เป ดโปรแกรม Microsoft Word PDF

Description
ใบความร หน วยการเร ยนท 3 รห สว ชา ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บ ปวช. 2 จานวน 2 หน วยก ต ช อหน วย การใชโปรแกรม Microsoft Word สรางเอกสาร จานวน 3 ช วโมง ช อเร อง การใชโปรแกรม Microsoft Word

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ใบความร หน วยการเร ยนท 3 รห สว ชา ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บ ปวช. 2 จานวน 2 หน วยก ต ช อหน วย การใชโปรแกรม Microsoft Word สรางเอกสาร จานวน 3 ช วโมง ช อเร อง การใชโปรแกรม Microsoft Word สรางเอกสาร จานวน 1 ส ปดาห จ ดประสงค การเร ยนร 1. สามารถเป ดโปรแกรม Microsoft Word ได 2. อธ บายส วนประกอบของหนาต างโปรแกรม Microsoft Word ได 3. สามารถใชเมาส และต วช เมาส ไดอย างถ กตอง 4. สามารถปร บฟอนต เร มตนใหเหมาะก บการทางาน 5. สามารถแสดงหร อซ อนผ ช วย Office ได 6. สามารถออกจากโปรแกรม Microsoft Word ได เน อหาสาระ เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 การเร ยกโปรแกรม Microsoft Word 2007 ข นมาใชงานในระบบ Windows Vista ทาได ส วนประกอบของหนาต างโปรแกรม- พ นท การทางานของ Word 2007 ม ส วนประกอบหล กๆ เชน แถบช อเร อง, เคร องม อท ใชปร บแต ง/แกไขเอกสาร, ม มมองเอกสาร, แถบสถานะ และพ นท เอกสาร รายละเอ ยดของส วนประกอบหล กของโปรแกรมม ด งน - ป ม Microsoft office Button ใชเร ยกเป ดเมน การใชงานพ นฐานของโปรแกรม - แถบ Quick Access Menu แถบป มคาส งท ใชงานบ อยๆเอาไว -แท บ Contextual tabs แท บคาส งพ เศษท จะแสดงเม อม การใชคาส งบางอย าง เช น แทรกภาพหร อแทรกตาราง เป นตน - แถบ Ribbon แสดงแท ปคาส งท แบ งเป นกล มๆ เช น Home, Insert ฯลฯ - แถบ Status bar แถบแสดงสถานะการทางานต างๆ เช น จานวนหนา, การร บคา, ภาษาของแป นพ มพ ท ใช, ป มเปล ยน ม มมองเอกสาร และเปอร เซ นต การปร บย อ-ขยายเอกสาร เป นตน ป มเมน Microsoft office ป มเมน Microsoft office หร อป ม office จะแสดงอย ท ม มบนซายส ดของหนาต างโปรแกรม ใชสาหร บเร ยกเป ด เมนการใชงานพ นฐาน เช น คาส ง New, Open, Save, Save As, Print และอ นๆ รวมคาส งท ใชปร บแต งการทางานพ นฐาน ของโปรแกรม Word Options เป นตน คาส งหล กๆในป มเมน Microsoft office ม ด งน - New (สราง) สรางเอกสารใหม - Open (เป ด) เป ดเอกสารเก า ท ม อย แลว - Save (บ นท ก) บ นท กเอกสาร - Save As (บ นท กเป น) บ นท กเอกสารท เคยบ นท กแลว เก บไวในช อใหม หร อร ปแบบเอกสารใหม - Print (พ มพ ) ส งพ มพ เอกสาร และด เอกสารก อนพ มพ (Print Preview) - Prepare (จ ดเตร ยม) รวบรวมคาส งเก ยวก บการเตร ยมความพรอมหร อ ความปลอดภ ยใหเอกสารก อนนาไปเผยแพร - Send (ส ง) ส งเอกสารไปทางอ เมลล หร อแฟกซ - Publish (ประกาศ) การพ บล ชเอกสารข น Blog หร อข น Server - Close (ป ด) ป ดเอกสารหร อโปรแกรม - ป ม Word Options กาหนดค าพ นฐานเบ องตนสาหร บการทางานต างๆ ภายในโปรแกรม - ป ม Exit Word ป ดโปรแกรม Word คาส ง Save As (บ นท กเป น) เม อนาเมาส ไปช บนป มจะม คาส งย อยเก ยวก บการบ นท กแสดงอย ในกรอบดานขวาใหเล อกบ นท กไฟล ในร ปแบบ อ นๆไดด งน - Word Document บ นท กเป นไฟล ท เป ดใชงานก บ Word 2007 โดยเฉพาะ (.docx - เป ดใน Word ร นเก าไม ได) - Word Template บ นท กเป นไฟล ท เป นแม แบบเอกสารท จ ดเตร ยมร ปแบบไวล วงหนา เพ อนาไปใชงานซ าไดบ อยๆ - Word Document บ นท กเป นไฟล ท เป ดใชงานก บ Word เวอร ช น 97 ถ ง 2003 (.doc) - Find add-ins for other file formats คนหาและบ นท กไฟล ของโปรแกรมเสร มอ นๆท ม ภายในเคร อง เช น ไฟล Portable Document Format (PDF) และ XML Paper Specification (XPS) - Other Formats เล อกร ปแบบของไฟล ท จะบ นท กลงในร ปแบบต างๆ คาส ง Print (พ มพ ) เม อนาเมาส ไปช บนป ม Print จะม คาส งย อยเก ยวก บการพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ ใหเล อกใชงานอย 3 แบบ ด งน - Print (พ มพ ) ส งพ มพ โดยกาหนดต วเล อกการพ มพ ได - Quick Print (พ มพ ด วน) ส งพ มพ แบบรวดเร วตามค าการพ มพ พ นฐานท ต งไว - Print Preview (แสดงต วอย างก อนพ มพ ) ขอด ต วอย างงานก อนพ มพ พรอมปร บแต งค าการพ มพ ได คาส ง Send (ส ง) คาส งเก ยวก บการนาเอกสารไปใชงาน โดยว ธ การส งทางอ เมล หร อแฟกซ ด งน - (อ เมล ) ส งสาเนาเอกสารทางอ เมล - Internet Fax (โทรสารอ นเทอร เน ต) ใชบร การส งโทรสารหร อแฟกซ ทางอ นเตอร เน ต คาส ง prepare (จ ดเตร ยม) รวมคาส งเก ยวก บการเตร ยมพรอมทางดานความปลอดภ ยสาหร บงานพร เซนเทช นท จะนาไปใชงานหร อนาไป เผยแพร ด งน - Properties (ค ณสมบ ต ) กาหนดค ณสมบ ต ของไฟล เช น ช อเร อง ผ สราง และคาสาค ญ - Inspect Document (ตรวจสอบ) ตรวจสอบขอม ลท วไปของเอกสารก อนนาไปแจกจ าย - Encrypt Document (เขารห สล บเอกสาร) กาหนดรห สผ านใหก บเอกสาร - Restrict Permission (จาก ดส ทธ ) กาหนดส ทธ การเขาถ งและใชไฟล งาน - Add a digital Signature (เพ มลายเซ นด จ ต ล) ใส ลายเซ นด จ ตอล - Mark as Final (กาหนดใหเป นข นส ดทาย) กาหนดใหเป นเอกสารข นส ดทายเพ อเป ดใชงานไดอย างเด ยว แกไขไม ได - Run Compatibility Checker (เร ยกใชต วตรวจสอบความเขาก นได) ตรวจสอบการจ ดร ปแบบเน อหาท อย ในเอกสาร ว าเม อ นาไปใชก บ Word เวอร ช นเก าแลวจะเขาก นไดหร อใชงานไดหร อไม คาส ง Publish (ประกาศ) รวมคาส งการเผยแพร งานเอกสาร เช น การเข ยนลงบล อก นาไฟล ไปเก บไวท เซ ร ฟเวอร เอกสารส วนกลางเป นตน ด งน - Blog (บล อก) เผยแพร เน อหาผ านบล อกเซ ร ฟเวอร การจ ดการเอกสาร เพ อใหผ อ นเขามาเป ดด และใชงานร วมก นได - Document Management Sever (สรางพ นท ทางานเอกสาร) สรางไซต สาหร บเอกสาร บนเซ ร ฟเวอร ของ Microsoft Windows SharePoint Service และทาสาเนาขอม ลภายในเคร องใหตรงก น ซ อน/แสดงไมบรรท ด การทางานก บเอกสารของ Word น น ส งท ขาดไม ไดก ค อ ไมบรรท ด (Ruler) เพ อความสะดวกในการกาหนดระยะ ตาแหน งในเอกสาร เช น การกาหนดตาแหน งของย อหนา ก นหนา หร อก นหล ง เป นตน ทาใหเราเก บขอบเขตเอกสารได อย างช ดเจน ใน Word 2007 สามารถซ อนแสดงไมบรรท ดได เปล ยนหน วยว ดไมบรรท ด หน วยว ดบนไมบรรท ดโดยปกต จะเร มจากหน วยว ดแบบ Centimeters (เซนต เมตร) หากเราไม ถน ดก สามารถ เปล ยนเป นหน วยว ดแบบอ นได ด งน หน วยว ดท ตองการ โดยม ต วเล อกด งน - Inches หน วยว ดเป นน ว - Millimeters หน วยว ดม ลล เมตร - Centimeters หน วยว ดเป นเซนต เมตร - Point หน วยว ดเป นพอยด - Picas หน วยว ดแบบไพกา (แบบต วพ มพ 12 พอยต ) การสรางเอกสารใหม การสรางงานเอกสารภายในโปรแกรม Word 2007 สามารถทาไดหลายว ธ และหลายแบบดวยก น ซ งแต ละแบบก จะใหผลล พธ ท แตกต างก น เม อค ณเล อกคาส ง New (สราง) ก จะม ต วเล อกการสรางเอกสารออกเป น 2 กล มด งน กล ม Templates - Blank and recent (ว างและล าส ด) สรางเอกสารแบบว างๆตามค ามาตรฐานท ไม ม การออกแบบอะไรไวเลย และแสดง รายช อเอกสารท เร ยกใชไปล าส ด - Installed Templates (แม แบบท ต ดต ง) สรางเอกสารจากเทมเพลตท ต ดต งมาพรอมก บโปรแกรม Word ซ งเทมเพลตช ด ต างๆจะม การออกแบบจ ดวางโครงร างของเอกสาร และม เน อหาต วอย างท ไดมาตรฐานและน ยมใชงานท วๆไปเอาไว เพ อ นามาเป นแนวทางในการสรางเอกสารได - My templates (แม แบบของฉ น) สรางเอกสารจากเทมเพลตท ค ณสรางไวเอง หร อดาว นโหลดมาจากอ นเตอร เน ต จากกล ม ห วขอ Microsoft office Online ก จะเขามาเก บอย ท น - New form existing (สรางจากท ม อย ) สรางเอกสารจากไฟล ขอม ลท ม อย แลว แลวนามาออกแบบหร อเปล ยนแปลงเน อหา ใหม แทนเน อหาท ม อย เด ม กล ม Microsoft Office Online การเล อกเอกสารในล กษณะของเทมเพลตออนไลน จะเช อมโยงเขาเวบไซต ของ Microsoft จากหนาเวบเพจ Microsoft Office Template Gallery ซ งค ณตองเช อมต อเขาก บอ นเทอร เน ตก อน และคล กเล อกกล มของเทมเพลตท ตองการ ใชงาน โดยแยกกล มไดด งน - Feature เอกสารเด นท แนะนา - Expanse Report เอกสารประเภทรายงาน ค าใชจ าย - Agendas เอกสารประเภทระเบ ยบหร อวาระการประช ม - Faxes ปกแฟกซ ต างๆ - Award certificates เอกสารประเภทใบประกาศหร อรางว ล - Flyers แบบฟอร มกรอกขอม ล - Brochures เอกสารประเภทแผ นพ บ - Forms แบบฟอร มกรอกขอม ล - Budgets เอกสารแบบการทางบประมาณ - Letters จดหมายประเภทต างๆ - Business cards เอกสารการทานามบ ตร - Labels ป ายช อต ดซองจดหมายหร อป ายช อ ส นคา - Calendars เอกสารประเภทปฏ ท น - Memos บ นท กช วยจา - Contract เอกสารเก ยวก บการต ดต อ - Invoices ใบกาก บส นคา - Diagrams เอกสารประเภทไดอะแกรม - More categories เล อกเอกสารประเภทอ นๆ เพ มเต ม - Envelops ซองจดหมาย สรางเอกสารใหม แบบว างๆ เป นการสรางเอกสารท ม แต หนากระดาษเปล า และไม ม การจ ดร ปแบบใดๆ ซ งจะเหม อนก บตอนท เราไดเม อเร ยก เป ดโปรแกรม Word เขามาคร งแรก ม ข นตอนการสราง สรางเอกสารใหม จากเทมเพลต เทมเพลต (Template) ค อแม แบบเอกสารท โปรแกรมไดจ ดเตร ยมร ปแบบเอาไวแลวบางส วน เพ อเป นแนวทางใน การสรางงาน จากน นค ณสามารถนามาแกไขปร บปร งเพ มเต มเพ อใชงานตามความเหมาะสม โดยเทมเพลตจะแบ งเป น 2 กล ม สรางเอกสารจาก Install Templates Install Templates (แม แบบท ต ดต ง) ค อเทมเพลตท ไดต ดต งอย ในเคร องแลว (ต ดต งมาพรอมก บโปรแกรม) สามารถเร ยกใชงานไดเลย โดยจะม การจ ดวางเน อหาต วอย างในร ปแบบเอกสารต างๆ เช น แฟกซ (Fax) จดหมาย (Letter) และ ประว ต ย อ (Resume) เป นตน เล อกได สรางเอกสารจาก My templates My templates... (แม แบบของฉ น) เอกสารเทมเพลตท เราออกแบบหร อสรางข นมาใหม ซ งอาจจะเป นร ปแบบ เอกสารท จาเป นตองใชงานบ อยๆ เช น แบบฟอร มท ใชในองค กรหร อในหน วยงาน โดยจะเก บอย ในไฟล แม แบบท ม นามสก ล.dot และ dotx (ของ Word 2007) ท สามารถเร ยกใชงานไดเหม อนเทมเพลตท ต ดต งมาก บโปรแกรม สรางเอกสารจากออฟฟ ศออนไลน Microsoft Office Online ค อแหล งขอม ลท รวบรวมเอกสารแม แบบ (เทมเพลต) ในร ปแบบต างๆ ท สามารถ ดาว นโหลดมาใชงานได โดยจะเร ยกเขาไปท เวบไซต ของ Microsoft โดยตรง ซ งค ณตองเช อมต อเขาอ นเตอร เนตดวยจ งจะ ใชค ณสมบ ต การสรางเอกสารแบบออนไลน น ได (จะม การตรวจสอบล ขส ทธ ของซอฟต แวร Microsoft Office 2007 ท ใช ดวยว าถ กตองหร อไม หากไม ถ กตองจะไม สามารถดาวน โหลดได) ข นตอนการสรางเอกสารใหม จากเทมเพลตออนไลน ม การบ นท กเอกสาร ตามค าเร มตนเอกสาร ในช ด Office 2007 จะถ กบ นท กในร ปแบบ XML โดยม นามสก ลของช อแฟ มใหม ท เพ ม x หร อ m เขามา โดยใช x ตามหล งเป นค าเร มตน (เช น.docx และ.pptx) ซ งไม สามารถม แมโคร Visual Basic for Applications (VBA) หร อต วควบค ม ActiveX ได และใช m สาหร บเอกสารท ม แมโครทาใหการตรวจหาเอกสารท ม แมโครทาไดง ายข น เอกสารท สรางดวย Microsoft Word 2007 สามารถเล อกบ นท กไดหลายแบบ ซ งข นอย ก บความตองการใชงานของ ผ ใชดวย ถาจะใชก บเวอร ช น 2007 เพ ยงอย างเด ยวก ใหบ นท กเป นไฟล.docx แต ถาตองการใหสามารถนาไปใชงานก บเวอร ช นเก าๆก อนหนาน ได ก ตองเล อกบ นท กเป น.doc (Word ) นอกจากน ย งสามารถบ นท กไฟล ในร ปแบบอ นๆเพ อ นาไปใชงานไดห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks