สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Office of The National Research Council of Thailand - PDF

Description
กรอบการว จ ยท สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ให ท นอ ดหน น ป งบประมาณ 2555 (ท น 15 กล มเร องเร งด วน) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Office of The National Research Council of Thailand กรอบการว จ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
กรอบการว จ ยท สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ให ท นอ ดหน น ป งบประมาณ 2555 (ท น 15 กล มเร องเร งด วน) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) Office of The National Research Council of Thailand กรอบการว จ ยท สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ให ท นอ ดหน น ป งบประมาณ 2555 (ท น 15 กล มเร องเร งด วน) ฝ ายเลขาน การ : ภารก จโครงการและประสานงานว จ ย (ภค.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ม ถ นายน 2554 กรอบการว จ ยท สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ให ท นอ ดหน น ป งบประมาณ 2555 (ท น 15 กล มเร องเร งด วน) ฝ ายเลขาน การ : ภารก จโครงการและประสานงานว จ ย (ภค.) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ม ถ นายน 2554 3 สารบ ญ ประกาศสาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต เร อง การร บข อเสนอการว จ ย เพ อขอร บการสน บสน นท นอ ดหน นการว จ ย ประจาป งบประมาณ 2555 (15 กล มเร องเร งด วน) กรอบการว จ ยท สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ให ท นอ ดหน น 6 ป งบประมาณ 2555 (15 กล มเร องเร งด วน) 1. ด านการประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยง 7 2. ด านความม นคงและว ฒนธรรมของร ฐและการเสร มสร างธรรมาภ บาล 7 3. ด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร 9 4. ด านการจ ดการทร พยากรน า ด านภาวะโลกร อนและพล งงานทางเล อก ด านการเพ มม ลค าส นค าเกษตรเพ อการส งออกและลดการน าเข า ด านการส งเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การร กษาและการฟ นฟ ส ขภาพ ด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและการพ ฒนาค ณค าความหลากหลายทางช วภาพ ด านเทคโนโลย ใหม และเทคโนโลย ท สาค ญเพ ออ ตสาหกรรม ด านส งคมผ ส งอาย ด านการบร หารจ ดการการท องเท ยว ด านระบบโลจ สต กส ด านข าว ด านม นสาปะหล ง ด านยางพารา 44 แบบเสนอการว จ ยในระด บแผนงานว จ ย (Research Program) หร อเร ยกว าช ดโครงการว จ ย 46 (แบบภค-1ช/55) แบบเสนอการว จ ยในระด บโครงการว จ ย (Research Project) หร อเร ยกว า 59 (แบบ ภค-1ย/55) ตารางสร ปโครงการ 71 ต วอย างผลสาเร จของงานว จ ยท วช. ให ท น 73 1 4 ประกาศส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต เร อง การร บข อเสนอการว จ ยเพ อขอร บการสน บสน นท นอ ดหน นการว จ ย ป งบประมาณ 2555 (15 กล มเร องเร งด วน) สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ในฐานะหน วยงานกลางทางว ชาการท ม ภารก จในการให ท น สน บสน นการว จ ยแก หน วยงานต างๆ ท วประเทศ ได จ ดสรรงบประมาณประจ าป 2555 เพ อส งเสร มและสน บสน น งานว จ ย โดยในการจ ดทากรอบงานว จ ยท ง 15 กล มเร องเร งด วนน สอดคล องก บนโยบายย ทธศาสตร การว จ ยของชาต ฉบ บท 8 (พ.ศ ) และได ร บความร วมม อจากหน วยงานให ท น 5 หน วยงานของประเทศ ค อ ส าน กงาน กองท นสน บสน นการว จ ย (สกว.) ส าน กงานพ ฒนาการว จ ยการเกษตร (สวก.) ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย แห งชาต (สวทช.) สาน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต (สวทน.) และสถาบ นว จ ยระบบสาธารณส ข (สวรส.) ตลอดจนหน วยว จ ยซ งเป นผ ม ส วนได ส วนเส ย และผ ร บบร การ ผ ท าว จ ย ผ นาผลงานไปใช ประโยชน ร วมแสดงความค ดเห นและก าหนดกรอบการว จ ยร วมก น โดยม เพ อแก ป ญหา ส าค ญเร งด วนของประเทศอย างสมด ลและย งย นพร อมท งสร างความเข มแข งทางการว จ ย และสามารถน าไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาประเทศ รวมท งช น าและสร างความค มค าในการลงท น วช. โดยภารก จโครงการและประสาน งานว จ ย (ภค.) ได กาหนดกรอบการว จ ยเพ อให การสน บสน นท นอ ดหน นการว จ ย ประจ าป งบประมาณ 2555 (15 กล ม เร องเร งด วน) โดยแบ งเป น 2 ช ด ด งน (ด งเอกสารแนบท ายประกาศ) ช ดท 1 วงเง นงบประมาณ 500 ล านบาท จานวน 10 กล มเร องเร งด วน ด งม รายละเอ ยดต อไปน 1. การประย กต ใช เศรษฐก จพอเพ ยง 2. ความม นคงและว ฒนธรรมของร ฐและการเสร มสร างธรรมาภ บาล 3. การปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร 4. การจ ดการทร พยากรน า 5. ภาวะโลกร อนและพล งงานทางเล อก 6. การเพ มม ลค าส นค าเกษตรเพ อการส งออกและลดการนาเข า 7. การส งเสร มส ขภาพ การป องก นโรค การร กษา และการฟ นฟ ส ขภาพ 8. การบร หารจ ดการส งแวดล อมและการพ ฒนาค ณค าความหลากหลายทางช วภาพ 9. เทคโนโลย ใหม และเทคโนโลย ท สาค ญเพ ออ ตสาหกรรม 10. ส งคมผ ส งอาย ช ดท 2 วงเง นงบประมาณ 1,000 ล านบาท จานวน 5 กล มเร องเร งด วน ด งม รายละเอ ยดต อไปน 1. การบร หารจ ดการการท องเท ยว 2. โลจ สต กส 3. ข าว 4. ม นสาปะหล ง 5. ยางพารา /1.แนวทางและขอบเขต... 5 1. แนวทางและขอบเขตการสน บสน นการว จ ย วช. จะสน บสน นการว จ ยภายใต กรอบการว จ ยท แนบท ายประกาศน และผลการว จ ยท ได ต องม เป าหมายของผลผล ตและผลล พธ ท เป นร ปธรรม สามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง (เช งพาณ ชย เช งนโยบาย เช งว ชาการ และประโยชน เช งสาธารณะ) โดยม ต วช ว ดท แสดงถ งการบรรล เป าหมายในระด บผลผล ตและผลล พธ ท เก ดข นในด านความค มค า ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ท งเช งปร มาณ เช งค ณภาพ เวลา และต นท น ตลอดจนม กล มเป าหมายช ดเจนท จะน าผลผล ตจากงานว จ ยไปใช ประโยชน และม ผ ม ส วนได ส วนเส ยท ได ร บผลกระทบโดยตรงจาก ผลล พธ ท ได จากงานว จ ย ท งน วช. จะพ จารณาสน บสน นงบประมาณการว จ ยเป นรายป ส าหร บโครงการท เสนอขอ ต อเน องหลายป จะพ จารณาถ งผลสาเร จในป ท ดาเน นการว จ ยก อน 2. เง อนไขการเสนอข อเสนอการว จ ย ข อเสนอการว จ ยต องม ล กษณะครบถ วนท กข อ ด งต อไปน 2.1 ม ประเด นว จ ยตามกรอบการว จ ยด งแนบท ายประกาศน 2.2 ม ล กษณะเป นแผนงานว จ ยท ประกอบด วยโครงการว จ ยย อยต งแต 2-6 โครงการ ท งน ต องม โครงการว จ ยย อย 2 โครงการท สามารถด าเน นการว จ ยในป แรกท เสนอขอร บท นอ ดหน นการว จ ยม รายละเอ ยด งบประมาณ และต วช ว ดแยกรายป ท ช ดเจนหร อหากเป นงานว จ ยในเช งนโยบายสามารถเสนอขอเป นโครงการว จ ย เด ยวได 2.3 ม การบ รณาการงานว จ ยในล กษณะสหสาขาว ชาการ โดยต องม การบ รณาการระหว า ง หน วยงานอย างน อย 2 หน วยงานข นไป เพ อให ได ผลงานว จ ยท ม ศ กยภาพส ง และนาไปส เป าหมายเด ยวก น 2.4 เป าหมายช ดเจน และสอดคล องก บความม งหมายของการให ท น ตลอดจนแสดงถ งศ กยภาพใน การนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ได อย างช ดเจน 2.5 แผนงานว จ ยท เสนอของบประมาณต องไม ต ากว า 1 ล านบาท/แผนงานว จ ย 2.6 ข อเสนอการว จ ยหร อส วนใดส วนหน งของข อเสนอการว จ ยน ต องไม อย ในข อเสนอการว จ ยท ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยจากแหล งท นว จ ยอ น (กรณ ม การต อยอดจากงานว จ ยเด มต องแสดงขอบเขตการ ดาเน นงานระหว างงานเด มและงานใหม ต องม หน งส อแสดงว าไม ได อย ระหว างการขอท นจากแหล งอ น) 2.7 กรณ วช. ตรวจพบว า ข อเสนอการว จ ยด งกล าวได ร บท นซ าซ อนหร อม การด าเน นการว จ ย มาแล ว วช. ขอสงวนส ทธ ในการยกเล กการสน บสน นท นว จ ย และเร ยกเง นท นว จ ยค น 2.8 ม การสร างน กว จ ยร นใหม และม แผนการน าเสนอผลงานว จ ยและต พ มพ ในระด บประเทศหร อ ระด บต างประเทศโดยไม ผ กพ นก บงบประมาณท เสนอขอจาก วช. 2.9 ระบ ผ ใช ผลงานว จ ยอย างช ดเจนหร อม หล กฐานรองร บ 2.10 กรณ ท เป นการว จ ยท ใช คนหร อส ตว ในการทดลอง ให ม หน งส อร บรองการผ านการพ จารณาของ คณะกรรมการก าก บด แลทางว จ ยในคนหร อคณะกรรมการก าก บด แลการว จ ยของหน วยงานท เป นไปโดยถ กต อง ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของการว จ ย (แล วแต กรณ ) และกรณ ท น กว จ ยม การด าเน นการว จ ยโดยใช ส งม ช ว ตท ต ด ต อพ นธ กรรม (GMO) ให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบท เก ยวข อง ท งน ให อย ในด ลพ น จของผ ให ท นว จ ย 2.11 ผ สนใจสามารถส งข อเสนอการว จ ยได เพ ยง 1 ข อเสนอเท าน นในฐานะผ อ านวยการแผนงาน และต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบ ข อกาหนด และแนวทางปฏ บ ต ท วช. กาหนด /3.ค ณสมบ ต... 6 3. ค ณสมบ ต ของผ อานวยการแผนงานว จ ย/ ผ ร วมว จ ย ผ ม ส ทธ ขอร บท นจะต องเป นบ คคลหร อคณะบ คคลในภาคร ฐ หร อหน วยงานต างๆ ในภาคร ฐ หร อเอกชนท ม สภาพเป นน ต บ คคล โดยม ล กษณะ ด งน 3.1 ม ส ญชาต ไทย ม ถ นพาน กถาวรในประเทศไทย และม หล กฐานการทางานม นคง 3.2 ม ศ กยภาพในการบร หารการว จ ยและ/ หร อการบร หารจ ดการ 3.3 ม ความร ความสามารถเป นอย างด ในว ทยาการด านใดด านหน งเก ยวก บการว จ ยในข อเสนอการว จ ยท ขอร บท นม ศ กยภาพ ความพร อมด านว ฒ การศ กษา ประสบการณ ในการว จ ยท จะดาเน นการว จ ยได สาเร จ 3.4 สามารถปฏ บ ต งานและควบค มการว จ ยได ตลอดระยะเวลาท ได ร บท น รวมท งสามารถด าเน นการ ว จ ยให แล วเสร จภายในเวลาท กาหนดอย างม ค ณภาพ 3.5 ผ บ งค บบ ญชาส งส ดของหน วยงานระด บอธ บด หร อเท ยบเท าของภาคร ฐ หร อกรรมการผ จ ดการ ใหญ หร อเท ยบเท าในส วนของภาคเอกชน ให ความเห นชอบและร บรอง 3.6 ไม เป นผ ต ดค างการส งรายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ ส าหร บโครงการว จ ยท ได ร บท นอ ดหน นการ ว จ ยจาก วช. ซ งส นส ดระยะเวลาทาการว จ ยไปแล ว 3.7 ไม เป นผ อ านวยการแผนงานหร อห วหน าโครงการว จ ยท อย ระหว างการร บท นอ ดหน นการว จ ย ประเภทใดประเภทหน งจาก วช. 3.8 เป นผ ม จรรยาบรรณน กว จ ยตามจรรยาบรรณน กว จ ยของ วช. 3.9 ท งน กรณ อย นอกเหน อจากค ณสมบ ต ด งกล าวข างต นให อย ในด ลพ น จของ วช. หมายเหต 1. ผ อานวยการแผนงานว จ ย สามารถเป นผ อ านวยการแผนงานว จ ยได 1 แผนงาน และสามารถ เป นห วหน าโครงการว จ ยย อยได อ ก 1 โครงการว จ ยย อยเท าน น 2. ห วหน าโครงการว จ ยย อย สามารถเป นได ไม เก น 2 โครงการว จ ยย อย และต องอย ต างแผน งานว จ ยก น 3. ผ อานวยการแผนงาน ห วหน าโครงการย อยและน กว จ ยร วมท กท าน ต องลงนามร บรองในข อเสนอ การว จ ยให ครบถ วน 4. ผ บ งค บบ ญชาส งส ดของหน วยงานระด บอธ บด หร อเท ยบเท าของภาคร ฐ หร อกรรมการผ จ ดการ ใหญ หร อเท ยบเท าในส วนของภาคเอกชน ของห วหน าโครงการว จ ยย อยต องให ความเห นชอบและร บรอง เช นเด ยวก นก บผ อานวยการแผนงาน 4. การพ จารณาข อเสนอการว จ ย วช. จะพ จารณาข อเสนอการว จ ยตามแนวทางท วช. ก าหนด โดยม ผ ทรงค ณว ฒ เ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks