Пакет послуг «Кредитка» 0 Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування - PDF

Description
Додаток 1 до Протоколу Тарифного комітету 351 від р. Введено в дію з р. Пакет послуг «Кредитка» 0 Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування п/п Назва операції/послуги

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 11 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Додаток 1 до Протоколу Тарифного комітету 351 від р. Введено в дію з р. Пакет послуг «Кредитка» 0 Наповнення Пакету послуг, Тарифи та умови обслуговування п/п Назва операції/послуги Розмір тарифу Примітки до тарифу Розділ 1. Відкриття, обслуговування та закриття поточного рахунку 1.1. Вартість оформлення Пакету послуг та відкриття поточного рахунку Вартість оформлення Пакету послуг Не тарифікується Вартість річного обслуговування Пакету послуг Не тарифікується Вартість відкриття поточного рахунку (UAH, USD, EUR) Не тарифікується 1.2. Випуск платіжної картки Плата за випуск основної платіжної картки: Плата за випуск додаткової платіжної картки: MasterCard Debit (іменна або неіменна) 1 Не тарифікується Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Класична MasterCard World (іменна або неіменна) 1 Не тарифікується Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Велика п'ятірка MasterCard Debit Standart з PayPass (безконтактна) 150 грн. MasterCard Standart Virtual (віртуальна картка) 10 грн. MasterCard Debit (іменна або неіменна) MasterCard World (іменна або неіменна) 50 грн. 50 грн.. 'Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Класична .. 'Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Велика п'ятірка . MasterCard Debit Standart з PayPass (безконтактна) 150 грн. MasterCard Standart Virtual (віртуальна картка) 25 грн Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв язку з закінченням терміну дії: Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки у зв язку з втратою/крадіжкою: MasterCard Debit (іменна або неіменна) Не тарифікується Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Класична MasterCard World (іменна або неіменна) Не тарифікується Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Велика п'ятірка MasterCard Debit Standart з PayPass (безконтактна) 150 грн. MasterCard Standart Virtual (віртуальна картка) 10 грн. MasterCard Debit (іменна або неіменна) MasterCard World (іменна або неіменна) 50 грн. 50 грн.. 'Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Класична .. 'Випускається тільки в рамках кредитного продукту Кредитна картка Велика п'ятірка . MasterCard Debit Standart з PayPass (безконтактна) 150 грн. MasterCard Standart Virtual (віртуальна картка) 25 грн. Плата за переоформлення основної або додаткової платіжної картки за ініціативою Банку Не тарифікується 1.3. Плата за закриття поточного рахунку Не тарифікується 1.4. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку 50 грн Нарахування процентів на позитивний залишок коштів на рахунку в будьякій валюті, % річних Проценти не нараховуються Плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний. У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку. З поточних рахунків в іноземній валюті комісія стягується у валюті рахунку для подальшого продажу на МВРУ та зарахування на рахунок доходів банку в національній валюті. Неактивний рахунок це рахунок, за яким протягом 180 календарних днів власником рахунку не було виконано жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород. Плата списується з позитивного залишку коштів. Даний тариф не застосовується, якщо до поточного рахунку прив'язані депозити (вклад та проценти за вкладом виплачуються на ПР з ПК). Розділ 2. Зарахування коштів на поточний рахунок 2.1. Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення картки/рахунку готівкою: В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки Не тарифікується В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки Не тарифікується Через ПТКС АТ «ТАСКОМБАНК» Не тарифікується Через банкомати АТ «ТАСКОМБАНК» з функцією CashIn Не тарифікується Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення картки/рахунку: Що надійшли з рахунків Клієнта або інших фізчиних осіб, відкритих в АТ ТАСКОМБАНК Не тарифікується Не тарифікується Що надійшли з рахунків юридичних осіб, відкритих в АТ ТАСКОМБАНК Не тарифікується Що надійшли з інших банків Не тарифікується Зарахування цільових коштів Не тарифікується Оплата одноразово у день надання послуги. Плата за поповнення готівкою рахунків в іноземній валюті здійснюється в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції. Оплата одноразово у день надання послуги. Плата за поповнення готівкою рахунків в іноземній валюті здійснюється в національній валюті по курсу НБУ на день здійснення операції. Під зарахуванням цільових коштів мається на увазі зарахування на рахунок: кошти, що надійшли від організаціїроботодавця (заробітна плата, аванси, лікарняні, відпускні, відрядження); суми вкладу з депозитних рахунків, які відкрито у АТ ТАСКОМБАНК та відсотків за ними; кредитів готівкою, що оформлені в АТ «ТАСКОМБАНК» або в інших організаціях, з якими співпрацює Банк (наприклад, ТОВ ФК ЦФР ), якщо рахунок партнера відкрито в Банку; страхових виплат в рамках відповідних партнерських програм із страховими компаніями; пенсії, грошової допомоги та інших соціальних виплат. Розділ 3. Отримання готівки, розрахунки платіжною карткою 3.1. Оплата купівлі товарів та послуг в торговосервісній мережі та в мережі Інтернет Не тарифікується 3.2. Плата за отримання готівки за рахунок власних коштів: В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% В банкоматах інших банків на території України 1,5% + 5 грн. В банкоматах банків за межами України 1% + 3 USD В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки 0,5% В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки (з ПР) Не тарифікується В касах відділень інших банків на території України (без врахування комісій інших банків) В касах відділень банків за межами України (без врахування комісій інших банків) 1,5% + 10 грн. 1% + 5 USD 3.3. Плата за отримання готівки за рахунок кредитних коштів: В банкоматах АТ «ТАСКОМБАНК» В банкоматах інших банків на території України + 15 грн В банкоматах банків за межами України + 3 USD В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки (з ПР) В касах відділень інших банків на території України (без врахування комісій інших банків) В касах відділень банків за межами України (без врахування комісій інших банків) + 15 грн. + 5 USD 3.4. Плата за конвертацію (валюта операції відрізняється від валюти рахунку): Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (валюта транзакції USD, EUR, GBP, CHF, RUR, PLN) 1% Плата за конвертацію валюти транзакції по ПК в валюту рахунку (інші валюти) 3% Розділ 4. Безготівкові перекази коштів з поточних рахунків 4.1. Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок власних коштів: Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернетбанкінг): На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 0,5% мінімум 5 грн На рахунки, відкриті в інших банках 2% мінімум 10 грн Плата за переказ коштів з поточного рахунку через КонтактЦентр (телефонний дзвінок): На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 0,5% мінімум 5 грн Плата за переказ коштів з поточного рахунку через мережу відділень АТ «ТАСКОМБАНК» На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» 0,5% мінімум 5 грн На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) 0,5% мінімум 5 грн На рахунки, відкриті в інших банках: В національній валюті 2% мінімум 10 грн. В іноземній валюті Послуга не надається Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати 3% Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо). 3% Плата за переказ коштів на користь АТ ТАСКОМБАНК Не тарифікується 4.2. Переказ коштів з поточного рахунку за рахунок кредитних коштів: Плата за переказ коштів з поточного рахунку через систему ТАС24 (Інтернетбанкінг): На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) На рахунки, відкриті в інших банках + 15 грн Плата за переказ коштів з поточного рахунку через КонтактЦентр (телефонний дзвінок): На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) Плата за переказ коштів з поточного рахунку через мережу відділень АТ «ТАСКОМБАНК» На власні рахунки, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На рахунки інших фізичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На рахунки юридичних осіб, відкриті в АТ «ТАСКОМБАНК» На депозитні рахунки (поповнення/розміщення вкладу) На рахунки, відкриті в інших банках: В національній валюті + 15 грн. В іноземній валюті Послуга не надається Плата за переказ коштів з картки на картку через банкомати Плата за переказ коштів з картки на картку через різні сервіси (P2P тощо) Плата за переказ коштів на користь АТ ТАСКОМБАНК Не тарифікується Розділ 5. Додаткові та сервісні послуги 5.1. Надання інформації по рахунку засобами GSMбанкінгу, за 30 днів Входить у вартість Пакету послуг Щомісячно, авансом, в дату підключення послуги. При відсутності оплати, послуга не надається. Відновлюється автоматично з дати здійснення оплати за послугу. Послуга підключається за бажанням Клієнта Друк міні виписки в мережі банкоматів АТ ТАСКОМБАНК 5 грн Зміна ПІНкоду в мережі банкоматів АТ ТАСКОМБАНК 10 грн Плата за отримання інформації про залишок коштів на рахунку в банкоматах АТ ТАСКОМБАНК Не тарифікується в банкоматах інших банків в Україні 5 грн в банкоматах інших банків за кордоном 10 грн Плата за переоформлення PINконверту 30 грн Терміновий випуск/перевипуск платіжної карти/пінконверту та доставка у відділення АТ «ТАСКОМБАНК» в м.києві Плата за надання довідкової інформації щодо стану поточного (карткового) рахунку на паперових носіях: Надання виписки по рахунку за попередній звітний місяць Не тарифікується Надання виписки по рахунку за будьякий період на вимогу клієнта (з врахуванням п ) 350 грн. 25 грн Надання довідки про наявність рахунку та залишок коштів на ньому 75 грн Надання довідки про стан заборгованості за кредитним договором 75 грн Надання довідки про закриття кредиту Не тарифікується 5.8. Плата за блокування/розблокування платіжної карти: За ініціативою АТ ТАСКОМБАНК Не тарифікується За ініціативою клієнта, в т.ч. у зв'язку з втратою/крадіжкою, пошкодженням Не тарифікується Постановка карти в міжнародний (паперовий) Стоплист 50 USD Розблокування платіжної карти Не тарифікується 5.9. Розслідування, зміна/уточнення умов платежу, анулювання платежу за ініці
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks