Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO - PDF

Description
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Popis kratica ASOO Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih AZOO Agencija

Please download to get full document.

View again

of 276
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 126 | Pages: 276

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Popis kratica ASOO Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih AZOO Agencija za odgoj i obrazovanje BIOS Basic Input/Output System, osnovni ulazno/izlazni sustav CISC procesor Complex Instruction Set Computer, računalna arhitektura kod koje se uvršta što je moguće više naredbi na mikrorazini CLI Command-line Interface, tekstualno korisničko sučelje CSMA/CD protokol Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection CSS Cascading Style Sheets, stilski jezik za oblikovanje dokumenta napisanog pomoću HTML jezika DGU Državna geodetska uprava DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, serverski protokol za dodjeljivanje IP adresa i mrežnih postavki DMA Direct Memory Access, upravljačka komponenta koja omogućava memorijskim jedinicama pristup glavnoj memoriji računala DOS Disk Operating System, operacijski sustav za diskove DRAM Dynamic Random-access Memory, dinamička radna memorija DZS Državni zavod za statistiku EU Europska unija FTP File Transfer Protocol, internetski protokol za prijenos datoteka GPS Global Positioning System, globalni pozicijski sustav ICMP - Internet Control Message Protocol, komunikacijski mrežni protokol ARP Address Resolution Protocol, komunikacijski mrežni protokol ICT Information and Communications Technology, informacijska i komunikacijska tehnologija IPTV Internet Protocol Television, televizijski servis preko IP-a IP - Internet Protocol, internetski protokol IT Information Technology, informacijska tehnologija LCD Liquid Crystal Display, zaslon s tekućim kristalima LED Light-emitting Diode, svjetleća dioda MBR Master Boot Record, glavni startni zapis MZOS Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta NAT - Network Address Translation, proces modifikacije IP adresa DNS Domain Name System, distribuirani hijerarhijski sustav servera s tablicama domenskih naziva NCVVO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja NN Narodne novine OO model - Object-Oriented Model, objektno usmjeren model OS Operating System, operacijski sustav PC Personal Computer, osobno računalo 2 PHP Hypertext Preprocessor, objektno orijentirani programski jezik namijenjen programiranju dinamičnih web stranica PLC Programmable Logic Controller, programibilni logički upravljač ( industrijsko računalo ) POP Post Office Protocol, protokol za prijenos elektroničke pošte RAID Redundant Array of Independent Disks, redundantno polje nezavisnih diskova; memorijski sustav koji se temelji na polju diskova RH Republika Hrvatska RiSC procesor Reduced Instruction Set Computing, procesor s pojednostavljenim naredbama SCSI Small Computer System Interface, standard za priključivanje perifernih jedinica na računalni sustav SISD računalo Single Instruction, Single Dana, računalo kod kojeg jedan procesor obavlja jedan niz instrukcija s podacima na jednoj memoriji SMTP Simple Mail Transfer Protocol, protokol za prijenos elektroničke pošte SNMP Simple Network Management Protocol, jednostavni mrežni protokol za nadzor i upravljanje uređajima u TCP/IP mrežama SSL/TLS Secure Sockets Layer/Transport Layer Security, kriptografski protokoli za sigurnu komunikaciju putem interneta TCP Transmission Control Protocol, osnovni protokol za stvaranje veza na mreži TFTP Trivial File Transfer Protocol, jednostavni protokol za prijenos datoteka korištenjem UDP protokola UDP User Datagram Protocol, protokol za slanje kratkih poruka između aplikacija na umreženim računalima UNIX Uniplexed Information and Computing System UNICS UNIX, vrsta operacijskog sustava USB Universal Serial Bus, univerzalna serijska sabirnica VHDL - VHSIC Hardware Description Language, jezik za hardversko opisivanje VHSIC-a VHSIC - Very-High-Speed Integrated Circuits, vrlo brzi integrirani krugovi VLSM Variable Length Subnet Masking, promjenljiva duljina maske podmreže VoIP Voice over Internet Protocol, protokol za prijenos zvučne komunikacije putem IP-a VPN Virtual Private Network, virtualna privatna mreža WAN Wide Area Network, mreža širokog područja (globalna mreža) WLAN Wireless Local Area Network, bežična lokalna mreža WWW - World Wide Web, svjetska mreža; multimedijalni računalni sustav za objavljivanje i razmjenu informacija XML EXtensible Markup Language, proširljivi jezik za označavanja podataka i dokumenata 3 Sadržaj 1. Opći dio Kurikulum za stjecanje kvalifikacije Cilj kurikuluma Trajanje obrazovanja Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja Nastavni plan i program Nastavni plan Nastavni program Općeobrazovni dio Obvezni strukovni moduli Izborni strukovni dio Završni rad Okruženje za učenje Kadrovski uvjeti Minimalni materijalni uvjeti Reference dokumenta Referentni brojevi Članovi radnih skupina koji su sudjelovali u izradbi strukovnog kurikuluma Općeobrazovni dio Strukovni dio Predlagatelj strukovnog kurikuluma Napomena: imenice korištene u ovom dokumentu, primjerice polaznik, tehničar, student, korisnik, poslodavac, investitor, stručni suradnik i referent, podrazumijevaju rodnu razliku. 4 1. Opći dio 1.1. Kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za računalstvo 1.2. Cilj kurikuluma Potrebno je osigurati polaznicima stjecanje strukovnih kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije Tehničara za računalstvo Trajanje obrazovanja Četiri godine 1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja Završena osnovna škola. 5 godišnje bodovi godišnje bodovi godišnje bodovi godišnje bodovi OPĆEOBRAZOVNI MODUL godišnje bodovi godišnje bodovi godišnje bodovi godišnje bodovi 2. Nastavni plan i program 2.1. Nastavni plan A. OPĆEOBRAZOVNI DIO NASTAVNI PLAN TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO Br oj sati (godišnje i tjedno - teor ija, vježbe i pr aktična nastava) i br oj bodova MODUL NASTAVNI PREDMETI 1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed tjedno tjedno tjedno tjedno T V PN T V PN T V PN T V PN UKUPNO SATI/BODOVA A. HRVATSKI JEZIK STRANI JEZIK POVIJEST GEOGRAFIJA POLITIKA I GOSPODARSTVO TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA VJERONAUK / ETIKA MATEMATIKA FIZIKA KEMIJA BIOLOGIJA , , , , , , , , , , , , , , UDIO OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA/BODOVA U UKUPNOM FONDU % 65,63% 69,17% 53,13% 55,00% 43,75% 45,00% 50,00% 50,00% B. POSEBNI STRUKOVNI DIO Br oj sati (godišnje i tjedno - teor ija, vježbe i pr aktična nastava) i br oj bodova B1. OBVEZNI STRUKOVNI MODULI NASTAVNI PREDMETI 1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed tjedno tjedno tjedno tjedno T V PN T V PN T V PN T V PN TEHNIČKO I POSLOVNO KOMUNICIRANJE ,5 OSNOVE INFORMACIJSKO- KOMUNIKACIJSKE UPOTREBA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U UREDSKOM POSLOVANJU ,5 TEHNOLOGIJE TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE ,5 UVOD U BAZE PODATAKA ,5 OSNOVE RAČUNALA GRAĐA RAČUNALA OSNOVE RAČUNALSTVA OPERACIJSKI SUSTAVI ,5 PRAKTIČNE OSNOVE RAČUNALSTVA ALGORITMI I PROGRAMIRANJE , OSNOVE ELEKTROTEHNIKE ELEKTRONIKA UVOD U ELEKTRONIKU DIGITALNA LOGIKA UVOD U RAČUNALNE MREŽE ,5 RAČUNALNE MREŽE I SIGURNOST RAČUNALNE MREŽE KONFIGURIRANJE RAČUNALNIH MREŽA I SERVISA , SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA ,5 MIKROUPRAVLJAČI MIKROUPRAVLJAČI UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI ,5 PROGRAMIRANJE DIZAJN BAZA PODATAKA SKRIPTNI JEZICI I WEB PROGRAMIRANJE ,5 UKUPNO SATI/BODOVA B , UDIO OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA/BODOVA U UKUPNOM FONDU % 34,38% 30,83% 46,88% 45,00% 40,63% 41,67% 34,38% 30,00% 6 godišnje bodovi godišnje bodovi godišnje bodovi godišnje bodovi Br oj sati (godišnje i tjedno - teor ija, vježbe i pr aktična nastava) i br oj bodova B2. IZBORNI STRUKOVNI MODULI * NASTAVNI PREDMETI 1. r azr ed 2. r azr ed 3. r azr ed 4. r azr ed tjedno tjedno tjedno tjedno T V PN T V PN T V PN T V PN PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 1 PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 2 PROGRAMERSKI IZBORNI MODUL 3 SISTEMSKI IZBORNI MODUL 1 SISTEMSKI IZBORNI MODUL 2 SISTEMSKI IZBORNI MODUL 3 PRIMIJENJENA MATEMATIKA NAPREDNO I OBJEKTNO PROGRAMIRANJE MULTIMEDIJA PRIMIJENJENA MATEMATIKA NAPREDNO I OBJEKTNO PROGRAMIRANJE PROGRAMIRANJE MOBILNIH UREĐAJA PRIMIJENJENA MATEMATIKA NAPREDNO I OBJEKTNO PROGRAMIRANJE WEB DIZAJN DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA POSLUŽITELJSKI OPERACIJSKI SUSTAVI MULTIMEDIJA DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA POSLUŽITELJSKI OPERACIJSKI SUSTAVI PROGRAMIRANJE MOBILNIH UREĐAJA DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA POSLUŽITELJSKI OPERACIJSKI SUSTAVI WEB DIZAJN UKUPNO SATI/BODOVA B2. (kod odabira programerskih izbornih modula) UKUPNO SATI/BODOVA B2. (kod odabir a sistemskih izbor nih modula) UDIO IZBORNIH STRUKOVNIH PREDMETA/BODOVA U UKUPNOM FONDU % 15,63% 13,33% 15,63% 13,33% UKUPNO SATI/BODOVA B1. + B2. (kod odabir a pr ogr amer skih izbor nih modula) , UKUPNO SATI /BODOVA B1. + B2. (kod odabir a sistemskih izbor nih modula) , UDIO STRUKOVNIH PREDMETA/BODOVA U UKUPNOM FONDU % 34,38% 30,83% 46,88% 45,00% 56,25% 55,00% 50,00% 43,33% C. ZAVRŠNI RAD UKUPNO BODOVA C. 4 SVEUKUPNO SATI/BODOVA A + B + C (kod odabir a pr ogr amer skih izbor nih modula) SVEUKUPNO SATI/BODOVA A + B + C (kod odabir a sistemskih izbor nih modula) * Napomena: u trećem razredu polaznik bira jedan od ponuđenih izbornih strukovnih modula s pripadajućim nastavnim predmetima u trećem i četvrtom razredu. 7 2.2. Nastavni program Općeobrazovni dio Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK naučiti jezikom izraziti vlastite misli, osjećaje, ideje, stavove i prikladno jezično reagirati u međudjelovanju sa sugovornicima u različitim situacijama razvijajući (samo)poštovanje steći potrebne razine slušanja, razumijevanja i govorenja koje su ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama Cilj predmeta: razumjeti kako jezik djeluje i ovladati potrebnim jezikoslovnim pojmovima, tekstnim vrstama i stilovima steći potrebne razine pisanja ključne za učenje, rad i život, tj. razviti sposobnost komunikacije u različitim situacijama razviti razumijevanje književnosti kao umjetnosti riječi, poštivati hrvatsku književnost i kulturu te književnosti i kulture drugih naroda Opis predmeta: U hrvatskom jeziku pet je jedinica ishoda učenja: I. Slušanje i govorenje II. Struktura hrvatskog jezika III. Pisanje IV. Analiza književnih tekstova V. Analiza neknjiževnih tekstova. Ishodi su jedinica koncipirani na način da se njihovim ostvarivanjem razvijaju komunikacijske vještine i kompetencije polaznika te cjelovito razumijevanje govorenih i pisanih tekstova. Svi se navedeni ishodi ostvaruju u svakoj godini učenja hrvatskog jezika. 8 Nastavni predmet po razredima i ishodima učenja Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK Razred: prvi (1.) Slušanje i govorenje 1. razlikovati slušanjem monološke i dijaloške govorne oblike s obzirom na komunikacijski kontekst i primatelja 2. utvrditi slušanjem bit govornog teksta eksplicitno i implicitno 3. odabrati način govora, rječnik i strukturu rečenice primjereno komunikacijskoj situaciji i primatelju 4. organizirati jasno i smisleno govornu poruku uz pomoć bilježaka i grafičkih prikaza 5. govoriti tečno u skladu s pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom 6. provjeriti učinak vlastitog ili tuđeg govora s obzirom na komunikacijsku situaciju i primatelja govorne poruke Struktura hrvatskog jezika 1. razvrstati jezikoslovne pojmove 2. opisati sadržaje vezane za povijest hrvatskog jezika U prvom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja: 3. razlikovati značajke hrvatskog standardnog jezika u odnosu na druge idiome hrvatskog jezika 4. navesti jezična pravila 5. izdvojiti strukturu jezičnih jedinica na pojedinoj jezičnoj razini 6. utvrditi jezične jedinice na sintagmatskoj razini 7. uporabiti jezična pravila hrvatskog standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom normom Pisanje 1. sastavljati različite vrste tekstova 2. oblikovati tekstove koji ispunjavaju različite komunikacijske funkcije 3. planirati sadržaj teksta primjeren komunikacijskoj funkciji i čitatelju uz smjernice ili samostalno 4. napisati samostalno logički i sadržajno povezan tekst 5. rabiti različite postupke u oblikovanju teksta s obzirom na vrstu i komunikacijsku funkciju teksta 6. koristiti rječnik primjeren komunikacijskoj funkciji teksta i čitatelju 7. uporabiti jezična pravila hrvatskog standardnog jezika u skladu s pravopisnom, pravogovornom, fonološkom, morfološkom, tvorbenom, sintaktičkom, leksičko-semantičkom i stilističkom 9 normom 8. provjeriti napisani tekst samostalno s obzirom na sadržajnu, strukturnu i jezičnu točnost i primjerenost Analiza književnih tekstova 1. odrediti književne tekstove prema vanjskim odrednicama 2. objasniti književnoteoretske pojmove na prototipnim primjerima 3. utvrditi na književnim tekstovima strukturna, tematska, sadržajna i stilska obilježja 4. prikupiti informacije o zadanim književnim tekstovima iz različitih izvora 5. izdvojiti jezične i stilske pojedinosti u književnim tekstovima 6. usporediti poznate književne tekstove na strukturnoj, sadržajnoj i jezičnoj razini 7. potvrditi argumentima svoj stav o poznatom književnom tekstu Analiza neknjiževnih tekstova 1. razlikovati tekstove po vrsti i komunikacijskoj funkciji iz tiskanog ili elektroničkog izvora 2. identificirati postupke u oblikovanju teksta kojima se ostvaruje komunikacijska funkcija teksta 3. razjasniti značenja riječi u kontekstu specifičnom za pojedini tekst 4. tumačiti tekstove s grafičkim elementima 5. utvrditi bit teksta i sadržajne pojedinosti eksplicitno i implicitno 6. objasniti namjeru teksta s obzirom na obilježja teksta, očekivanja čitatelja i djelovanje na čitatelja 7. prikupiti informacije o zadanim neknjiževnim tekstovima iz različitih izvora 8. izdvojiti jezične pojedinosti u neknjiževnim tekstovima Razrada Nastavne cjeline Slušanje monološki oblici Govorenje monološki oblici Govorenje dijaloški oblici Funkcija glasova u jeziku Tvorba i podjela 9. poduprijeti argumentima stav o neknjiževnom tekstu Javni govor Govor Oluja ideja Fonem, alofon, fon Fonem i grafem Podjela glasova prema otvoru Razrada Nastavne teme 10 glasova Glasovne promjene Pravogovorna i pravopisna norma Hrvatski jezik od prvih pisanih spomenika do kraja 15. stoljeća Pisanje - opisivanje Pisanje - pripovijedanje Slogovi i slogovna struktura Podjela glasova prema zvučnosti Podjela glasova prema mjestu tvorbe Jednačenje glasova po zvučnosti Jednačenje glasova po mjestu tvorbe Gubljenje suglasnika Palatalizacija Sibilarizacija Jotacija Vokalizacija Nepostojano a Pravogovor ili ortoepija Naglasni sustav hrvatskog standardnog jezika Vrjednote govornog jezika Pravopis ili ortografija Pisanje velikog i malog slova Pravopisni i rečenični znakovi Pisanje glasova č/ć, dž/đ Alternacije ije/je/e/i Jezik temelj narodne kulture: trojezičnost i tropismenost hrvatske srednjovjekovne književnosti Izvori hrvatskog književnog jezika (spomenici pismenosti, historiografski spisi, zakonici) Opisivanje kao postupak Pripovijedanje kao postupak Priča Tehničko izvješće Obavijest Životopis Molba Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitalačkim interesima polaznika. Priča i novela Roman Ranko Marinković, Prah Giovanni Boccaccio, Chichibio Ivan Aralica, Svemu ima vrijeme ili Školjka Miro Gavran, Mali neobični ljudi ili Obiteljske priče Antun Šoljan, Dobri čovjek s Kaprija Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza Dubravko Horvatić, Đavo u podne Vjekoslav Kaleb, Gost Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitalačkim interesima polaznika. Pavao Pavličić, Večernji akt Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni Ivana Simić Bodrožić, Hotel Zagorje 11 Victoria Hislop, Otok Khaled Hosseini, Gonič zmajeva John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit Polaznici čitaju dva djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo po izboru nastavnika i/ili čitalačkim interesima polaznika. Drama Lirika Ep Čitanje - opisivački tekstovi Čitanje - pripovjedački tekstovi Napomene: Ostalo Metode i oblici rada: Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja polaznika: Literatura Literatura za polaznike: Miro Gavran, Ljubavi Georgea Washingtona Plaut, Škrtac Pero Budak, Mećava Carlo Goldoni, Gostioničarka Mirandolina Polaznici čitaju šest pjesama: dvije pjesme vezanog stiha, dvije pjesme slobodnog stiha i dvije pjesme u prozi. Vezani stih: Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, Vladimir Nazor, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Jacques Prevert, Francesco Petrarca Slobodni stih: Antun Branko Šimić, Dragutin Tadijanović, Nikola Miličević, Mak Dizdar, Nikola Šop, Josip Pupačić, Reiner Maria Rilke Pjesma u prozi: Miroslav Krleža, Danijel Dragojević Polaznici čitaju pet pjevanja. Dante Alighieri, Pakao (od I. do V. pjevanja) Postupak opisivanja u različitim vrstama tekstova Postupak pripovijedanja u različitim vrstama tekstova Molba Životopis Polaznici tijekom nastavne godine pišu dvije školske zadaće. Obvezatne su četiri domaće zadaće u mjesecu. Metode: usmeno izlaganje, razgovor, čitanje i rad s tekstom, objašnjavanje, pisanje, igranje uloga, simulacije, projektna nastava, placemat (podložak), grupna slagalica. Oblici: individualni oblik rada, čelni oblik rada, rad u paru, rad u skupinama, timski rad, istraživačko učenje, suradničko učenje, samoregulirano učenje. Napomena: izbor metoda i oblika rada za svaki nastavni sat određuje nastavnik, sukladno nastavnim sadržajima, osobitosti polaznika te materijalnim i drugim uvjetima. Elementi: pisanje, govorenje i slušanje, jezik, književni tekstovi, neknjiževni tekstovi. Oblici: usmena provjera, pisana provjera, domaća zadaća, školska zadaća, predstavljanje rezultata rada; vrjednovanje supolaznika, samovrjednovanje, zajednička evaluacija, mape, bilješke opisnog praćenja (odnos prema radu, samostalnost, odgovornost). Prema Katalogu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 12 Naziv nastavnog predmeta: HRVATSKI JEZIK Razred: drugi (2.) U drugom razredu polaznik će steći sljedeće ishode učenja: Razrada Nastavne cjeline Slušanje monološki oblici Slušanje dijaloški oblici Govorenje monološki oblici Govorenje dijaloški oblici Morfem i morfologija Gramatičke kategorije Promjenjive riječi Nepromjenjive riječi Hrvatski jezik od 16. do kraja 18. stoljeća Pisanje - izlaganje Cijeli se svijet igra Ishodi učenja navedeni za prvi razred ostvaruju se u sva četiri razreda. Predavanje Intervju Predavanje Anketa Morfem, alomorf, morfologija Vrste morfema Kategorije vrsta riječi Kategorije oblika riječi Imenice Imenice i pravopis Zamjenice Zamjenice i pravopis Pridjevi Pridjevi i pravopis Brojevi Brojevi i pravopis Glagoli Glagoli i pravopis Prilozi Prijedlozi Veznici Čestice Usklici Razrada Nastavne teme Najvažnije jezikoslovna djela (Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Jakov Mikalja, Ardelio Della Bella, Ivan Belostenec) Izlaganje kao postupak Definicije Sažetak Bilješke i natuknice Zapisnik Stručno izvješće Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito djelo i jedan ulomak po izboru nastavnika i/ili čitalačkim interesima polaznika. Molière, Škrtac Pedro Calderón de la Barca, Život je san 13 William Shakespeare, San ljetne noći William Shakespeare, Romeo i Julija Tennessee Williams, Tramvaj zvan žudnja Elvis Bošnjak, Nosi nas rijeka Tena Štivičić, Fragile Polaznici čitaju tri djela s popisa. Prvo je djelo na popisu obvezatno. Valja odabrati još jedno cjelovito epsko ili dramsko djelo te ulomak ili pjesmu po izboru nastavnika i/ili
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks