Na osnovu pregleda doktorske disertacije Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću Rudarsko- Geološkog fakulteta sledeći I Z V E Š T A J - PDF

Description
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Odlukom Nastavno - naučnog veća Rudarsko-Geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, br. 1/181, donetoj na sednici održanoj

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 16 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Odlukom Nastavno - naučnog veća Rudarsko-Geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, br. 1/181, donetoj na sednici održanoj 18. septembra godine, imenovani smo u Komisiju za pregled i ocenu doktorske disertacije kandidata Mr Igora Jemcova, dipl. inženjera geologije, pod nazivom Bilans karstnih izdanskih voda i optimizacija rešenja njihovog zahvata na primerima iz Srbije . Na osnovu pregleda doktorske disertacije Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću Rudarsko- Geološkog fakulteta sledeći I Z V E Š T A J Doktorska disertacija kandidata Mr Igora Jemcova, dipl. inženjera geologije pod nazivom Bilans karstnih izdanskih voda i optimizacija rešenja njihovog zahvata na primerima iz Srbije napisana je na 396 strana formata A4, u okviru kojih je dato 320 slika i 111 tabela. Spisak literature sadrži ukupno 226 korišćenih bibliografskih jedinica. Disertacija je podeljena u 13 poglavlja, a pored navedenog sadrži još 7 većih grafičkih priloga geoloških i hidrogeoloških karata pojedinih područja koja su bila predmet posebne analize. Priložen je i abstrakt rada na srpskom i engleskom jeziku. 1. BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATU Igor Jemcov je rodjen u Bajinoj Bašti. Po završetku osnovne i srednje škole, upisuje studije na Rudarsko-Geološkom fakultetu u Beogradu na Smeru za hidrogeologiju, gde je diplomirao Od , radi na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za hidrogeologiju, prvo kao mladi talenat za naučno istraživački rad, a kasnije od kao stručni saradnik. Poslediplomske studije završava na Rudarsko-geološkom fakultetu na smeru Iskorišćavanje i zaštita podzemnih voda i brani magistarski rad sa temom Mogućnosti dugoročnog vodosnabdevanja podzemnim vodama gradova centralnog Pomoravlja. Time stiče zvanje Magistra tehničkih nauka u oblasti geologije - hidrogeologija. Po odbrani magistarske teze, tokom 2000-te god. biva izabran i radi kao asistent za nastavne predmete na Institutu za hidrogeologiju Metodika hidrogeoloških istraživanja i Hidrogeološka istraživanja za vodosnabdevanje. U ovo zvanje je ponovno izabran 2004 god i nakon toga još jednom septembra meseca 2008 god. Marta meseca 2004 godine odobrena mu je izrada doktorske disertacije na temu Bilans karstnih izdanskih voda i optimizacija rešenja njihovog zahvata na primerima iz Srbije koja je predmet ovog izveštaja. Oblast naučnog i stručnog rada Mr Igor Jemcova je hidrogeologija uopšte i u okviru nje kao glavna specijalizacija karst, kao i bilansiranje i korišćenje karstnih izdanskih voda u vodosnabdevanju, kojom se bavio u svojoj magistarskoj tezi, a takodje i u samoj doktorskoj disertaciji. Do danas je izradio kao autor ili koautor 46 naučnih i stručnih radova, publikovanih u domaćim i inostranim stručnim časopisima ili zbornicima radova sa naučnih skupova. Od ukupnog broja radova 2 su u časopisima sa SCI liste. Učestvovao je do sada na više domaćih i medjunarodnih stručnih skupova. U inostranstvu je na skupovima izložio i publikovao skoro polovinu svog opusa, ukupno 21 autorski ili koautorski rad. Igor Jemcov je bio sekretar značajne medjunarodne konferencije KARST 2005 održane pod pokriviteljstvom UNESCO i IAH, kao i organizator i učesnik UNESCO workshopa vezanog za problematiku karsta - DIKTAS - Dinaric karst transboundary aquifers (Beograd, 2006). Igor Jemcov je član sledećih organizacija i udruženja: - Internacionalna asocijacija hidrogeologa (IAH) - član Nacionalnog komiteta Srbije - Srpsko geološko društvo - Sekretar društva i član Uprave SGD Internacionalna asocijacija hidroloških nauka (IAHS) - Odbor za Kras i speleologiju SANU Učestvovao je u realizaciji većeg broja studija, projekata i stručnih elaborata, od kojih poseban značaj imaju: UN UNEP UNOPS CO2 YUGR Projekat remedijacionih i osmatračkih bunara na području rafinerije NIS Naftagas Novi Sad Bilateralni projekat Srbije i Republike Slovenije: Dugoročno gazdovanje izdanima u slivu reke Save u okviru progama naučno-tehnološke saradnje Projekat izrade osnovne hidrogeološke karte Jugoslavije 1: list Boljevac. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Snabdevanje naselja vodom i zaštita kvaliteta podzemnih voda u dolini Velike Morave Ministarstvo nauke i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Dobitnik je nagrade Milan Milićević za najbolji istraživački rad u oblasti geologije za 2000 godinu. 2. PREDMET DOKTORSKE DISERTACIJE U našoj zemlji, kao i na skoro 30% svetske kopnene teritorije, vodni resursi u karstnim terenima značajni su izvor snabdevanja stanovništva pitkom vodom. U pojedinim zemljama predstavljaju ujedno i osnovni ili jedini vodni resurs. U našoj zemlji od ukupnih podzemnih voda koje se koriste za vodosnabdevanje stanovništva, karstne vode su zastupljene sa oko 30%. Sa gledišta kvaliteta voda to su uglavnom vode visokog kvaliteta koje ne zahtevaju značajna sredstva za njihovu doradu (uglavnom je prisutno elementarno hlorisanje). S druge strane, sa gledišta izučenosti režima i kvantiteta to su najmanje istraženi vodni resursi u poređenju sa drugim (površinskim vodama ili podzemnim vodama drugih izdani). Hidrometeorološki zavod Republike Srbije, kao služba zadužena za praćenje i merenje vodnog potencijala, ima dovoljno gustu mrežu za osmatranje i merenje površinskih voda, nedovoljno rasprostranjenu mrežu za praćenje režima podzemnih voda u aluvionima većih vodotoka, ali se kontroli isticanja iz karstnih vrela skoro uopšte ne poklanja pažnja. Tako se režim karstnih voda prati samo sporadično. Podaci pojednih namenskih regionalnih studija, projekti otvaranja ili proširenja izvorišta ili doktorske teze i magistarski radovi, uglavnom su podloge na kojima vodoprivreda u Srbiji bazira ocene raspoloživosti i zaštite ovog veoma značajnog vodnog potencijala. Kandidat Igor Jemcov se od početka svoje istraživačke karijere bavio pitanjima bilansa i korišćenja voda u karstu. To je opredelilo sadržaj njegove uspešno odbranjene magistarske disertacije, i takodje opredelilo predmet rada na doktorskoj disertaciji. Predmet disertacije u najvećoj meri predstavljaju metodologija i analiza bilansa karstnih izdanskih voda na odabranim slivovima, koji treba da omoguće ocenu raspoloživosti vodnih resursa i opredele adekvatan izbor tehničkog rešenja njihovog korišćenja u vodosnabdevanju. Neophodan preduslov optimalnog korišćenja karstnih izdanskih voda predstavlja poznavanje elemenata režima i bilansa. Kao prvi korak u upoznavanju sistema vrši se geometrizacija tj. definisanje sliva i pripadajućih podslivova i karakterizacija karstnog hidrogeološkog sistema. Ovaj postupak, kao i samo bilansiranje još uvek u svetskoj nauci nije dovoljno metodološki razvijen, pre svega zbog izuzetne složenosti karstnih hidrogeoloških sistema (anizotropnost i nehomogenost). Utvrđivanjem osnovnih elemenata režima karstnih hidrogeoloških sistema, kao i njihovom ocenom u prirodnim uslovima i analizom u potencijalnim eksploatacionim uslovima, stvaraju se uslovi za ocenu niza mogućih tehničkih rešenja koja se mogu primeniti na razmatranim izvorištima. Kvantitativnom analizom karstnog hidrogeološkog sistema moguće je bliže definisati način funkcionisanja karstne izdani što jasnije opredeljuje varijantu mogućeg tehničkog rešenja vodozahvata. Upravo ovi se aspekti u najvećoj meri razmatraju u doktorskoj disertaciji. Kroz sam rad Igor Jemcov pruža veliki doprinos oblasti bilansiranja i ocena realno raspoloživih resursa za vodosnabdevanje što je dakle osnovni preduslov za njihovo racionalno iskorišćavanje i upravljanje, kako u neporemećenim uslovima režima, tako i u eksploatacionim (poremećenim) uslovima. 3. SADRŽAJ DOKTORSKE DISERTACIJE Doktorska disertacija sastoji se od Uvoda, 13 osnovnih poglavlja teksta i Zaključka. U uvodnom delu I.Jemcov kratko navodi razloge za izradu disertacije sa ovom tematikom i predmet rada. U delu 1. KARST I KARSTNA IZDAN autor daje osnovne podatke o karstu kao prirodnoj pojavi i specifičnom fenomenu. Navodi neke od poznatih definicija karsta, procesa karstifikacije i karstne izdani. U nastavku razmatra zonu epikarsta koja kao nesaturisani, najviši deo karstne izdani, značajno utiče na bilans voda pre svega u domenu efektivne infiltracije i intenziteta prihranjivanja. Drugo poglavlje KARSTNI HIDROGEOLOŠKI SISTEM sadrži opis osnovnih karakteristika i elemenata jednog karstnog hidrogeološkog sistema. Osnovni elementi sistema svode se na tri komponente: ulaz (padavine, temperature vazduha, vlažnost vazduha, napon vodene pare, evapotranspiracija,...), dogadjaji u sistemu (veze padavine - isticanje) i izlaz (isticanje iz karstnog vrela). Autor i u ovom delu razmatra epikarst kao deo hidrogeološkog sistema i daje tzv. konceptualni model karstnog hidrogeološkog sistema prema najčešće korišćenim klasifikacijama i definicijama (Bakalowicz, Zwhalen, Mangin, Klimchouk i dr.). Ističe i tri pristupa u postavljanju konceptualnog modela (metodološki, strukturni i funkcioni) i svaki posebno obrazlaže. Treće poglavlje posvećeno je karatkom osvrtu na RASPROSTRANJENJE KARSTA U SVETU, NAŠOJ ZEMLJI I PERSPEKTIVAMA KORIŠĆENJA KARSTNIH IZDANSKIH VODA. Naredno poglavlje razmatra VODOZAHVATE U KARSTU U CILJU UPRAVLJANJA REŽIMOM ESKPLOATACIJE KARSTNIH IZDANSKIH VODA. Daju se osnovni tipovi vodozahvata, primeri regulacije i osnov upravljanja resursima. Ovaj pregled je neophodan kao podloga za predloge mogućih tehničkih rešenja koja treba da proizadju kao rezultat modeliranja i prognoza režima izdani u različitim uslovima, kojima se bave naredna poglavlja disertacije. Navode se neki konkretni primeri vodozahvata u karstu iz svetske i domaće prakse, kao i neki negativni aspekti eksploatacije karstne izdani u uslovima primenjenih regulacionih mera. IZBOR REPREZENTATIVNIH KARSTNIH IZVORIŠTA ZA ANALIZU BILANSA je kratko poglavlje u kome se daju kriterijumi po kojima je izvršen izbor reprezentativnih izvorišta za analizu (raspoloživost podataka, hidrogeološki uslovi, potencijalnost) i njihove osnovne karakteristike (Nemanja kod Ćuprije, Sveta Petka kod Paraćina, Krupac kod Bele Palanke i Perućac kod Bajine Bašte). Šesto poglavlje razmatra KARAKTERISTIKE IZABRANIH REPREZENTATIVNIH IZVORIŠTA. Za svako od navedenih odabranih izvorišta prikazani su posebno: Klimatske karakteristike na području izvorišta; Hidrografske i hidrološke karakteristike; Vegetacioni pokrivač; Pedološke karakteristike; Geološka građa terena; Geomorfološke karakteristike; i na kraju Hidrogeološke karakteristike. Poglavlje KVANITATIVNO ODREĐIVANJE KARSTNOG HIDROGEOLOŠKOG SISTEMA (KHS) predstavlja prikaz teorijskih postulata na kojima se bazira karakterizacija KHS. Pri tom se razmatraju različiti metodološki postupci analize hidrograma na osnovu kojih se inverznim postupkom ocenjuje karakter karstne hidrogeološke sredine. Autor posebno razmatra sledeće postupke: Recesiona analiza; Analiza baznog oticaja; Analiza vremenskih serija: autokorelaciona i spektralna (Fourier-ova) analiza; kroskorelaciona i krospektralna analiza. Osmo po redu, poglavlje ELEMENTI BILANSA RAZMATRANIH KARSTNIH HIDROGEOLOŠKIH SISTEMA, veoma je značajno jer predstavlja sponu izmedju osnovnih teorijskih postavki opisanih u prethodnom poglavlju i konkretnih proračuna na odabranim lokalitetima. Ovde se razmatraju pojedini elementi bilansa, pojedini faktori koji utiču na bilansne elemente i njihova konkretna uloga u bilansu voda. Pored klasičnih elemenata bilansa kao što su padavine ili evapotranspiracija, autor značajnu pažnju posvećuje i prostornoj raspodeli i korekciji merenja padavina, snegu i otapanju snežnog pokrivača, intercepciji i bilansu zemljišne vlage. Ovi potonji elementi su veoma značajni za bilans voda, a njima u našoj praksi nije uvek posvećivana dovoljna pažnja. Konkretna primena usvojene metodologije ocene i kvantifikacije pojedinih bilansih elemenata data je u poglavlju REZULTATI PRORAČUNA ELEMENATA BILANSA HIDROGEOLOŠKIH SISTEMA. Igor Jemcov vrši određivanje stvarnih vrednosti prispelih padavina na tlo, daje korekciju sistematskih grešaka izmerenih vrednosti padavina, vrši proračun intercepcije i otapanja snežnog pokrivača. Takodje, autor daje uporednu analiza izmerenih i stvarnih vrednosti padavina prispelih na tlo, proračun potencijalne evapotranspiracije, proračun stanja zemljišne vlage, stvarne evapotranspiracije i efektivne infiltracije u karstni hidrogeološki sistem. Na kraju ocenjena je i međuzavisnost ulazno izlaznih parametara bilansa - efektivne infiltracije i proticaja. Poglavlje REZULTATI KVANTITATIVNOG ODREĐIVANJA RAZMATRANIH KARSTNIH IDROGEOLOŠKI SISTEMA obuhvata rezultate recesione analize hidrograma razmatranih karstnih vrela, a takodje dati su i rezultati analize baznog oticaja (raščlanjavanjem hidrograma) i analize vremenskih serija (autokorelacione i kros-korelacione analize). Rezultati obimnih proračuna poslužili su kao osnova za SIMULACIJU IZDAŠNOSTI KARSTNOG HIDROGEOLOŠKOG SISTEMA koja predstavlja naredno poglavlje rada. Autor je uspostavio model izdašnosti razmatranih karstnih izvorišta koji omogućuje relativno pouzdanu simulaciju (posebno za recesionu granu hidrograma proticaja) i produžavanje nizova proticaja, što ima poseban praktičan značaj kod prognoza ponašanja hidrogeološke sredine za različite uslove, a pri nedovoljnom obimu ulaznih podataka. ANALIZA STANJA ZAPREMINE KARSTNE AKUMULACIJE U PRIRODNIM I EKSPLOATACIONIM USLOVIMA U CILJU IZBORA OPTIMALNOG REŠENJA VODOSNABDEVANJA je najznačajnije poglavlje disertacije i pruža podloge za ocenu raspoloživih rezervi, odnosno eksploatabilnih kapaciteta izvorišta. Razmatrani su posebno: A. proračun promene stanja zapremine karstne akumulacije u prirodnim uslovima i B. proračun promene stanja zapremine karstne akumulacije u simuliranim eksploatacionim uslovima. Za simulirane uslove usvojene su i razmatrane dve varijante: 1. Upravljanje režimom isticanja karstnih izdanskih voda bazirano na zahvatanju dela statičkih rezervi; 2. Upravljanje režimom isticanja karstnih izdanskih voda bazirano na povećanju dinamičkih rezervi. Na kraju razmatraju se različite simulacije upravljanja režimom izdanskih voda radi izbora načina optimalne eksploatacije. U poslednjem poglavlju Igor Jemcov vrši ANALIZU MOGUĆIH REŠENJA VEŠTAČKOG UPRAVLJANJA REŽIMOM KARSTNIH IZDANSKIH VODA NA RAZMATRANIM IZVORIŠTIMA I IZBOR OPTIMALNOG REŠENJA. Ovo poglavlje razmatra različite varijante tehničkih rešenja upravljanja karstnim izdanskim vodama u okviru razmatranih izvorišta, kroz postupak višekriterijumske optimizacije na osnovu kojih će se predložiti okvir tehničkog rešenja zahvatanja karstnih izdanskih voda na svakom od četiri razmatrana izvorišta. ZAKLJUČAK rada napisan na četiri stranice, daje jezgrovit pregled metodologije i bitnih razultata do kojih je autor došao u svojim analizama. 4. REZULTATI DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA Značajno rasprostranjenje karstnih terena u Srbiji (oko 30% prostora Dinarida u zapadnoj i Karpato Balkanida u istočnoj Srbiji), velike rezerve i izuzetan kvalitet voda karstnih izdani, rezultirali su njihovim masovnim korišćenjem u vodovodnim sistemima (pr. Niš, Paraćin, Bor, Ćuprija, Pirot, Valjevo, Priboj, Prijepolje, Novi Pazar, Peć, Novi Pazar). U Srbiji je u karstu formirano 64 izvorišta (bez kaptaža seoskih naselja), čiji je kapacitet preko 4,5 m 3 /s. Dosadašnja hidrogeološka istraživanja karsta i karstnih vrela u našoj zemlji uglavnom su se bazirala na analizi postojećih rezultata osmatranja i merenja vodostaja i količina isteklih voda. Ove često nepouzdane podloge razultirale su u uslovima kaptiranja pojednih vrela, sa problemima u pogledu minimalnih proticaja i obezbedjivanja dovoljnih količina voda za pojedinike korisnike. Radi sprečavanja raskoraka između realnih mogućnosti daljeg vodosnabdevanja pojedinih potrošača i problema koji se javljaju u sadašnjim uslovima (nedovoljne količine tokom letnjih i jesenjih meseci), u našoj naučnoj i stručnoj hidrogeološkoj javnosti već duži niz godina prisutan je stav da je potrebno preduzimanje mera radi povećanja kapaciteta postojećih izvorišta i otvaranja novih tamo gde za to postoje objektivni uslovi. Osnovni problem u korišćenju karstnih izdanskih voda je u činjenici da se u sadašnjim uslovima pretežno koriste samo kaptaže za zahvat prirodno isteklih količina voda, pa se tokom perioda recesije (leto-jesen) oseća deficit (što je posledica izrazito neravnomernog režima isticanja ove izdani). S druge strane, ukupne rezerve daleko prevazilaze eksploatacione kapacitete. Tokom poslednje dve decenije već su primenjena odredjena rešenja regulacije i stečena značajna iskustva za dalje aktivnosti (značajno su povećani kapaciteti izvorišta Bora, Despotovca, Knjaževca, Ćuprije, Niša). Ovi realizovani pilot-sistemi obuhvataju različite tipove ležišta i uslova isticanja, što je takođe od posebnog značaja. Niz perspektivnih, uglavnom uzlaznih izvorišta povoljno je lociran ili je već u funkciji vodosnabdevanja, što obezbeđuje i buduću ekonomsku opravdanost njihovog intenzivnijeg korišćenja. Da bi se regulacione mere primenile u praksi neophodno je obezbediti prethodnu ocenu raspoloživih rezervi izdanskih voda u slivovima karstnih vrela, kao i njihove varijabilnosti u toku hidrološkog ciklusa. U toku svog dosadašnjeg rada Igor Jemcov se kao mladi, ali i već afirmisani istraživač i naučnik, bavio ovim problemima. U svom magistarskom radu primenio je i originalan pristup u rešavanju ove problematike, a neki metodski postupci po prvi put su bili primenjeni u nas. Doktorska disertacija, po svom sadržaju, ciljevima i obimu predstavlja korak dalje u razvijanju metodologije za analizu i ocenu vodoprivredno iskoristivog dela podzemnih vodnih resursa. 5. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA Primenjena metodologija istraživanja za potrebe doktorske disertacije bazira se na teorijskim razmatranjima i praktičnoj primeni na četiri, po različitim kriterijumima odabrana primera. Postoje mogućnosti šire aplikacije rezultata na našu vodoprivrednu praksu i generalno poboljšanje uslova vodosnabdevanja iz karstne izdani. Preduslov primene konkretnih rehničkih rešenja predstavlja adekvatno poznavanje bilansa karstnih izdanskih voda već u početnim fazama istraživanja. Ukoliko bi se utvrdilo da odredjeni sliv nema odgovarajući potencijal, odnosno karstno vrelo zahtevani kapacitet za primenu regulacionih mera, isto može biti eliminisano iz budućih razmatranja i planova. Time se izbegava izrada nepotrebnih projekata ili skupih ulaganja u istraživanja i primenu konkretnih rešenja koja ne bi rezultirala zadovoljavajućim rezultatima. S druge strane, primena efikasnih metoda prethodne ocene potencijalnosti po predloženoj metodologiji, otvara perspektive za brojna nova izvorišta ili proširene kapacitete postojećih. Razvojem metodologije bilansiranja i preciznijeg određivanja pojedinih parametara bilansa, kako je u ovoj disertaciji i uradjeno, moguće je formirati adekvatne osnove za njihovu valorizaciju, a time i aktivnije korišćenje vodnih resursa. Pored navedenog, neophodnu osnovu za racionalno korišćenje karstnih vodnih resursa predstavlja adekvatna karakterizacija, a tek nakon definisanja sistema, trebalo bi analizirati ponuđena rešenja vodosnabdevanja i izvršiti izbor optimalne varijante. Primenjena metodologija kvantitativnog određivanja karstnog hidrogeološkog sistema, bazirana na recesionoj analizi, analizi baznog oticaja i analizi vremenskih serija daje zadovoljavajući nivo informacija neophodnih za definisanje konceptualnog modela koji odražava glavne karakteristike karstnog hidrogeološkog sistema. Sprovedene procudure i proračuni pokazuju da primena samo jedne od navedenih metoda sva
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks