แผนธ รก จ OA & Inet Co.,Ltd (ธ รก จ Office Automation and Internet Café) - PDF

Description
1 แผนธ รก จ OA & Inet Co.,Ltd (ธ รก จ Office Automation and Internet Café) แหล งข อม ล : นายพรเทพ เฟ องธารท พย,นายสมภพ ช านาญสงเคราะห,นางสาวร งท พย มณ สารช ณห. โครงการบ ณฑ ตศ กษา สาขาMBA คณะพาณ ชยศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 52 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนธ รก จ OA & Inet Co.,Ltd (ธ รก จ Office Automation and Internet Café) แหล งข อม ล : นายพรเทพ เฟ องธารท พย,นายสมภพ ช านาญสงเคราะห,นางสาวร งท พย มณ สารช ณห. โครงการบ ณฑ ตศ กษา สาขาMBA คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, 8 ม ถ นายน 2542. 2 สารบ ญ 1. บร ษ ท (Company) ว ส ยท ศน (Company s Vision) เป าหมาย(Mission Statement) การบร การของบร ษ ท (Products) ร ปแบบการบร การ (Type of Services) ข นตอนและว ธ การเข าใช บร การ (Process of Services) ช วงการพ ฒนาการบร การในอนาคต (Development of Future Services) 3 3. ว เคราะห ทางการตลาด (Market Analysis) การว เคราะห โอกาสทางการตลาด (Analyzing Market Opportunities) การว เคราะห สภาพแวดล อมตลาดในภาพรวม(Scanning the Market Environment) การว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอกผ าน SWOT Analysis การว จ ยตลาด (Marketing Research) การแบ งส วนการตลาดและการก าหนดกล มเป าหมาย (Identifying Market Segment and Selecting Target Market) ประมาณการขนาดตลาดรวม(Estimated Total Market Size) ประมาณการยอดขาย (Sales Forcast) การว เคราะห อ ตสาหกรรมและค แข งข น (Analying Industries and Competitors) เทคโนโลย และการด าเน นงานของบร ษ ท ผลการส มภาษณ ผ ประกอบการ (Entrepreneur Interview Results) กลย ทธ ทางการตลาด (Marketing Strategies) การวางต าแหน งผล ตภ ณฑ (Positioning) กลย ทธ สร างความแตกต างเพ อความได เปร ยบในการแข งข น (Competitive Advantage) กลย ทธ การต งราคาและการส อสารการตลาด (Pricing Strategy and Marketing Communication) กลย ทธ การต งราคา(Pricing Strategy) กลย ทธ การส อสารการตลาด (Market Communication) แผนการตลาด (Action Plan) แผนการตลาดในช วงป ท แผนการตลาดในช วงป ท โครงสร างองค กร (Organizational Structure) การบร หารงานของบร ษ ทฯ (Company Management) ท มผ บร หารงาน (Management Team) 22 สารบ ญ (ต อ) 1.3 โครงสร างของบร ษ ทฯ (Company Structure) การว เคราะห ความเส ยงและแนวทางแก ไข (Risk Analysis and Response) การแข งข นทางด านราคา (Price Competition) ต นท น/ค ณภาพของการให บร การ (Cost/Quality Trade Off) การหม นเว ยนของพน กงาน (Turnover) ความไม แน นอนของจ านวนผ มาใช บร การ (Uncertainty Demand) การให บร การท ท นเหต การณ (Production Scheduling) แผนฉ กเฉ น (Contingency Plan) ข อม ลทางการเง น (Financial Information) เง นลงท นเร มต น (Initial Capitalization) ประมาณการทางการเง น (Financial Projection) ม ลค าก จการ (Valuation) 24 ภาคผนวกท 1 สมม ต ฐานทางการเง น (Financial Assumptions) 25 นโยบายทางการบ ญช (Accounting Policy) 26 ภาคผนวกท 2 ราคาบร การ (Price List) 27 ภาคผนวกท 3 ข อม ลงบประมาณก จกรรมการตลาดและ Assumptions. 28 ภาคผนวกท 4 Proforma Financial Statements 4 1. บร ษ ท (Company) OA & Inet Co.,Ltd. เป นบร ษ ทท เป ดด าเน นการให ใช งานเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงต าง ๆ เช น เคร องพ มพ สแกนเนอร กล องด จ ตอล โดยสามารถใช งานตามโปรแกรมส าเร จร ปท ม หร อการเช อมโยงเข าส เคร อข าย อ นเตอร เน ต ภายในบร เวณสาขาของบร ษ ทท เป ดท าการ รวมท งการให บร การในด านของเอกสารส าน กงาน การท าส าเนา การร บส งโทรสาร นอกจากร ปแบบการให บร การแล ว ย งม การจ ดหล กส ตรฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปและการใช งานผ าน เคร อข ายอ นเตอร เน ตอ ก โดยบร ษ ทจะเน นเร องของความสะดวกในการเข าใช บร การ ม อ ปกรณ และความท นสม ยอย างครบ คร น สามารถใช งานในโปรแกรมส าเร จร ปต าง ๆ ท เป นมาตรฐานหร อเป นท น ยมได ครบถ วน บร ษ ทจะเข าจดทะเบ ยนก อต งในช วงเด อน มกราคม ป พ.ศ. 2543(ค.ศ. 2000) คาดว าจะสามารถเร มเป ดด าเน นการ สาขาแรกได ราวเด อน เมษายน พ.ศ และจะเป ดด าเน นการครบท ง 4 สาขาในช วงต นป พ.ศ (ค.ศ. 2002) 1.1 ว ส ยท ศน (Company s Vision) บร ษ ทฯ จะด าเน นธ รก จเพ อตอบสนองความต องการของผ ใช บร การส าน กงานอ ตโนม ต และอ นเตอร เน ตให ครบ วงจร ร กษาความเป นผ น าในธ รก จท สามารถให บร การท ม ค ณภาพเหน อค แข งในระด บราคาท ใกล เค ยงหร อส งกว าค แข งเพ ยง เล กน อยและขยายการให บร การท ครอบคล มในท กพ นท ของกร งเทพมหานครท ม ความต องการใช บร การ บร ษ ทฯ จะเป นผ น าในการน าเสนอบร การท ใช เทคโนโลย ใหม ๆ รวมท งน าเสนอบร การใหม ๆ ท ท นต อเหต การณ และความต องการของผ ใช บร การในท กด าน 1.2 เป าหมาย (Mission Statement) บร ษ ทฯ จะด ารงความเป นผ น าทางธ รก จให บร การส าน กงานอ ตโนม ต และอ นเตอร เน ตอย างครบวงจร โดยบร ษ ทฯ จะแสวงหาและด าเน นการให บร การครอบคล มท งในด านการใช งานคอมพ วเตอร ในท กร ปแบบ รวมท งอ ปกรณ ต อพ วงท กชน ด ท สามารถใช งานก บคอมพ วเตอร ได การให บร การส าหร บการท างานส าน กงานท กประเภท ม บร การให ค าแนะน า ปร กษาและฝ กอบรมในบร การท น าเสนอ พร อมท งบร การอาหารว างเพ อความสะดวกสบายในการมาใช บร การ บร ษ ทฯ จะ ไม หย ดน งในการด าเน นงาน จะแสวงหาบร การใหม ๆ และปร บปร งบร การให ท นสม ยตลอดเวลา บร ษ ทฯ จะด าเน นธ รก จให ม ความสามารถในการแข งข นและท าก าไรได ส งเม อเปร ยบเท ยบก บผ ประกอบธ รก จใน ล กษณะเด ยวก น โดยเน นการท าธ รก จให ได ก าไรในร ปต วเง นในระยะปานกลางถ งระยะยาวเพ อป นผลกล บค นให ก บผ ลงท นใน บร ษ ทฯ บร ษ ทฯ จะตอบสนองความต องการของผ ใช บร การให ได ร บบร การท เป นท พ งพอใจและเช อถ อได ม มาตรฐาน ค ณ ภาพ ความท นสม ย ความสะดวกสบายและการบร การท ด ในราคาท ไม ส งมากและหาใช บร การได ในบร เวณท สะดวกต อการ เด นทาง บร ษ ทฯ จะให ความส าค ญและด แลต อพน กงานอย างด สร างบรรยากาศการท างานท ด ท ก อให เก ดการท างานเป น ท ม ให เสร ภาพและการท างานท ก อให เก ดความค ดสร างสรรค และความสาม คค ให ผลตอบแทนและรางว ลในการ ปฏ บ ต งานท สอดคล องก บความก าวหน าของบร ษ ทฯ และม ความม นคงในการท างาน 2.การบร การของบร ษ ท (Products) 2.1ร ปแบบการบร การ (Type of Services) จากการศ กษาและผลของข อม ลการว จ ย พบว าในป จจ บ นน กเร ยน น ส ต น กศ กษา และคนในช วงต นของการท างานม การใช งานเคร องคอมพ วเตอร อย ในส ดส วนท ส งมาก ในขณะท ม จ านวนเคร องท สามารถเข าใช บร การได ไม มากน ก ไม เพ ยง พอต อความต องการท ม อย บร ษ ทจ งจะเป ดให บร การในการเช าใช เคร องคอมพ วเตอร ท ม ประส ทธ ภาพ เพ อการใช งานด านต าง ๆ ท งในเร องของโปรแกรมส าเร จร ป การพ มพ การสแกน รวมถ งการร บส งข อม ลข าวสารต าง ๆ ในระบบคอมพ วเตอร ซ งได ร บ การเช อมต อเข าส ระบบอ นเตอร เน ต ซ งต งอย ภายในร านท ม การจ ดแบ งพ นท ให ก บผ ใช งานอย างเป นส ดส วนโดยผ ใช งาน สามารถใช ระบบได ด งน ส วนของการใช งานโปรแกรมบนเคร อง ในเคร องคอมพ วเตอร ท บร ษ ทม อย น น จะบรรจ โปรแกรมส าหร บการใช งานทางธ รก จต าง ๆ เช น Microsoft Office suite ซ งรวมถ ง Word, Excel, PowerPoint และ Access โปรแกรมการออกแบบต าง ๆ เช น Adobe design studio Illustrator และ PageMaker) รวมถ งโปรแกรมอ น ๆ ท จ าเป น - การพ มพ ท งระบบส และขาวด า - การสแกนข อความ ร ปภาพเข าส ระบบ - การบ นท กข อม ลลงบนแผ น CD - การถ ายภาพผ านทางกล องด จ ตอล ส วนของการใช งานอ นเตอร เน ต - World Wide Web ผ ใช งานสามารถเล อกใช งานได ท งจากโปรแกรม Internet Explorer และ Netscape - Electronics Mail ( ) สามารถร บส ง Mail ได ก บท วโลก ในกรณ ท ไม ม address เป นของต วเอง ก ม Free ท ให บร การอย ซ งสามารถจดทะเบ ยนได ตลอดเวลา - File Transfer Protocol (FTP) สามารถร บส งข อม ลได - TELNET สามารถเข าใช งานส ระบบคอมพ วเตอร ในท ต าง ๆ ได - การต ดต อส อสารก บบ คคลอ นในระบบ ผ านทางโปรแกรมต าง ๆ เช น ICQ, Chat, Talk, etc. บร การอ น ๆ - การถ ายเอกสาร - การร บส งแฟกซ - บร การเข าเล ม/ท าปกรายงาน - การจ ดหล กส ตรฝ กอบรมท งในเร องของโปรแกรมส าเร จร ป และการเข าใช งานต าง ๆ ผ านทางเคร อข าย อ นเตอร เน ต นอกจากน ทางร านย งให บร การเคร องด มและอาหารจ าพวก แซนว ช 2.2 ข นตอนและว ธ การเข าใช บร การ(Process of Services) การเข าใช บร การของบร ษ ท ในส วนของการใช บร การใช งานเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงน น จะเน นถ ง ความสะดวกและรวดเร วของผ เข าร บการบร การ ท งน เน องจากการเช อมต อเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงท งหมดภาย ในบร ษ ท เข าเป นเคร อข ายเด ยวก น การควบค มเป ดป ด การค านวณระยะการใช บร การ การค ดค าใช จ ายต าง ๆ จะท าผ าน โปรแกรมบนเคร องส วนกลางท พน กงานประจ าอย ได ท งหมด ท าให เก ดความรวดเร วในการบร การ โดยม ข นตอน ด งน 1. ล กค าเข ามาต ดต อขอใช บร การ 2. พน กงานตรวจสอบหาเคร องว าง และท าการป อนข อม ลเป ดใช บร การตามต าแหน งเคร องท ว างน น 5 3. ล กค าเข าใช งานตามเคร องท พน กงานแจ ง ซ งระบบจะท าการเก บเวลาการใช งาน จ านวนการใช อ ปกรณ ต อพ วง เช น จ านวนหน าท ส งพ มพ หร อสแกน เป นต น 4. ล กค าต ดต อขอเล กใช บร การ 5. พน กงานป อนข อม ลเล กใช บร การตามต าแหน งเคร องของล กค า โปรแกรมจะท าการค ดค านวณรวมค าใช จ ายท ง หมด พร อมพ มพ ใบเสร จร บเง น 6. ล กค าช าระค าใช บร การ พร อมร บใบเสร จร บเง น 2.3 ช วงการพ ฒนาการบร การในอนาคต (Development of Future Services) ส าหร บการพ ฒนาร ปแบบการให บร การของบร ษ ทในอนาคต น น สามารถแบ งออกได เป นแนวทางหล ก ๆ ด งน - การขยายสาขา เพ อให กระจายการให บร การส ผ บร โภคให มากท ส ด สะดวกในการเข าใช บร การ ม มาตรฐานต าง ๆ ท งในเร องของการให บร การ ร ปแบบว ธ การเข าใช งาน ความท นสม ยและเทคโนโลย ท เหม อนก นท กสาขา ม การจ ดการในร ปแบบสมาช กท สามารถเข าใช บร การ หร อจองการเข าใช บร การท ใดก ได - การพ ฒนาส การเป นส าน กงานไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ท ม การกระจายต วอย ท วไป ท กคนสามารถเข าใช บร การ ร บส งข อม ล ข าวสาร ใช เป นส อกลางหล กส าหร บการต ดต อส อสารก บบ คคลอ น โดยสถานท ท เข าใช บร การ น น นอกจากภายในสาขาของบร ษ ทแล ว ย งจะม การต งเคร องหยอดเหร ยญอ ตโนม ต ท สามารถให บร การได ใน เร องของการเข าส ระบบเคร อข าย การใช งานโปรแกรมส าเร จร ป การพ มพ การสแกน และการร บส งเอกสาร ผ านเคร อข าย 3.ว เคราะห ทางการตลาด (Market Analysis) 3.1 การว เคราะห โอกาสทางการตลาด (Analyzing Market Opportunities) ในย คท กระแสความต นต วในสารสนเทศ (Information Technology Trends) ก าล งเป นท สนใจป จจ บ นท กคนต างให ความส าค ญ และตระหน กถ งความจ าเป นของเทคโนโลย ก บช ว ตประจ าว น ไม ว าจะเพ อการศ กษา หร อในการท างาน ตลอดจนการพ กผ อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks