บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) (OFM) - PDF

Description
ท OFM สร ปขอสนเทศ - บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) (OFM) ท ต งส าน กงานใหญ : 24 ซอยอ อนน ช 66/1 ถนนอ อนน ช แขวงสวนหลวง กร งเทพมหานคร โทรศ พท : (66) โทรสาร : (66)

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Biography

Publish on:

Views: 8 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท OFM สร ปขอสนเทศ - บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) (OFM) ท ต งส าน กงานใหญ : 24 ซอยอ อนน ช 66/1 ถนนอ อนน ช แขวงสวนหลวง กร งเทพมหานคร โทรศ พท : (66) โทรสาร : (66) เว บไซต : ท ต งคล งส นค า : 70 หม 2 ถนนร วมพ ฒนา แขวงล าต อยต ง เขตหนองจอก กร งเทพมหานคร โทรศ พท : (66) โทรสาร : (66) บร ษ ทย อย 1) บร ษ ท ออฟฟ ซ คล บ (ไทย) ท ต งส าน กงานใหญ : 919/555 อาคารเซาท ทาวเวอร ช น 14 ห อง 2-6 และ 9 ถนนส ลม แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพมหานคร โทรศ พท : (66) โทรสาร : (66) เว บไซต : ท น : ท นจดทะเบ ยนช าระแล ว ล านบาท โดยเป นห นสาม ญจ านวน 69,155,000 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 10 บาท 2) บร ษ ท บ ท เอส ท ต งส าน กงานใหญ : 919/555 อาคารจ วเวลร เทรดเซ นเตอร ช น 16, 17 ถนนส ลม แขวงส ลม เขตบางร ก กร งเทพมหานคร โทรศ พท : (66) โทรสาร : (66) เว บไซต : ท น : ท นจดทะเบ ยนช าระแล ว 640 ล านบาท โดยเป นห นสาม ญจ านวน 64,000,000 ห น ม ลค าท ตราไว ห น ละ 10 บาท ท งน หล กทร พย ของบร ษ ท ออฟฟ ศเมท (มหาชน) ประเภทหล กทร พย จดทะเบ ยน ห นสาม ญจ านวน 320,000,000 ห น ม ลค าท ตราไว ห นละ 1 บาท รวม 320,000,000 ล านบาท ท นของบร ษ ท ณ ว นท 28 ธ นวาคม 2555 (ว นท เร มซ อขายในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย) ท นจดทะเบ ยน ห นสาม ญ 320,000,000 ล านบาท ท นช าระแล ว ห นสาม ญ 320,000,000 ล านบาท ตลาดรอง ตลาดหล กทร พย (SET) ประเภทก จการ และล กษณะการด าเน นงาน บร ษ ท ออฟฟ ศเมท (มหาชน) ( บร ษ ท ) ประกอบธ รก จหล กในการจ าหน ายเคร องเข ยนและ อ ปกรณ ส าน กงาน ส อความร ความบ นเท ง และเฟอร น เจอร ส าน กงานผ านระบบแค ตตาล อก (Catalog) โดย ร บค าส งซ อผ านระบบ Call Center ระบบออนไลน (e-commerce) และระบบส งซ ออ เล กทรอน กส เฉพาะ แต ละองค กร (e-procurement) พร อมให บร การจ ดส งฟร ท วประเทศในกรณ ท ส งซ อส นค าต งแต 499 บาท ข นไป นอกจากน ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 บร ษ ทย งม ช องทางการจ ดจ าหน ายผ านร านออฟฟ ศ ด โป (ซ งภายหล งการร บโอนก จการท งหมดของบร ษ ท ปราณพร ( ปราณพร ) ( การร บโอนก จการ ) จะเปล ยนช อเป นร านออฟฟ ศเมท) และร านบ ท เอส ซ ง ณ ว นท 30 ก นยายน 2555 ม จ านวนสาขาท งส น 38 สาขา และ 78 สาขา ตามล าด บ และร าน trendyday.com 2 สาขา 1 - ล กษณะผล ตภ ณฑ (Product Characteristics) บร ษ ทจ าหน ายส นค า 3 ประเภทหล ก ได แก 1) ส นค าประเภทเคร องเข ยน อ ปกรณ ส าน กงาน และเฟอร น เจอร ส าน กงาน ประกอบด วย ผล ตภ ณฑ คอมพ วเตอร อ ปกรณ การเข ยน อ ปกรณ ส าน กงานเบ ดเตล ด กาว เทป และอ ปกรณ เพ อการบรรจ ผล ตภ ณฑ กระดาษ แฟ มและอ ปกรณ จ ดเก บเอกสาร อ ปกรณ เพ อการประช มและน าเสนอ อ ปกรณ ส าน กงาน อ เล กทรอน กส อ ปกรณ ส าหร บโรงงานและซ อมบ าร งอาคาร เคร องด ม เคร องใช ในแคนท นและผล ตภ ณฑ ท าความสะอาด เฟอร น เจอร ส าน กงาน เป นต น 2) ส นค าประเภทสาระความร และความบ นเท ง ประกอบด วย เพลง หน งและด ว ด หน งส อ และหน งส อ อ เล กทรอน กส เป นต น 3) ส นค าท เก ยวข องก บช ว ตประจ าว น ประกอบด วย โทรศ พท ม อถ อ กล อง อ ปกรณ ไฮเทค ก ฟช อป แฟช น ส ขภาพและความงาม เคร องก ฬา เคร องใช ไฟฟาในบ าน เคร องคร ว บ านและสวน automotive ส นค า ส าหร บส ตว เล ยง แม และเด ก ของเล น ผล ตภ ณฑ ท าความสะอาด อาหารและเคร องด ม เกมส คอมพ วเตอร และส นค าตามสม ยอ นๆ เพ อตอบสนองต อร ปแบบการด าเน นช ว ตของกล มล กค าในป จจ บ น - โครงสรางรายได (Revenue Structure) ก อนการร บโอนก จการบร ษ ทม รายได หล กจากการจ าหน ายส นค าเคร องเข ยนและอ ปกรณ ส าน กงานแยกประเภทตามช องทางการจ าหน ายส นค า และม รายได ค าโฆษณาจากแค ตตาล อก ซ ง จ าแนกได ด งน รายได เด อน 2555 รายได จากการจ าหน ายส นค า ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท - ร านค า (สาขา) Call Center/ Telemarketing , , online (เว ปไซต และ e-procurement) - รายได จากค าโฆษณา (แค ตตาล อก/magazine/ แผ นพ บ) รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ รายได อ นๆ รายได รวม , , , หมายเหต อ างอ งข อม ลจากงบการเง นของบร ษ ท บร ษ ท ออฟฟ ซ คล บ (ไทย) ( ออฟฟ ศ ด โป ) ม รายได หล กจากการจ าหน ายส นค าเคร องเข ยน และอ ปกรณ ส าน กงานผ านหนาร านออฟฟ ศ ด โป (ซ งภายหล งการร บโอนก จการจะเปล ยนช อเป นร านออฟฟ ศ เมท) ซ งเป นช องทางการจ าหน ายส นค าหล ก และม รายได ค าโฆษณา ซ งจ าแนกได ด งน รายได เด อน 2555 ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอยละ รายได จากการจ าหน ายส นค า - ร านค า (สาขา) 2, , , , Call Center/ Telemarketing online (เว ปไซต และ e-procurement) รายได จากค าโฆษณา (แค ตตาล อก/magazine/แผ น พ บ) รายได อ นๆ รายได รวม 2, , , , หมายเหต อ างอ งข อม ลจากงบการเง นของออฟฟ ศ ด โป 2 บร ษ ท บ ท เอส ( บ ท เอส ) ม รายได หล กจากการจ าหน ายส นค าเคร องเข ยนและอ ปกรณ ส าน กงานผ านหน าร าน บ ท เอส ซ งเป นธ รก จหล กของบร ษ ท และม รายได ค าโฆษณา ซ งจ าแนกได ด งน รายได เด อน 2555 ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอยละ รายได จากการจ าหน ายส นค า - ร านค า (สาขา) 3, , , , Call Center/ Telemarketing online (เว ปไซต และ e-procurement) รายได จากค าโฆษณา (แค ตตาล อก/magazine/แผ น พ บ) รายได อ นๆ รายได รวม 3, , , , หมายเหต อ างอ งข อม ลจากงบการเง นของ บ ท เอส ภายหล งการร บโอนก จการบร ษ ทม รายไดหล กจากการจ าหน ายส นค าเคร องเข ยนและอ ปกรณ ส าน กงานแยกประเภทตามช องทางการจ าหน ายส นค า รายได ค าโฆษณา และรายได อ น ๆ ซ งจ าแนกได ด งน รายได เด อน 2555 รายได จากการจ าหน ายส นค า ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอย ละ ลาน บาท รอยละ - ร านค า (สาขา) 5, , , , Call Center/ Telemarketing , , , online (เว ปไซต และ e-procurement) รายได จากค าโฆษณา (แค ตตาล อก/magazine/แผ นพ บ) รายได อ นๆ รายได รวม 6, , , , หมายเหต อ างอ งข อม ลจากงบการเง นของออฟฟ ศ ด โป บ ท เอส และบร ษ ท - กล มล กคาเป าหมาย (Target Customers) บร ษ ทม ฐานล กค าครอบคล มท งล กค าองค กร และล กค าบ คคล ด งต อไปน 1. กล มล กค าองค กร โดยป จจ บ นบร ษ ทม ฐานล กค าองค กรท ซ อส นค าผ านระบบแค ตตาล อกจ านวนกว า 110,000 ราย ซ งส วนใหญ เป นบร ษ ท ห างราน และหน วยงานร ฐ ท ต งอย ในกร งเทพมหานคร น คมอ ตสาหกรรม และ จ งหว ดใกลเค ยง เน องจากพ นท ด งกล าวเป นพ นท ท บร ษ ทม ความสามารถในการจ ดส งส นค าได ท วถ งภายใน ว นท าการถ ดไป ต วอย างล กคาแค ตตาล อกของบร ษ ทในป จจ บ นไดแก ธนาคารไทยพาณ ชย (มหาชน) ธนาคารกส กรไทย (มหาชน) ธนาคารฮ องกงเซ ยงไฮ (ประเทศไทย) บร ษ ท เฟดเดอร ล เอ กซ เพรส (ประเทศไทย) บร ษ ท อาย โนะโมะโต ะ (ประเทศไทย) กล มบร ษ ทในเคร อเจร ญ โภคภ ณฑ กล มบร ษ ทในเคร อน าตาลม ตรผล บร ษ ท ท าอากาศยานไทย (มหาชน) กล มบร ษ ทโตช บา ไทยแลนด บร ษ ทซ ซ ก มอเตอร (ประเทศไทย) และองค กรในภาคร ฐ อาท จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย สภากาชาดไทย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร กระทรวงสาธารณส ข เป นต น นอกจากน บร ษ ทม ฐานล กค ากว า 155,000 รายท ซ อผ านร านออฟฟ ศ ด โป จ านวน 38 สาขา ได แก กล มเอสโซ (ประเทศไทย) บร ษ ท บ เค ซอฟเทค 3 คณะแพทยศาสตร วช รพยาบาล มหาว ทยาล ยกร งเทพมหานคร เป นต น อย างไรก ด บร ษ ทม แผนท จะขยาย ช องทางการตลาดโดยอาศ ยฐานล กค าป จจ บ นของออฟฟ ศ ด โป ด วยการเพ มทางเล อกให แก ล กค าให สามารถส งซ อผ านทางระบบแค ตตาล อกส าหร บกล มล กค าท ต องการร บบร การจ ดส งส นคาได ท วถ งภายใน ว นท าการถ ดไป และผ านทางระบบออนไลน (e-commerce) ของบร ษ ท 2. ล กค าบ คคล บร ษ ทม ฐานล กค าบ คคลจ านวนกว า 95,000 รายท ซ อผ านร านออฟฟ ศ ด โป ท ง 38 สาขา และ จ านวนเฉล ยของล กค าบ คคลท ใช บร การและส งซ อส นค าจากร านบ ท เอสต อเด อนจ านวน 1,360,000 ราย จากร านบ ท เอส ท ง 78 สาขา และบร ษ ทม แผนท จะขยายกล มล กค าบ คคลผ านการขยายสาขาของบ ท เอ สซ งครอบคล มพ นท ต าง ๆ ท วประเทศ นอกจากน บร ษ ทย งม เปาหมายท จะขยายฐานล กค าบ คคลผ าน ระบบออนไลน ของเว บไซด Trendyday.com โดยในช วงแรกบร ษ ทม งเน นกล มพน กงานบร ษ ทและกล มผ ท ม ประสบการณ ในการส งซ อส นค าออนไลน และฐานล กค าบ คคลท ซ อส นค าผ านรานออฟฟ ศ ด โปและบ ท เอส โดยบร ษ ทอาศ ยความได เปร ยบทางด านการขนส งเพ อสรางความสะดวกสบายให ก บล กค าท งใน กร งเทพมหานครและต างจ งหว ด ตลอดจนการใช กลย ทธ ทางการตลาด การส งเสร มการขาย และการ ต ดต อส อสารผ านระบบ e-communication เพ อจ งใจและสร างความเช อม นของล กค าต อส นค าและบร การ ของบร ษ ท - ช องทางการจ าหน าย (Distribution Channels) ช องทางการในการจ ดจ าหน ายส นค าของบร ษ ทสามารถแบ งออกไดเป น 3 ช องทาง ด งน 1.การส งซ อจากพน กงานบร ษ ทผ านระบบโทรศ พท (Call Center) บร ษ ทจ าหน ายส นค าเคร องเข ยนและอ ปกรณ ส าน กงานผ านระบบแค ตตาล อกซ งเปร ยบเสม อน หนาร านในการวางส นค าของบร ษ ทท ม ความหลากหลายภายใต ตราส นค าต างๆ ท เป นท ยอมร บ เพ อให ล กค าสามารถท าการศ กษาเปร ยบเท ยบก อนการส งซ อผ านระบบ Call Center OfficeMate Contact Center : และ Trendyday Contact Center : ซ งม พน กงานเทเลมาร เก ต ต งรองร บค าส งซ อกว า 300 ค สาย โดยพน กงานด งกล าวได ร บการฝ กอบรมให ม ความเข าใจผล ตภ ณฑ และการให บร การอย างสม าเสมอ รวมถ งระบบโทรสารท รองร บค าส งซ ออ ตโนม ต 24 ช วโมง ซ งล กค าสามารถส งแฟกซ ใบส งซ อมาท OfficeMate Fax ordering : โดยพน กงานเทเลมาร เก ตต งจะเป นผ ต ดต อกล บล กค าเพ อ ย นย นการส งซ อ 2.การซ อผ านร านค า (Store) - ร านออฟฟ ศ ด โปม ท งหมด 38 สาขา ประกอบดวยสาขาในหางสรรพส นคาเซ นทร ล ห างสรรพส นค าโรบ นส น บ กซ ห างสรรพส นค าช นน า และร าน Stand Alone ซ งครอบคล มพ นท ท วประเทศ โดยแบ งเป นสาขาในกร งเทพมหานครและปร มณฑล จ านวน 28 สาขา และในต างจ งหว ดจ านวน 10 สาขา - ร านบ ท เอสม ท งหมด 78 สาขา ประกอบด วยสาขาในห างสรรพส นค าเซ นทร ล ห างสรรพส นค าโร บ นส น บ กซ ท อปส ซ ปเปอร มาเก ต และร าน Stand Alone ซ งครอบคล มพ นท ท วประเทศ โดยแบ งเป น สาขาในกร งเทพมหานครและปร มณฑล จ านวน 48 สาขา แบ งออกเป น ภาคกลาง 2 สาขา ภาคเหน อ 5 สาขา ภาคตะว นออก 6 สาขา ภาคใต 8 สาขา ภาคตะว นตก 1 สาขา และภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 8
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks