มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น - PDF

Description
ก อนอ น ต องหาองค ประกอบให ครบซะก อน มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น 1. เพลง กระแสร กชาต ก าล งร นแรง เราเล อกเพลงน ก แล วก นค ะ เพลงชาต ไทย ถ าใครย งไม ม ก ใช ว ธ ถามอาก (www.google.co.th)

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 26 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก อนอ น ต องหาองค ประกอบให ครบซะก อน มาท า Music Video ด วยโปรแกรม PowerPoint ก น 1. เพลง กระแสร กชาต ก าล งร นแรง เราเล อกเพลงน ก แล วก นค ะ เพลงชาต ไทย ถ าใครย งไม ม ก ใช ว ธ ถามอาก (www.google.co.th) ก นนะคะ คล ก ค นหา เลยจ า เล อกให ได ส กล งค หน ง ท าตามว ธ เค าไป เค าม ให เล อก ท งแบบม เส ยงร อง และบรรเลง รวมท งเป นแบบ mp3 และ wav เอาไปท งหมดเลยก แล ว ก น ด วยว ธ การ คล กขวาท mp3 แล วเล อก save target as เก บลง drive ท ต องการ (ในท น จะเก บไว ท mydocument นะจ ะ) 2. หาภาพประกอบ ก ต องเป นภาพ ธงชาต คนไทย ร กชาต ลองใช ค าค นหาท จะม ร ปภาพท ต องการ คล ก ค นหา ได ผลล พธ มาเพ ยบ ส วนแรก จะเป นผลการค นหาร ปภาพ (เน องจากเราพ มพ ค าค นว า ร ปภาพ) ล กษณะของผลล พธ จะเป นเย ยงน จะน าร ปภาพไปใช ให คล กขวาท ร ปภาพ เล อก save picture as จากน นหาท เก บให ด ทางท ด ควรสร างแหล งเก บไว เป นท เป นทาง ด งน หล งจากคล กเล อก save picture as จะปรากฏหน าต างให บ นท กไฟล ร ปภาพ ส งเกตว าตอนน ร ปภาพจะถ ก เก บไว ท Save in : My Pictures ถ าเราเก บไว ตรงน ร ปภาพเราก จะปะปนก บภาพอ นๆ เราจ งควรสร างแหล งเก บไว เฉพาะ ของเรา โดยคล กท ป ม Create New Folder จะปรากฏ Folder ใหม ด งร ป พ มพ ช อโฟลเดอร ลงไป ในท น จะต งช อว า เพลงชาต ไทย จากน นให ด บเบ ลคล กท โฟลเดอร เพลงชาต ไทยน น จะเข าส แหล งเก บ เพลงชาต ไทย จากน นให คล ก Save (ด ว าช อไฟล ร ปภาพเป นช อท ต องการหร อไม ) ในท น จะขอเปล ยนช อไฟล เป น ธงชาต 1 จากน นคล ก save เล อกภาพอ นๆ ไปเร อยๆ ภาพไหนท ต องการก บ นท กไว เยอะๆ เลยค ะ 3. องค ประกอบน าจะพอแล ว เราเร มเป ดโปรแกรม PowerPoint ข นมาเลย หน าแรก จะท าอย างไรก ตามใจชอบ ของข าพเจ าเป นแบบน จ า สร างแถบส แดง น าเง น ด วยเคร องม อ บนแถบเคร องม อ ร ปวาด จากน นใส ส ตามต องการ จ ดวางต าแหน งให สวยงาม พ มพ ข อความท ต องการลงไป 4. คล ก เพ อสร างภาพน งใหม ใส เพลงลงไป ด งน 4.1 คล ก แทรก 4.2 เล อก ภาพยนตร และเส ยง 4.3 เล อก เส ยงจากแฟ ม มองหาโฟลเดอร ท เราเก บเส ยงท ต องการไว เม อเล อกได แล ว (ส งเกตไฟล ท เล อกจะถ กคล มด วยส น าเง น) คล ก ตกลง จะได ผลล พธ ด งร ป เราต องการให เส ยงเร มเล นอย างไร ในท น ให เล อก อ ตโนม ต หมายถ ง เม อเข าส หน าน หร อสไลด น ให เพลงเล นเองอ ตโนม ต จะได ผลล พธ ด งร ป แทรกร ปภาพ เข าไปหน อยด ไหม จะได ไม เป นหน าจอว างๆ คล ก ป ม แทรกร ปภาพ ท แถบเคร องม อร ป วาด เล อกร ปภาพท ต องการแทรก จากน นคล กแทรก จะปรากฏร ปภาพ ในหน าสไลด ตามต องการ ปร บขนาดให พอด ก บสไลด แต เด ยวก อน ส งเกตเห นไหมว า ร ปภาพ ม นบ ง ภาพล าโพงของเส ยงท เราเพ มเข ามา ถ าปล อยท งไว แบบน เวลาเราจะแก ไขหร อต งค าเส ยงเพลง จะล าบาก เพราะเราจะหาร ป ล าโพงไม เจอ ด งน น เราเอาร ปภาพท เราเพ มเข ามา ไปไว หล งล าโพงด กว า ด วยการคล กขวาท ร ปภาพ เล อก ล าด บ เล อก ย ายไป ข างหล ง จะปรากฏร ปล าโพง ข นมาอย หน าร ปภาพ 5. สร างภาพน งใหม และใส ร ปภาพเข าไปให เพ ยงพอก บความยาวของเพลง ใส ภาพเข าไปเยอะแยะเลย จากน นลองด ผลงานซ โดยการกดป ม F5 หร อคล กท 6. ผลล พธ ท ได ค อ จะปรากฏหน าแรก น งๆ ถ าเราต องการไปหน าต อไป ต องกดป ม Enter หร อคล กเมาส แต เราต องการให ม นเปล ยนหน าโดยอ ตโนม ต เราจะท าอย างไร 6.1 ไปท สไลด แผ นแรก 6.2 คล กเมน การน าเสนอภาพน ง เล อก การเปล ยนภาพน ง 6.3 จะปรากฏหน าต างการเปล ยนภาพน ง ด งร ปด านขวา เล อกร ปแบบของการเปล ยนภาพน งตามต องการ จากน น ก าหนดความเร วของการเปล ยนภาพน ง ว าจะให เป นแบบ เร ว ปานกลาง หร อช า ต องการให ม เส ยงประกอบด วยหร อไม (ไม ควรม เน อง จากเราต องการท าม วส คว ด โอ จากเพลงท เราก าหนด) ก าหนดให เล อนภาพน งแบบใด เม อคล กเมาส หร อ ให เล อนแบบอ ตโนม ต (เราควรเล อกแบบอ ตโนม ต โดยคล กเคร องหมายถ ก ออกจากหน าช องเม อคล ก เมาส และคล กเคร องหมายถ ก หน าช องอ ตโนม ต และก าหนดเวลา (พ จารณาจากความยาวของเพลง และ จ านวนภาพน งท ต องการน าเสนอ ในท น เพลงยาว 48 ว นาท ม ภาพน ง 22 ภาพ เฉล ยแล วภาพหน งควรจะน ง ไว 2 ว นาท ด งน นควรใส เวลา อ ตโนม ต หล งจาก 2 ว นาท ) จากน น เล อก น าไปใช ก บภาพน งท งหมด 6.4 การเล อกในท น จะเล อก การเปล ยนภาพน งแบบส ม หมายความว าจะเปล ยนภาพน งในล กษณะแบบต างๆ ไม ซ าก น 6.5 เม อคล ก น าไปใช ก บภาพน งท งหมด จะส งเกตเห นว า ภาพน งแต ละ ภาพ จะม เวลาระบ ไว ใต ภาพ 6.6 ด ผลล พธ ด วยการกดป ม F5 6.7 เราจะพบว า การเปล ยนจากสไลด 1 ไปสไลด 2 ไม ม ป ญหา แต พอเพลงข น ปรากฏว า สไลด ไม ยอมเปล ยน (จะต อง กดป ม enter หร อคล กเมาส ) และเม อสไลด เปล ยนแล ว เพลงจะหย ดไป ด งน น เราต องไปต งค าให ก บเพลงของเรา ก อน 6.8 ไปท สไลด แผ นท ม เพลงอย (ท ม ร ปล าโพง) จากน นคล กท ร ปล าโพง คล กขวา เล อก การเคล อนไหวก าหนดเอง ด งร ป จะปรากฏหน าต าง ของการก าหนดการเคล อนไหว ท เมน ขวาม อ 6.9 คล ก เพ มล กษณะพ เศษ เล อก 6.10 คล กท การเปล ยนภาพน งท ปรากฏข น เล อกการเร มไฟล เส ยง โดยการเล อก เร มก บก อนหน า (หมายถ งให เร มหล งจากท สไลด เปล ยนมาเป นหน าน หร อหมายความว า เม อสไลด น ข น เพลงจะเร ม ด ง ส งเกตล าด บของการแสดงจะเป น 0) จากน นคล ก ต วเล อก ล กษณะพ เศษ จะปรากฏหน าต าง ด งร ป 6.11 เร มเล น ต งแต เร มต น หย ดเล น หล งจาก สไลด ส ดท าย (ใน ท น เราม 23 สไลด แต ถ าหากทดลอง ฟ งด แล ว จ านวนสไลด ยาวกว าเพลง หร อเพลงจบก อนท สไลด จะหมด ให ไปลบสไลด ออก และลดจ านวนสไลด ลง จากต วอย างน เม อลองฟ งแล ว ปรากฏว า เพลงจบ แต สไลด ย งร นไป อ ก 3-4 สไลด จ งต องไปลบสไลด ออก และลดภาพน งเหล อ 20 ภาพน ง) 6.12 เม อทดสอบผลล พธ (โดยการกด F5) เพลงก ย งส นกว าสไลด อย ด เรา เล อนเพลงไปไว สไลด แผ นแรกด กว า ท าได ง ายๆ ด วยการไปท สไลด แผ นท ม เพลงอย (แผ นท 2) คล กท ร ปล าโพง คล ก ขวา เล อก ต ด จากน นให คล กไปท สไลด แผ นแรก คล กขวา แล วเล อก วาง เพลงท เคยอย สไลด แผ นท 2 ก จะมาอย แผ นแรก โดยเราไม ต องก าหนดอะไรเพ มเต ม เพราะม นจะน าค ณล กษณะต ดมาด วย 6.13 คราวน ก ไปลดสไลด ลงให เหล อส ก 18 สไลด ก พอ 6.14 ถ าหากร ส กว าร าคาญร ปล าโพง ไม อยากให แสดงตอนเล น ก คล กขวา ท ร ปล าโพง จากน น เล อก แก ไขว ตถ เส ยง จากน นให เล อก ซ อนไอคอนเส ยงระหว างการน าเสนอ ภาพน ง เป นอ นเสร จส น ด ผลงานได แล วจ า ก กด F5 ไง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks