Образотворче мистецтво - PDF

Description
Н.Т. Шевченко Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво АЛЬБОМ ДЛЯ 1 КЛАСУ загальноосвiтнiх навчальних закладiв Тернопіль Навчальна книга Богдан УДК 74(075.2) ББК 85.1я71 Ш37 Рецензенти: доцент кафедри

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 158 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Н.Т. Шевченко Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво АЛЬБОМ ДЛЯ 1 КЛАСУ загальноосвiтнiх навчальних закладiв Тернопіль Навчальна книга Богдан УДК 74(075.2) ББК 85.1я71 Ш37 Рецензенти: доцент кафедри образотворчого мистецтва інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Мельник В.М. вчитель образотворчого мистецтва, старший вчитель ЗОШ 24 м. Тернополя Вітюк І.Є Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол 7 від р.) Шевченко Н. Т. Ш37 Образотворче мистецтво : альбом для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Т. Шевченко. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, с. : іл. ISBN Альбом містить практичні завдання до уроків образотворчого мистецтва в 1-му класі за підручником «Образотворче мистецтво. 1 клас» (автори: О.В. Калініченко, В.В. Сергієнко), структура посібника відповідає чинній навчальній програмі Міністерства освіти і науки України та вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти. Запропонований матеріал сприятиме розвитку художніх здібностей, творчої уяви, фантазії та логічного мислення учнів. Для учнів 1-го класу, вчителів, батьків. УДК 74(075.2) ББК 85.1я71 Охороняється законом про авторське право. Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва ISBN Шевченко Н.Т., 2014 Навчальна книга Богдан, 2014 Умовні позначення розглянь малюнки; малюй олівцями; робота з ножицями; зверни увагу; малюй фарбами; робота з пластиліном; дай відповідь; малюй фломастерами; у вільну хвилину. Урок 1. КУДИ ВЕДУТЬ МИСТЕЦЬКІ ШЛЯХИ Містечко Графіки Місто Живопису Місто Народних майстрів Намалюй мистецьку стежинку. Місто Скульптури 3 Урок 2. ДИВО-ІГРАШКИ З єднай лінією іграшки та схожі на них прості геометричні фігури. ЗАГАДКА Ой, як їх у вас багато: танк, машина, кораблі, звірі, м ячики, солдати на поличках, на столі. Що це? Уяви, що це може бути. Домалюй. 4 Урок 18. НА ПТАШИНОМУ ПОДВІР Ї З єднай різнокольоровими лініями птахів одного виду з кружечками відповідного кольору. Що сплутав художник? Які птахи не живуть у пташнику? Чому? 36 Намалюй птаха, який тобі найбільше подобається. 37 Підкресли, що ти бачиш на передньому плані картини: Познач (P) картини, на яких переважають споріднені кольори. автомобіль; трамвай; будинок. С. Бородулін. «Захід сонця над морем» І. Левітан. «Озеро» Студентська робота В. Кандинський. «Композиція» І. Шишкін. «Шторм» 70 Який настрій передають живописні картини? З єднай лінією репродукцію з відповідним написом. Г. Браун. «Пейзаж» І. Шишкін. «Дощ» І. Айвазовський. «Хвиля» РАДІСТЬ СУМ С. Васильківський. «Діти ловлять снігурів» Знайди на ілюстраціях орнаменти. Познач їх (P). К. Білокур. «Пейзаж» 71 Урок 1. Куди ведуть мистецькі шляхи Урок 2. Диво-іграшки Урок 3. На чарівній галявині Урок 4. У свiтi тварин Урок 5. Цікава подорож Урок 6. Сімейка грибів Урок 7. Святкові прапорці Урок 8. Овочі та фрукти Урок 9. Чайний сервіз Урок 10. Краєвид із деревом Урок 11. Різнокольорові рибки Урок 12. Ніжні фіалки Урок 13. Метелик-чарівник Урок 14. Святковий торт Урок 15. Зимові витинанки Урок 16. Перевір себе Урок 17. Казкова фортеця ЗМІСТ Урок 18. На пташиному подвір ї Урок 19. Транспорт Урок 20. Пригоди Лінії та Крапки Урок 21. Зимова тиша Урок 22. Кольорові враження Урок 23. Кольори природи Урок 24. Весняні кольори Урок 25. Диво-дерево Урок 26. Бджілка-трудівниця Урок 27. Жар-птиця Урок 28. Веселі клоуни Урок 29. Дім, у якому я живу Урок 30. Закладка до книжки Урок 31. Весняна хустина Урок 32. Народні іграшки Урок 33. Паперові перетворення Урок 34. Перевір себе Навчальне видання ШЕВЧЕНКО Наталія Теодорівна ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО АЛЬБОМ ДЛЯ 1 КЛАСУ загальноосвітніх навчальних закладів Головний редактор Богдан Будний Редактор Донара Пендзей Верстка Анни Ребрик Обкладинка Аліни Воронкової Технічний редактор Оксана Чучук Підписано до друку Формат 60х84/8. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Умовн. друк. арк. 8,37. Умовн. фарбо-відб. 33,48. Видавництво «Навчальна книга Богдан» Свідоцтво про внесення суб єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК 4221 від р. Навчальна книга Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, Навчальна книга Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, тел./факс (0352) ; ;
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks