Mladý informatik 5. ročník 4. časť - PDF

Description
- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 14 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
- Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Mgr. Jarmila Balážiková Mladý informatik 5. ročník 4. časť 2014 Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava Autor UZ: Mgr. Jarmila Balážiková Kontakt na autora UZ: ZŠ Divín, Lúčna 11, Názov: Mladý informatik 4 Rok vytvorenia: 2014 Oponentský posudok Mgr. Aneta Zvarová vypracoval: ISBN Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. Obsah Úvod Informačná spoločnosť Počítačová kriminalita: Počítačová bezpečnosť Baltík detský programovací jazyk Čo to Baltík je Baltík Skladanie scény Baltík Čarovanie scény Záver Zoznam použitej literatúry... 13 Úvod Cieľom tejto publikácie je vytvoriť učebný materiál pre žiakov piateho ročníka pre predmet Mladý informatik. Predmet má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie ich k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Má viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Celé učivo je zahrnuté do piatich celkov. Informácie okolo nás, komunikácia prostredníctvom IKT, postupy, riešenia problémov, princípy fungovania IKT a informačná spoločnosť. Táto časť je venovaná poslednému tematickému celku INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ. 4 1 Informačná spoločnosť Aká to je informačná spoločnosť? Je to spoločnosť, kde práca s informáciami je každodennou záležitosťou. Na prácu s informáciami používame rôzne informačné a komunikačné technológie (IKT), napríklad počítač, kalkulačku, elektronický diár, mobilný telefón,.. počítačov: Klady používania počítačov: Zápory používania uľahčujú nám prácu s informáciami ich získavanie, ukladanie, spracovávanie a šírenie. Umožňujú nám jednoduchú a rýchlu komunikáciu. Prostredníctvom počítačov a Internetu môžeme pohodlne nakupovať, prevádzať bankové operácie, diskutovať na rozličné témy únik od reality, strata identity vo virtuálnom svete, zdravotné ťažkosti, závislosť od počítačových hier a rôznych diskusných skupín, nadmerné prezeranie internetových stránok Informácie v našich počítačoch môžu byť napadnuté počítačovými vírusmi. Údaje v sieti sa často niekto pokúša zneužiť alebo neoprávnene rozmnožovať. zabávať sa. 1.1 Počítačová kriminalita: Sú to trestné činy zamerané proti počítačom ako aj trestné činy páchané pomocou počítača. Ide o nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu. 1.2 Počítačová bezpečnosť Pri práci s PC a internetom hrozia viaceré riziká. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín: 1. Kontaktovanie sa s neznámymi ľuďmi, ktorí nám môžu ublížiť. 5 2. Navštevovaním nebezpečných web stránok, prípadne otváraním neznámych mailov a pod. môžeme ublížiť nášmu PC. 1.3 Baltík detský programovací jazyk Čo to Baltík je Baltík 3 je detský programovací jazyk, ktorý jednoducho a názorne dokáže zasvätiť do tajov programovania. Obsahuje niekoľko úrovní. Baltík 3 pracuje v štyroch režimoch: 1. Režim Skladať scénu 2. Režim Čarovať scénu 3. Režim Programovať - začiatočník 4. Režim Programovať pokročilý 6 1.3.2 Baltík Skladanie scény Okno režimu Skladať scénu sa skladá (rovnako ako aj ďalšie režimy) z nasledujúcich častí: a) Titulkový pruh obsahuje názov súboru, tlačidlá zatvorenia, minimalizácie, maximalizácie a obnovenia veľkosti okna. b) Hlavná ponuka (menu) obsahuje nadpisy, ktoré slúžia na rozbalenie roletových ponúk. c) Panel nástrojov v ktorom sú zobrazené tlačidlá pre rýchlejšiu prácu s daným režimom. Titulkový pruh Hlavná ponuka Scéna Panel nástrojov 7 Pod panelom nástrojov sa nachádza čierna plocha - scéna, na ktorej sa skladajú obrázky z tzv. predmetov. Na začiatku práce je scéna prázdna Scénu skladáme z predmetov. Nájdeme ich pod tlačidlom Predmety na paneli nástrojov, alebo kliknutím kdekoľvek na šedú plochu okolo scény. Predmety sú uložené v jednotlivých bankách. V jednej banke môže byť až 150 predmetov. Baltík má 14 bánk, ktoré sú očíslované 0 až 13. Na začiatku sa nám automaticky otvorí banka č. 0. Toto číslo môžeme vidieť buď na záložke každej banky, alebo v prípone súboru. Ďalšie banky môžeme postupne vytvárať. Každý predmet má svoje číslo. V banke č. 0 sú predmety od 1 po 150, v banke č. 1 od 1001 do 1150, v banke č. 2 od 2001 po 2150, až po banku č. 13 od po Pokiaľ chceme zistiť číslo daného predmetu, stačí nabehnúť v banke alebo v scéne kurzorom na daný predmety a jeho číslo sa ukáže dole v stavovom riadku okna. K jednotlivým bankám sa môžeme dostať buď kliknutím ľavým tlačidlom myši na záložku príslušnej banky alebo kliknutím na žlté šípky, pomocou ktorých môžeme listovať medzi bankami v poradí, v akom sú zoradené. 8 Umiestnenie predmetu do scény: - predmet vyberieme z banky kliknutím naň ľavým tlačidlom myši (kurzor sa zmení na ruku, ktorá drží predmet - umiestnime predmet do scény - kliknutím na ľavé tlačidlo myši ruka pustí predmet Odstránenie predmetu zo scény: - klikneme ľavým tlačidlom myši na predmet - premiestnime predmet mimo pracovnú plochu (predmet sa zmení na prečiarknutý) - klikneme ľavým tlačidlom myši, predmet sa odstráni Kopírovanie predmetov v scéne: - klikneme pravým tlačidlom myši na predmet (kurzor sa zmení na ruku s kópiou predmetu) - premiestnime kurzor tam, kde má byť kópia predmetu - klikneme pravým tlačidlom myši, predmet sa umiestni na zvolenú pozíciu Zmazanie celej scény: - pokiaľ potrebujeme zmazať celú scénu, použijeme na to tlačidlo -. Uloženie scény V hlavnej ponuke klikneme ľavým tlačidlom myši na položku Scéna Uložiť ako alebo použijeme tlačidlo. Otvorí sa nám okno, v ktorom vyberieme zložku, do ktorej svoj súbor chceme uložiť a pomenujeme ho. Potvrdíme tlačidlom Uložiť. Príklad scény. 9 1.3.3 Baltík Čarovanie scény Prepnutie do režimu Čarovať scénu: Do režimu Čarovať scénu sa prepíname rovnako, ako do režimu Skladať scénu. V hlavnej ponuke zvolíme cestu Režimy Čarovať scénu. zmazanie scény krok vyber a čaruj vľavo vpravo koniec čarodejník poskladaný dom z predmetov Prostredie tohto režimu vyzerá takmer rovnako ako v režime Skladať scénu, ale v dolnej časti scény postáva čarodejník Baltík. Hore na panely nástrojov pribudlo pár nových tlačidiel, na ktorých je tiež zobrazený Baltík. Na Paneli nástrojov máme tlačidlá: 10 1. Tlačidlá pre pohyb Baltíka: Vľavo vbok. Baltík sa otočí doľava o 90. Posuň. Baltík sa posunie o jedno pole vpred v smere, do ktorého je otočený. Vpravo vbok. Baltík sa otočí doprava o Tlačidlá pre čarovanie predmetov: Vyber a čaruj. Baltík vyčaruje predmet, ktorý mu vyberieme. Čaruj. Baltík vyčaruje predmet, ktorý vyčaroval naposledy, príslušný predmet je vždy vidieť na tlačidle. Umožňuje ten istý predmet čarovať viackrát za sebou, bez použitia tlačidla Vyber a čaruj. Baltík čaruje dom Po dokončení 11 Záver Cieľom tohto učebného materiálu bolo pomôcť žiakom k vytváraniu správnych zručností a návykov práce s IKT na hodinách MIA. Zintenzívniť rozvoj schopností práce s počítačom získať základné zručnosti v ovládaní detského programovacieho jazyka. Všetkým, ktorí budú s nim pracovať prajem veľa zábavy. 12 Zoznam použitej literatúry [1] Kovářová, L.: INFORMATIKA pro základní školy 1. Kralice na Hané, Computer Media s.r.o., 2004 [2] Dostupné na internete: [4] Dostupné na internete: [5] Dostupné na internete: [6] Dostupné na internete: [7] Dostupné na internete: [3] Dostupné na internete: 7&TopOfPageTarget 13
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks