ราคาว สด ส งของ ค าแรงงาน ค าว สด ราคาต อหน วย จานวนเง น ราคาต อหน วย จานวนเง น และแรงงาน หมายเหต ปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ - PDF

Description
แบบ ปร.4 แผ นท 1/5 งานสถาป ตยกรรม ปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ 1 ร อถอนพ ดลมต ดต งเพดาน 2.00 ช ด เจาะช องผน งก ออ ฐฉาบป นเพ อต ดต งประต งาน - - 1, ,000.00

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 10 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบ ปร.4 แผ นท 1/5 งานสถาป ตยกรรม ปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ 1 ร อถอนพ ดลมต ดต งเพดาน 2.00 ช ด เจาะช องผน งก ออ ฐฉาบป นเพ อต ดต งประต งาน - - 1, , , เจาะช องผน งก ออ ฐฉาบป นเพ อต ดต งหน าต าง ช ด , , งานทาความสะอาดพ น (ใช น ายาข ด) ตร.ม , , เปล ยนบานประต 1 พร อมอ ปกรณ ครบช ด + โช คอ พประต 4.00 ช ด 7, , , ประต ช ด 10, , , ว สด +แรง 7 หน าต าง ช ด 4, , , ว สด +แรง รวมเง นงานงานสถาป ตยกรรม 51, , , รวมเง นปร บปร งห องพ กอาจารย สาขาภาษาต างประเทศ 57, ซ อมแซมฝ าเพดาน อาคาร 58 1 งานร อถอน 1.1 ร อถอนฝ าเพดานเด ม ตร.ม ร อถอนฉนวนวางบนฝ าเพดานเด มออก 9.60 ตร.ม ร อโคมไฟ 2x36w. พร อมต ดต งใหม 4.00 ช ด แบบ ปร.4 แผ นท 2/5 2 งานซ อมแซม รวมราคางานร อถอน ต ดต งแผ นฝ าเพดานย ปซ มบอร ด หนา 9 มม.ฉาบเร ยบ ตร.ม , , ต ดต งฉนวนวางบนฝ าเพดาน 9.60 ตร.ม , , ทาส ฝ าเพดาน ตร.ม รวมราคางานซ อมแซม 3, , , รวมเง นซ อมแซมฝ าเพดาน อาคาร 58 5, จ ดทาแบบก นสาดหน าต าง อาคาร 09 1 งานร อถอน 1 หน าต างบานเป ดค พร อมวงกบไม 2.00 ช ด งานสถาป ตยกรรม 1 เหล กกล อง ขนาด 1 x 1 หนา 2 มม ท อน , , , หล งคาโพล คาร บอเนต หนา 8 มม. ( ส ระบ ภายหล ง ) ตร.ม , , , ครอบ Matel sheet ม , , หน าต างอล ม เน ยมบานเล อนค 2.00 ช ด 11, , , *รวมค าแรง 5 งานฉาบ ตร.ม , , ,720.00 แบบ ปร.4 แผ นท 3/5 6 ส ก นสน ม ช ด ส น าม น ตร.ม รวมเง นงานงานสถาป ตยกรรม 43, , , รวมเง นจ ดทาแบบก นสาดหน าต าง อาคาร 09 51, งานป กระเบ อง ป กระเบ องช น 6-7 อาคารเร ยนรวม คณะศ ลปศาสตร 1.1 ปร บแต งและเตร ยมงานผ วพ น 2, ตร.ม , , ปร บแต งบานประต ช ด - - 1, , , งานป กระเบ องพ นห อง 2, ตร.ม , , ,087, *รวมค าแรง 1.4 งานบ กระเบ องบ วผน ง 1, ม , , , งานขนส งว สด ก อสร างข นช น 6-7 ด วยเคร องจ กร 1.00 งาน , , , *รวมค าแรง รวมราคา 882, , ,371, รวมเง นงานป กระเบ องช น 6-7 อาคารเร ยนรวม คณะศ ลปศาสตร 1,371, ปร บปร งห องเร ยนอาคารคหกรรมศาสตร เพ อจ ดต งเป นสาน กงานน ต การ แบบ ปร.4 แผ นท 4/5 1 งานสถาป ตยกรรม 1.1 ผน งไฟเบอร ซ เมนต บอร ด ขนาด 6 มม ตร.ม , , , เหล กด ดหน าต าง (พร อมทาส ก นสน ม และส น าม น) 4.00 ช ด 3, , , ต ดต งผน งพาท ช น 4.00 ช ด ประต ช ด 14, , , ส ภายใน ตร.ม , , , งานระบบไฟฟ า รวมเง นงานงานสถาป ตยกรรม 38, , , ต ดต งเคร องปร บอากาศ 18,000 BTU พร อมอ ปกรณ ต ดต ง 3.00 เคร อง - 3, , , รวมเง นงานระบบไฟฟ า - 10, , รวมเง น 54, รวมเง น 1,541, ค า Factor F , คร ภ ณฑ แบบ ปร.4 แผ นท 5/5 1 ปร บปร งห องเร ยนอาคารคหกรรมศาสตร เพ อจ ดต งเป นสาน กงานน ต การ 1 ม านม วนหน าต างใยส งเคราะห กรองแสง 90% ขนาด 4.00 ช ด 8, , , ม านม วนใยส งเคราะห กรองแสง 90% ขนาด 1.15*4.00 ม ช ด 5, , , ม านม วนใยส งเคราะห กรองแสง 90% ขนาด 1.70*2.00 ม ช ด 4, , , ม านกรองแสงท บานประต 2.00 ช ด 4, , , โต ะประช ม ขนาด 10 ท น ง 1.00 ช ด 7, , , เก าอ ช ด 1, , , ผน งพาท ช น ขนาด 1.20 x 1.60 ม. พร อมอ ปกรณ 4.00 ช ด 5, , , เคร องปร บอากาศ 18,000 BTU 3.00 เคร อง 33, , , รวมเง นคร ภ ณฑ 202, , ราคาท งหมด (รามเง น + Factor F+คร ภ ณฑ ) 2,161,237
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks