แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม - PDF

Description
แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 56 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ. ได จ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เพ อเป นการเตร ยมก าล งคนภาคร ฐ ให สามารถปฏ บ ต งานให เป นไปตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ม ผลใช บ งค บต งแต ว นท ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑) ท จะเปล ยนแปลงม มมองต อระบบ บร หารข าราชการ จากเด มท เน นพ ฒนาข าราชการให ม ความเช ยวชาญเฉพาะด าน มาเป นการให ข าราชการเป นผ ร รอบ ร ล ก และเป นแรงผล กด นต อความส าเร จของ องค การ รวมท งให ข าราชการปฏ บ ต งานโดยม งเน นท ประชาชนและส มฤทธ ผล และให ข าราชการปร บเปล ยนบทบาท ว ธ ค ด และว ธ ปฏ บ ต งาน โดย ม หล กการส าค ญค อ การเสร มสร างให ข าราชการพลเร อนม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณภาพช ว ต ม ขว ญก าล งใจ ในการปฏ บ ต ราชการเพ อให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐ และ ประโยชน ส ขประชาชน ย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อนฯ ด งกล าว ได ผ านความเห นชอบของคณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๒ โดยให ส วนราชการท เก ยวข องถ อปฏ บ ต และด าเน นการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อนด งกล าว และเห นชอบให ส วนราชการจ ดสรรงบประมาณเพ อการพ ฒนาข าราชการไม น อย กว าร อยละ ๓ ของหมวดเง นเด อนและค าจ างประจ า โดยแยกเป นรายการค าใช จ ายส าหร บการพ ฒนาข าราชการโดยเฉพาะ อย างช ดเจนในเอกสารงบประมาณ นอกจากน ส าน กงาน ก.พ.ร. ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๕๕๕ โดยม ประเด นย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บการ พ ฒนาทร พยากรบ คคลและว ฒนธรรมองค กร ค อ ย ทธศาสตร การม งส การเป นองค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง บ คลากรม ความพร อมและความสามารถในการเร ยนร ค ด ร เร มเปล ยนแปลงและปร บต วได อย างเหมาะสมต อสถานการณ ต างๆ โดยให ความส าค ญก บการปร บปร งข ดสมรรถนะของทร พยากรบ คคลภาคร ฐให สามารถเพ ม ประส ทธ ภาพ และพ ฒนาข ดความสามารถให ม ความเป นม ออาช พ และย ทธศาสตร การสร างระบบการก าก บด แลตนเองท ด เก ดความโปร งใส ม นใจ และสามารถ ตรวจสอบได รวมท งท าให บ คลากรปฏ บ ต งานอย างม จ ตส าน กความร บผ ดชอบต อตนเอง ต อประชาชน และต อส งคมโดยรวม โดยจะเน นการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ปร บกระบวนท ศน หล อหลอมว ฒนธรรมใหม ให เก ดข นในหน วยงานภาคร ฐ ๒ ด งน น เพ อเป นการเสร มสร างศ กยภาพทร พยากรบ คคล สผ. ให ม ความพร อมและสมรรถนะในการปฏ บ ต งานอย างม ออาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณภาพช ว ตท ด และม ขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐและประโยชน ส ขประชาชน สผ. จ งได จ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล สผ. ป ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ ข น ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑) เพ อพ ฒนาและเพ มพ นความร ท กษะ และสมรรถนะของบ คคลากร สผ. ท กระด บ ให ปฏ บ ต งานอย างม ออาช พ เก ดผลส มฤทธ ค มค า และเป นประโยชน ต อ ประชาชน ๒) เพ อพ ฒนาว ฒนธรรมองค กรของ สผ. ให บ คลากรม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน ม ความภาคภ ม ใจในองค กร และค ณภาพช ว ตท ด บทท ๒ ความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล แนวค ดการบร หารงานบ คคลในภาคร ฐแบ งออกเป น ๓ ย ค ด วยก นได แก ย คแรกเร ยกว าเป นแนวความค ดการบร หารงานบ คคลแบบด งเด ม (Traditional Public Personnel Administration) ย คท สอง เร ยกว าเป นแนวความค ดการบร หารงานบ คคลแบบใหม (New Public Personal Administration) ย คท สาม เป น การศ กษาถ งแนวความค ดการจ ดการทร พยากรมน ษย เช งกลย ทธ (Strategic Human Resource Management) ย คท ๑ แนวความค ดการบร หารงานบ คคลแบบด งเด ม (Traditional Public Personnel Administration) ในย คการบร หารงานบ คคลแบบด งเด มม น กว ชาการหลายท านให ช อท แตกต างก น แต ในเน อหาแนวความค ดม ล กษณะท คล ายคล งก นค อล กษณะแนวความค ดเป นการบร หารงานบ คคลท ม งต อต านระบบ อ ปถ มภ ย ดกรอบการแยกการเม องออกจากการบร หารอย างเด ดขาด ใช ระบบค ณธรรมมาเป นห วใจในการบร หารต งแต การ สรรหา การค ดเล อก การพ จารณา ความด ความชอบ พร อมย ดหล กประส ทธ ภาพเป นส าค ญ และย ดตามทฤษฎ การจ ดการในเช งว ทยาศาสตร ได เก ดข นจาก Frederick Taylor ค อหล กประส ทธ ภาพ (Efficiency Approach) เป นการม งท างาน ท ใช ทร พยากรน อยท ส ด และได ประโยชน ส งส ดภายใต ว ธ การท ด ท ส ดว ธ เด ยว (One Best Way) แต ในย คท ๑ ได ร บ การปฏ เสธจากน กว ชาการหลายท านท ม ความเห นตรงก นว าการบร หารไม สามารถแยกออกจากการเม องได และหล กประส ทธ ภาพจะม งเน นให ความส าค ญ เฉพาะงานประจ าว น (Day-To-Day Task) สนใจแต การใช เทคน คต างๆของการบร หารงานบ คคลโดยไม พ จารณาถ งพฤต กรรมของบ คคลากร ความต องการของ บ คคลากรซ งถ อเป นองค ประกอบส วนหน งในการบรรล ว ตถ ประสงค องค กร และในระยะต อมา Elton Mayo เจ าของแนวค ดมน ษยส มพ นธ (Human Relations Approach) ได พยายามประย กต ใช แนวค ดมน ษยส มพ นธ เข าก บหล กประส ทธ ภาพ เช น การพยายามกระต นพน กงานท างานให มากท ส ด โดยการสร างแรงจ งใจในการ ท างาน การพ ฒนาบ คลากรผ านว ธ การการฝ กอบรม การให ความส าค ญก บภาวะผ น า แต ถ งกระน นหล กประส ทธ ภาพก ย งเป นห วใจส าค ญของการบร หารงานบ คคล แบบด งเด มอย และย งเป นแนวค ดท ย งม อ ทธ พลจนถ งป จจ บ นโดยม สาเหต ๓ ประการหล กๆ ได แก ๑) การบร หารภาคร ฐถ กก าหนดโดยกฎระเบ ยบ และข อบ งค บต างๆ มากมาย ก ดก นการเม องท จะมาแทรกแซงจ งจ าก ดอย ภายในวงแคบ ไม ย ดหย นต วพอท จะปร บกลไกให สอดคล องก บพ ฒนาการใหม ๆท เก ดข นได ๒) การบร หารงาน บ คคลในภาคร ฐม ล กษณะเป นงานประจ าว น (Routine Work) จ งเป นเง อนไขท ยากต อการสร างหร อพ ฒนาแนวค ดใหม ๆ ๓) การย ดม นอย เฉพาะทฤษฎ ของส าน กการ จ ดการในเช งว ทยาศาสตร ท เร ยกว า One Best Way ย คท ๒ แนวความค ดการบร หารงานบ คคลแบบใหม (New Public Personal Administration) แนวค ดการบร หารงานบ คคลแบบใหม จะเน นการ บร หารงานบ คคลท เป นการเม องมากข น (More Political) ให ความส าค ญก บค าน ยม (Value Laden View) ซ ง Richard L. Mean กล าวว าค าน ยมค อส งท เป นจร ง เพราะม ผลต อเน องในการปฏ บ ต การบร หารท ปราศจากค าน ยมค อการบร หารท ไม สนใจท ศทางการแก ไขป ญหาของส งคมน นเอง นอกจากน ย งมองเร องการพ ฒนา มน ษย ในองค กร (Human Resource Development) โดยน กว ชาการร นใหม ให ความส าค ญก บบ คลากรในหน วยงานว าเป นทร พยากรท ม ค ณค า และเป นหล กประก น ท จะสามารถน าองค กรส ความส าเร จได โดยรวมน กว ชาการหลายคนเห นว าการบร หารงานบ คคลค อ กระบวนการทางการเม อง (Personnel Administration as Political Process) ซ งการว เคราะห ในเช งการเม องเช นน ท าให ม การพ ฒนา และขอบเขตการศ กษาเพ มข น เช น ป ญหาเร องความไม เสมอภาคทางโอกาสในการร บ ราชการ การแสวงหาระบบราชการท ม ล กษณะเป นต วแทนส ทธ ทางการเม องของข าราชการ การก อต งสหภาพแรงงาน รวมท งการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในองค การ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการท างานและลดค าใช จ ายของแผ นด น ซ งท าให การบร หารงานบ คคลในย คน เป นระบบเป ดมากข นและสอดคล องก บความเป นจร งมากข นด วย ย คท ๓ แนวความค ดการจ ดการทร พยากรมน ษย เช งกลย ทธ (Strategic Human Resource Management) ในป จจ บ นได เปล ยน แนวความค ดในการบร หารจ ดการคนให ตอบสนองต อองค กรได ซ งเช อว า คนม ความค ดร เร มสร างสรรค ท จะน าไปส การพ ฒนาผลผล ตและการเร ยนร สร างม ลค าเพ ม ให องค กรเก ดความแข งแกร งและความได เปร ยบเหน อค แข ง การบร หารคนให สอดคล องก บการบร หารงานประเภทอ นๆ ขององค กรในล กษณะน ก อให เก ดแนวค ดของ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ (Strategic Human Resource Management: SHRM) ค อ การม งเน นพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร ม การพ ฒนา จ งใจ และก าหนดท ศทางการบร หารทร พยากรบ คคลให ม งส เป าหมาย พ นธก จขององค กร เป นการบร หารทร พยากรบ คคลแบบบทบาทเช งร ก ซ งแตกต างจากการ บร หารงานบ คคลแบบเด มท เป นการบร หารงานบ คคลเช งร บ ม งเน นท หน าท หร อกระบวนงาน แนวค ดการจ ดการทร พยากรมน ษย เช งกลย ทธ เป นแนวทางการจ ดการ ๓ ย คใหม ท ใช ก นอย ท งภาคร ฐและเอกชน ซ ง Michael R. Charrell ก บคณะ ได ให ความหมายว า เป นการก าหนดก จกรรมด านทร พยากรมน ษย ในท กๆด าน ให สอดคล อง ก บกลย ทธ ทางธ รก จ รวมท งกลย ทธ ขององค กร นอกจากน น การจ ดการทร พยากรมน ษย เช งกลย ทธ ย งเป นความร บผ ดชอบของผ บร หารท กๆฝ ายในองค กรด วย หร อ ท เร ยกว าห นส วนเช งกลย ทธ ล กษณะของการจ ดการทร พยากรมน ษย เช งกลย ทธ ตาม William P. Anthony ก บคณะ ค อ การตระหน กหร อยอมร บผลกระทบของ สภาพแวดล อมภายนอกองค กร การตระหน กหร อยอมร บผลกระทบการแข งข นและการเปล ยนแปลงของตลาดแรงงาน เน นการจ ดการทร พยากรมน ษย ในระยะยาว เน นการสร างทางเล อกเช งกลย ทธ และต ดส นใจเล อกกลย ทธ ท ด ท ส ด ให ความส าค ญก บพน กงานท กคนในองค กร กลย ทธ ทางด านทร พยากรมน ษย ต องบ รณาการหร อ ส มพ นธ เช อมโยงก บกลย ทธ องค กร สร ปโดยรวม การจ ดการทร พยากรมน ษย เช งกลย ทธ ถ อเป นการบร หารจ ดการในเช งบ รณาการ (Integration) โดยการมองก จกรรมด านทร พยากรมน ษย ว า ม ความส มพ นธ ซ งก นและก นอย างแยกไม ออก และย งส มพ นธ ก บว ตถ ประสงค และสภาพแวดล อมขององค กร การตอบสนองต อกลย ทธ องค กร เป นความร บผ ดชอบ ร วมก นของท กคนในหน วยงานเพ อไปส ผลล พธ ส ดท ายท พ งปรารถนาขององค การ (Bottom Line) ม งเน นพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากร ม การจ งใจ และ ก าหนดท ศทางการบร หารทร พยากรบ คคลให ม งส เป าหมายพ นธก จขององค กร ซ งการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ในระด บองค กรน น ม เป าหมายเพ อม งพ ฒนาคนให เก ด ความเช ยวชาญท สามารถท างานให แก องค การได อย างม ประส ทธ ภาพส งและพร อมร บการขยาย
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks