NÁVRH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V OBLASTI ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE - PDF

Description
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V OBLASTI ELEKTRICKÉ ENERGIE

Please download to get full document.

View again

of 51
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 17 | Pages: 51

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V OBLASTI ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE PROPOSAL OF ECONOMICAL MEASURES IN THE FIELD OF ELECTRIC ENERGY FOR COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR MICHAL LOMJANSKÝ prof. Ing. OLDŘICH REJNUŠ, CSc. BRNO 2013 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2012/2013 Fakulta podnikatelská Ústav financí ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Lomjanský Michal Daňové poradenství (6202R006) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem: Návrh úsporných opatření v oblasti elektrické energie pro firmy v České republice v anglickém jazyce: Proposal of Economical Measures in the Field of Electric Energy for Companies in the Czech Republic Úvod Vymezení problému a stanovení cílů práce Metodologie Teoretická východiska Analýza problémů a jejich řešení Formulace návrhu řešení Závěr Seznam použité literatury Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce Školním dílem . Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Seznam odborné literatury: DĚDIČ, J. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha: Prospektrum, ISBN KOUBA, J. Termínové a opční obchody na komoditních burzách. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN NESNÍDAL, T. a P. PODHÁJSKÝ. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, ISBN X. REJNUŠ, O. Finanční trhy, 3. vyd. Ostrava: Key Publishing, ISBN Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2012/2013. L.S. doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Ředitel ústavu doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Děkan fakulty V Brně, dne Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá návrhom úsporných opatrení v oblasti elektrickej energie pre firmy v Českej republike. Najskôr definuje niekoľko základných pojmov týkajúcich sa danej problematiky akými sú burza, hodinový diagram spotreby, apod. Neskôr popisuje trh s elektrickou energiou, definuje situáciu v Českej republike a zaoberá sa vznikom, vývojom a aktuálnou situáciou na burze PXE. Hlavných zámerom je predložiť konkrétne návrhy úsporných opatrení pri nákupe tejto komodity pre firmy v Českej republike a definovať ich použitie v praxi. Abstract Bachelor thesis deals with the proposal of economical measures in the field of electric energy for companies in the Czech Republic. First, it defines basic terminology regarding the topic, e.g. stock exchange, hourly off-take diagram, etc. Then it describes electric energy market, it defines the situation in the Czech Republic and it focuses on formation, development and current situation on the PXE energy exchange. The main objective is to provide concrete suggestions of economical measures while buying this commodity for the companies in the Czech Republic and to define their practical use. Kľúčové slová Elektrická energia, PXE, burza, náklady, hodinový diagram spotreby Keywords Electric energy, stock exchange, expenses/costs, hourly off-take diagram Bibliografická citace bakalářské práce dle ČSN ISO 690 LOMJANSKÝ, M. Návrh úsporných opatření v oblasti elektrické energie pro firmy v České republice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí bakalářské práce prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne Michal Lomjanský Poďakovanie Týmto by som rád poďakoval vedúcemu bakalárskej práce prof. Ing. Oldřichovi Rejnušovi, CSc. za užitočné rady a odborné vedenie pri tvorbe tejto práce. Osobitné poďakovanie patrí mojej rodine a priateľke za podporu a pochopenie. Obsah Úvod Ciele bakalárskej práce a metódy spracovania Vymedzenie globálneho cieľa a parciálnych cieľov Globálny cieľ Parciálne ciele Metodika Charakteristika trhu s elektrickou energiou v ČR Účastníci trhu s elektrickou energiou Výrobca elektriny Prevádzkovateľ prenosovej sústavy Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Operátor trhu Obchodníci s elektrinou Zákazníci Typy trhov s elektrickou energiou Dlhodobé organizované trhy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s Krátkodobé organizované trhy Štruktúra ceny elektrickej energie Regulované platby za dopravu elektriny Hodinový diagram spotreby Súčasný stav na trhu s elektrickou energiou v ČR Návrhy úsporných opatrení pri nákupe elektrickej energie pre firmy v ČR Analýza kritérií pri výbere vhodného dodávateľa Kredibilita... 34 3.1.2 Doba splatnosti faktúr Parciálny záver Analýza a komparácia foriem nákupu elektriny Pevná cena Tranžový model Spotový nákup Parciálny záver Analýza zabezpečenia ceny elektriny pomocou finančných derivátov Zabezpečenie ceny pomocou forwardu Zabezpečenie ceny pomocou opčného kontraktu Collar Finančný derivát typu swap spojený so spotovým nákupom elektriny Reštrukturalizácia ceny Parciálny záver Deskripcia a analýza efektu tzv. agregovaného dopytu Parciálny záver Analýza výhod nákupu tzv. zelenej elektriny Parciálny záver Záver Zoznam použitej literatury Zoznam použitých skratiek Zoznam obrázkov Zoznam tabuliek Zoznam grafov... 72 Úvod Práve túto tému pre svoju bakalársku prácu som si vybral z niekoľkých dôvodov. Človek v dnešnom svete nedokáže bez elektriny fungovať a stretáva sa s ňou všade. Je to komodita, ktorá ovplyvňuje do značnej miery celý náš život a človek minie nemalé finančné prostriedky za využívanie tohto zdroja energie. Je teda určite na mieste, aby sme vedeli za čo platíme, kam všade naše peniaze putujú a prečo je tomu tak. Ďalším faktorom ovplyvňujúci výber tejto témy je liberalizácia trhu s elektrinou, ktorá začala v roku Otvorenie tohto trhu prinieslo mnoho noviniek, mnoho možností a príležitostí pre podnikanie v tejto oblasti a ešte dnes sa stretávame s tým, že ani najväčší spotrebitelia tejto komodity často nepoznajú svoje možnosti pri jej nákupe. Práve preto som sa vo svojej práci zameral na veľkých spotrebiteľov tejto komodity a analyzoval všetky dostupné prostriedky pre optimalizáciu nákupu elektriny. 10 1 Ciele bakalárskej práce a metódy spracovania 1.1 Vymedzenie globálneho cieľa a parciálnych cieľov Globálny cieľ Globálnym cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť úsporné opatrenia pri nákupe elektrickej energie pre firmy v Českej republiky. Pre dosiahnutie tohto cieľa som si stanovil nasledujúce parciálne ciele Parciálne ciele Prvým parciálnym cieľom je analyzovať kritéria pri výbere vhodného dodávateľa. Druhým parciálnym cieľom je analyzovať a porovnať formy nákupu elektriny. Tretím parciálnym cieľom je analyzovať možnosti zabezpečenia ceny elektriny pomocou finančných derivátov. Štvrtým parciálnym cieľom je deskripcia a analýza efektu tzv. agregovaného dopytu. Piatym parciálnym cieľom je analýza výhod nákupu tzv. zelenej elektriny. 1.2 Metodika V práci boli použité nasledujúce metódy: - analýza, - deskripcia, - komparácia. 11 2 Charakteristika trhu s elektrickou energiou v ČR 2.1 Účastníci trhu s elektrickou energiou Podľa energetického zákona definujeme nasledujúcich účastníkov trhu s elektrickou energiou: 1. výrobca elektriny, 2. prevádzkovateľ prenosovej ústavy, 3. prevádzkovateľ distribučných sústav, 4. operátor trhu, 5. obchodníci s elektrinou, 6. zákazníci Výrobca elektriny Výrobca môže na základe oprávnení prevádzkovať zariadenie na výrobu elektrickej energie. Toto zariadenie je uspôsobené na premenu rôznych foriem energie na elektrinu. Právom výrobcu je hlavne pripojiť zariadenie k ES, pokiaľ vlastní licenciu na výrobu elektrickej energie a splňuje podmienky pripojenia k PS alebo k DS, a tiež dodávať energiu prostredníctvom PS alebo DS. Základnými povinnosťami výrobcu sú: - riadiť sa pokynmi technického dispečingu PPS a PDS, - poskytovať potrebné údaje PPS a PDS, - umožniť a uhradiť inštaláciu meracieho zariadenia PPS alebo PDS, - inštalovať a prevádzkovať u novo budovaných výrobní zariadenie pre poskytovanie podporných služieb od stanoveného výkonu. 1 1 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s Graf 1: Vývoj výroby elektriny v ČR v rokoch (Prevzaté z 2 ) Z grafu 1 môžeme vidieť, že dominantné postavenie z hľadiska výroby elektrickej energie majú parné elektrárne nasledované elektrárňami jadrovými. V roku 2011 pribudol nový zdroj v podobe fotovoltaiky Prevádzkovateľ prenosovej sústavy Prenosovou sústavou rozumieme vzájomne prepojený súbor vedení a zariadení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zariadení 110 kv slúžiacich k zaisteniu prenosu elektriny po celom území Českej republiky a prepojeniu s elektrizačnými sústavami susedných štátov. 3 V Českej republike pôsobí ako výhradný PPS akciová spoločnosť ČEPS na základe licencie na prenos elektriny udelenej ERÚ podľa Energetického zákona. Úlohou ČEPS je uskutočňovať činnosti akými sú systémové služby, prenosové služby, podporné služby, dispečerské riadenie, zahraničná spolupráca a technická infraštruktúra. 4 2 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR ERÚ, 2012, [online] 3 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s O společnosti. ČEPS, a.s., 2011, [online] 13 Systémové služby Systémovými službami rozumieme predovšetkým kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny. Kvalitou rozumieme hlavne parametre frekvencie a napätia, zatiaľ čo spoľahlivosť dodávky značí jej neprerušenosť v odberných miestach z PS a to ako nad určený počet výpadkov, tak nad určenú dobu výpadku. Systémové služby sú spoplatnené a sú súčasťou ceny za elektrinu. Za túto službu platia všetci spotrebitelia týchto služieb a to ako zákazníci, tak aj výrobcovia pripojení k ES. Peniaze za SyS sú prostredníctvom prevádzkovateľov regionálnych DS a výrobcov platené ČEPS. Suma je stanovená ERÚ Prenosové služby Prenosové služby sú základnou činnosťou ČEPS. Podstatou týchto služieb je zaistiť prenos elektrickej energie z miest výroby do mies spotreby a to v rámci ČR ale aj do a zo zahraničia Podporné služby Rozumieme nimi prostriedky pre zaistenie systémových služieb. Vďaka PpS je možno korigovať rozdiely medzi odberom a výrobou. Je to vlastne činnosť fyzických alebo právnických osôb pre zaistenie prevádzkovania ES a pre zaistenie dodávky elektriny. Každý subjekt, ktorý je pripojený do ES má práva ponúkať PpS. 7 Medzi tieto služby patrí napríklad: - primárna regulácia frekvencie (f) bloku, - sekundárna regulácia výkonu (P) bloku, - terciárna regulácia výkonu (P) bloku, - zmena zaťaženia a ďalšie. 8 5 Systémové služby. ČEPS, a.s., 2011, [online] 6 Přenosové služby. ČEPS, a.s., 2011, [online] 7 Podpůrné služby. ČEPS, a.s., 2011, [online] 8 Podpůrné služby. Skupina ČEZ, 2013, [online] 14 Dispečerské riadenie Zahrňuje: - prípravu prevádzky ES, - operatívne riadenie prevádzky ES, - hodnotenie prevádzky ES. Medzi hlavné úlohy dispečerského riadenia patrí spolupráca s výrobcami elektriny, riadenie spolupráce s okolitými prevádzkovateľmi PS, alebo zaisťovanie spoľahlivého prenosu elektriny pri dodržovaní kvalitných parametrov elektriny. Prostriedky, ktoré využíva operatívne dispečerské riadenie sú dispečerské pokyny, technické prostriedky a obchodné postupy, ktoré zahŕňajú hlavne aktiváciu podporných služieb Zahraničná spolupráca ČEPS ako PPS spolupracuje na základe bilaterálnych zmlúv s prevádzkovateľmi PS v Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku Technická infraštruktúra Jedná sa o kompletnú infraštruktúru PS. Táto sa začala rozvíjať do dnešnej podoby v roku Do tejto doby existovali spravidla lokálne výrobne elektrickej energie iba pre vlastnú spotrebu. Funkciu vznikajúcej PS charakterizoval propagačný materiál z roku 1924 vydaný Zemským úradom na zvelebovanie živností v Brne: Úkolem soustavné elektrizace jest vybudovati na území československého štátu uzavřený řetězec velkoelektráren, zřízený na pramenech přírodní energie, to jest jednak na dolech, jednak na velkých vodních silách tak, aby umožňovaly, pracujíce do společné sítě, hospodárný rozvod elektrické energie v potřebném množství v celém státě Dispečerské řízení. ČEPS, a.s., 2011, [online] 10 Zahraniční spolupráce. ČEPS, a.s., 2011, [online] 11 Technická infrastruktura. ČEPS, a.s., 2011, [online] 15 2.1.3 Prevádzkovateľ distribučnej sústavy PDS je vlastníkom licencie na distribúciu a nadväzuje na činnosť PPS. DS je súbor zariadení, ktorý slúži na dopravu elektriny z PS alebo zo zdrojov zapojených priamo do nej spotrebiteľom. Súčasťou DS sú aj ochranné, zabezpečovacie, informačné a riadiace systémy. Jedná sa o zariadenia s napätím 110 kv a nižším. 12 DS môžeme ešte ďalej rozdeliť na regionálne a lokálne DS Regionálne distribučné sústavy Tieto sú priamo napojené k PS. V dnešnej dobe poznáme na území ČR tri regionálne DS: - ČEZ Distribuce - E.ON Distribuce - PREdistribuce 13 Obr. 1: Územná pôsobnosť regionálnych PDS (Prevzaté z 14 ) 12 BENČEK, K., aj. TRH S ELEKTŘINOU - Úvod do liberalizované energetiky, s CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s Jak zjistím ke které distribuční soustavě elektřiny patřím a mohu si zvolit jinou?. TZB-info , [online] 16 Tab. 1: Počet zákazníkov pripadajúcich na jednotlivých regionálnych PDS (Prevzaté z 15 ] Lokálne distribučné sústavy Lokálne DS nie sú priamo pripojené k PS, ale sú pripojené k niektorej z regionálnych DS. Tvoria vlastne určitú podmnožinu regionálnych DS. Lokálne DS majú rôzne veľkosti od veľmi malých až po bývalé areály veľkých priemyselných aglomerácii Operátor trhu OTE, a.s. je akciová spoločnosť založená štátom, nezávislá na ostatných účastníkoch trhu s elektrinou a je jediným držiteľom licencie na činnosti operátora trhu. Jej činnosť spočíva v zúčtovaní a vo vysporiadaní odchýlok, finančnom zaistení jednotlivých subjektov, organizovaní trhu s elektrinou a poskytovania technického zázemia pre zmenu dodávateľa. Medzi základné aktivity OTE patrí: - organizovať krátkodobý trh s elektrinou a spolu s PPS aj vyrovnávací trh s regulačnou energiou, 15 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR ERÚ, 2012, [online] 16 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s - vyhodnocovať odchýlky na celom území ČR a tieto vyhodnotenia predávať subjektom zúčtovania (každý SZ musí mať s OTE uzavretú zmluvu o zúčtovaní) a PPS, - na základe vyhodnotenia týchto odchýlok zaistiť zúčtovanie a vysporiadanie odchýlok subjektov zúčtovania, - informovať PPS alebo PDS o neplnení platobných povinností zo strany účastníkov trhu a SZ voči OTE, - spracovávať rôzne mesačné a ročné správy, bilancie a štatistiky Obchodníci s elektrinou Obchodníkom s elektrinou môže byť ako fyzická tak aj právnická osoba, ktorá má licenciu na obchod s elektrinou. Obchodník s elektrinou nakupuje túto komoditu za účelom jej ďalšieho predaja. Obchodník s elektrinou má právo na dopravu určitého objemu elektrickej energie, ak má uzavretú zmluvu o prenosu a distribúcii elektriny a tiež na nákup elektriny od držiteľov licencie na výrobu a od držiteľov licencie na obchod a predávať elektrinu ostatným účastníkom tohto trhu. Graf 2: Podiel jednotlivých SZ na spotrebe elektriny v ČR v roku 2011 (Prevzaté z 18 ) 17 BENČEK, K., aj. TRH S ELEKTŘINOU - Úvod do liberalizované energetiky, s ROČNÍ ZPRÁVA O TRHU S ELEKTŘINOU A PLYNEM V ČR V ROCE OTE, a.s., 2012, [online] 18 2.1.6 Zákazníci Zákazník (konečný odberateľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá túto elektrinu iba spotrebováva. Každý zákazník v ČR má právo na pripojenie svojho odberného elektrického zariadenia k PS alebo k DS a takisto nakupovať elektrinu od držiteľov licencie na výrobu a od držiteľov licencie na obchod s elektrinou. 19 Vďaka úplnému otvoreniu trhu s elektrickou energiou má každý zákazník právo zvoliť si slobodne a podľa vlastného uváženia dodávateľa tejto komodity. Graf 3: Kumulovaný počet registrovaných zmien dodávateľa od roku 2007 (Prevzaté z 20 ) 19 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s ROČNÍ ZPRÁVA O TRHU S ELEKTŘINOU A PLYNEM V ČR V ROCE OTE, a.s., 2012, [online] 19 2.2 Typy trhov s elektrickou energiou Dlhodobé organizované trhy Jedná sa o obchody s dodávkou elektriny dlhšou ako jeden mesiac, obvykle však nie viac ako na 3 roky. V ČR prebieha tento obchod na Českomoravskej komoditnej burze Kladno (ČMKBK) a na energetickej burze PXE. Vzhľadom k dominantnému postaveniu energetickej burzy PXE nebudem ďalej burze ČMKBK venovať pozornosť. Kontrakty v rámci dlhodobých trhov môžeme rozdeliť na: 1) Futures, 2) Forwards, 3) Opcie, 4) Contract for Difference Futures Jedná sa o dohodu dvoch strán uskutočniť obchod štandardizovaného množstva elektriny za danú cenu k danému dátumu. Kupujúci futures kontraktu sa zaväzuje odobrať dané množstvo elektriny v stanovenej dobe a za určitú cenu a naopak predávajúci futures kontraktu sa zaväzuje túto elektrinu za totožných podmienok dodať. Na niektorých burzách sa predpokladá fyzické dodanie, inde sa jedná výhradne o finančné vysporiadanie. Takýto kontrakt typu futures sa každý deň finančné vysporadúva prebieha takzvaný clearing Forwards Tieto kontrakty sa často uzatvárajú aj mimo burzu. Na rozdiel od kontraktov futures pri kontraktoch typu forwards nedochádza k zúčtovaniu každý deň. 21 Tieto kontrakty prinášajú výhody ale aj nevýhody pre zúčastnené strany. Vďaka tomu, že sa môžu uzatvárať zmluvne aj mimo burzu, môžu si účastníci kontraktu dohodnúť ľubovoľné im vyhovujúce parametre tohto obchodu. Na druhej strane nemôže byť kontrakt zrušený 21 CHEMIŠINEC, I., aj. Obchod s elektřinou, s a ani prevedený na tretiu stranu bez vzájomnej dohody oboch strán. Hrozí tiež riziko nedodržania zmluvných podmienok Opcie Jedná sa o právo kupujúceho získať elektrinu v dopredu dohodnutej dobe za stanovenú cenu. Toto právo kupujúci môže ale nemusí uplatniť. Za toto právo ale musí predávajúcemu platiť opčnú prémiu. Naopak tiež existuje opcia, kedy vzniká predávajúcemu právo elektrinu predať za dopredu dohodnutých podmienok, kedy toto právo môže a nemusí uplatniť. Takisto on v tomto prípade platí kupujúcemu opčnú prémiu za dané právo. Opcie poznáme americké a európske. U americkej opcie môže byť právo na nákup, resp. predaj elektriny uplatnené kedykoľvek počas životnosti tejto opcie. U opcie európskej je možné toto právo uplatniť len
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks