Менеджмент та маркетинг - PDF

Description
5. Чухно А. А. Основи економічної теорії: підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; за ред.. А. А. Чухна. К.: Вища шк., с. 6. Окрепилов В. В. Управление качеством: учебник /

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 12 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
5. Чухно А. А. Основи економічної теорії: підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та ін.; за ред.. А. А. Чухна. К.: Вища шк., с. 6. Окрепилов В. В. Управление качеством: учебник / В. В. Окрепилов М.: Издво «Экономика» с. 7. Плотников М. В. TQM: 14 базових положений менеджмента на основе качества [Електронний ресурс]. Режим доступу: t_kachestva.html. Рецензент д.е.н., професор ХТЕІ КНТЕУ Муромець Н.Є. Експерт редакційної колегії к.е.н., доцент УкрДАЗТ Уткіна Ю.М. УДК ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Мірошніченко Ю.В., к.т.н., доцент, Підгорна О.М., студентка (ХТЕІ КНТЕУ) У даній статті було розглянута проблема у тлумаченні поняття «антикризовий менеджмент», як у міжнародному досвіді, так й у роботах українських науковців, які розглянули даний термін у своїх роботах. Також було знайдено відмінні риси між звичайним м та антикризовим та у підсумку було сформульоване його специфічне визначення та розуміння даного терміну. Ключові слова: анти кризисне, криза, менеджмент підприємства,, поняття, ризик. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ Мирошниченко Ю.В., к.т.н., доцент, Подгорная Е.Н.,студентка (ХТЭИ КНТЭУ) В данной статье было рассмотрена проблема в толковании понятия «антикризисный менеджмент», как в международном опыте, так и в работах украинских ученых, которые рассмотрели данный термин в своих работах. Также было найдено отличительные черты, между обычным управлением и антикризисным. В итоге было сформулировано специфическое определение и понимание антикризисного менеджмента. Ключевые слова: анти кризисное управление, кризис, менеджмент предприятия, управления, понятие, риск. BASIC APPROACHES TO UNDERSTANDING THE DEFINITION OF CRISIS MANAGEMENT Miroshnichenko Y.V., c.t.s., Associate Professor, Pidgorna O.M., student (HTEI KNTEU) This article considers the problem has been in the interpretation of the concept of crisis management as the international experience, and in the works of Ukrainian scientists who reviewed this term in his works. Today, in modern literature not reflect differences between bail and normal controls. The authors focus not on measures to resolve the crisis, and the events of his early prevention mechanisms or bankruptcy. To achieve this aim almost all management theory and practice, while the special sense of crisis management remains unsolved. The issue of crisis management actively investigated and continue investigated both foreign and domestic scholars. Due to the fairly large number of scientists who have their own vision of crisis management issues, Мірошніченко Ю.В., Підгорна О.М. 188 and there are many different approaches to the interpretation of this concept. It was also found distinctive features between normal controls and anti-crisis and eventually it was formulated specific definition and understanding of the term. Keywords: anti-crisis management, crisis management enterprise management, the concept of risk. Постановка проблеми та її зв'язки з науковими завданнями. В даний час економічна ситуація в Україні є нестабільною, тому в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні першочерговим стратегічним завданням для торгівельних підприємств залишається недопущення банкрутства. Однією з особливістю функціонування вітчизняних торгівельних підприємств є реактивне, адаптація до безперервних економічних реформ і нововведень. Такий підхід до не дозволяє досягти стійкої роботи підприємства в довгостроковій перспективі. В таких умовах особливе значення набуває формування ефективного механізму торгівельним підприємством, заснованого на діагностиці їх фінансовоекономічного стану. Цей підхід до торгівельним підприємством пов'язаний з антикризовим м. Термін «антикризове» досить міцно увійшов в лексику економістів, управлінців, фінансистів, юристів, чия діяльність, так чи інакше, пов язана з процедурою банкрутства. Відсутність однозначності у тлумаченні поняття «антикризове» пов язана з тим, що для багатьох вітчизняних торгівельних підприємств таке явище як криза стало повсякденним елементом діяльності. В цьому випадку важко знайти відмінні риси між звичайним м та антикризовим, сформулювати його специфічне визначення. З іншого боку, таке сум яття у розумінні антикризового серед вітчизняних менеджерів можна пояснити також тим, що виникнення поняття антикризового у вітчизняній практиці фактично співпало з введенням у країні інституту банкрутства. Тому, можливо, переважна більшість вважає, що антикризове це те, чим займаються арбітражні керуючі. Проблематика антикризового активно досліджується науковцями, а отримані результати знайшли своє відображення в працях як закордонних, так і вітчизняних вчених. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи міжнародний досвід у вивчення антикризового менеджменту, ми бачило, що вагомий внесок належить таким науковцям, як Ансофф І., Градова А. П., Чампі Д., Кузіна Б. І., Альтнам І., Короткова Е. М., Медведєва С. Ю., Кошкіна В. І., Уткіна Е. А. та інші [1, 12, 18, 21]. Найвидатнішими вітчизняними вченими, які присвятили свої роботи питанню антикризового представлені такі автори як Василенко В. А., Гайворонська Ю. Є., Комарницький І. Ф., Лігоненко Л. О., Літвін Н. М., Мішеніна Н. В., Проскура О. Ю., Ситник Л. С., Скібіцький О. М., Терещенко О. О., Череп А. В., Штангрет А. М., Колісник М. К., Шершньова З. Є., Чернявський А. Д., Гудзь Т. П., Терлецька Ю. О., та інші [3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23]. Виділення невирішених частин загальної проблеми. На сьогоднішній день, у сучасній літературі недостатньо відображені відмінності між антикризовим і звичайним м. Автори акцентують увагу не на заходах щодо виходу з кризи, а на заходах щодо його завчасного запобігання або механізмах банкрутства. На досягнення цієї мети спрямована практично вся управлінська теорія і практика, тоді як особливий зміст антикризового залишається нерозкритим. На будь-якій стадії життєвого циклу підприємства існує небезпека кризи, навіть тоді, коли вона явно відсутня. Це визначається тим, що в управлінні завжди існує ризик, пов язаний з циклічним розвитком підприємства, динамічною зміною зовнішнього середовища, здійсненням змін у співвідношенні керованих і некерованих процесів, а також у самому внутрішньому середовищі підприємства. Наявність постійної та реальної загрози виникнення кризи на підприємстві обумовлює необхідність здійснення спеціалізованого антикризового [6]. Розуміння сутності, змісту, особливостей, теоретичного підґрунтя цього напряму менеджменту знаходиться ще на стадії формування. Це обумовлює наявність різних підходів та тлумачень даного терміну. Серед вітчизняного управлінського апарату спостерігається деяке змішання таких понять як «антикризове», «банкрутство», «санація» і т.п. Формування цілей статті. У даній статті планується вирішити проблему у тлумаченні поняття «антикризовий менеджмент». Важливим є проведення порівняльного аналізу визначення даного терміну у роботах вчених із-за кордону та нашої країни. Також головною метою даної статті є знаходження відмінних рис між звичайним м та антикризовим та виявлення важливості саме в використанні антикризового менеджменту на підприємствах під час кризових й передкризових ситуаціях. У підсумку сформулювати специфічне визначення та розуміння даного терміну «антикризове». 189 Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи визначення змісту даного понятті, ми бачимо, що існує різноманітність методологічних підходів та механізмів що дещо ускладнює розуміння самої сутності і відмінних рис антикризового менеджменту. Визначення антикризового, що були надані різними науковцями та обрані для аналізу в даній роботі наведені в табл. 1. Порівнюючи подані нижче визначення поняття «антикризове», можна побачити один напрям, що антикризове є головним напрямом і менеджменту на підприємстві. Це, головним чином, підтверджують визначення Лігоненко Л. О., Градова А.П. та Поскури О. Ю. Таблиця 1 Тлумачення терміну «антикризове» Автор Визначення 1 2, в якому передбачена небезпека кризи, аналіз її симптомів, заходів Василенко В. А. [3] щодо зниження негативних наслідків кризи та використання її факторів для позитивного розвитку сукупність послідовних узагальнених заходів: аналізування стану макро- і мікросередовища, вибір відповідної місії підприємства; вивчення економічного Градов А.П. [5] механізму виникнення кризових ситуацій та створення системи сканування зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства для раннього виявлення слабких сигналів про кризу. систематичний процес попередження або подолання кризи для збереження, відновлення до кризового стану та наступного поліпшення потенційних Комарницький І. Ф. [7] можливостей успішного функціонування виробничо-господарської системи на ринку, в якому поставлено певним чином передбачення небезпеки кризи, Короткова Е.М. [8] аналіз її симптомів, заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання її факторів для наступного стійкого розвитку організації спеціальне, постійно організоване, яке націлене на найбільш оперативне виявлення ознак кризового стану на підприємстві та створення Лігоненко Л. О. [9] відповідних передумов для його своєчасного подолання, яке має за мету забезпечення відновлення життєздатності окремого підприємства, недопущення виникнення ситуації його банкрутства як систему в умовах кризи з відповідною конкретизацією мети, Макаренко Ю. П. [11] принципів і елементів, що забезпечують її функціонування цілеспрямований вплив на підприємство з метою недопущення кризи, а у Медведєв С. Ю. [12] випадку виникнення кризи з метою її ліквідації за визначений період часу складний елемент системи підприємством, що включає в себе забезпечуючи і функціональну складові. Першу складають підсистеми: Проскура О. Ю. [14] організаційного, методичного, нормативного і правового забезпечення. Функціональна система комплекс економічних і організаційних методів, що націлене на запобігання можливим серйозним ускладненням у Скібіцький О. М. [16] ринковій діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, успішного господарювання система управлінських заходів та рішень з діагностики, попередження, Сметанюк О. А. [17] нейтралізації і подолання кризових явищ та їхніх причин за умов мінімізації втрат та негативних наслідків процес фінансово-економічними ризиками та фінансовою санацією підприємства з метою профілактики та нейтралізації фінансової кризи та Терещенко О. О. [19] забезпечення безперервної діяльності підприємства на основі використання специфічних методів та прийомів фінансами є частиною загального менеджменту, використовує його кращі прийоми, засоби Уткін Е. А. [21] та інструменти, орієнтується на попередження можливих проблем у діяльності підприємства, забезпечення його стабільного успішного функціонування 190 Проаналізувавши подані у таблиці визначення, автори зробили висновок, що найпоширенішим є процесний підхід до визначення антикризового менеджменту. Одним із загальновизнаних підходів до розкриття сутності будь-якого є процесний підхід, який передбачає виділення та опис окремих функцій менеджера. Використовуючи процесний підхід для розкриття сутності антикризового, доцільним є виокремлення та розгляд п'яти функцій (цілевизначення, планування, організація, мотивація, контроль) та двох з'єднувальних процесів (прийняття рішень та комунікації), що об'єднують окремі функції в єдиний процес. Визначення, що надане Скібіцьким О. М., на нашу думку, носить дещо загальний характер і може бути застосоване до визначення в цілому, тому воно потребує уточнення щодо зазначення специфічних особливостей а
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks