รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. - PDF

Description
รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 2 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ประจาป งบประมาณ 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 3 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร ก ค บทท 1 บทนา ความเป นมาในการตรวจสอบ 1 ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ 2 ขอบเขตและว ธ การตรวจสอบ 2 ขอบเขตการตรวจสอบ 2 ว ธ การตรวจสอบ 2 ระยะเวลาการตรวจสอบ 3 บทท 2 ข อม ลพ นฐานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ด ของการศ กษาข นพ นฐาน 4 บทท 3 ผลการตรวจสอบและข อเสนอแนะ 25 ประเด นการตรวจสอบท 1 การดาเน นงานการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานเป นไปตามแนวทางท สาน กงาน กศน. กาหนด 25 ประเด นการตรวจสอบท 2 การดาเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 34 ภาคผนวก 37 หน า 4 บทสร ปสาหร บผ บร หาร โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ม ว ตถ ประสงค เพ อยกระด บการศ กษาประชาชนท อย นอกระบบให จบการศ กษาในระด บม ธยมศ กษาตอนปลายอย างม ค ณภาพ และพ ฒนาระบบการประเม นเท ยบระด บการศ กษาท ม ความโปร งใส ย ต ธรรม ตรวจสอบได สามารถตอบสนองความต องการของกล มเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ ผลการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน สร ปได ด งน 1. การด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน ไม เป นไปตามแนวทางท ส าน กงาน กศน. ก าหนด ในเร องด งต อไปน ในป งบประมาณ 2557 สถานศ กษาท เป นหน วยเท ยบระด บส วนใหญ ม ผ สม ครไม ครบตามเกณฑ ท ส าน กงาน กศน. ก าหนดและบางแห งผ สม คร ครบเพราะคร กศน. ต าบล ออกเง นค าสม ครให ก อน นอกจากน ย งพบว าผ เข าเท ยบระด บบางคนมาสม คร เพราะการเช ญชวนของเจ าหน าท กศน. โดยไม ได ศ กษารายละเอ ยดของการเท ยบระด บการศ กษาว า ม ข นตอนอย างไร บางคนไม ทราบว าหากสอบไม ผ านท กรายว ชาแล วสามารถเก บสะสมผลการประเม นไว ได 5 ป ไม ม การแต งต งคณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกคร ท ปร กษาแต คร กศน. ต าบล เป นผ ไปประชาส มพ นธ เช ญชวนจากเคร อข าย กศน. หร อประกาศร บสม ครและผ บร หารส มภาษณ เพ อค ดเล อกและออกค าส งแต งต ง แต บางแห งแต งต งบ คลากรส งก ด กศน. เป นคร ท ปร กษารวมท งส าน กงาน กศน. จ งหว ดส วนใหญ จ ดการ น เทศ ก าก บ ต ดตาม ด แลและตรวจสอบการด าเน นงานเท ยบระด บเฉพาะช วงสอบ โดยผ บร หารร วมก บ ศ กษาน เทศก หร อเจ าของงานแต ไม ม การรายงานเป นลายล กษณ อ กษร ท าให ไม ทราบว าผลการด าเน นงาน สามารถตอบสนองต อว ตถ ประสงค และเก ดประส ทธ ผลหร อไม 2. การด าเน นงานโครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน อาจไม เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลเท าท ควร เร มต งแต ส าน กงาน กศน. ก าหนดสถานศ กษาให ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาไม ครบท กแห งท วประเทศ ท าให ประชาชนท ไม อย ในเขตให บร การ พลาดโอกาสในการเข าถ งการเร ยนร ในภ ม ล าเนาของตน เพราะหากประสงค จะศ กษาต อก จะเก ดความ ไม สะดวกและเส ยค าใช จ ายส งในการเด นทางมาพบคร ท ปร กษาและการเข าสอบ การร บสม ครกล มเป าหมาย ต ากว าท ก าหนดไว กอปรก บส ดส วนของจ านวนผ ผ านการประเม นต อจ านวนผ เข าร บการประเม นเฉล ยอย ในเกณฑ ต าค อร อยละ ซ งอาจส งผลต อความเช อม นของประชาชนในการเท ยบระด บการศ กษาว าจะ จบได จร งภายใน 8 เด อน และอาจรวมถ งจ านวนผ สม ครท จะลดลงในป การศ กษาถ ดไป ความร พ นฐานของ ผ เร ยนแตกต างก น บางคนจบเพ ยงช นประถมศ กษาป ท 6 อาจต องใช เวลาศ กษาเร ยนร มากกว า 8 เด อน รวมท งหล กส ตรไม เหมาะสมก บผ เร ยนท ส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรมแต โครงสร างหล กส ตรท ง 9 รายว ชา เช น การใช คอมพ วเตอร การบร หารธ รก จ SMEs การสนทนาภาษาอ งกฤษหร อภาษาจ นเป นต น ซ ง เหมาะสาหร บกล มเป าหมายท อย ในภาคอ ตสาหกรรม ตลอดจนไม ได ม การกาก บ ต ดตามผลผ เข าเท ยบระด บ ท ผ านการประเม นเท ยบระด บการศ กษาว าได น าความร ไปพ ฒนาอาช พและการด ารงช ว ตประจ าว นหร อไม อย างไร และไม ได ก าหนดเกณฑ ในการต ดตามผ เข าเท ยบระด บท ผ านการประเม นฯ ท สามารถประกอบ ก จการของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ส วนใหญ ม เพ ยงรายงานผลจ านวนผ สม ครและผ ผ านการเท ยบ ระด บเท าน น ซ งเป นเพ ยงเช งปร มาณท าให ไม ทราบว าผ เข าเท ยบระด บท ผ านการประเม นได น าความร ท ได ร บไปพ ฒนาอาช พและการด ารงช ว ตประจ าว น จ านวนก คน อ นจะส งผลต อการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท กาหนดไว สาเหต /ผลกระทบ 1. การท ส าน กงาน กศน. ก าหนดสถานศ กษา (กศน.อ าเภอ/เขต) ให ท าหน าท เท ยบระด บ การศ กษาไม ครบท กแห งท วประเทศ ทาให ประชาชนท เป นกล มเป าหมายขาดโอกาสในการเข าถ งการเร ยนร ในภ ม ลาเนาของตน และไม ได ร บประโยชน จากการดาเน นงานตามโครงการอย างแท จร ง 2. การท สถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาข นพ นฐาน ร บสม ครกล มเป าหมาย ไม เป นไปตามท ส าน กงาน กศน. ก าหนด ท าให งบประมาณท จ ดสรรไว ในส วนท เป นค าใช จ ายในการบร หาร จ ดการด าเน นงานการเท ยบระด บฯ ในภาพรวมไม เป นไปตามว ตถ ประสงค ส งผลต อประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลของโครงการอ นเป นนโยบายตามข อเสนอของร ฐบาลเพ อเสร มสร างสมรรถภาพความสามารถ ของผ ขาดโอกาสทางการศ กษา 3. การก าหนดหล กส ตรท ไม เหมาะสมส าหร บบ คคลท กสาขาอาช พและไม ได ร บค าอธ บาย จากเจ าหน าท ของ กศน. ถ งรายละเอ ยดโครงสร างหล กส ตร ซ งผ เร ยนส วนใหญ ม อาช พเกษตรกรรม รวมถ งพ นฐานความร บางคนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ส งผลให ม ผ ผ านการประเม นเป นจ านวนน อย เม อเท ยบก บผ สม คร 4. การท ไม ได รายงานความก าวหน า ป ญหา อ ปสรรค ในการด าเน นงานอย างเป นทางการ ต งแต ระด บ กศน. อ าเภอ, ส าน กงาน กศน. จ งหว ด และส าน กงาน กศน. ท าให ไม ทราบป ญหา อ ปสรรค ท เก ดข นเพ อท จะได แก ไขป ญหาได อย างท นท วงท ซ งอาจส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของ โครงการ ทาให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายท สาน กงาน กศน. กาหนดไว ข อเสนอแนะ สาน กงาน กศน. 1. ก าหนดสถานศ กษา (กศน.อ าเภอ/เขต) ให ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษาและสนาม สอบให ครบท กแห งท วประเทศเพ อให ประชาชนในพ นท ท เป นกล มเป าหมายได ม โอกาสเข าถ งการเร ยนร ตาม ภ ม ลาเนาของตน ซ งจะเป นการประหย ดค าใช จ ายและเวลาในการเด นทางของผ เข าเท ยบระด บ 2. ปร บปร งโครงสร างหล กส ตร เน อหาว ชาให ย ดหย น เหมาะสมก บกล มเป าหมาย เช น ม ว ชาให เล อกสาหร บกล มเป าหมายท เป นภาคเกษตรกรรมก บภาคอ ตสาหกรรม ซ งควรม ความแตกต างก น 3. ควรก าหนดหน วยงานผ ร บผ ดชอบเพ อท าหน าท ประสานข อม ล ต ดตาม ประเม นผล โครงการ และรายงานผลการด าเน นงานตามล าด บข น เพ อให ทราบถ งป ญหา อ ปสรรค และหาแนว 5 ข ทางแก ไขได อย างเหมาะสมพร อมท งก าหนดให สถานศ กษารายงานผลการด าเน นงานเป นระยะเพ อให ทราบ ความก าวหน าตลอดจนป ญหา อ ปสรรคในการดาเน นงานและสามารถแก ไขป ญหาได ท น 4. ควรก าหนดให ม การจ ดการศ กษาเท ยบระด บในหลายร ปแบบ เช น จ ดให ม การเท ยบ ระด บการศ กษาแยกตามระด บช นท งระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย รวมท งการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน เพ อเป นทางเล อกให ก บประชาชน ท ม ศ กยภาพในการเร ยนร ท แตกต างก น สาน กงาน กศน. จ งหว ดและกศน. อาเภอ 1. จ ดให ม การน เทศต ดตามผลการด าเน นงานร วมก นระหว างส าน กงาน กศน.จ งหว ด และ กศน. อ าเภอ เพ อให ทราบความก าวหน าตลอดจนป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงานและสามารถแก ไข ป ญหาได ท น 2. สาน กงาน กศน. จ งหว ดและ กศน. อาเภอ ควรแสวงหาความร วมม อจากภาค เคร อข าย ในเร องต าง ๆ เช น การประชาส มพ นธ ร บสม ครผ านส อท องถ น เช ญร วมเป นว ทยากรให ความร แก ผ เข าเท ยบ ระด บรวมท งเป นคณะกรรมการประเม นโดยค ดเล อกจากผ ม ความร ความสามารถและประสบการณ ท เก ยวข องก บสาขาว ชาท จะประเม น 3. ท าความเข าใจก บประชาชนถ งข นตอนและว ธ การประเม นเท ยบระด บอย างช ดเจน ให ค าแนะน า ก าก บ ต ดตามอย างต อเน อง เพ อให ประชาชนเก ดความม นใจและต ดส นใจในการเท ยบระด บ การศ กษาว าจะจบได จร งภายใน 8 เด อน 4. จ ดประช มคร ท ปร กษา คร กศน. ตาบล บ คลากรผ ท เก ยวข อง เพ อช แจงการด าเน นงาน ประเม นเท ยบระด บ ข นตอน บทบาทหน าท กระบวนการต าง ๆ และแผนการเร ยนร การเท ยบระด บ การศ กษา เพ อสน บสน นการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพย งข น ค บทท 1 บทนา ความเป นมาในการตรวจสอบ ป จจ บ นม จ านวนประชากรของประเทศท ขาดโอกาสทางการศ กษา เพราะเหต ผลหลาย ประการ เช น ป ญหาด านส ขภาพ เศรษฐก จ ส งคม และความไม พร อมของครอบคร ว ท าให ประชากรจ านวน มากขาดโอกาสทางการเร ยนร ซ งผ ขาดโอกาสทางการศ กษาเหล าน เป นประชากรว ยแรงงานท ด อยท กษะ เป นเยาวชนของชาต และประชาชนท ออกจากโรงเร ยนกลางค น หร อจบการศ กษาระด บประถมศ กษา ป ท 4-6 และม ธยมศ กษาป ท 3 แล วไม ได ศ กษาต อในระด บท ส งข น ท าให ม ผลกระทบต อค ณภาพการท างาน แต ในขณะเด ยวก น ผ ขาดโอกาสทางการศ กษาเหล าน ไปท างานเล ยงช พอย ในภาคเกษตร ภาคอ ตสาหกรรม และสาขาบร การ ได ม การเร ยนร จากประสบการณ และจากการท างานจร ง Learning by working (LBW) ซ งได ท งความร และผลผล ตทางเศรษฐก จต อส งคมท เป นธรรม ใช ช ว ตในการท างานเล ยงช พ เล ยงครอบคร ว ใช ว ชาช พเป นพล งในการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks