ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ - PDF

Description
-๑- ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและ

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Finance

Publish on:

Views: 7 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
-๑- ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ ตามท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ได ประกาศร บสม ครบ คคลเพ อสรรหาและ เล อกสรรเป นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น คร งท ๑/๒๕๕๘ จ านวน ๗๑ อ ตรา ซ งจะด าเน นการ สอบแข งข นในว นพ ธท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามบ ญช รายช อผ ม ส ทธ สอบแนบท ายประกาศน จ งขอให ผ ท ม ส ทธ เข าร บการสอบแข งข นมาท าการสอบภาคความร ความสามารถเฉพาะ ต าแหน ง ในว นพ ธท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.สถานท ด งตารางแนบท ายประกาศท แนบ มาพร อมน ท งน ให ผ สม ครปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ด งน ๑. แต งกายให ส ภาพเร ยบร อยตามประเพณ น ยม และประพฤต ตนเป นส ภาพชน ผ ท สวม กางเกงขาส น เส อย ด เส อไม ม แขน กางเกง-กระโปรงย นส หร อร องเท าไม ร ดส น จะไม อน ญาตให เข าสอบ ๒. เป นหน าท ของผ สม ครจะต องทราบ ว น เวลา สถานท ในการสอบ ๓. ต องน าบ ตรประจ าต วสอบ และบ ตรประจ าต วประชาชน หร อบ ตรท ทางราชการออกให ไปในว นสอบท กคร ง หากไม ม บ ตรใดบ ตรหน ง กรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบอาจพ จารณาไม อน ญาตให เข าร บการสอบก ได ๔. การเข าร บการสอบ ต องปฏ บ ต ด งน ๔.๑ งดใช เคร องม อและอ ปกรณ ส อสารอ เล กทรอน กส ท กชน ดในห องสอบ ๔.๒ ควรไปถ งก อนเร มเวลาสอบไม น อยกว า ๓๐ นาท แต จะเข าห อง สอบได ก ต อเม อได ร บอน ญาตจากกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบแล ว ๔.๓ ต องเช อฟ ง และปฏ บ ต ตามค าส งและค าแนะน าของกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบโดยเคร งคร ด ๔.๔ ต องเข าสอบก บกรรมการตามท เจ าหน าท ด าเน นการสอบก าหนดให เท าน น ๔.๕ ผ เข าสอบท ไปถ งห องสอบหล งจากเวลาท ก าหนดเร มสอบในตารางสอบไปแล ว ๓๐ นาท จะไม ได ร บอน ญาตให เข าสอบ ๔.๖ ผ มาสอบจะต องเข าร บการสอบตามต าแหน งท สม คร และตามว น เวลาท ก าหนด ในตารางการสอบ ผ ท เข าร บการสอบผ ดต าแหน งจะถ กปร บ ให ตกและไม ม ส ทธ เข าร บการสอบในต าแหน งท สม ครอ ก -๒-๔.๗ ผ เข าร บการสอบจะต องน งสอบตามท น งและห องสอบท ก าหนดให ผ ใดน งผ ดท ในการ ทดสอบใดจะไม ได ร บคะแนนส าหร บการทดสอบ น น ๔.๘ เข ยนช อ นามสก ล ความร ความสามารถ ท สอบต าแหน งท สม ครและ เลขประจ าต วผ สม ครเฉพาะในท ท ก าหนดให เท าน น ๔.๙ เม ออย ในห องสอบขณะสอบไม พ ดหร อต ดต อก บผ เข าร บการสอบอ นหร อบ คคลภายนอก และไม ออกจากห องสอบเว นแต จะได ร บอน ญาต และอย ในความด แลของคณะกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค ม การสอบ ๔.๑๐ ถ าสอบเสร จก อนเวลาและส งค าตอบน นแล ว ต องได ร บอน ญาตจากคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท ควบค มการสอบก อน จ งจะออกจากห องสอบได ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษค าตอบท ใช ในการสอบจะน าออกจากห องสอบไม ได เว นแต คณะกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบอน ญาตเท าน น ๔.๑๒ เม อหมดเวลาและคณะกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบให หย ดท าค าตอบจะต อง หย ดท นท แต จะออกจากห องสอบได ต อเม อคณะกรรมการหร อเจ าหน าท ควบค มการสอบได อน ญาตแล ว ๔.๑๓ เม อสอบเสร จแล ว ต องไปจากโดยพล น ห ามต ดต อก บผ ท ย งไม ได เข าร บการ สอบ และต องไม กระท าการใด ๆ อ นเป นการรบกวนผ ท ย งสอบอย ๔.๑๔ ให ผ เข าสอบน า ด นสอ 2B, ปากกา, ยางลบ ต ดต วไปใช ในการท าข อสอบ โดยให ใช ปากกา(ส น าเง นหร อส ด า) ๕. ผ ใดไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบปฏ บ ต เก ยวก บการสอบน หร อผ ใดท จร ต หร อพยายามท จร ตอาจ ไม ได ร บอน ญาตให เข าร บการสอบ และคณะกรรมการด าเน นการสรรหาและเล อกสรรอาจจะพ จารณาส งงดการ ให คะแนนก ได ๖. ผ ใดไม มาภายในก าหนด ว น เวลา และสถานท ด งกล าว ถ อว าสละส ทธ และไม ม ส ทธ เข าร บการ สอบคร งน ประกาศ ณ ว นท ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผ ช วยศาสตราจารย ศ ร ก ล คล องค านวณการ) รองอธ การบด ร กษาราชการแทน อธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม รายละเอ ยดขอบข ายรายว ชาการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ขอบข ายรายว ชาการสอบแข งข น ว น เวลา ท กต าแหน ง ๑. ความร ความสามารถท วไป (๔๐ คะแนน) ว นพ ธท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๘ ทดสอบด านกฎหมายและระเบ ยบท ใช ในการปฏ บ ต ราชการ เวลา ๑๓.๓๐ ๑๕.๐๐ น. ๑. พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. พ.ร.บ.ข าราชการพลเร อน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท แก ไขเพ มเต ม ๓. ข อบ งค บมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ว าด วยการบร หาร งานบ คคลของมหาว ทยาล ย พ.ศ. ๒๕๕๘ และท แก ไขเพ มเต ม ทดสอบด านภาษาและความค ด ได แก ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ๒. ความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง (๖๐ คะแนน) ว นพ ธท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ๒.๑ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บการบร หารจ ดการส าน กงาน ๒. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๓. ความร เก ยวก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการลาของข าราชการพ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. ความร เก ยวก บการเข ยนบ นท กข อความ, การเข ยนรายงานการประช ม, การเข ยนโครงการ ปฏ บ ต : Ms. Office ๒.๒ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ความร เก ยวก บการเข ยนบ นท กข อความ, การเข ยนรายงานการประช ม, การเข ยนโครงการ ปฏ บ ต ๑. การร างและเข ยนหน งส อราชการ ๒. ความร ความสามารถทางด านคอมพ วเตอร Ms. Office ๒.๓ คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บการบร หารจ ดการส าน กงาน ๒. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๓. ความร เก ยวก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการลาของข าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. ความร เก ยวก บการเข ยนบ นท กข อความ, การเข ยนรายงานการประช ม, การเข ยนโครงการ ๒.๔ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ปฏ บ ต ๑. ความร เก ยวก บการเข ยนบ นท กข อความ,การเข ยนรายงานการประช ม,การเข ยนโครงการ ๒. ความร ความสามารถทางด านคอมพ วเตอร Ms. Office -๓- -๔- แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม รายละเอ ยดขอบข ายรายว ชาการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ขอบข ายรายว ชาการสอบแข งข น ว น เวลา ๒. ความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง (๖๐ คะแนน) (ต อ) ว นพ ธท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ๒.๕ คณะว ศวกรรมศาสตร และสถาป ตยกรรมศาสตร : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บการบร หารจ ดการส าน กงาน ๒. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๓. ความร เก ยวก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ๔. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการลาของข าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๕. ความร เก ยวก บการเข ยนบ นท กข อความ, การเข ยนรายงานการประช ม, การเข ยนโครงการ ปฏ บ ต : Ms. Office ๒.๖ คณะศ ลปศาสตร : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการลาของข าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. ความร เก ยวก บการเข ยนบ นท กข อความ, การเข ยนรายงานการประช ม, การเข ยนโครงการ ปฏ บ ต การพ มพ หน งส อราชการ Ms. Office ๒.๗ กองกลาง : ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป ๑. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ความร เก ยวก บระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการลาของข าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. ความร เก ยวก บการเข ยนหน งส อราชการและจ ดท ารายงานการประช ม ปฏ บ ต การพ มพ หน งส อราชการ Ms. Office ๒.๘ กองกลาง : ต าแหน งน กประชาส มพ นธ ๑. การเข ยนข าวเพ อการประชาส มพ นธ ๒. บทบาทหน าท ของน กประชาส มพ นธ ก บการบร หารหน วยงาน ๓. กลย ทธ การประชาส มพ นธ เช งร ก ๔. การส งเสร มภาพล กษณ มหาว ทยาล ย ๕. การเข ยนโครงการเพ อการประชาส มพ นธ ๒.๙ กองคล ง : ต าแหน งน กว ชาการเง นและบ ญช ๑. ความร เก ยวก บหล กการบ ญช ๒. ระเบ ยบการเบ กจ ายเง นจากคล ง การเก บร กษาและการน าส งเง น พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓. ระเบ ยบว าด วยการบร หารงบประมาณ และการจ าแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท แก ไขเพ มเต ม ๔. ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และท แก ไขเพ มเต ม ๕. ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ** อน ญาตให น าเคร องค ดเลขเข าห องได ** แนบท ายประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม รายละเอ ยดขอบข ายรายว ชาการสอบแข งข นพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น -๕- ขอบข ายรายว ชาการสอบแข งข น ว น เวลา ๒. ความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง (๖๐ คะแนน) (ต อ) ว นพ ธท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๒.๐๐ น. ๒.๑๐ กองคล ง : ต าแหน งน กว ชาการพ สด ๑. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ๒. ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks