Muškarci su kao čokolada. Vesna Radusinović - PDF

Description
Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 157 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
Muškarci su kao čokolada Vesna Radusinović 4 5 Naslov originala Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada Copyright 2004 Vesna Radusinović Copyright 2009 ovog izdanja, LAGUNA Vedranu i Maretu 6 7 Sadržaj Moje tajno oružje 9 Moje javno oružje 16 Ljubavni slučaj V. R. 23 Poslednji jugoslovenski siročiči 45 U Sarajevu se klečalo pred različitim bogovima i istim ženama 66 Brak Marije Braun 92 Opet među Srbima 108 Ljubav na prvi pogled 119 Crnogorski žigolo 165 Ne treba se udati za milionera 185 Ljubavna geografija 211 Makaze za krupnu divljač 221 Na dan mog venčanja 231 Princeze iz zaboravljene zemlje 242 Epilog 285 O autoru 293 8 9 Moje tajno oružje Svi đa ju mi se ret ki mu škar ci, uglav nom oni ko ji me ne spo pada ju. Klo nim se oba zri vo onih ko ji se za mnom od mah na či sto iz be zu me. Kao i u sva kom po slu, pred nost da jem pre po ru ka ma i to ne po ro dič nim. Ma mi ne i ta ti ne si no ve jed no stav no ne podno sim Po treb no je, da kle, za me ne se mu ko trp no kva li fi ko va ti. Za to me i pro gla ša va ju za ne u mo lji vu i ne mi lo srd nu oti mači cu tu đih mu ška ra ca. Za pra vo, ja ih sa mo spa sa vam od onih ko je su im odav no do sa di le i ne zna ju ka ko da ih se što pre i što bez bol ni je ota ra se. Po sle su sa mo mo ji i bož ji. Ne ma im vi še spa sa. Po što su već mo je igrač ke, ni po što im ne do zvo lja vam da me za ve du. Even tu al no mo gu da me za sme ju. Tek on da ih sta vljam na pra ve mu ke. A šta im ra dim, to je te ško i opi sa ti. S nji ma je ogrom na ne vo lja što se, čim se ma lo za gre ju, isto kao i čo ko la da, pot pu no ras to pe. I da lje su slat ki, ali ni ka ko da se po no vo stvrd nu. Sra mo ta! Ne mam obi čaj da re ha bi li tu jem po sr nu le mu škar ce. Od mah po tra žim ne kog dru gog, to je mno go lak še, iako do bro znam da će i nje mu bez o bra zno br zo is te ći rok tra ja nja. 10 Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada 11 Ne mo ra te baš ići u Pa riz da bi ste oku si li sa vr še nu to plu čo ko la du, ma da ni to ne bi bi lo na od met. Iz gu blje na u la vi rin tu la sciv nog erot skog za do volj stva, smesti la sam se u ka feu Jean-Paul He vin's u Uli ci Sent Onor u Pa rizu, pi juc ka ju ći bez o bra zno do bru to plu čo ko la du i raz mi šlja ju ći o In di jan ci ma. Pre vi še od tri hi lja de go di na, gra de ći pr vu ve li ku ci vi li za ci ju u Ame ri ci, na rod Ol me ka iz ju žnog Mek si ka ot krio je pro ces pre tva ra nja zr na ka ka oa u čo ko la du. A to su oni ko ji su gra di li dži nov ske hra mo ve kao sve ti o ni ke za van ze malj ce i u ka me nu ukle sa li ogrom ne sta tue mu ških gla va vi so ke pre ko tri me tra. Me đu tim, Ol me ci nas i dan-da nas, na kon to li ko vreme na, do zi va ju i kao da ka žu: Čo ko la da jed na ko ci vi li za ci ja i obrat no! Po sle Ol me ka do šle su Ma je i Aste ci, a uz njih i mno štvo hlad nih i to plih ka kao na pi ta ka, zo be na ka ša i čvr sti čo kolad ni pro iz vo di, ve ro vat no ne za sla đe ni, ali za či nje ni lo kal nim bi ljem i či li pa pri či ca ma. Kad su zr na ka ka oa pre šla sa dru ge stra ne Atlan ti ka za hva lju ju ći Ko lum bu i Kor te zu, Evro plja ni su za vo le li jed no stav ni je za sla đe ne ka kao na pit ke bez či li ja, ali sa va ni lom i še će rom. Već u pr vim go di na ma se dam na e stog ve ka, špan ski dvor je bio pro sto op či njen čo ko la dom, a go to vo isto vre me no ču de sni ka kao prah do speo je i do Fran cu ske. Ušlo je u isto ri ju da je brat kar di na la Ri še ljea bio pr vi Francuz ko ji je pio to plu čo ko la du le če ći se od du šev ne pat nje i me lan ho li je. Pr vi fran cu ski re cept za spra vlja nje to ple čo ko la de ob ja vljen je go di ne. Do ta da su špan ski i por tu gal ski Je vre ji po sta li maj sto ri u ob ra di ka ka oa, a to li ko njih se na sta ni lo u fran cuskom gra du Ba jonu da je upra vo on po stao glav ni grad sve ta u pra vlje nju čo ko la de. Svet je, ipak, mo rao da pri če ka sve do de vet na e stog ve ka, ka da je na pra vlje na pr va čo ko la da u čvr stom sta nju. Do ta da čo ko la da je kon zu mi ra na u teč nom sta nju, u vi du le ka, re krea tiv ne dro ge ili či stog ga stro nom skog za do volj stva. Ka ro lus Li ne us, ve li ki šved ski bo ta ni čar ko ji je u osam nae stom ve ku na pra vio si stem kla si fi ka ci je svih ži vih bi ća ko ji i dan-da nas ko ri sti mo, pot pu no je iz gu bio na uč nič ki ra zum kad je sti gao do dr ve ta ka ka oa i na zvao ga The o bro ma ca cao hra na bo go va. Ali, osta lo je pi ta nje da li je Li ne us bio dir nut opoj nim ča ri ma čo ko la de ili nje nom pit ko šću. Ve li ki fran cu ski advo kat i pi sac o ga stro no mi ji An telm Bri ljo Sa va rin je na pi sao: Lju di ko ji re dov no pi ju čo ko la du ima ju od lič no zdra vlje i njih vr lo ret ko na pa da ju one ma le bo le sti ko je uni šta va ju istinsko za do volj stvo ži vlje nja. Pro tiv op se siv nih mi sli i du šev ne mo no to ni je, on je pre poru či vao to plu čo ko la du sa am ber gri som. Da nas su Fran cu zi naj ve ći pro iz vo đa či čo ko la de na sve tu, da le ko is pred Bel gi ja na ca i Švaj ca ra ca. Ni ko ne pra vi lep še čo ko lad ne bom bo ne i ta ble od La Ma i son du Cho co lat (Ku ća čo ko la de), Jean-Paul He vi na ili Mic hela Cha u du na u Pa ri zu, Be li na u Al bi, ili Le Ro ux u Bri ta ni ji. Go to vo sva ka ce nje na ku ća čo ko la de oba ve zno nu di sop stve nu vi zi ju čo ko lad nog ra ja. U Pa ri zu su naj po želj ni je lo ka ci je za uku snu to plu čo ko la du: svet ski po znat Fa uc hon s, po red Ma dlen, za tim sta ra čaj dži ni ca La du ree s u Uli ci Ro a jal, i na po slet ku An ge li na pod svo do vi ma Uli ce Ri vo li, u bli zi ni Lu vra. Ide al na to pla čo ko la da ni kad ne sme bi ti pre vi še sla ba, jer ne bi pru ži la pra vo za do volj stvo, ni pre vi še ja ka i gu sta, jer on da ne bi osve ža va la. Ne sme bi ti ni pre vi še gor ka on da bi smo uza lud u njoj tra ži li ono be za zle no deč je za do volj stvo, pa ni pre vi še sla du nja va jer to bi bi lo či sto pot ce nji va nje na šeg in te lek ta. Opo ri, te žak ukus ka ka oa i pre fi nje na me ko ća čo ko lad ne ta ble uvek tre ba da bu du do bro iz mik so va ni, ta ko da se ni je dan od uku sa ne mo že sa si gur no šću ras po zna ti. Po sle pr vog gu tlja ja oba ve zno tre ba uži va ti u ti ši ni. Kad god sam mo ra la da na pu stim Pa riz, bi la sam ne u po re divo ma nje de pre siv na ne go ina če, jer mi je Pjer Er me, pri zna ti šef fran cu ske po sla sti čar ske ku hi nje i autor re ce pa ta u Fa uc hon's i 12 Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada 13 La du ree's, na mo ju ogrom nu sre ću po slao imejlom dva re cep ta za to plu čo ko la du i je dva sam če ka la da do đem ku ći i da ih is pro bam, jer je u va zdu hu leb de la opa snost od iz bi ja nja po li tičkog skan da la, mo žda ve ćeg i od onog sa Mo ni kom Le vin ski. Sve je po če lo ka da je glav na ured ni ca Vo ga Ana Vin ter, na da ju ći se mi lo sti Klin to no ve ad mi ni stra ci je u Va šing to nu, ob ja vi la da je su pru ga pred sed nič kog kan di da ta Džor dža Bu ša Mla đeg, La u ra, na da le ko ču ve na po svom re cep tu za pra vlje nje to ple čo ko la de (ko ji mo že te na ći na nje nom In ter net saj tu). Oči gled no su lju di iz pred iz bor nog šta ba go spo đu Buš že le li da pri ka žu kao oso bu jed na ko po sve će nu ku ći i do ma ćin stvu kao i obra zo va nju. (Zar to isto ni je ra di la i nje na sve kr va Barba ra Buš?!) Te ško je i za mi sli ti da bi ne ko odi sta hteo da pro ba tu fa moznu to plu čo ko la du. Me đu tim, ne ko me je to, ipak, pa lo na pa met. Ured ni ci Vo ga ko ja je eks pe ri ment iz vr ši la u svo joj im pro vi zo va noj ku hi nji, a jed no gla sna pre su da je gla si la da je ču ve ni re cept go spo đe Džor dža Bu ša po u zda na ga ran ci ja za naj go ru i naj sla bi ju to plu čo ko la du još od vre me na kad su taj na pi tak iz mi sli li odav no is tre blje ni In di jan ci. Bi lo je to ne što ret ko i sla du nja vo i ni je ima lo ni Č od čo ko la de u se bi uz pre po zna tljiv ukus to ple vo de, ne ras tvo re nog ka kao pra ha i mi ni ja tur ne slat ke šta pi će, ko ji ma po pre po ru ci go spo đe Buš tre ba ne iz o stav no pro me ša ti pi će. Vest o ovoj čo ko lad noj po sla sti ci ubr zo je ob i šla svet, a lju di su po mi sli li ako se ova že na ne sna la zi u ku hi nji ka ko će tek iza ći na kraj sa obra zo va njem ili pro sve tom? Sva ka čast Ame ri kan ci ma, ali naj bo lja to pla čo ko la da na sve tu i da lje se pra vi u Pa ri zu. Is pro ba la sam de set re ce pa ta, uklju ču ju ći i onaj od Pje ra Er mea, ko ji je, po mom mi šlje nju, de fi ni tiv no naj bo lji. Do bit na kom bi na ci ja pod ra zu me va me šavi nu ka ka oa Va lr ho na i cr ne čo ko la de Schar ffen Ber ger (sa 70 od sto ka kao ma se). Pje rov re cept ga ran tu je naj bo lji re cept, su de ći ma kar po mi ri su, jer u se bi ima sa vr še nu rav no te žu ka kao pra ha i stru ga ne čo ko la de, a ka kao in ten zi vi ra ukus čo kola de, ne uni šta va ju ći ga svo jom opo ro šću. Pjer Er me mi sli da šlag do da je te ži nu to ploj čo ko la di, ta ko da je naj bo lje raz bla ži ti mle ko sa vo dom. Cho co lat Chaud (adap ti ra na ver zi ja re cep ta Pje ra Er mea) ¼ šo lje pu no ma snog mle ka ¼ šo lje fla ši ra ne vo de ¼ šo lje su per fi nog kri stal-še će ra ta bla od gra ma cr ne gor ke čo ko la de Schar ffen Berger, Va lr ho na, ili Lindt, isec ka na rec ka vim no žem za hleb ¼ šo lje ras tre si to pa ko va nog ka kao pra ha (28 gra ma), po mo guć stvu Va lr ho na U ti ga nju za pre mi ne 1 li tra po me ša ti mle ko, vo du i še ćer i pu sti ti da pro vri na ume re noj va tri. Do da ti sec ka nu čo ko la du i ka kao prah i sa če ka ti da po no vo pro vri, me ša ju ći stal no dok se čo ko la da i ka kao ne ras to pe, a ma sa se zgu sne. Sma nji te va tru na mi ni mum. Mu ti te mik se rom pet mi nu ta ili u kla sič nom za tvo re nom mik se ru po la mi nu ta, dok ma sa ne po sta ne gu sta i pe na sta. Ko li či na ko ju će te do bi ti do volj na je za če ti ri šo lje to ple čo ko la de. Ja obič no ko ri stim cr nu čo ko la du ko ja u se bi ima oko 70 od sto ka kao ma se, ma da je i gor ka Lindt čo ko la da sa svim za dovo lja va ju ća. Ma je i Aste ci su pra vlje nje pe ne sma tra li ključ nim de lom pro ce sa. Da nas je do volj no mu ti ti mik se rom par mi nuta, dok je svo je vre me no bi lo neo p hod no čo ko lad nu ma su tu ći ži com či ta vih po la sa ta. U knji zi Za što že ne vo le čo ko la du De bra Vo ter ha us ka že da je ti pič no žen ska, ne u ro tič na po tre ba za ne čim slat kim za pra vo be so muč na po tra ga za pri rod nim le kom za de pre si ju, hro nič ni za mor, raz ne ti po ve za vi sno sti i bu li mi ju. Za to ni je 14 Vesna Radusinović Muškarci su kao čokolada 15 ni ču do što ve ći na že na vo li vi še čo ko la du ne go seks! Ni jed na dru ga na mir ni ca ni iz bli za ni je ta ko sla do stra sno to plji va u ustima, ni ti po u zda no u sva koj si tu a ci ji le či ne u te šnu žen sku tu gu. Čo ko la da ima i iz ve sno afro di zi jač ko dej stvo. Fe ni le ti l amin je, na i me, isti he mij ski pro dukt ko ji se stva ra pri naj u zbu dlji vi jem or ga zmu. Ni su slu čaj no Ma ri ji An to a ne ti ko la či do šli gla ve. A čo kola da je i do dan-da nas osta la ti pič no žen ski me di jum umet ničkog iz ra ža va nja. Da da i sta Mar sel Di šan je pro roč ki čo ko lad ne mr vi ce sta vio u re cept svog vr hun skog ready ma de de la. Anja Ga la ćo, po red pi što lja iz ra đe nih od čo ko la de, svo je naj no vi je de lo, so bu obo je nu sa 63 kg le plji ve, slat ke, braon sme se, simbo lič no na zi va Mi lo va nje. Dže nin En to ni je svo je vre me no na Ve ne ci jan skom Bi je na lu iz lo ži la četrnaest sop stve nih bi sta od če ga se dam iz ra đe nih od čo ko la de, svi ma su ge ri šu ći: Po je di me! He len Če dvik ta ko đe ko ri sti to plu čo ko la du u umet nič ke svr he. Nje na fon ta na Ka kao na pu nje na je vru ćom čo ko la dom ko ja se pri po ve ća nju tem pe ra tu re po na ša sek se pil no, stal no na po la pu ta iz me đu teč nog i čvr stog sta nja. Iako se i ot kri će čo ko la de po gre šno pri pi su je ne za bo rav noj hro ni čar ki fran cu ske pred re vo lu ci o nar ne ari sto kra ti je, mar kizi de Se vi nje, pre ne go što je ona svo jim po žud nim usna ma i do dir nu la svo ju pr vu šo lju to ple čo ko la de, ka ka o vac (The o broma ca cao), bilj ka Cen tral ne Ame ri ke vi so ka 4 10 me ta ra, ra stao je ve ko vi ma u ne dir nu tim šu ma ma Ju ka ta na i Gva te ma le. Ka da se ču ve ni špan ski osva jač Kor tez po ja vio iz mo ra, ume sto zlata, ko me se on po hlep no na dao, In di jan ci su mu po ka za li br da ka ka ov ca. Po stav ši od mah za vi snik, kon ki sta dor je bla go vreme no shva tio da je to ne što vred ni je i od zla ta. Špan ski kralj je pr vi čo ko la di pri pi sao svoj stva afro di zi ja ka. Oda tle po ti če fa ma o đa vo lo vom na pit ku ko ja se br zi nom svetlo sti pro ši ri la Evro pom. Je dan za slu žni paž do bio je od fran cu skog Kra lja Sun ca eks klu ziv no pra vo da pro iz vo di i pro da je sme su pod ime nom čo ko la da. Za to sa da Fran cu zi za čo ko la du tro še ot pri li ke ko li ko i za ba ge te ili mi ne ral nu vo du. A na svo je čo ko la de po no sni ji su čak vi še ne go na svo ja vi na ili si re ve. Da su švaj car ske čo ko la de naj bo lje na sve tu ve ru ju svi ko ji ma je pre fi njen ukus stran. Na ža lost, ta kvi su svu da u ve ći ni.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks