Op7malizácia logis7ckých procesov v skladoch a vo výrobe - PDF

Description
IPA Slovakia s. r.o. Ing. Uhrová Monika Projektový manažér Op7malizácia logis7ckých procesov v skladoch a vo výrobe 10.mája 2012 IPA Slovakia s.r.o. Fraunhofer IPA Stuttgart Inovatívny výskum pre našich

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 23 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
IPA Slovakia s. r.o. Ing. Uhrová Monika Projektový manažér Op7malizácia logis7ckých procesov v skladoch a vo výrobe 10.mája 2012 IPA Slovakia s.r.o. Fraunhofer IPA Stuttgart Inovatívny výskum pre našich zákazníkov Fraunhofer IPA Stuttgart 470 pracovníkov Obrat: 36 mil. 5 nosných oblastí: podnikový manažment podniková logistika automatizačné systémy výrobná automatizácia výrobné techniky 2 Kval i t a Pl ánovani e výroby Tech. zabezpečeni e Nákup j ed. materi ál u Majstri Kval i t a Pl ánovani e výroby Tech. zabezpečeni e Nákup j ed. materi ál u Majstri IPA Slovakia s.r.o. J.Košturiak Riaditeľ (34 Pracovníkov) Čl en pr edst avenst va Pr edseda pr edst avenst va Generálny riaditeľ Čl en pr edst avenst va Podniková organizácia Inovácie, Programy zvyšovania produktivity, Organizačná štruktúra, Manažment procesov, LeanSigma Výr obný f r akt ál Banj a Luka Výr obný f r akt ál VHP Údr žba Pr ac. tímy Cent r al i zované f r akt ál y Fi nanci e, cont rol i ng Techni cké cent rum Pr edaj, Mar ket i ng Ri adenie kval i t y Informačné technológie Logi st i ka, Nákup Spr áva maj et ku a údr žba Ri adenie ľ udských zdr ojov Výr obný f r akt ál SHP Údr žba Pr ac. tímy Výr obný f r akt ál Sl avošovce Výrobné systémy a logistika - Layout - Výrobné bunky - Výrobné tímy, vizualizácia - Simulácia / Sklady - Materiálový tok / Informačný tok - Kanban Produktivita pracovísk a pracovníkov - Analýza a meranie práce - TPM - Usporiadanie pracoviska a organizácia - Teória úzkych miest a obmedzení Optimalizácia procesov - Zlepšovanie procesov - Mapovanie toku hodnôt - Zvyšovanie výkonnosti liniek - SMED - Zabezpečovanie kvality Vzdelávanie - Master štúdium - Škola logistiky - Tréning, Školenia - Lean Six Sigma tréning - Akadémia Inovácii - a iné 3 Referencie 4 Čo je to vlastne šjhla logis7ka... Logis7ka vs. výroba Op7malizácia vo výrobe: prepojenie procesov výroba- logis7ka, proakbvna logis7ka, zlepšovanie vychystávania materiálu materiálových i informačných väzieb Informačný vs. materiálový tok Zjednodušovanie riadenia a dispozíc vizualizácia, princípy ťahového riadenia, zošbhlenie materiálového toku malé prepravky, samospádové FIFO zásobníky, spoľahlivé dodávky, spoľahlivé dáta, zjednodušenie dopravy + manipulácie+ skladovania Milk run vláčik Supermarket Shopstock 5 Ako dosiahnuť šjhle logis7cké procesy ciele logis7ky Ciele skladovej logis7ky Maximálne využi7e manipulačnej techniky Minimálne straty vychystávaní 100% spoľahlivosť a pružnosť skladníkov ŠBhly layout v sklade Ciele internej logis7ky Materiál v správnom balení, v správnom čase, v správnej pozícii vo výrobe Minimálne plochy vo výrobe Online pružné reagovanie na požiadavky vo výrobe 6 Produk7vita v skladovej logis7ke logis7cká produk7vita = 45 položiek/ hod Produk7vita technológie, jej skutočné využívanie x Využi7e kapacity skladov (%) x Výkon pracovníka (%)???! Nebavme sa len o výkonoch, ale potrebných výkonoch...! 7 1. Krok Iden7fikácia úzkych miest v skladovej a internej logis7ke Pozrieť sa na vykonávanie logis7ckých skladových procesov Analyzovať spotrebu času vybraných činnosb, vyťaženie pracovníkov a techniky Analyzovať spotrebu času jednotlivých činnos7 s cieľom odhaliť možné plytvanie Iden7fikovať príležitos7 k zlepšeniu, nájsť úzke miesta, duplicity a chyby v procesoch a myslení ľudí...? Logistika je proaktívna súčasť firmy Logistika len reaguje na požiadavky výroby? CIEĽ pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Úzke miesta...príklad 6 min 35 sec trvalo vyvezenie materiálu vonku na dvor a potom ďalších 6min 7sec prevezenie tých istých paliet z dvora na auto P Prázdny sklad Video Vývoz na dvor Iden7fikovaný nedostatok Oblasť riešenia Prínosy Ak sa chce pracovník dostať k strieborných bobinám, musí vyviezť najskôr hotové výrobky. Plytváme časom, zamestnancom, PHM... Organizácia skladu. Plánovanie a riadenie zásob Práva časť skladu bola celý deň voľná Úspora nákladov, času, ľudskej sily Dodržanie požiadaviek na kvalitu pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Úzke miesta...príklad Vypisovanie lístočkov na SKART 1.x píšu na linke 2.x opisuje pracovník PST 3.x na skartovaní pracovník nastrelí kód a zase opíše lístoček 3v1 = nadbytočná práca Za smenu sa vyvezie lorien = až 60 vypísaní lístočkov (zdroj: pracovník PST) Iden7fikovaný nedostatok Oblasť riešenia Prínosy Duplicitné administrabvne činnos7 Úspora času, redukcia administrabvy, zlepšenie Zredukovanie administrabvnych organizácie práce činnosb : môže značiť aj pracovník na linke, má dostatok času Zvýšenie efek7vity práce Video pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Úzke miesta...príklad Plytvanie Chôdza pre paleťák Presúvanie paliet Spolu Čas 30 sec 1 min 43 sec 2 min 13 sec Koľko krát denne sa to kvôli nevyhovujúcemu značeniu opakuje? Iden7fikovaný nedostatok Oblasť riešenia Prínosy Pracovník chcel zaviesť plnú paletu CF na vyhradené miesto za linku, ale zis7l, že sa tam kvôli tabáku nedostane. Preto si musel vytvoriť priestor tak, že musel ísť pre ďalší paleťák a po jednej palete to premiestniť. Plytvanie prácou a časom Prehodnotenie označenia pre palety na podlahe a návrh nového Redukcia nadpráce Úspora času, úspora energie pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Analýza vyťaženia pracovníkov Linka č. 1 Linka č. 2 Linka č. 3 Linka č. 4 Linka č. 5 Linka č. 6 Linka č. 7 2% Linka 10% Požiadavka na handlera podľa liniek Linka pracuje? A A A A Takt linky 1,00 1,50 3,00 2,50 Celková požiadavka na handlera (min.) 343,0 300,3 146,0 105,1 A 4,00 47,4 A A 5,00 3,00 73,7 181,2 Čistý efektívny fond pracovníka (min.) 450 6% Potrebný počet pracovníkov Vyťaženie pracovníkov (%) 3 88,64 Log.činnosti_načítanie dovezených paliet na prízemí, alebo v sklade mentolu, označenie Log.činnosti_manipulácia v medzisklade, na linkách, návozy a vratky Log.činnosti_kontrola materiálu na linkách, alebo listu navážky 9% 1% 3% 3% 8% Log.činnosti_Návoz tabáku z 2. poschodia Log.činnosti_presun s vozíkom alebo k vozíku peši Log.činnosti_tlač zavážacích listov Log.činnosti_odvoz hotovej z linky, alebo zo skladu (plošina, výťahom) Log.činnosti_Balenie 58% Iné_kontrola dovezených paliet, nesedí počet v sklade mentolu_plytvanie, riešenie problémov z plošinou, telefonovanie, Kontrola tabáku - 2 poschodie pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS 2. Krok hľadanie riešení Kľúčové skladové procesy vychystávanie a zaskladnenie Priestorové členenie skladov Početnosť, zonácia Typy pracovísk (podprocesov) príjem IS, systémový, iden7fikácia materiálu a objednávok, prebalenie... Metoda odberu položky a jej skladovania Nízkoúrovňový, Vysokoúrovňový, kombinovaný, Lokálny Jednotlivý, Združený Metoda spracovania objednávky Odstránenie bodov prerušenia toku materiálu pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Odstránenie bodov prerušenia Vykládka Transport Interný milk run Interný milk run Manipulácia Montážna linka Vstupný sklad Zásoba v supermarkete Sklz pri linke Vykládka Transport Interný milk run Manipulácia Montážna linka pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Priestorové členenie skladu Základné zóny Hlavný sklad - Manipulácia s paletami, kartónmi, debnami doplnenie vychystávacej zóny Prebaľovacia a Vychystávacia zóna Vychystávanie objednávok Zaskladnenie do rezervnej zóny Príjem tovaru cross- docking Zhromaždenie, triedenie, balenie Expedícia tovaru pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Priestorové členenie skladov Hlavná skladová zóna budúci stav FIFO/LIFO?, Radio shuwle, drive in? pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Priestorové členenie skladov Vychystávacia zóna Horizontálne členenie pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Priestorové členenie skladov Viacúrovňová vychystávacia zóna Paralelná/sériová kompletácia? pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS KVADOS is the holder of cer7fica7on pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS 3. Krok Riadenie toku materiálu a jeho iden7fikácia fasfsaf Obrázok zdroj: Trilogiq Obrázok zdroj: Trilogiq pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Riadenie toku materiálu a jeho iden7fikácia Trasa vozíka 1. Zastávka vozíka Trasa doplnenia sklzov pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Riadenie toku materiálu a jeho iden7fikácia pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Trendy ako to vidíme my... On line zber dát RFID + čiarový kód Príjem tovaru, zaskladnenie, vychystávanie, expedícia hotových kusov... VOICE PICKING - navigácia hlasom (operátor má voľné ruky a oči ) Pick ligh7ng - navigácia rozsvecovaním regálových pozícii pre operátora, operátor vie, presne z ktorej debničky má zobrať materiál, počet kusov vidí na monitore. Tento systém sa odporúča pre vychystávanie z regálov pri pracoviskách supermarkety, alebo shopstocky na linke, alebo spádové regále) Automa7zovaná zvukom riadené technika AGV vozíky On- line upozornenie na chyby i poradca pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Trendy ako to vidíme my... Redukcia počtu dodávok verzus dodávateľské balenia = zákazka interného zákazníka To čo si výroba požiada to dostane, sklad iba príjme zákazku, rozbalí, skontroluje a priamo vychystá na regál do výroby, supermarketu alebo shopstocku Outsourcing logis7ckých činnosb, tam kde je to možné JIT, JI sequence dodávky priamo na miesta vo výrobe dodávateľom riadená zásoba Vendor Managed Inventory, 4PL Four party logis7cs, dodávateľské E- kanbany interné aj externé... pursuant to ISO 9001, 14001, 20000, 27001, OHSAS Ďakujeme za pozornosť IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/ Žilina, SR Tel.: E- mail: 26
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks