MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV CHEMIE - PDF

Description
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV CHEMIE Bakalářská práce BRNO 2014 Ján Orolín MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV CHEMIE Stabilita koloidních roztoků nanoslitin Bakalářská

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations

Publish on:

Views: 15 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV CHEMIE Bakalářská práce BRNO 2014 Ján Orolín MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV CHEMIE Stabilita koloidních roztoků nanoslitin Bakalářská práce Ján Orolín Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, Csc. BRNO 2014 Bibliografický záznam Autor: Ján Orolín Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav chemie Název práce: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Stabilita koloidních roztoků nanoslitin Chemie Chemie doc. RNDr. Jiří Sopoušek, Csc. Akademický rok: 2013/2014 Počet strán: 48 Klíčové slová: nanočástice, zetapotenciál, dynamický rozptyl světla, transmisní elektrónová mikroskopie Bibliografický záznam Autor: Ján Orolín Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav chémie Názov práce: Študijný program: Študijný obor: Vedúci práce: Stabilita koloidných roztokov nanozliatín Chémia Chémia doc. RNDr. Jiří Sopoušek, Csc. Akademický rok: 2013/2014 Počet strán: 48 Kľúčové slová: nanočástice, zetapotenciál, dynamický rozptyl svetla, transmisná elektrónová mikroskopia Bibliographic entry Author: Ján Orolín Faculty of Science, Masaryk University Department of chemistry Title of Thesis: Degree programme: Field of Study: Supervisor: Stability of colloidal solutions of nanoalloy Chemistry Chemistry doc. RNDr. Jiří Sopoušek, Csc. Academic Year: 2013/2014 Number of Pages: 48 Keyword: nanoparticles, zetapotential, dynamic light skatering, transsmision electron microscopy Abstrakt Cieľom tejto bakalárskej práce bolo pripraviť koloidné roztoky nanočastíc a ich zliatin. Ďalej to bola sledovaná stabilizácia týchto roztokov v organickej a vo vodnej fáze a prechod medzi fázami. V experimentálnej časti svojej práce som sa zameral na syntézu binárnej nanozliatiny CuAg, ktorú som podrobil charakteristike a následne som posúdil stabilitu získaného koloidného roztoku. Abstrakt Cílem této bakalářské práce bylo připravit koloidné roztoky nanočástic a jejich slitin. Dále to byla stabilizace těchto roztoků v organické a ve vodné fázi a přechod mezi fázemi. V experimentální části své práce jsem se zaměřil na syntézu binární nanoslitiny CuAg, kterou jsem podrobil charakteristice a následně jsem posoudil stabilitu získaného koloidního roztoku. Abstract The aim of this bachelor thesis was to prepare colloidal solutions of nanoparticles and their alloys. Furthermore, the stability of the colloids in organic and aqueous phases and a migration of nanoparticles between these phases were studied. In the experimental part of my thesis I focused on the synthesis of the binary CuAg nanoalloy, the colloid characterization and the stability of the colloidal solutions obtained Poďakovanie Na tomto mieste by som sa rád poďakoval svojmu vedúcemu doc. RNDr. Jířimu Sopouškovi, CSc. za odborné vedenie, trpezlivosť, pripomienky a ochotu. Ďalej by som chcel poďakovať Bc. Vítovi Vykoukalovi, Mgr. Alešovi Stýskalíkovi a Mgr. Davidovi Škodovi za rady, ochotu a pomoc pri práci v laboratóriu. Vďaka patrí aj mojím rodičom, ktorí mi toto štúdium umožnili a podporovali ma. Veľké ďakujem patrí mojej snúbenici za jej obrovskú trpezlivosť a podporu. Prehlásenie Prehlasujem, že som túto bakalársku prácu vypracoval samostatne s využitím informačných zdrojov, ktoré sú v práci citované. V Brne, dňa 8. januára podpis Obsah 1. Úvod a cieľ práce Teoretická časť Nanočastice Koloidné roztoky Optické vlastnosti Tyndallov jav Brownov pohyb Elektrické vlastnosti Elektroforéza Elektroosmóza Agregácia Syntéza nanočastíc Príprava nanočastíc kovov Fyzikálne metódy syntézy Metódy vyparovania Mechanické mletie Chemické metódy syntézy Chemické redukcie Elektrochemické redukcie Charakteristika nanočastíc Zetapotenciál Stabilita koloidných roztokov Dynamický rozptyl svetla Transmisná elektrónová mikroskopia Prechod NPs na fázovom rozhraní nemiesiteľných kvapalín Prechod NPs na fázovom rozhraní z organickej do vodnej fázy... 22 3. Experimentálna časť Syntéza koloidného roztoku CuAg Charakteristika nanočastíc Metóda DSL Stanovenie veľkosti nanočastíc v koloidnom roztoku CuAg Metóda TEM Výsledky analýzy TEM syntézy CuAg Meranie zetapotenciálu a stabilita nanočastíc Diskusia Záver Použitá literatúra Zoznam skratiek... 47 1. Úvod a cieľ práce Kovové nanočastice fascinujú vedcov viac než desaťročie a teraz sú intenzívne využívané v biomedicínskych vedách a inžinierstve. Sú stredom záujmu kvôli ich obrovskému potenciálu v oblasti nanotechnológií. V súčasnej dobe môžu byť tieto materiály syntetizované a upravené s rôznymi chemickými funkčnými skupinami umožňujúce ich konjugáciu s protilátkami, ligandmi a liekmi, a tým otvárajú široké spektrum možných aplikácií v biotechnológii, magnetickej separácií a zakoncentrovaniu cieľových analytov, k cielenému podávaniu liekov a čo je dôležitejšie k diagnostickému zobrazovaniu. Okrem toho, rôzne zobrazovacie metódy boli vyvinuté v priebehu doby, ako je MRI, CT, PET, ultrazvuk a optické zobrazovanie, ako pomôcka k obrazu rôznych chorobných stavov. Tieto zobrazovacie metódy sa líšia v technikách aj zariadeniach, a čo je dôležitejšie vyžadujú kontrastné činidlo s unikátnymi fyzikálno chemickými vlastnosťami. To viedlo k vynálezu rôznych nanočasticových kontrastných činidiel, ako sú magnetické nanočastice (Fe 3 O 4 ), zlaté-, strieborné nanočastíc pre ich použitie v týchto zobrazovacích metódach. S výnimkou toho, na použitie rôznych zobrazovacích techník v tandeme boli vyvinuté novšie multifunkčné nanovrstvy (nanoshells) a nanoklietky (nanocages). 1 Prvú knihu o koloidnom zlate publikoval filozof a lekár Francisci Antónii v roku Táto kniha obsahuje značné množstvo informácií o vzniku koloidného zlata a ich lekárske využitie, vrátane úspešných praktických prípadov. V sedemnástom storočí, krásne sklo, ktoré bolo známe ako rubínové sklo vďaka jeho farbe, bolo prvýkrát vyrobené v Postdame v Nemecku. Recept pre výrobu sfarbenia pigmentu alebo škvrny bol zverejnený v roku 1685 Andreasom Cassiusom (popísaná v knihe De Auro), a od tej doby bola farba nazývaná Purple of Cassius (Cassiusov purpur). Receptúra bola nákladná, nakoľko zahrňovala rozpustenie jemného zlatého prášku v aqua regia, pridanie vody, a potom prídavok kusu čistého cínu. Po hodine alebo dvoch sa vytvorila brilantná purpurová zrazenina, tzv. Purple of Cassius. 1 Obrázok 1: De Auro publikovaná Andreasom Cassiusom 2 Purple of Cassius bol použitý v niektorých z najviac svetovo presláveného porcelánov z Meissenu, a Sèvres, a toto umenie cestovalo do Číny, kde bolo použité okolo roku 1723 v čínskom porceláne Famille Rose. Prítomnosť zlata vysvetľuje jeho veľmi vysoké náklady, ale má obrovskú farebnosť a dodnes sa používa vo vysoko kvalitnom riade. Obrázok 2: Porcelán Famille Rose z roku Mnoho slávnych chemikov v osemnástom a devätnástom storočí sa pokúšalo pochopiť podstatu Purple of Cassius, ale bol to viedenský chemik pracujúci v sklárňach Schott v Jene, Richard Zsigmondey, ktorý okolo roku 1897 (takmer 250 rokov po jeho objave) konečne našiel odpoveď: zlato je v koloidnej forme, adsorbuje na báze hydroxidu cínatého. Pre jeho prácu na charaktere koloidov, získal Nobelovu cenu v roku V roku 1857 Faraday získal koloidné zlato redukciou vodného roztoku tetrachlorozlatitanu. Termín koloid (z francúzskeho colle) bol vytvorený Grahamom v roku V tomto období boli tiež pripravené ďalšie koloidné kovy. Na rozkvet si oblasť nanotechnológie, ktorá je pokračovaním koloidnej chémie, musela počkať ešte jedno storočie. Z tejto doby pochádza výrok laureáta Nobelovej ceny Richarda Feynmana: There is plenty of room at the bottom , ktorým navrhol smer pre rýchle sa rozvíjajúcu vedeckú oblasť nanotechnológie. Koncom 20. storočia už vedeli vedci manipulovať s atómami, molekulami a klastrami na povrchu. Miniaturizácie štruktúr konvenčnou a elektrónovou litografiou dosahuje teoretického limitu okolo 50 nm. Pre ďalšiu miniaturizáciu museli byť vyvinuté alternatívne metódy. A tak vedci nasledujúci Feynmanovu víziu použili atómy a molekuly ako stavebné jednotky pre kompletáciu štruktúr v rádoch nanometrov zdola nahor . Unikátne elektrické vlastnosti týchto nanočastíc, rovnako ako ich optické a fotofyzikálné vlastnosti, ako je veľkosťou kontrolovaná plasmonová absorbancia a fluorescencia, umožňuje časticiam predávať elektronické a fotónové signály. 3,4 3 2. Teoretická časť 2.1. Nanočastice Nanomateriálom rozumieme mikroskopickú časticu aspoň s jedným rozmerom menším ako 100 nm. Častica (nanoprášok, nanoclaster alebo nanokryštál) má všetky rozmery pod 100 nm. 5 Nanočastice sa stavajú kľúčovým komponentom širokej škály aplikácií. Výskum zahŕňa množstvo disciplín, napr. nanotechnológiu, molekulárne inžinierstvo, medicínu, výrobu liekov, biológiu, chémiu, fyziku, optické komponenty, polymérne vedy, strojárstvo, toxikológiu, kozmetiku, energiu, potravinársku technológiu, životné prostredie a zdravotníctvo. 6 Prvé zmienky o nanočasticiach pochádzajú z 5. alebo 4. storočia pred naším letopočtom z Egypta a Číny. Vtedy bolo objavené rozpustné zlato, ktoré bolo používané ako pre estetické (výroba rubínového skla, farbenie keramiky), tak aj pre liečivé účely (srdcové a sexuálne problémy, úplavicu, epilepsiu, nádory a na diagnózu syfilisu). Známe sú tzv. Lykurgové poháre pochádzajúce asi zo 4. storočia našeho letopočtu, ktoré sa nachádzajú v Britskom múzeu v Londýne. Ak je pohár pozorovaný v odrazenom svetle, napr. dennom, je zelený (viď obrázok 1 vľavo). Ak je však zdroj svetla umiestnený do vnútra poháru, pohár je červený (viď obrázok 1 vpravo). Chemická analýza poháru ukázala, že sklo obsahuje 73 % SiO 2, 14 % Na 2 O a 7 % CaO, teda zloženie podobné moderným sklám. Sklo poháru však obsahuje malé množstvo zlata (cca 40 ppm) a striebra (cca 300 ppm). Tieto kovy sa v skle nachádzajú vo forme nanokryštálu o rozmeroch cca 70 nm. Nanokryštály sú zliatinou zlata a striebra v pomere 3:7. Nepoznáme, akú technológiu výroby týchto pohárov a podobných artefaktov rímski sklári používali. 3 Obrázok 3: Lykurgové poháre 3 4 2.2. Koloidné roztoky Koloid je označenie pre disperznú sústavu obsahujúcu častice, ktoré svojou veľkosťou spadajú do rozmedzia 1 nm až 1000 nm (prípadne 500 nm); alebo sa jedná o látku, ktorá tvorí heterogénnu disperznú sústavu obsahujúcu častice o veľkostiach uvedených vyššie. Zavedenie pojmu koloid súvisí s tím, že častice v tomto rozmedzí udeľujú danému systému špecifické vlastnosti, ktoré sa vo veľa ohľadoch nevyskytujú u častíc s veľkosťou pod 1 nm (tzv. analytická disperzia) a častíc nad 1000 nm, eventuálne 500 nm (hrubá disperzia). Koloidy sú viditeľné v ultramikroskope alebo elektrónovom mikroskope, nie však v svetelnom mikroskope. Častice koloidu sú často farebné, tvoria priehľadné disperzné systémy a v bočnom svetle opaleskujúce (tzv. Tyndallov jav). Ďalšou charakteristickou vlastnosťou koloidov je, že prechádzajú filtračným papierom (ale nie už všetkými membránami). Vykonávajú slabší tepelný pohyb (Brownov pohyb), pomaly difundujú a sedimentujú, vyvolávajú slabší osmotický tlak. Avšak najcharakteristickejšie vlastnosti tohoto systému je tvorba gélov (hrubé disperzie ju tvoria len výnimočne). Koloidy sú všadeprítomné, nachádzajú sa napr. v ľudskom tele, v kúpeľni ako prací prášok, mydlo, zubná pasta a pod., a veľa potravín sú koloidnej povahy (jogurt, maslo, mlieko). V súčasnej dobe sú veľmi populárne nanotechnológie, ktoré vychádzajú z koloidnej chémie Optické vlastnosti Tyndallov jav Tyndalov jav bol objavený v roku 1869 írskym fyzikom Johnom Tyndallom. 8 Je spôsobený odrazom svetla veľmi malými časticami v suspenzii na transparentnom nosiči. Často ho možno pozorovať z prachu vo vzduchu, keď slnečné svetlo svieti cez okno;, alebo cez otvory v oblakoch. 9 Tento efekt sa používa na určenie, či je zmes pravý roztok alebo koloid. Keďže sa koloidný roztok alebo substancia (ako hmla) skladá z rozptýlených častíc (ako je prach a voda vo vzduchu), svetlo nemôže prechádzať rovno. Naopak sa zrazí s týmito mikročasticami a rozptýli spôsobujúci účinok viditeľného svetelného lúča. 10 5 Obrázok 4: Tyndallov jav Brownov pohyb Brownov pohyb je neusporiadaný pohyb dispergovaných čiastoček vznášajúcich sa v kvapaline alebo v plyne. Spozoroval ho škótsky botanik Róbert Brown v roku 1827, keď prezeral mikroskopom peľ vo vode. Brownov pohyb je tým rýchlejší, čím menšie sú dispergované častice (začína sa pri veľkosti pod 4 μm, najintenzívnejší je pod 1 μm). Je podmienený tepelným pohybom molekúl kvapaliny alebo plynu, ktoré narážajú na časticu zo všetkých strán, a v určitých časových intervaloch, keď prevládne sila nárazov z určitej strany, ju vychyľujú. Teória Brownovho pohybu potvrdzuje správnosť kinetickej teórie: stredná kinetická energia postupného pohybu vznášajúcej sa častice sa rovná strednej kinetickej energii postupného pohybu jednej molekuly ideálneho plynu. Brownov pohyb rozptyľuje častice v celom objeme. Proti nemu pôsobí zemská gravitácia, ktorá sa usiluje zhromaždiť dispergované častice na dno nádoby. Po určitom čase sa ustáli štatisická rovnováha oboch síl. Brownov pohyb bol prvým fyzikálnym javom, pri ktorom sa priamo prejavila existencia molekúl. 8 6 Obrázok 5: Brownov pohyb Elektrické vlastnosti Elektroforéza Keďže koloidné častice sú elektricky nabité (+ alebo -), pokiaľ ide o disperzné médium, a preto sa pri prechode elektrického prúdu cez koloidný roztok nabité častice pohybujú smerom k opačne nabitým elektródam. Tým sa vybije a získa sa zrazenina. Táto migrácia koloidných častíc pod vplyvom elektrického poľa sa nazýva elektroforéza. Tento jav môže byť študovaný pomocou jednoduchého zariadenia. Tvoria ho U-trubica vybavená lievikom v tvare nádrže a uzatváracím kohútom. Koloid As 2 S 3 sa urobí v skúmavke a do tohto roztoku sa ponoria dve elektródy. Na prechode elektrického prúdu sa As 2 S 3 častice pohybujú smerom k anóde (kladnej elektródy), čo znamená, že As 2 S 3 častice sú záporne nabité častíc a stratia svoj náboj a zrážajú sa do hrubých častíc. Aplikácie: určenie náboja charakter náboja koloidnej častice možno zistiť jeho migráciou v elektrickom poli 7 galvanizácia kaučuku záporne nabité častice kaučuku pozastavené v latexe z kaučukových prípravkoch môžu byť uložené na ďalších článkoch tvoriace anódu iba ako výsledok elektroforézy odstránenie uhlíkatých častíc z dymu odstránenie záporne nabitých častíc uhlíka z dymu môže byť vykonané prechodom cez komoru, v prípade vysoko kladne nabitej kovovej hlavičky (knob) čistenie vody odpadová voda obsahuje záporne nabité častice rozptýlené vo vode; môžu byť odstránené zrážením na anóde ako výsledok elektoforézy Elektroosmóza Keď je elektroforéza dispergovaných častíc v koloidnom systéme zabránená niektorými vhodnými prostriedkami, disperzné médium sa samo začne pohybovať v elektrickom poli. Tento jav je známy ako elektroosmóza Agregácia Vieme, že stabilita koloidného roztoku je následkom vzájomného odpudzovania medzi podobne nabitými koloidnými časticami. Keď je náboj koloidnej častice neutralizovaný pridaním elektrolytu alebo opačne nabitým koloidom, prebieha zrážanie. Proces zrážania koloidného roztoku je známy ako agregácia alebo flokulácia, koagulácia. Faktory, ktorými sa riadi agregácia: a) malé množstvo vhodného elektrolytu môže spôsobiť zrážanie b) zrážanie je spôsobené vneseným opačne nabitých iónov elektrolytu c) zrážanie prebieha zmiešaním opačne nabitých koloidov vzájomná agregácia d) zrážanie koloidu je výraznejšie pri vysokej teplote 8 e) sila zrážania rôznych elektrolytov nie je rovnaká, ale závisí na: valencii účinného iónu energia zrážania sa zvyšuje z nárastom valencie aktívneho katiónu type koloidného roztoku lyofobické koloidy sa zrážajú ľahšie než lyofilické koloidy, ktoré vyžadujú väčšie množstvo elektrolytu peptizácií ak čerstvo vyzrážaný hydroxid železitý reaguje s malým množstvom roztoku chloridu železitého, získa sa červenkasto hnedý farebný koloid z hydroxidu železitého. Proces prevodu zrazeniny späť na koloid sa nazýva peptizácia. Chlorid železitý spôsobujúci disperziu je agent peptizácie. zlatom čísle lyofobické koloidy sú ľahko koagulované elektrolytom, ale je ťažké zraziť lyofilický koloid. Zlaté číslo je počet miligramov ochranného koloidu, ktoré musia byť pridané do 10 ml koloidu zlata, aby sa zabránilo zrážaniu roztoku chloridu sodného pridaného do zlatého koloidu. Čím menší je počet zlatého čísla, tým väčší bude ochranný účinok daného hydrofilného koloidu. 12 9 2.3. Syntéza nanočastíc Príprava nanočastíc kovov Kovové nanočastice môžu byt pripravené dvoma hlavnými metódami: a) mechanickým delením kovových agregátov (fyzikálna metóda) (top-down) b) nukleáciou a rastom zárodku (chemická metóda)(bottom- up) Obrázok 6: Príprava kovových nanočastíc Fyzikálne metódy syntézy Tieto metódy vedú k časticiam, ktorých priemer má veľkú variabilitu. Takto pripravené koloidné častice majú väčšinou priemer väčší než 10 nm a nie sú reprodukovateľne pripraviteľné. Táto metóda sa volá aj top-down, tzv. zhora nadol. Fyzikálne metódy sa delia na také dva postupy: častice je možno pripraviť napríklad mechanickým mletím hrudkových materiálov a stabilizáciou vzniknutých nanočastíc pridaním koloidných chrániacich činidiel. Použitie techniky odparovania kovu poskytovali chemikom všestrannú možnosť pre produkciu širokého rozsahu koloidov kovov na preparatívnej laboratórnej škále, ale je obmedzené, pretože je obtiažne získať častice požadovanej veľkosti. 10 Metódy vyparovania a) Physical vapour deposition (fyzikálne pokovovanie) PVD, je technológia pokovovania, založená na fyzikálnom princípe. Jedná sa o odparovanie alebo odprašovanie kovov v riadenej atmosfére. Častice, ktoré majú byť nanášané, sú vyrážané zo zdroja pôsobením elektrického oblúku, plazmového výboja, laseru či elektrónového lúča alebo odparením za zvýšenej teploty. Celý proces pokovovania prebieha spravidla vo vákuu pri tlaku 0,1 až 1 Pa a pri teplote do 500 C. Okrem toho, že pôvodne bola metóda určená k pokovovaniu rezných nástrojov z rýchlo rezných oceli, sú dnes touto metódou pokovovania aj spekané karbidy (materiály na výrobu obrábacích nástrojov) a ďalšie materiály 13 b) Laser ablation (laserová ablácia) proces odstraňovania materiálu z pevného (alebo občas kvapalného) povrchu ožiarením s laserovým lúčom. Pri nízkom laserovom toku, je materiál ohrievaný absorbovaním energie lasera a materiál sa odparí alebo sublimuje. Pri vysokom laserovom toku, materiál je zvyčajne prevedený na plazmu. Niekedy sa laserová ablácia týka odstraňovania materiálu s pulzným laserom. 14 c) Sputter deposition (depozícia prskania) proces, pri ktorom aktívna častica zasiahne povrch (cieľ), oblak materiá
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks