ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. (практичний посібник) - PDF

Description
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (практичний посібник) У посібнику подано конкретні поради та рекомендації щодо організації роботи групи продовженого дня в початковій школі.

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 18 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (практичний посібник) У посібнику подано конкретні поради та рекомендації щодо організації роботи групи продовженого дня в початковій школі. Посібник призначений для вихователів ГПД, заступників директорів з навчально-виховної роботи. Зміст 1. Основні завдання груп продовженого дня Порядок відкриття та комплектування груп продовженого дня Режим групи продовженого дня Планування роботи вихователя групи продовженого дня Внутрішкільний контроль Додатки Список використаної літератури Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний час. Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку індивідуальних здібностей, запитів та інтересів дітей. Основні завдання груп продовженого дня Основними завданнями групи продовженого дня є: - організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках; - створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; - організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів; - організація дозвілля учнів; - формування в учнів ціннісних орієнтацій; - здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя; - виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці; - надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів. Порядок відкриття та комплектування груп продовженого дня Порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу незалежно від типу і форми власності встановлює Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N Підставою для організації роботи групи продовженого дня є: - необхідна кількість заяв батьків або осіб, які їх замінюють; - необхідна матеріально-технічна база; -умови для організації денного відпочинку (сну) першокласників; - можливості для організації харчування у залежності від тривалості перебування учнів у групі продовженого дня; - наказ директора навчального закладу; 3 - погодження місцевого органу управління освітою. Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових групп. Наповненість групи продовженого дня не повинна бути більшою 30 учнів. Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня. Документація ГПД 1. Режим групи продовженого дня (затверджений директором). 2. Календарно-тематичний план. 3. План вихователя (щоденний). 4. Журнал ГПД. 5. Зошит щодо наступності роботи вчителя і вихователя. Режим групи продовженого дня Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й наскільки правильно організований у ній режим. Від раціонального, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість. Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності. Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприяти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів. Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- 4 виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу. При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги: - відповідність режиму віковим особливостям школярів; - педагогічне забезпечення чергування режимних моментів; - раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі; - чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей і контроль за їх діяльністю. Орієнтуючись на рекомендовані режими і беручи до уваги місцеві умови (черговість проведення годин дозвілля і прогулянок на території школи, час роботи загально-шкільних гуртків і секцій), вихователь розробляє режим конкретної групи продовженого дня, враховуючи пропозиції вчителів, побажання батьків. Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати: 1) організацію: прогулянки тривалістю не менш як одна година 30 хвилин (для учнів перших - четвертих класів); харчування тривалістю не менш як 30 хвилин; суспільно-корисної праці; денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година 30 хвилин; 2) виконання домашніх завдань (самопідготовка) для учнів другого классу тривалістю 45 хвилин, третього класу - одна година 10 хвилин, четвертого класу - одна година 30 хвилин; 3) проведення: виховної години; спортивно-оздоровчих занять для учнів першого классу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів - 40 хвилин; занять за інтересами, у гуртках, секціях. Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися Режим дня є законом життя і діяльності всього педагогічного та учнівського колективів школи. Психолого-педагогічне значення режиму полягає в тому, що він забезпечує чітку організацію життя і діяльності педагогів і учнів, виробляє в них (відповідний стереотип, сприяє піднесенню якості всієї навчально-виховної роботи. Дбаючи про виконання режиму, слід пам'ятати, що зайва 5 регламентація діяльності вихованців стримує їх ініціативу й самодіяльність. Діти повинні мати час побути на самоті або в невеликому колі друзів. Режим дня учнів не може бути постійним, він динамічний, і як динамічне саме життя школи. Планування роботи вихователя групи продовженого дня Одним із головних чинників активізації позакласної, позаурочної виховної роботи в групах продовженого дня має стати глибоко продумана система її планування вихователями. Планування включає в себе два види планів: календарно-тематичне планування і щоденне планування. Календарно-тематичне планування вихователів складаються на період, визначений педагогічним колективом, у довільній формі і узгоджуються з заступником директора з навчально-виховної роботи. Плани мають бути стислими, конкретними, лаконічними, передбачати заходи, які обов язково мають бути виконаними і які можна контролювати. Перспективний план виховної роботи вихователя групи продовженого дня передбачає: - концентрацію знань, умінь і практичних навичок вихователя у виборі засобів виховної роботи; - вибір оптимальних шляхів для найбільш повного виконання своїх посадових обов язків; - можливість проведення змістовного контролю за виконанням обов язків вихователя адміністрацією школи; - планування та організацію різних видів виховної роботи, спрямованих на колектив та особистість учня. Перспективний план можна складати за такими розділами: - аналіз роботи ГПД за минулий рік; - мета та завдання на наступний рік; - основні напрями діяльності ГПД; - заходи з охорони здоров'я та фізичного розвитку дитини; - індивідуальна робота з учнями; - робота з батьками. Важливою складовою частиною плану роботи вихователя є вступна частина. Приступаючи до її написання, вихователь повинен знати і враховувати індивідуальні можливості учнів, слабкі й сильні сторони учнівського колективу. В цьому розділі глибоко аналізується результативність роботи вихователя за минулий рік, розкриваються як позитивні, так і негативні тенденції виконання поставлених завдань, причини прорахунків. В стислій формі проводиться аналіз рівня вихованості колективу групи, окремих учнів. 6 З урахуванням стану розвитку учнівського колективу, бачення перспективи його розвитку вихователем ставляться конкретні завдання на наступний рік роботи, які поділяються на три групи:. виховні завдання;. пізнавальні завдання;. завдання по згуртуванню колективу учнів. Розділ організації духовного розвитку дітей передбачає планування екскурсій, прогулянок, конкурсів, виставок, свят, ранків, культпоходів, бібліотечних годин, трудових десантів, уроків гарної поведінки, зустрічей з цікавими людьми, змагань, обрядових свят, днів іменинника, бесід, клубних годин, гурткової роботи. У розділі Робота з батьками, індивідуальна робота з дітьми, планується проведення тематичних батьківських зборів, лекцій, бесід, пресконференцій Ми і наші діти, усних журналів, днів (тижнів) відкритих дверей, диспутів, зустрічей за круглим столом, конференцій по обміну досвідом сімейного виховання, вечорів запитань і відповідей, консультацій (групових, індивідуальних), відкритих заходів для батьків, виставок: Світ захоплень моєї сім'ї, Сімейна кулінарія, декоративно-вжиткової творчості сімей, сімейних альбомів, колекцій, конкурсів: Ну-мо, тата, Ну-мо, мами, Тато, мама і я бережлива сім'я, Зоряний час ; концертів: Співочі сім'ї, Візьми гітару, Днів батька і мами тощо. Таким чином, у цих розділах вихователь планує такі виховні заходи, які дають йому можливість ефективного виконання поставлених перед собою виховних, пізнавальних завдань і завдань по згуртуванню колективу учнів. Такий підхід до планування роботи дає можливість вихователю бачити перспективу розвитку учнівського колективу і кожної дитини, глибоко аналізувати окремі прорахунки в роботі, здійснювати дійовий самоконтроль за своєю діяльністю. У вимогах до щоденного планування вихователя слід дотримуватися вимог щодо поурочних планів-конспектів вчителів. Вихователь в кожному запланованому заході повинен зазначати мету, обладнання, форми діяльності учнів; повинен передбачати індивідуальну і диференційовану роботу в
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks