НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДСТУ-Н Б В.2.6- :201Х - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДСТУ-Н Б В.2.6- :201Х Введен о: «И МЦ» ( г. К иев, ул. М. Крив онос а, 2 а; т/ф ) (Проект,

Please download to get full document.

View again

of 86
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 178 | Pages: 86

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДСТУ-Н Б В.2.6- :201Х Введен о: «И МЦ» ( г. К иев, ул. М. Крив онос а, 2 а; т/ф ) (Проект, перша редакція) Видання офіційне Київ Мінрегіон України 201Х ДСТУ Б В :201Х ПЕРЕДМОВА 1РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ДП НДІБВ), ТК 309 Будтехнології ПК1 Технологія будівельного виробництва, за участю ТОВ з II ХенкельБаутехнік (Україна) та ТОВ Гідрозит РОЗРОБНИКИ: П. Бабічева; А. Величко; І. Войналович; О. Галінський, канд. техн. наук; Т. Гутніченко; А. Джанашия; С. Джанишия; В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керівник), В. Лайкин; А. Максимов 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від..20 р. 3 НА ЗАМІНУ ДБН В Цей стандарт згідно з ДБН А відноситься до комплексу нормативних документів В.2.6 Конструкції будинків і споруд. Право власності на цей національний стандарт належить державі. Забороняється повнiстю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження i розповсюджувати як офiцiйне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носiях iнформацiї без дозволу Мiнiстерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Мінрегіон, 201Х II ЗМІСТ с. 1 Сфера застосування. 1 2 Нормативні посилання 2 3 Терміни та визначення понять Познаки 10 5 Скорочення 15 6 Загальні положення Організація робіт Виконання робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей. 21 Мурувальні роботи.. 21 Ремонтні роботи.. 30 Облицювальні роботи 37 Штукатурні роботи.. 42 Улаштування підлог 47 Гідроізоляційні роботи.. 56 Утеплення фасадів. 61 Реставраційні роботи 64 Виконання будівельних робіт з застосуванням сухих сумішей групи СМД 67 9 Контроль якості виконання робіт Вимоги безпеки та охорони довкілля. 76 Додаток А Фізико-технічні показники сухих сумішей груп МР5, ЗВ1, ЗВ2, РМ4, СМД1, СМД2 81 III Додаток Б Способи підготовки основи при виконанні опоряджувальних, та гідроізоляційних робіт.. 84 Додаток В Прилали і інструменти, що використовуються для контролю якості робіт 86 III НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНІХ СМЕСЕЙ GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF WORKS WITH THE USE OF DRY MIXTURES Чинний від 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ця Настанова поширюється на порядок підготовки поверхонь конструкцій, порядок виконання, контролювання і приймання будівельних робіт із застосуванням сухих будівельних сумішей (далі за текстом сухих сумішей), дотримання яких сприяє підвищенню експлуатаційної надійності конструкцій будівель і споруд. Настанова призначена для інженерно-технічних працівників проектних організацій, які виконують роботи з проектування будівель і споруд, будівельних організацій і фізичних осіб, які виконують роботи з застосуванням сухих будівельних сумішей. Настанову застосовують при проектуванні будівель і споруд різного призначення, розробленні технологічної документації на виконання мурувальних, ремонтних, облицювальних, штукатурних, гідроізоляційних робіт, а також робіт з улаштування підлоги та робіт з теплової ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель і споруд. 1 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому документі є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи: Закон України Про відходи Кодекс цивільного захисту України 5403-VI від НПАОП Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП Правила будови і безпечної експлуатації підйомників НПАОП Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани НПАОП Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів НПАОП Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки НПАОП Правила безпеки праці при електрозварювальних роботах НПАОП Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України 32/288 від Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних 2 мереж : обстеження Наказ Міністерство охорони здоров'я України 246 від Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій ДСанПіН Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною , затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України N 400 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747 НАПБ А Правила пожежної безпеки в Україні ДБН А.2.2-3:2012 Проектування. Склад та зміст проектної документації на будівництво ДБН А Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини ДБН А Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва ДБН В Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва ДБН В :2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування ДБН В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві ДБН В :2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення ДБН В Конструкції будинків і споруд. Покриття будівель і споруд 3 ДБН В :2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель ДБН В :2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації ДБН В Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд ДБН В Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини понять ДБН В Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних ДСТУ Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ Шум. Методи оцінювання навантаження. Загальні вимоги виробничого шумового ДСТУ (ГОСТ ) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти. нафтопродуктів. кислот. лугів. нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту ДСТУ 7275:2012. Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови ДСТУ 7277:2012. Пачки складані для сипких товарів побутової хімії. Технічні умови ДСТУ Б А Система стандартизації та нормування в будівництві. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення ДСТУ Б А Cистема стандартизації та нормування в будівництві. Матеріали рулонні, покрівельні та гідроізоляційні.терміни та визначення 4 ДСТУ Б А Система стандартизації та нормування в будівництві. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. В'яжучі системи. Терміни та визначення ДСТУ Б В :2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги ДСТУ Б В :2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови ДСТУ Б В :2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ) ДСТУ Б В :2011. Арматурні та закладні вироби зварні, з`єднання зварні арматурні і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови ДСТУ Б В :2011. З`єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови (EN 771-3:2003, NEQ) ДСТУ Б В Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В :2008. Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (ЕN 771-1:2003, NEQ) ДСТУ Б В Будівельні матеріали. Цегла та камені силікатні. Технічні умови ДСТУ Б В Будівельні матеріали. В'яжучі мінеральні. Класифікація ДСТУ Б В (ГОСТ ). Вата мінеральна. Технічні умови ДСТУ Б В Будівельні матеріали. Плити гіпсові для 5 перегородок та внутрішнього облицювання стін. Технічні умови ДСТУ Б В :2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови ДСТУ Б В :2008 Будівельні матеріали. Блоки з ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови ДСТУ Б В :2010 Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови. ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова ДСТУ-Н Б В :2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів ДСТУ-Н Б А :2013 Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об єктів будівництва ДСТУ-Н Б В :2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії ДСТУ ГОСТ :2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ :2001, IDT) ДСТУ ГОСТ 1145:2008 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры (ГОСТ , IDT) СНиП Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії СНиП Полы (Підлоги) СНиП Несущие и ограждающие конструкции (Несучі і 6 огороджуючи конструкції) СНиП III Промышленные печи и кирпичные трубы (Промислові печі і цегляні труби) ДСанПіН Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров я населення, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від р. 29 ДСН Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені ПостановоюГоловного державного санітарного лікаря України від N 37 ДСП Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами ГОСТ ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП.Шум. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях) ГОСТ ССБТ Процессы производственные. О
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks