ค ม อการใช ระบบ O-NET - PDF

Description
สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร โทร ต ดต

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 9 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร โทร ต ดต อบร การด านเทคน ค : และ สารบ ญ หน า คานา ก คาช แจง ข 1. ปฏ ท นประจาป สาหร บการทางานของ สทศ. ศ นย สอบและโรงเร ยน 1 2. แนวทางการทางานของศ นย สอบ และโรงเร ยน ในเร องข อม ลการสอบโอเน ต ภาพรวมของระบบโอเน ตสาหร บศ นย สอบ บทบาทหน าท ของศ นย สอบก บเคร องม อในระบบโอเน ต 6 3. การใช ระบบโอเน ต การเข าระบบโอเน ต เมน หน าหล ก เมน ข อม ลศ นย สอบ เมน ข อม ลโรงเร ยน เมน ข อม ลน กเร ยน เมน สาหร บการส งรายช อน กเร ยนเข าสอบโอเน ต เมน สาหร บตรวจสอบความครบถ วนและความถ กต องของรายช อน กเร ยน เมน สาหร บเพ ม ลด แก ไข ข อม ลน กเร ยน การเพ ม ลด แก ไข รายช อน กเร ยน หล งเวลาท กาหนด สอบถามข อม ลและ Export ข อม ลเด กพ เศษ ค นหาช อผ ใช เมน ดาวน โหลดค ม อ เมน เปล ยนรห สผ าน 30 ก คาน า สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) จ ดต งข นเพ อบร หารจ ดการและดาเน นการ เก ยวก บการศ กษา ว จ ย พ ฒนาและให บร การทางการประเม นผลทางการศ กษา และการทดสอบทางการศ กษาอย าง ต อเน อง รวมท งเป นศ นย กลางความร วมม อด านการทดสอบทางการศ กษาในระด บชาต และนานาชาต การทดสอบการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) เป นการ ทดสอบความร ความค ดของน กเร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานของกระทรวงศ กษาธ การ โดยในการ ดาเน นการด งกล าว สถาบ นทดสอบฯ ได ร บความร วมม อจากศ นย สอบต างๆ ท วประเทศ เป นผ ประสานงานก บ โรงเร ยนต างๆ เพ อใช เป นสนามสอบโอเน ตท กระด บ การจ ดสอบของศ นย สอบ จะสามารถดาเน นไปได โดยเร ยบร อยและรวดเร ว หากได ร บข อม ลท ม การ จ ดการอย างเป นระบบ สถาบ นทดสอบฯ จ งได มอบหมายให กล มงานสารสนเทศและเทคโนโลย ด านการทดสอบ จ ดทาค ม อการใช ระบบโอเน ต (O-NET) เล มน ข นมา โดยได กาหนดปฏ ท นประจาป การศ กษา 2554 สาหร บการ ประสานงานระหว าง สทศ.ก บศ นย สอบ และโรงเร ยน สร ปแนวทางในการทางานของศ นย สอบและโรงเร ยน ในเร องข อม ลการสอบโอเน ต รวมท งว ธ การใช ระบบโอเน ตท เป นข นตอน เพ ออานวยความสะดวกให แก ศ นย สอบ และโรงเร ยน สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) หว งว า ค ม อการใช ระบบโอเน ตเล มน จะ เป นประโยชน ต อผ ท ร บผ ดชอบการจ ดการทดสอบในศ นย สอบและในโรงเร ยนท กแห ง ในการดาเน นการเตร ยม การจ ดสอบ ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว สถาบ นทดสอบฯ ขอขอบค ณกล มงานสารสนเทศและเทคโนโลย ด านการทดสอบ ในความมานะอ ตสาหะจ ดทาค ม อการใช ระบบโอเน ตจนเป นผลส าเร จและขอขอบค ณ ศ นย สอบและโรงเร ยนท กแห งท วประเทศ ท ให ความร วมม อในการจ ดสอบเป นอย างด ย งตลอดมา (รองศาสตราจารย ดร.ส มพ นธ พ นธ พฤกษ ) ผ อานวยการสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ข คาช แจง เพ อให การใช ค ม อการใช ระบบโอเน ตฉบ บน และฉบ บอ นเก ดประโยชน ต อศ นย สอบ กล มงานสารสนเทศ ฯ ขอช แจงและให ข อส งเกตด งต อไปน 1) ค ม อการใช ระบบโอเน ตฉบ บน ม การปร บปร งเป นระยะ ท านสามารถดาวน โหลดค ม อท เป นป จจ บ น ได จากเว บไซต สทศ. ท โดยเข าระบบโอเน ตด วยช อผ ใช /รห สผ านของศ นย สอบ 2) ช อผ ใช /รห สผ าน (username/password) เป นสมบ ต ของ สทศ. ซ งอาจม การเปล ยนแปลงได ตามความ จาเป น โปรดเก บร กษาไว อย าให บ คคลท ไม เก ยวข องนาไปใช โรงเร ยนจะต องร บผ ดชอบต อการนาช อผ ใช ไป ดาเน นการใดๆ ในทางท เส ยหาย 3) ถ าท านล มช อผ ใช /รห สผ าน กร ณาต ดต อ สทศ. เพ อการออกรห สผ านใหม หร อสอบถาม 4) ระบบโอเน ตม กาหนดเวลาดาเน นการ ระบบโอเน ตเป ดให บร การตลอดท งป ย ส บส ช วโมงต อว น แต ศ นย สอบสามารถใช งานระบบได ตามปฏ ท นท กาหนด 5) การเปล ยนแปลงกาหนดการอาจเก ดข นได หากม กรณ จาเป น โปรดต ดตามความเคล อนไหวและการ เปล ยนแปลงได จากเว บไซต สทศ. 6) ในกรณ ท โรงเร ยนภายใต การกาก บของศ นย สอบไม ม ระบบอ นเทอร เน ต หร อม แต ใช งานไม ได กร ณา ให การสน บสน น อานวยความสะดวกแก โรงเร ยนในการนาส ง แก ไข ตรวจสอบรายช อน กเร ยน เลขท น งสอบ ห องสอบและสนามสอบ กล มงานสารสนเทคและเทคโนโลย ด านการทดสอบ สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ห น า 1 1. ปฏ ท นปฏ บ ต งานประจาป ส าหร บการทางานของ สทศ. ศ นย สอบ และโรงเร ยน ก จกรรม ผ ทา ว น เด อน ท กป 1. ศ นย สอบส ารวจรายช อโรงเร ยนและระด บช นท ม การสอบโอเน ต 1.1. สารวจรายช อโรงเร ยนในเขตความร บผ ดชอบท ม การสอนใน ศ นย สอบ 1 พ.ค. 31 พ.ค. ระด บช นท จ ดสอบโอเน ต 1.2. โรงเร ยนท เป ดสอนในระด บท ม การสอบโอเน ตแจ งศ นย สอบ โรงเร ยน 1 พ.ค. 31 พ.ค. ว าจะสอบโอเน ต 1.3. โรงเร ยนปร บปร งแก ไข ข อม ลโรงเร ยนให เป นป จจ บ น โรงเร ยน 1 ก.ค. 31 ส.ค ศ นย สอบแจ งกาหนดการเก ยวก บการจ ดสอบให โรงเร ยน ศ นย สอบ 1 ก.ค. 31 ก.ค. 2. ศ นย สอบเล อก กาหนดและบ นท กรายช อสนามสอบ 2.1. สารวจโรงเร ยนท เหมาะเป นสนามสอบ ศ นย สอบ 1 พ.ค. 31 พ.ค แจ งโรงเร ยนท เป นสนามสอบให ส งข อม ลน กเร ยนท นท ศ นย สอบ 1 ก.ค. 31 ส.ค บ นท กรายช อสนามสอบผ านเว บไซต (สนามสอบต องส ง ศ นย สอบ 1 ก.ค. 30 ก.ค. ข อม ลน กเร ยนก อน) 2.4. ต ดตามสนามสอบให ส งรายละเอ ยดห องเร ยนท จะใช เป น ศ นย สอบ 1 ก.ค. 31 ส.ค. ห องสอบเข าระบบโดยใช เว บไซต หร อผ านศ นย สอบ สนามสอบ 2.5. เล อกห องเร ยนเป นห องสอบผ านเว บไซต ศ นย สอบ 1 ก.ค. 31 ส.ค ปร บปร ง แก ไขสนามสอบ ห องสอบให เพ ยงพอผ าน ศ นย สอบ 1 ก.ย. 30 ก.ย. เว บไซต 3. โรงเร ยนส ง/แจ งข อม ลน กเร ยนได 4 ระยะ ได แก 3.1. ส งข อม ลน กเร ยนระยะท 1 (ระยะปกต ) ผ านเว บไซต โรงเร ยน 1 ก.ค. 25 ก.ย โรงเร ยนแจ งเพ ม ลด แก ไขข อม ลน กเร ยนผ านเว บไซต (ผ เข าสอบได เลขท น งสอบ ท น งสอบ ม ใบเซ นช อ ม แบบทดสอบ ได กระดาษคาตอบแบบลงข อม ลตามปกต ) โรงเร ยน 1 ต.ค. 31 ต.ค โรงเร ยนแจ งศ นย สอบขอเพ ม/ลด รายช อผ เข าสอบ ศ นย สอบแจ งเพ ม/ลดรายช อผ านเว บไซต (ม เลขท น งสอบและท น งสอบ ม แบบทดสอบ และกระดาษคาตอบสารอง ต องเซ นช อในใบ สทศ. 3) โรงเร ยน ศ นย สอบ 5 ม.ค. 15 ม.ค. 4. น กเร ยนเท ยบเท า ม.6 สม ครสอบผ านเว บไซต ** น กเร ยน 1 15 พ.ย. 5. สทศ. ประกาศเลขท น งสอบและห องสอบผ านเว บไซต สทศ. สทศ. 5 ม.ค. 55 ห น า 2 หมายเหต ศ นย สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 หมายถ ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา ท องถ นจ งหว ด สาน กการศ กษา กทม. และ สาน กการศ กษาเม องพ ทยา ศ นย สอบ O-NET ม.6 หมายถ ง มหาว ทยาล ย 19 แห ง ** น กเร ยนเท ยบเท า ม.6 ท ต องสม ครสอบด วยตนเองหมายถ ง น กเร ยนในโรงเร ยน กศน. โรงเร ยน อาช วศ กษา โรงเร ยนนาฎศ ลป เตร ยมทหาร ช างฝ ม อทหาร ฯลฯ โรงเร ยนส งก ด สพฐ. และ สช. ท เป ดหล กส ตรสาม ญและอาช วะ ให ส งน กเร ยน ม.6 และน กเร ยนเท ยบเท า ม.6 แยกก น โดยใช แบบฟอร มให ถ กต อง ส าหร บน กเร ยนเท ยบเท า ม.6 ให ส งเฉพาะรายช อน กเร ยน ผ ประสงค จะสอบโอเน ตเท าน น 2. แนวทางการทางานของศ นย สอบ และโรงเร ยน ในเร องข อม ลการสอบโอเน ต ประเด น แนวทางปฏ บ ต ผ ดาเน นการ ความถ กต อง ครบถ วนของรายช อ 1. สารวจรายช อ ระด บช นอย างเป นระบบ ศ นย สอบ โรงเร ยน 2. ปร บปร งรายช อ ระด บช นท ม การสอบผ านเว บไซต ศ นย สอบ 3. แจ งโรงเร ยนให ปร บปร งข อม ลโรงเร ยนให เป น ศ นย สอบ ป จจ บ น ความถ กต อง ครบถ วน เพ ยงพอของ 4. เล อกโรงเร ยนท เหมาะสมเป นสนามสอบ พ จารณาจาก ศ นย สอบ สนามสอบและห องสอบ ขนาด ตาแหน งท ต งทางภ ม ศาสตร ความพร อมของ ผ บร หาร ความพร อมของสถานท และส งอานวยความ สะดวก 5. ค ดเล อกผ ร บผ ดชอบ ประสานงานท ม ความร ท กษะ โรงเร ยน และความพร อม ความถ กต อง ครบถ วนและความเป น 6. ค ดเล อกและกาหนดให ม ผ ร บผ ดชอบข อม ล โรงเร ยน ป จจ บ นของข อม ลผ เข าสอบ 7. ประสานงานร วมก นก บอาจารย ผ สอน น กเร ยน หร อ ผ ปกครองในการตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ผ ร บผ ดชอบข อม ล ด งในข อ 6 8. ต ดตามความเคล อนไหวของข อม ลบนเว บไซต อย าง ผ ร บผ ดชอบ สม าเสมอ 9. ทาความค นเคยก บข อม ลข าวสารและเคร องม อใน ระบบโอเน ต ผ ร บผ ดชอบ 1. ภาพรวมของระบบโอเน ตส าหร บศ นย สอบ ระบบโอเน ตส าหร บศ นย สอบเป นเคร องม อหล กส าหร บการส อสารข อม ลและการทางานร วมก นระหว าง ศ นย สอบ สนามสอบ โรงเร ยน และ สทศ. อาศ ยระบบโอเน ต ท กภาคส วนท ม ความเก ยวข องก นในการจ ดสอบและการสอบ โอเน ตจะม ข อม ลท จาเป นส าหร บการทางาน ซ งประกอบด วยข อม ลเก ยวก บศ นย สอบ โรงเร ยน สนามสอบ ผ เข าสอบ ห น า 3 เลขท น งสอบ ท น งสอบและผลสอบ นอกจากน น ระบบโอเน ตย งม เคร องม อสาหร บการต ดตาม ตรวจสอบและแก ไขข อม ล ให ม ความถ กต อง แม นยาและเป นป จจ บ นอย เสมอ หน าเว บไซต สทศ. ระบบโอเน ตสาหร บศ นย สอบจ งได ร บการพ ฒนาเพ อประโยชน สาค ญท ศ นย สอบจะได ร บด งต อไปน เมน เมน /หน าจอย อย ประโยชน หน าหล ก หน าจอ ข าวสารจาก สทศ. ทราบความเคล อนไหว กาหนดการเก ยวก บการจ ดสอบ หน าจอ ข อความแจ งเต อนจาก ระบบ ทราบผลการทางานเก ยวก บข อม ลของโรงเร ยน ได แก จานวนโรงเร ยนท จ ดสอบ จานวนโรงเร ยนท ไม ทราบสถานะการจ ดสอบ (ย งไม ระบ ระด บช นท จะสอบ) จานวนสนามสอบท ศ นย สอบเล อก จานวนโรงเร ยนท ย งไม ส งข อม ลน กเร ยน (พร อมรายช อ) จานวนโรงเร ยนท ย งไม ม สนามสอบ (พร อมรายช อ) จานวนสนามสอบท ย งไม กาหนดห องสอบ (พร อมรายช อ) สนามสอบท จานวนท น งไม พอ (พร อมรายช อ) ข อม ลศ นย สอบ - รายละเอ ยดข อม ลของศ นย สอบ พร อมช อและหมายเลขต ดต อ ผ ประสานงานของศ นย สอบ เพ อโรงเร ยนและ สทศ. ใช ในการ ต ดต อก บศ นย สอบ ข อม ลโรงเร ยน รายช อโรงเร ยน ม รายช อโรงเร ยนท งหมดภายใต การกาก บด แลของศ นย สอบ ม เคร องม อสาหร บค นหาช
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks