ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ - PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ระหว างว น ๑๒ ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๗ ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ๑ นโยบายร ฐบาล ๑ เร อง

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 9 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ระหว างว น ๑๒ ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๗ ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ๑ นโยบายร ฐบาล ๑ เร อง การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ๒ นโยบายร ฐบาล ๒ เร อง การร กษาความม นคง ของร ฐและการต างประเทศ ในการด าเน นงานส าค ญ ด แลในภาพรวม โดยได ม แผนงานจ ดท าร างแนวทางการ เสร มสร างความม นคงสถาบ นหล กของชาต โดยได จ ดประช มส วน ราชการเก ยวข องเม อ ๒๒ ก.ย. ๕๗ เพ อพ จารณาร างแนวทาง ด งกล าว ม ลมช. เป นประธาน ประช มเห นร างแนวทางซ งม งเน น การสร างความเข าใจในค ณค าของสถาบ นพระมหากษ ตร ย และ ความส าค ญของระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข ประช มม ข อค ดเห น เพ มเต มให น าไปปร บร างแนวทางให สมบ รณ ย งข น ประเด นนโยบาย ๒.๑ ร ฐบาลให ความส าค ญต อ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมการเม องและ ความม นคงอาเซ ยนในก จการ ๕ ด าน ได แก การบร หาร จ ดการชายแดน การสร าง ความม นคงทางทะเล การแก ไขป ญหาอาชญากรรม ข ามชาต การสร าง ความไว วางใจก บประเทศ เพ อนบ านและการเสร มสร าง ศ กยภาพในการปฏ บ ต การ ทางทหารร วมก นของอาเซ ยน ในการด าเน นงานส าค ญ ๑) การด าเน นการต อผ หน ภ ยการส รบจากเม ยนมา กล มผ หน ภ ยการส รบจากเม ยนมาเข ามาในประเทศไทยต งแต ป ๒๕๒๗ ผ านมาได ควบค มจ ดท าทะเบ ยนและก าหนดให คนกล มน อาศ ยอย ใน พ กพ งช วคราว ๙ แห งบร เวณพ นชายแดนของจ งหว ด ตาก แม ฮ องสอน กาญจนบ ร และราชบ ร โดยม การด แลตามหล กมน ษยธรรมเพ อรอการ ส งกล บมาอย างต อเน อง โดยป จจ บ นสถานการณ ในเม ยนมาม ความสงบ เร ยบร อย ภายใต ความเห นของร ฐบาล ได เด นทางไปประสาน ความร วมม อก บเม ยนมา และองค กรระหว างประเทศเก ยวข อง (เม อ ๑๑-๑๓ ก.ย.๕๗) เพ อส งคนเหล าน กล บภ ม ล าเนาโดยม หล กประก น ในเร องความปลอดภ ยและให สามารถด ารงช ว ตได อย างเหมาะสมต อไป ๒) การบร หารจ ดการชายแดนในภาพรวม ได จ ดการประช มการบร หารจ ดการชายแดนในภาพรวม เม อ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ม ลมช. เป นประธาน ซ งในการประช มด งกล าว ประช มได มอบหมายหน วยงานส วนกลางและจ งหว ดชายแดน ๓๒ จ งหว ด ไปจ ดท าข อม ล แผนงาน/โครงการเก ยวข องก บความม นคง ชายแดนเพ อใช เป นฐานข อม ลส าค ญ ในการจ ดระเบ ยบความม นคง ชายแดนรองร บการรวมต วเป นประชาคม AEC ในป ๕๘ และสอดร บก บ ๓๙๖,๒๕๔ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท ๓ นโยบายร ฐบาล ๑ เร อง การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย และ ๒ เร อง การร กษา ความม นคงของร ฐและการ ต างประเทศ ในการด าเน นงานส าค ญ นโยบายร ฐบาล ท งน ก าหนดแนวทางในการจ ดระเบ ยบชายแดน ระยะต อไปใน ๒ ประเด นส าค ญ ค อ ๑) การจ ดท า Road Map ในการส งกล บผ หน ภ ยการส รบจากเม ยนมา กล บประเทศต นทาง ๒) การบ รณาการการแก ป ญหาอาชญากรรมข ามชาต ม ความ หลากหลายของป ญหา เช น การด าเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การป องก น และปราบปรามการกระท าผ ดในแม น าโขง (ศปปข.) รวมท ง ได หาร อ เก ยวก บ ม ต ในด านเศรษฐก จการค า/การลงท น ม ต ด านความม นคง ม ความส าค ญต อการบร หารจ ดการชายแดน เพ อเตร ยมความพร อมในการป องก นแก ไขป ญหาภ ยค กคามร ปแบบใหม *การด าเน นงานต อเน องเด อน ก.ย. ต.ค. - การประช มคณะกรรมการร อยกรองงานของสภาความม นคง แห งชาต เพ อพ จารณาร างนโยบายและย ทธศาสตร ความม นคง ก อนเสนอสภาความม นคงแห งชาต ได จ ดการประช มคณะกรรมการร อยกรองงานของสภาความม นคง แห งชาต คร ง ๑/๕๗ เม อว น ๒๐ ส.ค. ๕๗ คร ง ๒/๕๗ เม อว น ๒๙ ส.ค. ๕๗ คร ง๓/๕๗ เม อว น ๕ ก.ย. ๕๗ คร ง๔/๕๗ ในการด าเน นงานส าค ญ เม อว น ๑๘ ก.ย. ๕๗ ประช มม มต เห นในประเด นต างๆด งน ๑) เห นหล กการร างนโยบายความม นคงแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๔ และให ปร บปร งการแบ งมอบหน วยร บผ ดประกอบด วย ๑๕ ประเด นนโยบายให เหมาะสม ๒) เห นหล กการตามข อเสนอการแก ไขมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๒๒ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องด พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ อร วมจ ดท าแผนบร หารราชการ แผ นด นและการประเม นความค มค าการปฏ บ ต งานของส วนราชการ รวมถ งเห นข อเสนอให เข าไปม ส วนร วมในการพ จารณา ก าหนดย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณประจ าป ๓) เห นหล กการร างย ทธศาสตร ข าวกรองแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ๔) เห นหล กการร างย ทธศาสตร ความม นคงแห งชาต ทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๔) ซ งต อมาเม อ ๒๑ ต.ค. ๕๗ ครม. ม มต เห น ย ทธศาสตร ความม นคงแห งชาต ทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๔) และ ให ขยายห วงเวลา ถ ง พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายส วนราชการใช เป น กรอบในการด าเน นงาน ในการด าเน นงานส าค ญ ๕) เห นหล กร างย ทธศาสตร การป องก นและแก ไขป ญหา อาชญากรรมข ามชาต พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๔ - การปร บปร งแนวทางด าเน นการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ ข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ด านความม นคง ส บเน องจาก ได น าเร องการปร บปร งแนวทางด าเน นการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพ ในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ด านความม นคงเข าหาร อ ในคณะกรรมการร อยกรองงานฯ เม อว น ๒๙ ส.ค. ๕๗ และหาร อ ในรายละเอ ยดร วมก บส วนราชการ เม อ ๑๗ ก.ย. ๕๗ ม มต เห นในหล กการให ม การแก กฎหมายและ แนวทางการด าเน นการเก ยวข อง เพ อให ม บทบาทหล กร วม จ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น และพ จารณาก าหนดย ทธศาสตร จ ดสรรงบประมาณประจ าป -การหาร อก บส าน กงานคณะกฤษฏ กาพ จารณายกร างแก ไขพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องด พ.ศ. ๒๕๔๖ เป าหมายเพ อ ๑) ขอปร บปร งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องด พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ อให เป นหน วยงานหล ก ในการด าเน นงานส าค ญ ร วมจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น และประเม นความค มค า การปฏ บ ต ภารก จของส วนราชการ รวมท งก าหนดให การจ ดท าแผน บร หารราชการแผ นด นให น านโยบายความม นคงแห งชาต มาประกอบ การพ จารณาด วย ท งน เพ อเช อมโยงม ต งานด านความม นคงเป นกรอบ ท ศทางให ส วนราชการใช เป นแนวทางในการข บเคล อนประเทศ ประสานสอดคล องก บม ต ความม งค งอย างเหมาะสมต อไป (อย ระหว าง การน าเร ยน รอง นรม. (พล.อ.ประว ตร วงษ ส วรรณ พ จารณา)) ๒) การเตร ยมการน าเสนอ รอง นรม. และ ครม. ขออน ม ต ในหล กการ ให เข าไปม ส วนร วมก บ สงป. และ สศช. ในการพ จารณา ก าหนดย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณประจ าป และให สงป. อ างอ งนโยบายและย ทธศาสตร ด านความม นคงภายใต สภาความม นคง แห งชาต ประกอบการจ ดท าย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณด งกล าว ต อไป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks