - mail) หร อโทรศ พท ทางอ นเทอร เน ต (internet phone) ในการต ดต อท งในและนอกประเทศ หร อแม กระท งทางบ นเท ง เช น การเล นเกมบน เคร องไมโครคอมพ วเตอร สาหร บท โรงเร ยน เราสามารถใช ไมโครคอมพ วเตอร ในการช วย สอนน กเร ยนในการค นคว าข อม ลจากท วโลกส าหร บท ส าน กงาน เราสามารถใช ไมโครคอมพ วเตอร ในการช วยพ มพ จดหมายและข อม ลอ นๆ เก บและค นข อม ล ว เคราะห และทานายยอดซ อขายล วงหน า 12 4. ไมโครคอมพ วเตอร ไมโครคอมพ วเตอร (Microcomputer) สามารถแบ งออกได 4 ชน ด 4.1 เดสก ท อปคอมพ วเตอร (desktop computer) เป นคอมพ วเตอร แบบ ต งโต ะท ใช ในสำน กงำนหร อตำมบ ำนท วไป น ยมใช สำหร บกำร ประมวลผล ต วเคร องและจอภำพสำมำรถจ ดวำงเพ อทำงำนบนโต ะได อย ำงสบำย ป จจ บ นม กำรผล ตท เน นควำมสวยงำมและรำคำถ ก 4.2 โน ตบ กคอมพ วเตอร (notebook computer) หร อ แล ปท อป คอมพ วเตอร (laptop computer) คอมพ วเตอร โน ตบ คม ค ณสมบ ต ท ใกล เค ยงก บพ ซ แต จะม ขนำดเล กและบำงลง ม น ำหน กเบำสำมำรถ พกพำได สะดวกมำกย งข น และข อแตกต ำงอ กประกำรหน งค อ โน ตบ ก จะม แบตเตอร ไว ส ำหร บกำรท ำงำนด วย ท ส ำค ญรำคำถ กลงกว ำ เม อก อนมำก แต ย งถ อว ำม รำคำแพงกว ำพ ซ ธรรมดำ 13 4. ไมโครคอมพ วเตอร 4.3 แท บเล ตพ ซ (taplet PC) เป นเคร องคอมพ วเตอร ท ผ ใช สำมำรถป อน ข อม ลเข ำไปได โดยกำรเข ยนบนจอภำพเหม อนก บกำรเข ยนข อควำมลง ไปในสม ดโน ต และเคร องสำมำรถท จะแปลงข อม ลต ำงๆ เหล ำน นเก บไว ได และบำงเคร องย งสำมำรถพล กหน ำจอได 2 แบบ ค อ เหม อนก บกำร ใช งำนแบบโน ตบ ก หร อเหม อนก บกระดำนรองเข ยนก ได 4.4 ปาล มคอมพ วเตอร (palm computer) เป นคอมพ วเตอร ม อถ อ (handheld computer) ในระบบประกอบด วยปากกา การร จาลายม อ แต เด มน นเน นเพ อกำรใช งำนส ำหร บเป นเคร องบ นท กช วยจ ำต ำงๆ (organizer) เช น กำรน ดหมำย ปฏ ท น สม ดโทรศ พท แต ป จจ บ นได พ ฒนำ ให ม ข ดควำมสำมำรถต ำงๆ เพ มมำกข น โดยจะใช ระบบปฏ บ ต กำรท เป น ของต วเองเร ยกว ำ Palm OS คอมพ วเตอร ประเภทน ท น ยมใช ก นอย าง แพร หลายค อ พ ด เอ (Personal Digital Assistant : PDA) 14 องค ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information System หร อ IS) เป นระบบพ นฐานของการ ทางานต างๆ ในร ปแบบของการเก บ (input) การจ ดการ (processing) เผยแพร (output) และ ม ส วนเก บข อม ล (storage) องค ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด วย บ คลากร, กระบวนการ, ซอฟต แวร, ฮาร ดแวร, ข อม ล, เคร อข าย 15 องค ประกอบของระบบสารสนเทศ 1. บ คลากร (People) เป นองค ประกอบท ส าค ญท ส ดของระบบ สารสนเทศ เพราะการใช เคร องคอมพ วเตอร ทางานต างๆ น นจะต องม การ จ ดเตร ยมเปล ยนระบบ จ ดเตร ยมโปรแกรมดาเน นการต างๆ หลายอย าง ซ งไม สามารถทาด วยต วเองได ถ าหากไม ใช ผ ท ร เร องคอมพ วเตอร มากน ก ด งน นเรา จ งถ อว าบ คลากร เป นส วนประกอบท สาค ญของระบบสารสนเทศด วย 16 1. บ คลากร (People) ต วอย างอาช พท เก ยวข องก บเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ผ บร หารเคร อข าย (Network Administrator) พ ฒนาและบาร งร กษาเคร อข ายคอมพ วเตอร 2. ผ บร หารฐานข อม ล (Database Administrator) ใช โปรแกรมจ ดการฐานข อม ลในการ ต ดส นใจว าจะจ ดการก บข อม ลอย างไรจ งจะม ประส ทธ ภาพมากท ส ด 3. ผ จ ดการระบบ (System Manager) ผ วางนโยบายการใช คอมพ วเตอร ให เป นไปตาม เป าหมายของหน วยงาน 4. น กว เคราะห ระบบ (System Analyst) วางแผน ออกแบบ และบาร งร กษาระบบ สารสนเทศ 5. เว บมาสเตอร (Webmaster) พ ฒนาและบาร งร กษาเว บไซต ให ท นสม ยอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks