НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни КОМП ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ (Лабораторні роботи 1-6) - PDF

Description
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Кафедра документального електрозв'язку НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни КОМП ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 15 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА Кафедра документального електрозв'язку НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК з дисципліни КОМП ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ (Лабораторні роботи -6) Допущено методичною радою ОНАЗ ім. О.С. Попова як навчальний посібник з дисципліни КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ для спеціальностей , , 7.090,7.090 ЗАТВЕРДЖЕНО методичною радою ОНАЗ ім. О.С. Попова. Протокол 0 від березня 00 р. Одеса 00 Комп ютерна графіка та моделювання УДК (07) План НМВ 00 р. І.А. Трегубова, А.С. Крисько, В.А. Кліменко, Н.В. Гарбуз. Навчальний посібник з дисципліни КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ : Лабораторні роботи -6. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, с. Рецензент - доц. Шишкін М.І., кафедра нарисної геометрії Одеської державної академії будівництва і архітектури У навчальному посібнику розглянуто: основні правила використання програмних пакетів систем автоматизованого проектування MathCAD, OrCAD та WorkBench для побудови графіків, креслення принципових електричних схем систем зв'язку та моделювання цих схем. Кожна лабораторна робота дозволяє освоїти як правила користування пакетами програм так і вивчити методи креслення схем відповідно до ДСТУ та зарубіжних стандартів. Посібник призначено для студентів першого курсу спеціальностей: поштовий зв язок, апаратура радіозв язку, радіомовлення і телебачення, телекомунікаційні системи та мережі, інформаційні мережі зв язку. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри документального електрозв язку та рекомендовано до друку. Протокол від жовтня 00 р. Комп ютерна графіка та моделювання Передмова Жодна галузь промисловості, науки і техніки не може сьогодні існувати без комп ютерного забезпечення. Сучасний стан і потреби підприємств примусили кожний науковий напрямок розвиватися, використовуючи нові комп'ютерні технології. Не став винятком курс Інженерної графіки , який викладається у вищій школі понад 0 років. Методи графічного моделювання давно й успішно використовуються в багатьох галузях промисловості, а їх реалізація в ПОЕМ за допомогою систем автоматизованого проектування різного призначення дозволяє розв'язувати задачі багатьох спеціальних дисциплін. Тому і курс Інженерна графіка зазнав суттєвих змін. Дисципліна одержала не тільки нову назву Комп'ютерна графіка та моделювання , а й сучасне технічне забезпечення і, відповідно, нові методичні підходи щодо її вивчення. Сучасні комп'ютерні технології та програмне забезпечення дозволяють просто і наочно зобразити об'єкти в багатовимірному просторі, що розвиває у студента не тільки просторове уявлення, але й дозволяє розв'язувати складні інженерні задачі. З цією метою в лабораторних роботах з дисципліни Комп'ютерна графіка та моделювання використовуються наступні пакети програм: система MathCAD, яка призначена для виконання наукових досліджень за допомогою математичного моделювання, та дозволяє на основі аналітичних виразів створювати графіки в трьох системах координат: декартовій двовимірній, полярній та декартовій тривимірній; система OrCAD, яка призначена для проектування і теоретичного моделювання принципових, структурних та функціональних схем в електротехніці, електроніці та мікроелектроніці; система WorkBench, яка призначена для моделювання принципових електричних схем та перевірки їх працездатності. Комп ютерна графіка та моделювання Розділ Основи побудови графіків у системі MathCAD Вступ Пакет прикладних програм MathCAD (Mathematical Computer Aided Design математичне автоматизоване проектування) є універсальною математичною системою для виконання наукових досліджень, а також вона досить популярна серед студентів, які використовують її при виконанні математичних розрахунків у курсових та дипломних роботах. В інженерній практиці при розв язанні задач щодо визначення характеристик систем і мереж зв язку часто необхідно за деякими теоретичними чи експериментально отриманими аналітичними виразами функцій накреслити їх графічні залежності. Креслення графіків за допомогою лінійки та калькулятора досить складна робота, що потребує великих витрат часу. У подібних випадках користуються універсальною математичною системою MathCAD, яка є потужним інструментом при моделюванні й інженерних розрахунках. Система MathCAD на відміну від алгоритмічних мов Бейсик, Паскаль, С++ та інших дозволяє безпосередньо уводити дані, аналітичні вирази, виконувати розрахунки та на їх основі будувати графіки, які виводяться на монітор.. Мета роботи Ознайомитися з особливостями розрахунків та побудови графіків функцій, що мають безпосереднє відношення до пристроїв систем електрозв'язку в системі MathCAD.. Ключові положення Побудова графіка деякої функції за допомогою системи MathCAD починається з уведення математичної формули, використовуючи при цьому клавіатуру, палітру математичних символів, оператори та функції. Після стандартного запуску системи MathCAD на екрані з являється вікно з елементами інтерфейсу. Робоче поле вікна з прикладами уведених аналітичних виразів деяких функцій та деякими 6 Комп ютерна графіка та моделювання палітрами математичних знаків показано на рис.. У верхній частині вікна розміщені: ) перший рядок з назвою системи та назвою документа (без додаткових вказівок Untitled); ) другий рядок головного меню з пунктами File, Edit, View,...; ) третій рядок стандартної панелі інструментів; ) четвертий рядок панелі інструментів, яка забезпечує уведення формул та текстових блоків; ) п ятий рядок панелі інструментів, яка забезпечує уведення математичних знаків та знаків грецького алфавіту. При виконанні лабораторної роботи після запуску системи MathCAD варто скористатися панеллю інструментів математичних знаків та знаків грецького алфавіту. За її допомогою на робоче поле при необхідності виводять наступні панелі інструментів: Рисунок панель арифметичних операторів і деяких функцій, що часто зустрічаються (Calculator); панель знаків грецького алфавіту (Greek); Комп ютерна графіка та моделювання 7 панель для побудови двох - та тривимірних графіків (Graf); панель інтегралів та похідних (Calculus); панель матриць (Matrix). Константи, змінні та формули можна уводити у будь-якій робочій зоні вікна MathCAD. Для цього необхідно у вибраному місці вікна установити покажчик миші та натиснути ліву кнопку миші (ЛКМ). Після появи невеликого хрестика (+) червоного кольору можна уводити в математичні вирази. Формули пишуться і читаються зліва направо та зверху вниз. Першими уводять значення констант та діапазони дії змінних. Наприклад, якщо змінна х змінюється в діапазоні від a до b з шагом c, то запис її виконують в такому виді x:=a, a+ c..b, а потім нижче уводять аналітичний вираз функції F(x). При цьому необхідно звернути увагу на те, що, якщо змінна функції W(i), де i = 0,,, N, змінюється дискретно, то без додаткових вказівок крок дискретизації дорівнює одиниці і записується таким чином: i:=0..n. Приклад. Обчислити десять значень модуля комплексного опору Z(f) паралельного коливального контуру із зазначеними нижче параметрами (R, L, C, f0,) в указаному діапазоні частот ( f f), крок дискретизації 000 Гц. Як виконати обчислення в системі MathCAD показано на рис.. Рисунок 8 Комп ютерна графіка та моделювання Щоб побудувати графік деякої функції F(x) необхідно попередньо установити покажчик миші на вільній робочій зоні вікна та натиснути ЛКМ, а потім вибрати із панелі інструментів (Graf) потрібну систему координат. Система MathCAD може створювати графіки в трьох системах координат, як це показано на рис.. Після виводу заготовки декартової системи координат на екран необхідно в поле навпроти середини осі Х увести змінну х, а навпроти середини осі Y функцію F(x). У поля графіка, що залишилися, уводять відповідно граничні значення змінної і функції. Якщо їх залишити не уведеними, то система MathCAD виконає це автоматично, на свій розсуд, при побудові графіка функції F(x). Декартова система координат у двовимірному просторі Полярна система координат Рисунок Декартова система координат у тривимірному просторі При побудові графіка функції у полярній системі координат уводиться тільки кутова координата. Побудова графіка у тривимірному просторі розглядається в п... У декартовій системі координат для формування осі Х та осі Y користуються діалоговими вікнами Formatting Currently Selected X-Y Plot, за допомогою яких можна змінювати вид графіка (колір лінії, її тип та товщину), а також установлювати риски на осях та зазначати назву графіка. Для цього необхідно помістити показник миші в область графіка і двічі натиснути на ЛКМ. У результаті в робочій зоні вікна з'явиться діалогове вікно, яке має чотири закладки X-Y Axes, Traces, Labels та Defaults (рис. ). Закладка X-Y Axes містить наступні команди: Log Scale логарифмічна шкала і, якщо опції X-Axis і Y-Axis позначити помітками, то осям X і Y буде відповідати логарифмічний масштаб; Grid Lines координатна сітка; Numbered ну- Комп ютерна графіка та моделювання 9 мерація осі числовими значеннями; Auto scale автоматична установка числових значень на осях; Show Markers нанесення рисок на осі; Auto Grid автосітка; Number of Grids число поділів на осях. Рисунок Для досягнення наочності при побудові декількох графіків на одному бланку (їх може бути до 6) користуються закладкою Traces того ж діалогового вікна. Для цього в полі вертикальної осі графіка уводять послідовно назви функцій ( F(x),Q(x)),..., розділяючи їх комами, а команди закладки дозволяють: Legend Label вказати назву графіка; Symbol вказати, яким символом при необхідності позначити характерні точки графіка (+, х тощо); Line вибрати тип ліній (злита, пунктирна тощо); Color вибрати колір ліній графіків; Type вибрати тип графіка (у виді кривих, імпульсних діаграм, ступінчастих кривих тощо); Weight вибрати товщину ліній графіка. Закладка Labels мітка дозволяє увести в графік текст титульної строчки та надписи до осей.. Зміст лабораторних завдань Лабораторна робота.. Побудова графіків амплітудно- та фазочастотних характеристик підсилювача електричних сигналів Якість відтвореного зображення на екрані кінескопа, а також якість відтвореного звуку динамічним гучномовцем чи навушниками обумовлюються частотними спотвореннями, які вносить підсилювач. Наявність чи відсутність таких спотворень можна визначити дослі- 0 Комп ютерна графіка та моделювання джуючи частотні характеристики, які показують, як підсилюються електричні коливання на різних частотах. На рис. наведена структурна схема макета стосовно визначення лінійних спотворень, які залежать від форми амплітудно - та фазочастотних характеристик (ФЧХ і ФЧХ) підсилювача. / Рисунок На схемі: генератор гармонічних коливань U(t) = U 0 sin ( ft+ 0 ); підсилювач відеосигналу або сигналу звукового супроводу; графобудувачі АЧХ і ФЧХ. Під характеристиками АЧХ і ФЧХ мають на увазі наступне. АЧХ підсилювача електричних сигналів є залежність зміни значення коефіцієнта передачі від частоти гармонічного сигналу, який подається на його вхід, тобто: K(f) = U (f)/u (f), де U (f) напруга на виході підсилювача; U (f) напруга на його вході. ФЧХ підсилювача є залежність різниці фаз між вихідним гармонічним сигналом та вхідним сигналом від частоти, тобто: (f) = (f) (f). Іншими словами ФЧХ показує, як зміщуються у часі значення амплітуд вхідного гармонічного с
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks