๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : บร หารมหาว ทยาล ย งาน : บร หารมหาว ทยาล ย - PDF

Description
โครงการ ให ความร ด านว ชาการ และแนะแนวการศ กษาต อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : งานปร ญญาตร /งานประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยรามค

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Study Guides, Notes, & Quizzes

Publish on:

Views: 6 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการ ให ความร ด านว ชาการ และแนะแนวการศ กษาต อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : งานปร ญญาตร /งานประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : บร หารมหาว ทยาล ย งาน : บร หารมหาว ทยาล ย ๔. ก จกรรม : ก จกรรมหล ก ก จกรรมรอง ก จกรรมสน บสน น ก จกรรมบ รณาการ ก จกรรมโครงการ(จ งหว ด) ๕. หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ได เป ดการ เร ยนการสอนระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท และปร ญญาเอก ต งแต ป การศ กษา ๒๕๔๒ น น โดยได จ ด โครงการให ความร ด านว ชาการและแนะแนวการศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษาท ก ๆ ป การศ กษาเพ อให น กเร ยน น กศ กษา ม ความร ด านว ชาการ เช น การเล อกเร ยนต อระด บปร ญญาตร ในสาขาว ชาท ตนเองถน ด แต ละคณะ เร ยนด านใดจบแล วท างานในสายใด และความต องการของตลาดแรงงาน ในท ก ๆ สายอาช พหล งการส าเร จ การศ กษา เป นต น ตลอดจนเป นการประชาส มพ นธ หล กส ตรต าง ๆ ท เป ดการเร ยนการสอนในมหาว ทยาล ย รามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ซ งถ อได ว าเป นกลย ทธ หน งในการต ดส นใจให ผ ท สนใจเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยรามค าแหง โดยเฉพาะอย างย งการต ดส นใจเข าศ กษาในหล กส ตร Pre- Degree ซ งถ อว าเป นหล กส ตรท มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได เป ดโอกาสให ก บผ ท ส าเร จการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาตอนต นได เร ยนแบบสะสมหน วยก ตไว ล วงหน าก อนท จะส าเร จการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอน ปลาย ท งย งเป นการสน บสน นการสร างโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อให เป นไปตาม เป าประสงค ของสาขาว ทยบร การฯ จ งหว ดขอนแก น กอปรก บเป นการสนองนโยบายของมหาว ทยาล ย ท ขยายโอกาสทางการศ กษาจากส วนกลาง ส ส วนภ ม ภาค อ กท งย งเป นการด าเน นงานตาม ปร ชญา/ปณ ธาน ของสาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ท ว า บร การการศ กษา น าพาความร ส ชมชน ม งสร างคนพ ฒนาชาต รวมถ งเป น การการเผยแพร ช อเส ยงมหาว ทยาล ยรามคาแหง อ กทางหน ง ในการน มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น เห นสมควรจ ด โครงการให ความร ด านว ชาการและแนะแนวการศ กษาต อ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๖ เพ อ เป นการให ความร ด านว ชาการ และเป นการประชาส มพ นธ ด งกล าวให ผ ท สนใจได สม ครเข าศ กษาต อ ระด บอ ดมศ กษา ต อเน องท กป ๖. ความส มพ นธ เช อมโยงของโครงการ/ก จกรรม สาขาว ทยบร การฯจ งหว ดขอนแก น พ นธก จ (Mission) : บร การว ชาการและว ชาช พส ช มชนท กระด บ เป าประสงค (Goal) : ผ ร บบร การท กกล มได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ย ทธศาสตร (Strategy) : การสร างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และ ความเป นธรรมทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอด ช ว ต มหาว ทยาล ย พ นธก จ (Mission) : ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา ครอบคล มด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม และการบร หารจ ดการภายในมหาว ทยาล ยเป นท ยอมร บในภ ม ภาคอาเซ ยน เป าประสงค (Goal) : ผ ร บบร การท กกล มได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพและ มาตรฐาน ย ทธศาสตร (Strategy) : การสร างและกระจายโอกาสความเสมอภาคและความ เป นธรรมทางการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต ๗. ว ตถ ประสงค ของโครงการ/ก จกรรม ๑. ให ข อม ลด านว ชาการแก น กเร ยน น กศ กษา บ คคลท วไป ๒. ประชาส มพ นธ หล กส ตรการศ กษาในแต ละคณะ/สาขาว ชาให แก น กเร ยน น กศ กษา บ คคลท วไป ได ร บทราบข าวสารข อม ลการการศ กษาเพ อประกอบการต ดส นใจศ กษาต อโดยเฉพาะหล กส ตรการ เร ยนแบบ Pre-Degree ๘. ระยะเวลาดาเน นการ : ระหว างเด อน มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๙. สถานท ดาเน นโครงการ : ท จ งหว ด ท ต ง/อาเภอ โรงเร ยนเป าหมาย ๑. จ งหว ดขอนแก น อาเภอหนองสองห อง ๑. โรงเร ยนหนองสองห องว ทยา ๒. โรงเร ยนอมตว ทยา อาเภอพล ๓. โรงเร ยนพล ๔. โรงเร ยนเม องพลพ ทยาคม อาเภอชนบท ๕. โรงเร ยนชนบทศ กษา ๖. ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น อาเภอโนนศ ลา ๗. โรงเร ยนโนนศ ลาว ทยาคม อาเภอบ านแฮด ๘. โรงเร ยนบ านแฮดศ กษา อาเภอม ญจาค ร ๙. โรงเร ยนม ญจาศ กษา อาเภอเม อง ๑๐. โรงเร ยนแก นนครว ทยาล ย ๑๑. โรงเร ยนก ลยาณว ตร -๒- ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ๕๖ ก.พ.๕๖ ม.ค. ๕๖ เม.ย. ๕๖ พ.ค. ๕๖ ม.ย. ๕๖ ท จ งหว ด ท ต ง/อาเภอ โรงเร ยนเป าหมาย จ งหว ดขอนแก น อาเภอบ านไผ ๑๒. โรงเร ยนบ านไผ ๑๓. โรงเร ยนบ านไผ พ ทยาคม ๒. จ งหว ดกาฬส นธ อาเภอเม อง ๑๔. โรงเร ยนกาฬส นธ พ ทยาสรรค ๑๕. โรงเร ยนอน ก ลนาร ๑๖. โรงเร ยนเม องกาฬส นธ อาเภอยางตลาด ๑๗. โรงเร ยนลาปาวว ทยาคม ๓. จ งหว ดนครราชส มา อาเภอบ วใหญ ๑๘. โรงเร ยนบ วใหญ ๑๙. โรงเร ยนส ดาว ทยาคาร ๔. จ งหว ดมหาสารคาม อาเภอเม อง ๒๐. โรงเร ยนผด งนาร ๒๑. โรงเร ยนสารคามพ ทยาคม อาเภอก ดร ง ๒๒. โรงเร ยนก ดร งประชาสรรค อาเภอบรบ อ ๒๓. โรงเร ยนบรบ อ ๒๔. โรงเร ยนบรบ อว ทยาคาร อาเภอนาเช อก ๒๕. โรงเร ยนนาเช อกพ ทยาสรรค ๕. จ งหว ดร อยเอ ด อาเภอเม อง ๒๖. โรงเร ยนร อยเอ ดว ทยาล ย ๒๗. โรงเร ยนสตร ศ กษา -๓-๑๐. ว ธ ดาเน นการ : รายการก จกรรม ๑. จ ดทาและขออน ม ต โครงการ ๒. จ ดประช มผ เก ยวข องเพ อวางแผน การดาเน นงาน ๓. ประสานโรงเร ยนกล มเป าหมาย เพ อขอ อน ญาตเข าไปให ความร ด านว ชาการและ แนะแนวฯ ๔. ดาเน นงานตามโครงการ ๕. ประเม นผลการดาเน นโครงการ ๖. สร ป รายงานการดาเน นงานตาม โครงการเพ อไปปร บปร งแก ไข ๑๑. ว ทยากร: - บ คลากร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๑๒. ผ เข าร วมโครงการ: - บ คลากร สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น - น กศ กษาระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น - คณะคร อาจารย น กเร ยน โรงเร ยนต างๆ ท เข าร วมร บฟ งการแนะแนวการศ กษาต อ และ ความร ทางด านว ชาการ ๑๓. ก จกรรมย อยของโครงการ รายละเอ ยดก จกรรมย อย ๑. แจกเอกสารการประชาส มพ นธ หล กส ตรต างๆ ของมหาว ทยาล ย ๒. ให ข อม ลด านการศ กษาต อระด บอ ดมศ กษา ๓. เล นเกมการตอบป ญหาเพ อช งรางว ล ๔. สาระน าร ทางว ชาการท นามาฝาก ระยะเวลา ป งบประมาณ ๒๕๕๖-๔- ๑๔. งบประมาณ : ๑๔.๑ แหล งงบประมาณ : งบคล ง งบรายได งบอ นๆ ๑๔.๒ กองท น : กองท นท วไป กองท นเพ อการศ กษา กองท นว จ ย กองท นบร การว ชาการ กองท นก จการน กศ กษา กองท นพ ฒนาบ คลากร กองท นบร การส ขภาพ กองท นทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม กองท นสารอง รายละเอ ยดงบประมาณ หมวดค าใช จ าย ป งบประมาณ เพ ม-ลด ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ (บาท) งบดาเน นงาน :(ค าตอบแทน,ค าใช สอย,ค าว สด ) - ค าอาหารและน าด มเจ าหน าท (๕ คน x ๔๐บาท x ๒๐ ว น) ๓,๓๙๐.- ๔,๐๐๐.- - ๓๙๐.- - กระดาษ A4 (๑๕ ร ม x ๑๐๐ บาท) ๘,๐๘๐.- ๑,๕๐๐.- - ๖,๕๘๐.- - แผ นโปสเตอร ส ขนาดA๒ (๕๐๐ แผ น x แผ นละ ๑๓ บาท) ๖,๕๐๐.- ๖,๕๐๐ ป ายไวน ลขนาด ๑.๒ x ๓.๒ เมตร (๖ ผ น x ผ นละ ๕๐๐ บาท) ๔,๘๐๐.- ๓,๐๐๐.- - ๑,๘๐๐.- รวมเป นเง นท งส น (หน งหม นห าพ นบาทถ วน) ๒๕,๘๗๐.- ๑๕,๐๐๐.- ลด ๑๐,๘๗๐ หมายเหต : ขอถ วเฉล ยท กรายการ ยกเว นค าอาหาร ตามท จ ายจร ง ๑๕. การต ดตามและประเม นผล : ๑๕.๑ เปร ยบเท ยบจานวนน กศ กษาท สม ครและลงทะเบ ยนเร ยนในภาค ๑/๒๕๕๕ ก บภาค ๑/๒๕๕๖ รวมท กคณะเพ มข นไม น อยกว าร อยละ ๕ ๑๕.๒ ประเม นผลโดยใช แบบสอบถามว ดความพ งพอใจจากผ ท ร บฟ งการแนะแนว ๑๕.๒ นาผลท ได จากการประเม นในแต ละคร งไปปร บปร งแก ไขในการออกแนะแนวคร งต อไป และในการจ ดโครงการคร งต อไป ๑๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ : หน วยงานปร ญญาตร และหน วยงานประชาส มพ นธ : สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๑๗. ผลผล ต/ผลล พธ ของโครงการ/ก จกรรม ผลผล ต/ผลล พธ ต วช ว ด ค าเป าหมาย ระยะเวลา ป งบประมาณ ๑,๐๐๐ คน ๒๕๕๖ ผลผล ต ๑. จานวนเจ าหน าท น กศ กษา คร อาจารย และน กเร ยน ท เข า ร วมโครงการ ๒. ความพ งพอใจของเจ าหน าท น กศ กษา คร อาจารย น กเร ยน จากการเข าร วมโครงการ ผลล พธ ๑. ผ เข าศ กษาต อใน มหาว ทยาล ยรามคาแหง ๒. น กเร ยน น กศ กษาทราบ เก ยวก บหล กส ตรของ มหาว ทยาล ยมากย งข น ๓. บ คคลท วไปร จ ก มหาว ทยาล ยรามคาแหง มากย งข น ๑. จานวนเจ าหน าท น กศ กษา คร อาจารย น กเร ยน ท เข าร วม โครงการ ๒. ค าเฉล ยความพ งพอใจของ เจ าหน าท น กศ กษา คร อาจารย น กเร ยนจากการเข าร วมโครงการ จานวนน กศ กษาท สม ครและ ลงทะเบ ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ รวมท กคณะ เพ มข นร อยละ ๕-๕- *********************************************************** ณ ฐฑ ญา ร าง/พ มพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks