НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА. СІМЕЙНЕ ПРАВО (для бакалаврів) дисципліни - PDF

Description
ЗМІСТ Пояснювальна записка... 3 Тематичний план дисципліни Сімейне право... 5 Зміст дисципліни Сімейне право... 6 Вказівки до виконання контрольної роботи Теми контрольних робіт Питання для

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 8 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЗМІСТ Пояснювальна записка... 3 Тематичний план дисципліни Сімейне право... 5 Зміст дисципліни Сімейне право... 6 Вказівки до виконання контрольної роботи Теми контрольних робіт Питання для самоконтролю Список літератури Відповідальний за випуск А. Д. Вегеренко Редактор Т. М. Коліна Комп ютерне верстання А. М. Голянда, К. І. Мельник Зам. ВКЦ-4764 Формат 60Ч 84/ 16. Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 0,81. Наклад 50 пр. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП ДП «Видавничий дім «Персонал» Київ-39, просп. Червонозоряний, 119, літ. ХХ Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб єктів видавничої справи ДК 3262 від Надруковано в друкарні ДП «Видавничий дім «Персонал» МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни СІМЕЙНЕ ПРАВО (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» 2011 Підготовлено професором кафедри цивільно-правових дисциплін О. М. Міхатуліною Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол 7 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Міхатуліна О. М. Навчальна програма дисципліни Сімейне право (для бакалаврів). К.: ДП «Вид. дім «Персонал», с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Сімейне право, вказівки до виконання контрольної роботи, теми контрольних робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2011 ДП «Видавничий дім «Персонал», Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України // Право України С Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науковопрактичний коментар. К.: Вид. дім ІнЮре, с. 49. Сімейне право України: Підручник / За ред. В. С. Гопанчука. К.: Істина, с. 50. Ярема А. Г., Давиденко Г. У. Застосування судами нового сімейного законодавства // Вісн. Верховного Суду України 33. Ромовська З. В. Проблеми правового регулювання аліментних зобов язань / Вісн. Верховного Суду України (21). С Семейное право Украины: Учебник / С. В. Кивалов, Ю. С. Червоный, Г. С. Волосатый и др. К.: Правова єдність, с. 35. Сімейне право України: Навч. посіб. / За ред. Є. О. Харитонова. К.: Істина, с. 36. Сімейне право України: Підручник / За ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, с. 37. Сураева В. Брачный договор: изменения в жизнь // Юрид. практика С Токарєва В. І. Сімейне право: Практикум. К.: Знання, с. 39. Хилько О. Реєстрація народження та визначення походження дитини // Юрид. вісн. України С Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за сімейним кодексом України // Підприємництво, госп-во і право С Додаткова 41. Антокольская М. В. Алименты на содержание детей // Рос. юстиция С Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. М., Ватрас В. А. Суб єкти сімейного права у Стародавньому Римі // Акт. пробл. держ. і права: Зб. наук. пр. О.: Юрид. л-ра, Вип. 23. С Іванов В. Укладення шлюбу за українським звичаєвим правом / В.Іванов, В. Озель // Персонал С Нєкрасова О. Деякі аспекти застосування цивільного законодавства при здійсненні права власності подружжя // Юрид. Україна С Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: Постанова Кабінету Міністрів України // Уряд. кур єр Листоп. С ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА У системі вищої освіти навчальна дисципліна Сімейне право вивчає особисті та майнові відносини, що виникають на ґрунті шлюбу, рідства та усиновлення. Утворюючи єдину чітку систему, сімейне право як самостійна галузь є складовою загальної системи всього права. Предметом сімейного права є сукупність норм, які регулюють особисті немайнові та ті, що випливають з них, майнові відносини людей, які виникають на ґрунті шлюбу і сім ї. Сімейне право містить ряд інститутів, які органічно пов язані між собою загальними принципами і зумовлюється базисом суспільства. Вивчення навчальної дисципліни Сімейне право ґрунтується на основі нормативних актів, наукових і навчальних літературних джерел, які розкривають сутність та особливості сімейноправових взаємин. Мета дисципліни успішне засвоєння знань у сфері сімейних правовідносин, що має розглядатися як умова становлення студента, його професійної культури та високої кваліфікації. Завдання дисципліни: опанувати основні положення чинного сімейного законодавства України, сформувати у студентів уміння користуватися відповідними нормативними актами, розкрити зміст основних категорій та інститутів, а також вирішити конкретні практичні питання, пов язані із застосуванням норм сімейного права. Всебічне засвоєння матеріалів курсу надасть студентам можливість: знати: сутність та значення сімейного права; зазначені в програмі, рекомендовані викладачем нормативні акти, які регулюють сімейні правовідносини; галузеву юридичну літературу; форми, методи правового регулювання сімейних правовідносин; зміст основних категорій та інститутів сімейного права; уміти: тлумачити та правильно застосовувати норми сімейного права, судову практику у справах, які виникають із сімейних правовідносин, з метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних питаннях. Міжпредметні зв язки. Сімейне право як навчальна дисципліна тісно пов язане як з матеріальними галузями права (цивільним, трудовим, господарським), так і з процесуальними 3 галузями права (кримінальним процесуальним, адміністративним процесуальним, цивільним процесуальним правом). Особливий взаємозв язок сімейне право має з інститутами цивільного права спадковим, де основним видом є спадкування за законом, тобто майно переходить від одних осіб до інших, пов язаних між собою шлюбними відносинами або родинними стосунками, з інститутом опіки та піклування, норми якого визначають права і обов язки опікунів і піклувальників щодо набуття, здійснення і виконання цивільних прав, обов язків в інтересах інших громадян (сімейне ж законодавство врегульовує права і обов язки опікунів та піклувальників, які встановлені вже з метою виховання переданих під опіку (піклування) малолітніх (неповнолітніх) дітей. Сімейне право повязане з цивільним процесуальним правом, оскільки в судовому порядку вирішуються питання надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Так, за заявою чотирнадцятирічної особи їй може бути надано право на шлюб за певних умов. За рішенням суду шлюб може бути визнаний дійсним або недійсним. Певною мірою сімейне право пов язане із житловим правом, де право на житлову площу виникає не лише з договору житлового найму, а також з сімейно-шлюбних відносин. Вивчення курсу «Сімейне право здійснюється згідно з тематичним планом та методичними рекомендаціями до практичних занять. Об єм необхідного програмного матеріалу визначений у розділі «Зміст дисципліни. Перевірка засвоєних знань, набутих навичок і вмінь студентів відбувається у формі поточного та підсумкового контролю. Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Основна 19. Афанасьєва Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук: : Х., с. 20. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. Харьков, Качур В. О. Правове регулювання інституту заручин у римському праві та у сімейному кодексі України // Акт. пробл. держави і права: Зб. наук. пр. О.: Юрид. л-ра, Вип. 23. С Красицька Л. Оспорювання батьківства // Юрид. Україна С Красицька Л. Визначення належного відповідача у справах про оспорювання батьківства // Підприємництво, госп-во і право С Логвінова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, госп-во і право С Луць В. В. Про деякі новели у правовому регулюванні спільної власності за новими цивільним та сімейним кодексами України // Акт. пробл. держави і права: Зб. наук. пр. О.: Юрид. л-ра, Вип. 23. С Мазур О. С. Сімейне право України: Навч. посіб. для дистанційного навч. К., Мельничук Л. Нормативно-правові основи регулювання розвитку соціального інституту сім ї: стан, проблеми та шляхи удосконалення // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України Вип. 2. С Мироненко В. П. Сімейне право України: Підручник К.: Правова єдність, с. 29. Митрофанова О. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин // Юрид. журн С Москалюк В. Щодо поняття відмова від дитини та суміжних понять у сімейному кодексі України // Право України, С Розгон О. Надання згоди на усиновлення дитини // Юрид. Україна С Ромовська З. В. Українське сімейне право. Академічний курс: Підручник. К.: Правова єдність, с. 17 4 7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення тимчасової державної допомоги дітям // Відомості Верховної Ради України Ст Закон України Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім ям і дітям від р. // www. rada. gov. ua 9. Закон України Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення розміру аліментів на дітей // Відомості Верховної Ради України Ст Закон України Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей // Відомості Верховної Ради України Ст Закон України Про внесення змін до Сімейного кодексу України // Відомості Верховної Ради України Ст Закон України Про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексів України // Відомості Верховної Ради України Ст Закон України Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України і статті 32 Цивільного кодексу України // Відомості Верховної Ради Ст Закон України Про внесення змін до статті 181 Сімейного кодексу України // Відомості Верховної Ради України Ст Закон України Про державну допомогу сім ям з дітьми від р. // www. rada. gov. ua 16. Конвенція про права дитини від р. (ратифікована Постановою Верховної Ради України від р.) // www. rada. gov. ua 17. Положення про прийомну сім ю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від р. 565 // www. rada. gov. ua 18. Постанова Кабінету Міністрів України від р. 564 Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу // www. rada. gov. ua 16 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН дисципліни СІМЕЙНЕ ПРАВО пор. Назва змістового модуля і теми Змістовий модуль I. Загальні положення сімейного права 1 Поняття, предмет і система сімейного права. Сімейні правовідносини Змістовий модуль II. Права та обов язки подружжя. Права та обов язки матері і батька дитини 2 Шлюб. Права та обов язки подружжя 3 Особисті немайнові та майнові права подружжя 4 Права та обов язки матері і батька дитини Змістовий модуль III. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Права і обов язки інших членів сім ї та родичів 5 Усиновлення. Опіка та піклування. Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства 6 Патронат. Прийомна сім я. Дитячий будинок сімейного типу 7 Особисті немайнові права та обов язки інших членів сім ї та родичів. Обов язки по утриманню Разом годин: 54 5 ЗМІСТ дисципліни СІМЕЙНЕ ПРАВО Змістовий модуль I. Загальні положення сімейного права Тема 1. Поняття, предмет і система сімейного права. Сімейні правовідносини Поняття сімейного права, його предмет. Методи сімейного права. Система сімейного права. Місце сімейного права у правовій системі України. Етапи розвитку сімейного права. Сімейний кодекс України. Д
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks