โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org - PDF

Description
หล กการและเหต ผล โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org เน องจากราคาท ส งของช ดออฟฟ ศเช งพาณ ชย ท าให การต ดส นใจเปล ยนมาใช OpenOffice.org เพ ยงต วเด ยว จะเป นการต ดส นใจท

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 19 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการและเหต ผล โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org เน องจากราคาท ส งของช ดออฟฟ ศเช งพาณ ชย ท าให การต ดส นใจเปล ยนมาใช OpenOffice.org เพ ยงต วเด ยว จะเป นการต ดส นใจท ประหย ดค าซอฟต แวร ได มากท ส ด ท งส าหร บการใช งานส วนบ คคล และเป น ทว ค ณส าหร บการใช งานในองค กร ท าให องค กรขนาดใหญ น ยมห นมาใช OpenOffice.org ก นมากข นเร อย ๆ ซอฟต แวร Open Source เป นซอฟต แวร ท ให อ สระแก ผ ใช งานโดยไม ม ข อจ าก ดในการใช งานใดๆ ท าให ผ ใช งาน ไม ต องก งวลเก ยวก บการละเม ดล ขส ทธ ซอฟต แวร นอกจากน ย งเป ดโอกาสให น กพ ฒนาสามารถท าการปร บปร ง ซอฟต แวร ให เก ดความเหมาะสมและหลากหลายได อ กด วย การบร หารจ ดการงานส าน กงานในกล ม Open Source ร นใหม ล าส ดท ม หน าตาและการใช งานให คล ายคล งก บซอฟต แวร ออฟฟ ศท เป นท น ยม สามารถใช งาน ทดแทนก นได ง ายต อการใช งาน และม ฟ งช นครอบคล มการท างานพ นฐานของส าน กงาน เพ อการสน บสน นให ข าราชการได ใช ซอฟต แวร ใหม ๆ และรวมถ งประหย ดงบประมาณของหน วยงาน อ กท งย งสามารถแลกเปล ยน เอกสารก บMicrosoft Office ได อ กด วยโดยท ไม ต องเส ยค าใช จ ายและถ กกฎหมายไม ละเม ดส ทธ ทางป ญญา Open Office เป นช ดออฟฟ ศท ม ความสามารถและการใช งานใกล เค ยงก บ Microsoft Office ท างานได บน หลายแพลตฟอร มท ง Windows, Linux, Mac OS X ฯลฯ ศ นย สารสนเทศ กรมประมง เป นหน วยงานหน งท ม หน าท ในการพ ฒนาและส งเสร มการน า ICT มา ใช ในการบร หารจ ดการระบบงานภายในองค กร และถ ายทอดเทคโนโลย ด านสารสนเทศให ก บบ คลากรภายใน กรมประมง เพ อเป นการแนะน าให ร จ กก บโปรแกรมต างๆของ Open Source และเข าใจความสามารถของ OpenOffice.org เพ อจะได น าความร ไปประย กต ใช งานแทน Microsoft ท ต องเส ยค าล ขส ทธ ในราคาแพง เพ อ เพ มท กษะและเป นทางเล อกหน งในการใช งานโปรแกรมของเจ าหน าท ของกรมประมง จ งได ด าเน นการจ ด ฝ กอบรมในคร งน ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถเร ยนร และเข าใจความสามารถและจ ดเด นของ Open Source ๒. เพ อให ผ เข าร บการอบรมร จ กและเข าใจในความสามารถและจ ดเด นของ OpenOffice.org ๓. เพ อสร างแนวค ดให ผ เข าร บการอบรมน า OpenOffice.org ไปประย กต ใช งานแทน Microsoft Office ๔. สามารถน าไปประย กต ใช ได ก บงานต างๆในหน วยงานของตนเองได ค ณสมบ ต และจ านวนของผ เข าร บการฝ กอบรม ๑. เป นเจ าหน าท ของหน วยงานส วนกลางและส วนภ ม ภาคของกรมประมง ๒. ต องม ความร พ นฐานในการใช งานคอมพ วเตอร และผ านการใช งานในเร อง Microsoft Officeใน ระด บเบ องต นมาบ างแล วเป นอย างน อย ๓. เป ดอบรม ๒ ร น จ านวนผ เข าร บการอบรมรวมท งส นโดยประมาณร นละ ๔๐ คน ระยะเวลาในการฝ กอบรม :- ใช เวลาอบรมร นละ ๔ ว น ด งน ๑. ร นท ๑ ว นท ๘ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ๒. ร นท ๒ ว นท ๒๒ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ สถานท ฝ กอบรม ห องฝ กอบรม อาคาร B ช น ๙ ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอร ฟแวร (องค การมหาชน) ว ทยากร ว ทยากรจากภาคเอกชนของส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอร ฟแวร จ ดให ว ธ การฝ กอบรม บรรยาย สาธ ต พร อมฝ กปฏ บ ต ในห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เน อหาหล กส ตร Open Office.org ๓.๐ Writer ๑. เปร ยบเท ยบเมน และค าส งการใช งานระหว าง Writer ก บ Word ๒. การต งค าหร อการก าหนดค า Default ของ Font ๓. การต งค าแนวต ง/แนวนอน ในไฟล เด ยวก น ๔. การพ มพ งานและตกแต งเอกสาร การใช เคร องม อ Paragraph การใช เคร องม อ Tab การใช เคร องม อ Bullet and Numbering การใช เคร องม อ Auto Text ๕. การแทรกร ปภาพ ๖. การแทรกตาราง ๗. การส งจดหมาย/ซองจดหมาย ไปย งผ ร บหลายๆคน โดยอ ตโนม ต ด วย Mail Merge การเตร ยมไฟล ผ ร บ การเตร ยมไฟล จดหมาย การแทรกข อม ลจากไฟล ผ ร บ การแสดงข อม ลจากไฟล ผ ร บ ๘. เทคน คอ นๆท เก ยวข อง ๙. การโอนย ายเอกสาร Word to Writer Writer to Word Writer to PDF Open Office.org ๓.๐ Calc ๑. เปร ยบเท ยบเมน และค าส งการใช งานระหว าง Calc ก บ Excel ๒. การท างานก บ Workbook, Worksheet 2 ๓. เทคน คการป อนข อม ล และการจ ดร ปแบบเซลล ๔. เทคน คการค านวณ เคร องหมาย/ล าด บการค านวณ การอ างอ งต าแหน งเซลล การต งช อกล มเซลล การค านวณด วยการต งส ตรเอง เร ยนร การใช ฟ งก ช นส าเร จร ปท น าสนใจ ๕. การบร หารจ ดการก บข อม ลจ านวนมาก การกรองข อม ล(Fillter) การจ ดเร ยงข อม ล(Sort) ๖. การสร างกราฟร ปแบบต างๆ ข นตอนการสร างกราฟ การตกแต งกราฟ การเปล ยนแปลงข อม ลกราฟ ๗. การส ง Print ข อม ล ต งค าการส ง Print การก าหนดล กษณะของกระดาษท แตกต างก น ๘. การโอนย ายเอกสาร Excel to Calc Calc to Excel Calc to PDF Open Office.org ๓.๐ Impress ๑. เปร ยบเท ยบเมน และค าส งการใช งานระหว าง Impress ก บ Power Point ๒. การใช ม มมองสไลด ในแต ละร ปแบบ(Normal. Outline, Notes, Page, Handout, Slide Sorter, Slide Show) ๓. เทคน คการสร างงานน าเสนอ ๔. เทคน คเก ยวก บการตกแต งด วยกราฟ ก Slide Background Picture Font Work ๕. เทคน คการน าเสนอสไลด (Slide Show) การน าเสนอสไลด อย างง าย การต งค าการน าเสนอ การใส Effect ให ก บงานน าเสนอ การใส เส ยงประกอบสไลด Background Music และการปร บแต ง การใส ไฟล ภาพยนตร ท สามารถเล นบนช นงานได ๖. การส งพ มพ สไลด ประกอบการบรรยาย 3 ๗. การโอนย ายเอกสาร Power Point to Impress Impress to Power Point Impress to PDF Impress to Flash Animation Open Office.org ๓.๐ Math (๐.๕ ว น) ๑. การเป ดโปรแกรม Math เพ อการใช งาน ๒. การใช งานเคร องม อ Selection ในร ปแบบต างๆ ๓. การเล อกส ตร/ส ญล กษณ ท ต องการ ๔. การน าส ตรไปใช ในงานเอกสาร ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑. ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจในการใช งานโปรแกรม Open Source ส าน กงาน ๒. เป นหล กส ตรในการพ ฒนาบ คลากรของกรมประมงให ได ร บความร และสามารถใช งานในด านเทคโนโลย สม ยใหม ๓. ม ความร และสามารถในการพ ฒนาการใช โปรแกรม Open Office ก บงานของตนได อย างม ประส ทธ ภาพ ๔. ประหย ดงบประมาณของหน วยงานกรมประมง ในเส ยค าล ขส ทธ ของ Microsoft ในราคาแพง ๕. หน วยงานกรมประมงไม ต องก งวลเก ยวก บการละเม ดล ขส ทธ ซอฟต แวร ๖. ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร และสามารถน าไปถ ายทอดให แก เจ าหน าท อ นๆในหน วยงานของตนได การประเม นผลโครงการ :- ๑. การส งเกตพฤต กรรมผ เข าร บการอบรมในการให ความสนใจ การฝ กปฏ บ ต ตามท ได ร บมอบหมาย ๒. แบบประเม นผลโครงการฝ กอบรม งบประมาณ :- ๑. ค าใช จ ายในการส มมนาคร งน ไม ต องเส ยค าใช จ ายใดๆในการด าเน นการฝ กอบรม ๒. ผ เข าร บการอบรม ๒.๑ ค าเบ ยเล ยงเด นทาง ใช ระเบ ยบตามพระราชกฤษฎ กาค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการโดย อน โลม (ให เบ กจากต นส งก ด) โดยน บเวลาในการค ดค าเบ ยเล ยงด งน การค านวณเวลาเพ อเบ กเบ ยเล ยงเด นทางให น บต งแต เวลาเด นทางออกจากสถานท อย หร อสถานท ปฏ บ ต ราชการตามปกต แล วแต กรณ แล วน าจ านวนว นท งหมดมาค ณก บอ ตราเบ ยเล ยงเด นทางเหมาจ ายต อว น เพ อเป นค าเบ ยเล ยงเด นทางในกรณ ท ผ จ ดฝ กอบรมจ ดอาหารบางม อในระหว างการฝ กอบรม ให ห กเบ ยเล ยง เด นทางท ค านวณได ในอ ตราม อละ ๑ ใน ๓ ของอ ตราเบ ยเล ยงเด นทางเหมาจ ายต อว น การค านวณเวลาตามวรรคสองให น บย ส บส ช วโมงเป นหน งว น ถ าไม ถ งย ส บส ช วโมงหร อเก นย ส บส ช วโมง และส วนท ไม ถ งย ส บส ช วโมงหร อเก นย ส บส ช วโมงน นมากกว าส บสองช วโมงให ถ อเป นหน งว น ๒.๒ ค าพาหนะเด นทาง ในการเด นทางเข าร บการอบรมและเด นทางกล บ เบ กจ ายจาก ต นส งก ด 4 ๒.๓ ค าใช จ ายในระหว างการฝ กอบรม อย ในความร บผ ดชอบของส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรม ซอร ฟแวร ค อ - ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข าร บการอบรม - ค าใช จ ายอ น ๆ ท เก ยวก บการฝ กอบรมตลอดหล กส ตร ผ ร บผ ดชอบโครงการ ๑. ผ อ านวยการศ นย สารสนเทศ ๒. นายชาต มงคลมาลย ห วหน ากล มสารสนเทศฐานข อม ล ๓. นางบ ษบา น ว นต ห วหน ากล มเทคโนโลย เคร อข าย ๔. นายอน ชา ข นธ ส วรรณ ห วหน างานบร หารท วไป ๕. นางสาวส รางค ท พย โยธ น น กว ชาการประมงช านาญการ ๖. นางสาวธ ญล กษณ ร ตนด ลก ณ ภ เก ต น กว ชาการประมง ช านาญการ ๗. นางสาวน นท ยา พ ลสว สด น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ๘. นางสาวม ลล กา เบญจศร ส วรรณ น กว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บ ต การ ๙. นางสาวสมล กษณ ข นจ นทร เจ าหน าท ระบบงานคอมพ วเตอร ๑๐. นางวรรณภา ล มภาณ ว ฒน สก ล เจ าหน าท เคร องคอมพ วเตอร 2 5 ก าหนดการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org ร นท ๑ ระหว างว นท ๘ ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๔และ ร นท ๒ ระหว างว นท ๒ ว นท ๒๒ ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๔ ณ ห องฝ กอบรม อาคาร B ช น ๙ ส าน กงานส งเสร มอ ตสาหกรรมซอร ฟแวร (องค การมหาชน) ว นท หน ง เวลา ก จกรรม 08:00-09:00 ลงทะเบ ยน - ร บเอกสาร 09:00 09:20 พ ธ เป ดการฝ กอบรม 09:20-10:30 เร มอบรมหล กส ตร Open Office.org 3.0 Writer ในห วข อ เปร ยบเท ยบเมน และค าส งการใช งานระหว าง Writer ก บ Word การต งค าหร อการก าหนดค าก อนการใช งาน เช น หน วยว ด, หน ากระดาษ, การ ก าหนด Font, การก าหนดค า Default ของ Font การพ มพ งานและตกแต งเอกสาร การใช เคร องม อ Paragraph การใช เคร องม อ Tab การใช เคร องม อ Bullet and Numbering การใช เคร องม อ Auto Text 10:30-10:45 พ กร บประทานอาหารว าง 10:45-12:00 การแทรกร ปภาพ และตาราง 12:00-13:00 พ กร บประทานอาหารกลางว น การ ส งจดหมาย/ซองจดหมาย ไปย งผ ร บหลายๆ คน โดยอ ตโนม ต ด วย Mail Merge 13:00-14:30 การเตร ยมไฟล ผ ร บ การเตร ยมไฟล จดหมาย 14:30-14:45 พ กร บประทานอาหารว าง 14:45-16:00 การส งจดหมาย/ซองจดหมาย ไปย งผ ร บหลายๆ คน โดยอ ตโนม ต ด วย Mail Merge (ต อ) การแทรกข อม ลจากไฟล ผ ร บ การแสดงข อม ลจากไฟล ผ ร บ 6 ว นท สอง เวลา ก จกรรม 09:00-10:30 อบรมหล กส ตร Open Office.org 3.0 Writer (ต อ) เทคน คอ นๆ ท เก ยวข อง 10:30-10:45 พ กร บประทานอาหารว าง 10:45-12:00 การโอนย ายเอกสาร Word to Writer Writer to Word Writer to pdf 12:00-13:00 พ กร บประทานอาหารกลางว น 13:00-14:30 เร มอบรมหล กส ตร Open Office.org 3.0 Calc ในห วข อ เปร ยบเท ยบเมน และค าส งการใช งานระหว าง Calc ก บ Excel การท างานก บ Workbook, Worksheet 14:30-14:45 พ กร บประทานอาหารว าง 14:45-16:00 เทคน คการป อนข อม ล และการจ ดร ปแบบเซลล เทคน คการค านวณ เคร องหมาย / ล าด บการค านวณ การอ างอ งต าแหน งเซลล การต งช อกล มเซลล การค านวณด วยการต งส ตร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks