НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ - PDF

Description
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ Затверджую Директор Центру гуманітарної освіти НАН України д.філос.н.професор Рижко В.А. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Spiritual/ Inspirational

Publish on:

Views: 20 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ Затверджую Директор Центру гуманітарної освіти НАН України д.філос.н.професор Рижко В.А. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інститутів НАН України за спеціальністю 033 Філософія науки та культури (освітньо-наукова програма рекомендована до впровадження Вченою радою Центру гуманітарної освіти НАН України Протокол 3 від 12 квітня 2016 року). Галузь науки 03 Гуманітарні науки Овсяг освітньої складової програми 6 кредитів ЄКТС Терміни навчання 1 рік Форма навчання денна і заочна 1. Загальна характеристика освітньо-наукової програми (мета та завдання). Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії стосується навчання аспірантів в Інститутах НАН України і є складовою ОНП підготовки докторів філософії усіх спеціальностей (фізико-технічних і математичних, хімічних і біологічних та соціально-гуманітарних наук). Фахівець рівня доктор філософії. За спеціальністю 033 філософія. Галузь науки 03 Гуманітарні науки Освітній рівень: ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Кваліфікація: доктор філософії в галузі фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних та соціально-гуманітарних наук. З узагальненим об'єктом діяльності: наука, культура, вища освіта. З нормативним терміном навчання (денна форма): один рік. Ця програма встановлює: Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, методологічної культури науковця, його креативного мислення, філософського осмислення шляхів формулювання нових ідей, історичного досвіду розв'язання проблем в галузі дослідницькоінноваційної діяльності, професійної наукової етики, необхідності теоретичного і практичного усвідомлення науковцем своєї історичної місії в розв'язанні соціальних, економічних, технічних і гуманітарних проблем людського буття сьогодення та майбутнього; Нормативний обсяг та рівень засвоєння знань з філософії у процесі підготовки аспірантів у Інститутах НАН України відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії за спеціальністю навчання; Форми проміжної і підсумкової атестації; Термін навчання. Успішне виконання освітньо-наукової програми є однією з необхідних підстав для присудження наукового ступеня доктора філософії у галузі відповідних наук. 2. Мета та завдання навчальної дисципліни. У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: 1) існуючі концепції взаємозв'язку філософії і науки, історію розвитку та формування наукових картин світу; критично-креативні дискусії з питань впливу філософії на науку, а також науки на філософію; 2) особливості теорії пізнання, взаємозв'язок міфологічних, релігійних, мистецьких поглядів в пізнавальному процесі, формуванні креативного мислення вченого, основні дискусії з цього приводу; 3) теоретичні тлумачення соціальних процесів, їх вплив на розвиток науки та концепції зворотнього впливу науки, техніки на соціальні процеси; 4) основні концепції методології та етики науки; 5) основні категорії філософії науки, типологічні характеристики основних концепцій, що описують розвиток накового знання; 6) основні підходи до побудови логічно несуперечливих і обгрунтованих наукових концепцій; 7) співвідношення раціонального та іррацірнального, логіки та інтуїції, відкриття і обгрунтування в науковому пізнанні; вміти: 1) застосовувати в своїй науково-дослідницькій діяльності теорії філософського світогляду: еволюційну та революційну, синергетичну, поліваріантну, плюралістичну, толерантність тощо; 2) використовувати знання сучасної і традиційної логіки, методи і методології розв'язання проблем конкретних тем дослідницької роботи, критично оцінювати існуючі наукові здобутки; 3) здійснювати свою наукову діяльність, дотримуючись наукової професійної етики, громадянську позицію, сприяти дотриманню професійної етики науковим загалом; 4) викласти в формі реферату філософські питання напрямку дисертаційного дослідженння; 5) критично оцінювати явища і факти псевдонаукових і паранаукових досліджень. 3. Програма навчальної дисципліни. Змістовний модуль 1. Філософія і наукове пізнання: проблеми і їх еволюція (історичний аспект). Тема 1. Людина, світ, культура, наука, філософія. Проблема людина світ як предмет філософської рефлексії. Предметно-тілесне, духовне та інтелектуальне (розумове) в житті людини. Світ як природа, артефакти та інформація. Одвічне, абсолютне, універсальне та одиничне, унікальне, прийдешне, тлінне в житті людини. Світогляд, його історичні форми, основні поняття та функції. Міф, релігія, мистецтво, філософія, наука в контексті світоглядних проблем. Культура як загальнолюдська цінність і універсальна міра гуманістичного буття людини, суспільства, вченого. Національна культура і духовність. Філософія як квінтесенція культури. Суб'єкт, об'єкт, мова, методи філософії, і суб'єкт, об'єкт, мова, методи науки (компаративістський аналіз). Тема 2. Філософія як школа мислення. Історико-філософські засади формування культури мислення вченого. Проблема єдності та розмаїтості історико-філософського процесу. Співвідношення історії філософії та сучасної філософії. Зв язки історикофілософського процесу та розвитку науки. Філософія у країнах Стародавнього Сходу. Особливості (концептуальні засади) давньоіндійської та давньокитайської культури і філософії. Брахманізм, буддизм, індуїзм. Даосизм та конфуціанство. Особливості (концептуальні засади) античної культури та філософії. Основні періоди розвитку античної філософії та їхній зв язок із розвитком давньогрецької науки. Три науково-дослідницьких програми античності (математична Піфагор, Платон; атомістична Левкіпп Демокрит, континуалістська та квалікативістська Аристотель). Діалогічний метод (діалектика Сократа) та сучасна філософія і наука. Філософія Платона: світ ідей, теорія пізнання, космологія та теорія геометричних атомів, вчення про державу (його сучасні інтерпретації). Роль школи Платона в становленні давньогрецької математики, космології, астрономії. Філософія Аристотеля: критика теорії ідей Платона, матерія і форма, чотири види причин, фізика та космологія, вчення про категорії, етика. Поняття науки у Аристотеля. Роль античної філософії в становленні філософського раціоналізму, формуванні наукової раціональності та теоретичного мислення. Метафізика і логіка Аристотеля. Характерні риси культури та філософії Середньовіччя (основні періоди: апологетика, патристика, схоластика; теоцентризм; платонізм та аристотелізм). Освіта та наукове мислення за Середньовіччя. Номіналізм, реалізм та концептуалізм. Філософсько-теологічні ідеї Фоми Аквінського. Магія, алхімія, астрологія як феномени культури Середньовіччя і передтеча становлення наукового методу. Філософія європейського Відродження та Нової Доби. Риси ренесансної культури та філософії (гуманізм, антропоцентризм та епікуреїзм, натуралізм та пантеїзм). Вчення Дж. Бруно та теорія Коперника як підстави духовної революції Нового часу. Методологічні програми Ф.Бекона і Р.Декарта. Фізика Декарта та фізика Ньютона. Експеримент та математика. Емпіризм та раціоналізм. Філософія Просвітництва: антиклерикалізм, культ розуму та освіти, прав і свобод людини; механіцизм та сенсуалізм, натуралізм в розумінні людини і суспільного життя. Роль філософії Просвітництва та просвітницьких програм в розвитку наукової рефлексії. «Проект Просвітництва» (наука і соціальний прогрес) та його сучасні інтерпретації. Науково-промислова революція ХVI XVII ст. Тема 3. Класична філософія і класична наука. Особливості класичної філософії і класичної науки. Філософія І. Канта: критика догматичної метафізики, вчення про антиномії, теорія пізнання, етика, філософія історії та права. Філософія Канта, фізика Ньютона та сучасна філософія науки. Філософія Гегеля: принцип тотожності мислення та буття, діалектика, розум та історія. Натурфілософія Гегеля та природознавство: колізії взаємин. Філософія Л. Фейєрбаха: антропологічний принцип та вчення про релігію. Біологія та психологія як чинники формування антропології Фейєрбаха. Філософія К. Маркса: проблема людини, матеріалістичне розуміння історії. Маркс про соціальну роль науки та про її соціальну детермінацію.концепції діалектики в європейській філософії ХХ ст. Діалектика та науковий метод. Тема 4. Некласична філософія і некласична наука. Особливості некласичної філософії і некласичної науки. Опозиції раціоналізму та ірраціоналізму у філософії ХІХ ст.: від абстрактних загальних законів «класики» до проблематики суб єктивності, світу бажань, потягів, волі. Волюнтаризм А. Шопенгауера. Cвіт як воля і уявлення. С. К єркегор про екзистенційний характер істини. Світоглядна позиція Ф. Ніцше: вчення про надлюдину, вічне повернення, переоцінку цінностей. Ніцше та філософія життя. А. Бергсон, Г. Зіммель. Тема 5. Основні школи та тематичні напрями філософії ХХ-ХХІ ст. і постнекласична наука. Поснекласична філософія і постнекласична наука. Філософія життя як вираз антисцієнтистських інтенцій в європейській культурі.неокантіанство як особлива форма філософської рефлексії над наукою. «Науки про природу» та «науки про культуру». Релігійна філософія ХХ ст. Співвідношення віри і знання. Взаємодоповненість креаціоністької та наукової картини світу. Різновиди філософсько-антропологічних концепцій та їх зв язок з науковим знанням про людину. Е.Гуссерль і основні ідеї феноменологічної філософії. Екзистенціалізм: основні представники, проблеми, категоріальний апарат. Суть та межі екзистенційного аналізу розвитку науки. Герменевтика: проблема інтерпретації та розуміння, герменевтичне коло. Герменевтична філософія як критика індуктивного методу природознавства та як методологія соціогуманітарних наук. Герменевтичний компонент науки. Комунікативний поворот у сучасній філософії: проблема суб єкт-суб єктної взаємодії та обґрунтування етики. Комунікативна дія та дискурс. Поняття про науковий дискурс та його особливості. Прагматизм. Концепція науки та наукових понять. Позитивізм та аналітична філософія, її еволюція в ХХ ст.: логічний позитивізм, лінгвістична філософія, «науковий реалізм». Тема 6. Основні етапи розвитку філософії в Україні: наука і культура. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Вплив візантійської релігійнофілософської думки на філософську культуру Київської Русі. Іларіон Київський. Слово про закон і благодать . «Шестоднев» Іоанна Болгарського виклад космогонічних та натурфілософських ідей. Острозька академія та братські школи. Петро Могила як основоположник модерного типу української освіти. Києво- Могилянська академія як осередок української культури та культури народів Східної Європи. Рецепція західноєвропейської філософії і наука в Києво- Могилянській академії. Аргументи Ф.Прокоповича, Г.Кониського проти релігійного фанатизму, за поширення ідей просвітництва. Ідеї моральної філософії, природознавства, логіки. Соціально-політичні ідеї П. Орлика. Філосо
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks