สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง - PDF

Description
1 สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 13 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ สภาวะ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 6 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 13 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย ต ธรรม พ.ศ. 2557 2 สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา อน ส ทธ ไตรรงค ทอง 3 4 ข สารบ ญ บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา วรรณกรรมท เก ยวข อง ขอบเขตการศ กษา ว ธ ด าเน นการศ กษา ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง การปฏ บ ต งานของผ พ พากษาในห องพ จารณา การปฏ บ ต งานของผ พ พากษานอกห องพ จารณา 6 บทท 3 ผลการศ กษา และว เคราะห กล มอาการออฟฟ ศซ นโดรม (office Syndrome) กระเพาะป สสาวะอ กเสบ โรคเคร ยด ความด นโลห ตส ง ปวดหล งเร อร ง ปวดคอ บ า และไหล อาการตาล าและเม อยตา (Asthenopia) 17 บทท 4 สร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ 20 บรรณาน กรม ประว ต การศ กษา หน า 5 บทท 1 บทน า สภาวะ office Syndrome ในผ พ พากษา 1.1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การปฏ บ ต หน าท ของผ พ พากษาในสภาวการณ ป จจ บ น ม ปร มาณคด เพ มข นเป น จ านวนมาก ความว นวายของส งคม ป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเม อง ย งส งผลให ม คด ข นส ศาลมากข นเร อย ๆ ผ พ พากษาศาลย ต ธรรมต องท มเทปฏ บ ต หน าท ให ท นก บปร มาณคด ท เพ มข น น น ความย งยากและความซ บซ อนของเน อหาคด ท าให ผ พ พากษาต องปฏ บ ต งานอย างหน ก หน าท หล กของผ พ พากษาค อการออกน งพ จารณาคด และการท าค าพ พากษาซ งเป นงานท จะต องท าเอง เป นการเฉพาะต ว ไม สามารถมอบหมายให บ คคลอ นกระท าการแทนได เพราะเป นเร องท ต อง อาศ ยความร ความสามารถและเป นเร องการร กษาความล บ ช วโมงการท างาน อ ร ยาบถในการ ปฏ บ ต งานแต ละว นค อการน งพ จารณาคด ในห องพ จารณา ซ งใช เวลาต ดต อก นหลายช วโมง จะต อง ใช ก าล งกาย ก าล งสมอง ก าล งสายตา ในการปฏ บ ต งานต ดต อก นเป นระยะเวลายาวนานในแต ละ ว น การปฏ บ ต งานของผ พ พากษาศาลช นต นในป จจ บ นต องใช ระยะเวลาเก นกว า 20 ป จ งจะม การ เล อนต าแหน งข นส ศาลส ง ย งเพ มความอ อนล า ความตรากตร าจากการปฏ บ ต งานมากข น ส งผลให เก ดความเคร ยดสะสม เป นป จจ ยเส ยงให เก ดโรคภ ยไข เจ บต าง ๆ ตามมา และจากล กษณะการ ท างานของผ พ พากษาในการน งพ จารณาคด ตรวจส านวน ท าค าพ พากษา ซ งเป นล กษณะงานท ต องท างานน งโต ะต ดต อก นเป นเวลานาน ต องใช สายตาในการตรวจเอกสารและการท าค า พ พากษาเป นเวลายาวนาน ย อมส งผลให ม ความเส ยงท จะเก ดโรคของผ ปฏ บ ต งานในส าน กงานท เร ยกว าสภาวะ office Syndrome ซ งกล มอาการของความเจ บป วยท อาจเก ดข นอย างม น ยส าค ญ ได แก โรคกระเพาะป สสาวะอ กเสบ เน องจากการกล นป สสาวะเป นเวลานาน โรคเคร ยดและความ ด นโลห ตส ง จากภาวะบ บค นด านจ ตใจและอารมณ โรคปวดหล ง ปวดคอ บ า และไหล เร อร ง อ น เน องมาจากการน งนาน ท าน ง และเก าอ ท น งไม ถ กส ขล กษณะ อาการตาล า และเม อยตา อ นเก ด จากสาเหต การใช สายตาตรวจส านวน และท าค าพ พากษาท ยาวนานต ดต อก น จ งควรศ กษาถ ง อาการและความเส ยงของโรคด งกล าวในการปฏ บ ต หน าท ของผ พ พากษาเพ อจะเป นแนวทางใน การป องก นแก ไขและลดความเส ยงในการเจ บป วยรวมท งป องก นการล กลามไปส โรคร ายแรงอ น ๆ 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา เพ อทราบถ งล กษณะการปฏ บ ต งาน ปร มาณคด ท ผ พ พากษาในแต ละศาลต อง ร บผ ดชอบในภาพรวม ทราบถ งล กษณะการท างานและอ ร ยาบถของผ พ พากษาในแต ละว นม เช นไร บ าง และจากล กษณะการท างานและอ ร ยาบถในการปฏ บ ต งานด งกล าวม ความส มเส ยงท จะเก ด 6 ป ญหาส ขภาพ หร อความเจ บป วยของผ ท ท างานในส าน กงาน (office Syndrome) ประการใดบ าง รวมท งศ กษาถ งอาการของโรค ความเส ยงท จะล กลามไปส โรคร ายแรงอย างอ น ว ธ การป องก นและ การบ าบ ดร กษาท เหมาะสม 1.3 วรรณกรรมท เก ยวข อง งานว จ ยเร องสภาวะส ขภาพของผ พ พากษาศาลย ต ธรรม โดยส ข ม กาญจพ มาย หล กส ตร ผ บร หารกระบวนการย ต ธรรมระด บส ง ว ทยาล ยการย ต ธรรม ส าน กงานศาลย ต ธรรม พ.ศ ผลงานว จ ยทางการแพทย บทความว ชาการทางการแพทย ท เก ยวข องก บโรค และความเจ บป วยท เก ดจากการตรากตร า ความเคร ยดและอ ร ยาบถในการท างานของผ ท ปฏ บ ต งานในส าน กงาน (office Syndrome) ส าน กการแพทย กร งเทพมหานคร โรงพยาบาลพญา ไท ศ นย ส ขภาพกร งเทพ (Bangkok Health Research Center) โรงพยาบาลสม ต เวช บทความ เร อง โรคออฟฟ สซ นโดรม โดยธนะร ตน ท บท มไทย สาระรอบร ว ศ นย ส พรรณบ ร บทความเร องโรคท ผ หญ งท กคนต องร กระเพาะป สสาวะอ กเสบ โดยนายแพทย วส นต เศรษฐวงศ แพทย ผ เช ยวชาญด านโรคทางเด นป สสาวะ โรงพยาบาลธนบ ร บทความเผยแพร ความร ส ประชาชน เร องความเคร ยด และว ธ แก ความเคร ยด โดยอาจารย คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ความเคร ยด โรคผ วหน ง และรอยเห ยวย น โดย ศาสตราจารย นายแพทย ธ มม ท ว ฒน นราร ตน ว นช ย บทความเร องเคร ยดลงกระเพาะ โรตฮ ตของ คนท างาน น ตยสาร Secret 10 กรกฎาคม 2551 ข าวหน งส อพ มพ เดล น วส เร องศาลย ต ธรรม เสนอตรวจส ขภาพจ ตผ พ พากษาท ก 5 ป ว นท 8 ม นาคม บทความเร อง อาการตาล า และเม อยตา และบทความเร อง Computer vision Syndrome วารสารหมอชาวบ าน โดยโสฬส ว ฒ พ นธ จ กษ แพทย โรงพยาบาลสงฆ บทความเร อง Eye Strain จาก Web.com บทความการออกก าล งกายเพ อส ขภาพ โดยนายแพทย จ กกร ช กล าผจญ คณะแพทย ศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม บทความว ชาการส าหร บประชาชน เร องอาการปวดหล ง บทความเร อง กล มอาการเอ มพ เอส ค ออะไร จาก บทความเร อง Myofascial Pain Syndrome จาก บทความเร องการจ ดการส งแวดล อม ความปลอดภ ย และส ขล กษณะในท ท างานจากหน งส อค ม อสถานท ท างานน าอย น าท างาน สะอาดปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ของส าน กอนาม ยส งแวดล อม กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณะส ข บทความเร อง โรคและการ บาดเจ บจากการประกอบอาช พ จากหน งส อแนวทางการว น จฉ ยโรคและภ ยจากการประกอบ อาช พเบ องต นส าหร บหน วยบร การสาธารณะส ข ของกรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข หน งส อการยศาสตร ในสถานท ท างาน โดยสถาบ นความปลอดภ ยในการท างาน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน บทความเร องเก าอ การยศาสตร โดยนงค น ช กล นพ ก ล อาจารย ประจ า สาขาว ชาการออกแบบผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ 1.4 ขอบเขตของการศ กษา ศ กษาถ งล กษณะการปฏ บ ต หน าท ของผ พ พากษาในแต ละว น ช วโมงการท างาน ในแต ละว น อ ร ยาบถและล กษณะงานท ต องร บผ ดชอบ ความยาวนานในการปฏ บ ต งาน ความเส ยง ต อการเจ บป วย ท งน จะเน นศ กษาการปฏ บ ต งานของผ พ พากษาในศาลช นต น ศ กษาถ งแนวทางการป องก น การบ าบ ด การร กษาท เหมาะสมเพ อม ให เก ดการ เจ บป วย และเพ อบ าบ ดอาการท เจ บป วยอย ให ท เลาเบาบางลงได 1.5 ว ธ ด าเน นการศ กษา ว จ ยเอกสารจากบทความว ชาการ บทความทางการแพทย ท เก ยวข อง 1.5 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากการว จ ย ท าให ทราบถ งล กษณะการปฏ บ ต งาน อ ร ยาบทของผ พ พากษาในการปฏ บ ต หน าท ใน แต ละว นตลอดอาย การร บราชการ และจากล กษณะการปฏ บ ต งานและอ ร ยาบถในการปฏ บ ต งาน ด งกล าวม ความส มเส ยงท จะเก ดการเจ บป วยของผ ปฏ บ ต งานในส าน กงาน (office Syndrome) มากน อยเพ ยงใด รวมท งได ทราบถ งแนวทางในการป องก น บ าบ ด ร กษาท เหมาะสมเพ อไม ให เก ด โรค หร อบรรเทาอาการเจ บป วยท เป นอย เพ อให การปฏ บ ต งานของผ พ พากษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ. 8 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และวรรณกรรมท เก ยวข อง ล กษณะการปฏ บ ต งานของผ พ พากษาในแต ละว นโดยเฉพาะในศาลช นต นจะเป น ด งต อไปน 2.1 การปฏ บ ต งานของผ พ พากษาในห องพ จารณา การปฏ บ ต งานในส วนน ท เร ยกก นว า การออกน งพ จารณา เพ อช สองสถานในคด แพ ง ตรวจพยานหล กฐานในคด อาญา ม ค าส งตามค าร อง ค าขอ ค าแถลง การว น จฉ ยข อโต แย งต าง ๆ ของค ความฝ ายโจทก และจ าเลย รวมท ง ม อ านาจในการไกล เกล ยในคด แพ งหร อคด อาญาใน ความผ ดอ นยอมความได เพ อให ค ความได ตกลงก นได อ กด วย ในคด ส วนแพ งท ค ความไม สามารถเจรจาตกลงก นได หร อคด อาญาท จ าเลยให การ ปฏ เสธว าม ได กระท าผ ดตามฟ อง ผ พ พากษาจะต องออกน งพ จารณาคด เพ อส บพยานท งฝ ายโจทก และฝ ายจ าเลย ก อนออกน งพ จารณาคด แต ละส านวน ผ พ พากษาเจ าของส านวนจะต องศ กษา ส านวนคด โดยละเอ ยด เพ อทราบค าฟ อง ค าให การ ประเด นข อโต แย งและเอกสารท เก ยวข อง ท งหมดในส านวน เพ อจะได ด าเน นกระบวนพ จารณาได อย างถ กต องและเป นธรรม การน ง พ จารณาคด แต ละส านวน ผ พ พากษาจะเป นผ ควบค มกระบวนพ จารณาให เป นไปโดยเร ยบร อยและ ถ กต องตามท กฎหมายก าหนด เม อพยานฝ ายโจทก และฝ ายจ าเลยเข าเบ กความเพ อพ ส จน ข ออ าง และข อเถ ยงตามค าฟ องและค าให การ ผ พ พากษาม หน าท บ นท กค าพยาน ซ งป จจ บ นน ใช ว ธ บ นท กเส ยงของผ พ พากษาลงในเคร องบ นท กเส ยง แล วให เจ าพน กงานศาลหร อท เร ยกว าเจ าหน าท หน าบ ลล งก เป นผ พ มพ ค าเบ กความพยานตามท ผ พ พากษาบ นท กเส ยงไว น น การจะบ นท กค าพยาน ได อย างถ กต อง ครบถ วน ตรงตามท พยานเบ กความ ผ พ พากษาจะต องใช สมาธ ในการฟ งอย างต งใจ ใช สายตายจ บจ องด อาก ปกร ยาของพยานอย ตลอดเวลา ม ฉะน นอาจบ นท กค าพยานผ ดพลาด คลาดเคล อน ส งผลต อการว น จฉ ยคด ได ในระหว างน งพ จารณาคด อาจเก ดเหต แทรกซ อนต าง ๆ ข นอย างไม คาดค ด เช น การ โต แย งก นของต วความ ทนายความ ซ งผ พ พากษาจะต องใช สต ในการควบค มกระบวนพ จารณาให ด าเน นไปได อย างราบร น รวมท ง อาจต องม ค าว น จฉ ยหร อค าส งเก ยวก บข อโต แย งเหล าน น เหต การณ เช นว าน เก ดข นได ตลอดเวลาในการน งพ จารณาคด ซ งผ พ พากษาต องใช สต ป ญญาและ ประสบการณ เพ อแก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks