МІКРОЕКОНОМІКА ТЕМА 2 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Матеріали до лекції - PDF

Description
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра теоретичної і прикладної економіки МІКРОЕКОНОМІКА ТЕМА 2 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 18 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України Кафедра теоретичної і прикладної економіки МІКРОЕКОНОМІКА ТЕМА 2 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА Матеріали до лекції Для студентів 1-2 курсів економічного факультету всіх форм навчання Суми УАБС НБУ 2008 УДК (042.3) М59 Рекомендовано до видання вченою радою Української академії банківської справи Національного банку України, протокол 10 від Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теоретичної і прикладної економіки, протокол 11 від Укладач кандидат економічних наук І.В. Лопаткіна Рецензенти: кандидат економічних наук, доцент Т.О. Семененко; кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Сумського національного аграрного університету В.В. Пилипенко Відповідальний за випуск кандидат економічних наук, доцент М.І. Синюченко М59 Мікроекономіка: Тема 2 Теорія граничної корисності та поведінки споживача : Матеріали до лекції / Уклад. І.В. Лопаткіна. Суми: УАБС НБУ, с. Навчальна розробка містить зміст теми Теорія граничної корисності та поведінки споживача, матеріали слайд-шоу, перелік основних термінів, понять та рекомендовану літературу. Призначена для студентів 1-2 курсу економічного факультету всіх форм навчання. УДК (042.3) ДВНЗ Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008 Тема 2 ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ЗМІСТ ТЕМИ вступ до теорії граничної корисності і поведінки (вибору) споживача; основні поняття теорії поведінки споживача; основні концепції (теорії) поведінки споживача; кількісна (кардиналістська) теорія поведінки споживача Теорія граничної корисності та поведінки споживача 4 Що і в яких обсягах виробляти в ринковій економіці вирішується на основі врахування необхідності (потреби) для споживачів тих чи інших товарів, послуг і купівельної спроможності споживачів. Якщо фірма не синхронізує свої виробничі зусилля зі споживчим поводженням, вона буде покарана неприйнятно низькими обсягами продажів і прибутків. Жодна фірма, велика чи мала, сильна чи слабка, не може вижити, виробляючи те, що ніхто не бажає чи не купує, на що немає попиту Теорія граничної корисності та поведінки споживача 5 В основі формування ринкового попиту лежать рішення споживачів Теорія граничної корисності та поведінки споживача 6 теорія вибору споживача не дає відповіді на питання, на що конкретно споживач вирішить витратити свій дохід; теорія вибору споживача формулює основні принципи, які визначають те чи інше рішення споживача, і дозволяє зрозуміти, як впливають на рішення споживача ЦІНИ товарів, ДОХІД та СТРУКТУРА його потреб (його переваги) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 7 Мета теорії вибору споживача Зрозуміти, як люди здійснюють вибір і як низка факторів впливає на їх вибір Теорія граничної корисності та поведінки споживача 8 Сфера застосування теорії вибору споживача пояснення та передбачення результатів економічної політики, яка впливає на ціни та доходи; Теорія граничної корисності та поведінки споживача 9 Основні поняття і підходи потреба; споживчий кошик; корисність (ophelimite, desirabilite, придатність тощо) та користь; кількісний (кардиналістський) підхід до корисності; порядковий (ординалістський) підхід до корисності Теорія граничної корисності та поведінки споживача 10 Основні поняття потреба стан незадоволення, з якого людина прагне вийти, збільшуючи споживання благ; споживчий ринковий кошик набір товарів, який купує споживач Теорія граничної корисності та поведінки споживача 11 Основні поняття корисність здатність товарів і послуг задовольняти потреби (бажання) людини; корисність поняття як об єктивне, так і суб єктивне; користь функціональні властивості товару (об єктивна характеристика товару) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 12 Базова концепція корисності якщо товар задовольняє бажання, то він має корисність; раціональний споживач управлятиме своїми витратами на придбання товарів таким чином, щоб отримати максимальне задоволення Теорія граничної корисності та поведінки споживача 13 Концепція корисності пов язана із задоволенням, яке можна отримати від володіння, використання, уживання або здобуття переваг від товарів; дає інструмент для порівняння кількості задоволення, що отримуємо залежно від ступеня споживання різних товарів Теорія граничної корисності та поведінки споживача 14 Основні припущення стосовно поведінки споживача суверенітет (незалежність, самостійність); раціональна поведінка Теорія граничної корисності та поведінки споживача 15 Раціональна поведінка Споживач: знає, чого він бажає; може порівняти доступні йому набори товарів; вибирає набір товарів, якому він віддає найбільшу перевагу Теорія граничної корисності та поведінки споживача 16 Модель поведінки споживача Будується за загальними правилами мікроекономічного моделювання і включає передумови, умовності ( за інших незмінних умов ) і три основні елементи: мету, обмеження, вибір Теорія граничної корисності та поведінки споживача 17 Основні елементи моделі Мета полягає в отриманні якомога більшого задоволення від споживання певного набору благ, тобто в максимізації корисності Теорія граничної корисності та поведінки споживача 18 Основні елементи моделі Обмеження всі обставини, які не дозволяють споживачу отримати все, що забажається (найважливіші ціни товарів та дохід споживача) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 19 Основні елементи моделі Вибір полягає у прийнятті та реалізації рішення щодо обсягу і структури споживчого набору, який дозволив би максимізувати задоволення потреб за даних обмежень Теорія граничної корисності та поведінки споживача 20 Етапи процесу вибору споживача визначаються переваги споживача (що хоче); визначаються бюджетні обмеження (що може); здійснюється вибір споживача (бажання + можливості) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 21 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності передбачає, що корисність може мати кількісний вимір, тобто визначається функціонально (математично, за допомогою функції): величина корисності залежить не тільки від властивостей блага, але й від його кількості (кількості спожитого); одиниця виміру ютиль (від англ. utility корисність), тобто умовна Теорія граничної корисності та поведінки споживача 22 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності маючи на меті максимізацію корисності, споживач оцінює споживчу властивість кожного товару в ютилях і в першу чергу вибирає товари з найбільшим числом ютилів; приклад; важливе зауваження: модель і фактор ціни товарів (тема 4) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 23 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Функція корисності це формула, за якою визначається рівень корисності ринкового кошика споживача: U = f (X, Y), де X, Y кількість споживаних благ Теорія граничної корисності та поведінки споживача 24 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Сукупна корисність (TU) уся кількість задоволення, отримана від даної кількості товарів за визначений проміжок часу (визначається шляхом підсумовування показників граничної корисності) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 25 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності корисність залежить не тільки від споживчих властивостей блага, але й від його кількості; функція сукупної корисності виражає кількісне відношення між задоволенням, що дається товаром, і ступенем (кількістю) його вживання: TU = f (X, Y) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 26 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Для оцінки зміни сукупної корисності при нарощуванні споживання блага застосовується поняття гранична корисність Теорія граничної корисності та поведінки споживача 27 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Гранична корисність (MU x ) додаткова корисність, отримана від споживання додаткової одиниці блага, або зміна загальної корисності (TU) набору товару при зміні кількості даного блага (Х) на одиницю: MU x = TU = f(x,y) / X = DTU / DQ x Теорія граничної корисності та поведінки споживача 28 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності спостереження: кожна наступна одиниця блага приносить споживачу менше задоволення, ніж попередня (до досягнення нульового значення у точці повного насичення потреби) закон спадної граничної корисності (перший закон Г. Госсена); умовність першого закону Госсена Теорія граничної корисності та поведінки споживача 29 Співвідношення граничної, сукупної корисності та споживання товару Х Oдиниці товару X, спожиті за даний період Сукупна корисність, TU Гранична корисність, MUx 0 (нульова) (перша) (друга) (третя) (четверта) (п ята) (шоста) (сьома) (восьма) (дев ята) 63 1 Теорія граничної корисності та поведінки споживача 30 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності існує жорстке математичне (і графічне) співвідношення між функцією TU і MU; розглянемо функцію: TU = 16Х Х 2 ; уявімо, що ступінь споживання товару Х зріс з величини Х до деякої величини Х = Х + DX... Теорія граничної корисності та поведінки споживача 31 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Математично (в диференційному обчисленні) функція граничної корисності перша похідна функції сукупної корисності Теорія граничної корисності та поведінки споживача 32 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Математично (в диференційному обчисленні) функції граничної корисності блага Х і блага Y за незмінності кількостей всіх інших благ часткові похідні функції сукупної корисності: MU X = f ( X, Y ) X ; MU Y = f ( X, Y ) Y Теорія граничної корисності та поведінки споживача 33 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Граничний аналіз фундаментальний в мікроекономіці!!! Теорія граничної корисності та поведінки споживача 34 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності крива сукупної корисності графічне зображення функції TU; точка насичення максимальне значення сукупної корисності (точка оптимуму на графіку TU) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 35 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності з геометричної точки зору величина граничної корисності (MU) за визначеним ступенем споживання дорівнює нахилу функції сукупної корисності за тим же ступенем споживання (нахил дотичної); в точці оптимуму (TU max ) нахил кривої TU дорівнює 0 (MU = ) Теорія граничної корисності та поведінки споживача 36 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності Якщо функція TU зростає більш круто впродовж зростання споживання, тоді зростає і відповідна величина MU; якщо функція TU стає більш пологою зі збільшенням споживання, тоді величина MU знижується. Пік кривої TU визначає величину MU, що дорівнює 0 Теорія граничної корисності та поведінки споживача 37 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності За від ємних значень граничної корисності крива відхиляється донизу, але цей відрізок (пунктир) не включається у функцію корисності Теорія граничної корисності та поведінки споживача 38 Кількісний (кардиналістський) підхід до корисності перевага к
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks