МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ (для бакалаврів, магістрів) - PDF

Description
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ (для бакалаврів, магістрів) Київ 2006 Підготовлено доцентом кафедри економіки С. Ф. Биконею Затверджено

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 12 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ (для бакалаврів, магістрів) Київ 2006 Підготовлено доцентом кафедри економіки С. Ф. Биконею Затверджено на засіданні кафедри економіки (протокол 6 від ) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Биконя С. Ф. Навчальна програма дисципліни Державне регулювання економіки (для бакалаврів, магістрів). К.: МАУП, с. Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план, програмний матеріал до вивчення дисципліни Державне регулювання економіки, питання для самоконтролю, а також список рекомендованої літератури. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2006 Пояснювальна записка Державне регулювання економіки покликане забезпечити її рівновагу і сталий розвиток. Конкретні напрямки, форми та масштаби державного регулювання економіки визначаються характером і гостротою економічних, політичних, соціальних, екологічних та інших проблем у будь-якій країні певного періоду. Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, здійснюваних уповноваженими державними установами та суспільними організаціями з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються. Мета навчальної дисципліни Державне регулювання економіки дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об єкти та механізми державного регулювання економіки. Особливого значення набуває з ясування ролі його інструментів, а саме: прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин. Зважаючи на це основними завданнями дисципліни є: ознайомлення із сучасними проблемами державного регулювання економіки, а також світовим досвідом його здійснення в ринкових умовах; висвітлення методологічних засад державного регулювання економіки мети, принципів, функцій; ознайомлення із засобами, сферою і об єктами державного регулювання економіки та його основним механізмом; визначення сутності і специфіки розмежування функцій державного регулювання економіки за рівнями управління; вивчення законодавчих актів і концептуальних підходів до створення державної системи економічного прогнозування та планування; висвітлення значення соціально-економічних і науково-технічних програм державного рівня у процесі регулювання економіки; формування у студентів навичок самостійного аналізу побудови логічних схем та системного підходу до основ державного управління економікою. Вивчення дисципліни Державне регулювання економіки сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій державних потреб та інтересів. Програма курсу підготовлена відповідно до вимог державного стандарту навчання студентів ВНЗ економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення дисципліни ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ пор Назва теми Державне регулювання як функція державного управління економікою, його сфери, принципи та цілі Стратегії соціально-економічного розвитку Функції та засоби державного регулювання економіки Державне регулювання інвестиційно-структурних зрушень економіки Бюджетно-податкове та грошово-кредитне регулювання економіки Державне регулювання цін та інфляції Науково-технічне та інноваційне регулювання економічного розвитку Державне регулювання підприємництва Суспільний сектор економіки як об єкт державного регулювання Державне регулювання розвитку АПК Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Соціальна політика Державне регулювання природоохоронної діяльності Регіональна економічна політика Інституціональні, організаційні та національні механізми регулювання економіки ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ до вивчення дисципліни ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Тема 1. Державне регулювання як функція державного управління економікою, його сфери, принципи та цілі Предмет і об єкт курсу. Місце курсу в системі економічних дисциплін, його зв язок з економічною теорією, менеджментом, галузевими економіками та іншими дисциплінами. Сутність державного регулювання економіки. Роль державного регулювання в умовах існування різних форм власності. Два протилежних підходи до участі держави в регулюванні економічних процесів класична й кейнсіанська теорії. Історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання. Чотири критерії створення системи державного макроекономічного регулювання (ДМЕР). Концептуальні положення державної регуляторної політики. Мета і принципи здійснення державної регуляторної політики. Заходи, які передбачають законодавчі та регуляторні акти. Принципи державного регулювання економіки. Специфічні принципи державного регулювання економіки України: принцип ефективності; принцип справедливості, принцип стабільності, принцип системності державного впливу, принцип адекватності, принцип оптимального поєднання адміністративно-правових і економічних важелів; принцип поступовості й етапності, принцип забезпечення єдності стратегічного і поточного державного регулювання. Нові принципи бюджетної політики та податкового регулювання, а також регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Цілі та сфери державного регулювання економіки. Обставини, від яких залежать цілі державного регулювання. Складові класичного набору цілей державного регулювання. Складові структури виробничих сил. Конкретні цілі державного регулювання в умовах переходу України до ринкових відносин. Література [1; 3; 4; 10 14] 6 Тема 2. Стратегії соціально-економічного розвитку Поняття стратегії. Концепція і детермінований план дві складові стратегії. Стратегічне управління.. Сутність державного управління соціально-економічним розвитком. Стратегія соціально-економічного розвитку. Цілі та пріоритети розвитку економіки. Класифікація цілей. Вибір цілей. Формування та затвердження стратегії. Інституційні перетворення. Структурна перебудова. Лібералізація економіки. Фінансова стабілізація. Стратегічні пріоритети. Механізми реалізації стратегічних цілей: складання прогнозів, прийняття і реалізація планів та програм. Соціально-економічне прогнозування. Об єкти та суб єкти прогнозування. Принципи прогнозування. Види соціальноекономічних прогнозів. Методи економічного прогнозування. Моделі економічного прогнозування. Макроекономічне планування як форма державного регулювання економіки. Література [2 10; 14; 35; 38 41] Тема 3. Функції та засоби державного регулювання економіки Базова форма діяльності уряду. Функції державного регулювання. Основні послуги, що забезпечуються урядом. Захист конкуренції як функція державного регулювання. Конкуренція як регулюючий механізм. Комплекс заходів із захисту конкуренції. Шляхи здійснення децентралізації управління. Перерозподіл доходу як функція державного регулювання. Урядові заходи зі зменшення нерівності в суспільстві. Три способи вирішення проблеми непропорційного розподілу ресурсів. Межі товарного ринку і антимонопольного регулювання. Основні етапи визначення антимонопольного становища суб єкта господарювання на ринку. Кількісні та якісні показники визначення структури ринку. Прямі й непрямі методи антимонопольного регулювання. Напрями, завдання і форми впливу держави на економічні процеси. Функції, зумовлені становленням державності в Україні. Основні завдання державних органів управління, зумовлені функціями дії держави на економічні процеси. Основні форми державного регулювання. Адміністративні методи, що ґрунтуються на силі державної влади. Економічні методи, що базуються на грошово-кредитній і бюджетній політиці. Методи прямого державного впливу на економіку. Методи непрямого державного регулювання економічних процесів. Розши- рення сфери застосування непрямого регулювання ринкової економіки. Способи державного регулювання економічного розвитку. Автоматичні регулятори. Антициклічне регулювання. Організація державного регулювання економіки. Органи державного регулювання за Конституцією України. Функції Міністерства економіки України. Література [2 4; 10 14; 34] Тема 4. Державне регулювання інвестиційно-структурних зрушень економіки Джерела і види інвестицій. Роль держави в регулюванні інвестиційної діяльності (ІД). Децентралізація інвестування. Суб єкти ІД. Державне регулювання умов ІД. Податкове, бюджетне, грошово-кредитне регулювання ІД. Політика прискореної амортизації як регулятор ІД. Державне регулювання ринку цінних паперів. Пряме управління державними капіталовкладеннями. Визначення пріоритетних сфер та об єктів інвестування. Експертиза інвестиційних проектів. Регулювання участі вітчизняних та іноземних інвесторів у приватизації. Механізм залучення іноземних інвестицій. Забезпечення захисту інвестицій. Поняття структури економіки. Відтворювальна, галузева, регіональна, соціальна структура. Стимулювання державою структурних зрушень в економіці. Основні чинники структурних змін. Вплив структурних змін на динаміку макроекономічних показників. Структурний ефект та його вимірювання. Структурна політика як політика пріоритетів і найвища форма державного регулювання економіки. Пасивна й активна структурна політика. Інвестиції як фактор структурних зрушень. Прискорення інвестування зміни структури економіки України. Прискорення надходження інвестицій у зв язку зі вступом у світові структури. Література [3; 6 14; 30 34] Тема 5. Бюджетно-податкове та грошово-кредитне регулювання економіки Політика оподаткування в сучасних умовах. Функції податків в економічній системі. Принципи оподаткування. Класифікація по- датків. Оптимальний рівень оподаткування. Крива Лаффера. Засоби регулювання підприємницької активності. Необхідність модифікації податкового законодавства України. Система державних податкових органів в Україні. Бюджет спосіб регулювання економіки. Взаємозв язок фінансів держави, місцевих фінансів і фінансів підприємства. Державний бюджет як форма перерозподілу доходів і виконання державою своїх функцій. Бюджетний процес. Основні статті доходів і видатків державного бюджету. Дефіцит і профіцит державного бюджету. Зовнішній і внутрішній державний борг. Управління державним боргом. Світова практика бюджетного регулювання економіки. Автоматичні стабілізатори; податки і державні соціальні трансферти. Антициклічні регулятори державні закупівлі, державні інвестиції, зміна податкових ставок, амортизаційна політика. Інструменти грошово-кредитного регулювання; облікова ставка відсотка, норми обов язкового резервування, операції на відкритому ринку, ринок державних цінних паперів, його регулювання. Сучасна політика грошей. Заходи грошово-кредитної політики в п
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks